ADIW/415/1/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką wartość początkową środków trwałych wniesionych do spółki jawnej wraz przedsiębiorstwempodatnika należy przyjąć do rozliczeń podatkowych spółki jawnej (rozliczeń podatkowych wspólników spółki jawnej)?Czy spółce jawnej (wspólnikom spółki) przysługuje możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wniesionych środków trwałych, jako od środków trwałych używanych?

ADIW/415/1/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. spółka jawna
  2. stawka amortyzacyjna
  3. stawka indywidualna
  4. wartość początkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Z wniosku wynika następujący stan faktyczny:

Podatnik wniósł jako wkład do spółki jawnej swoje przedsiębiorstwo związane z działalnością gospodarczą prowadzoną dotychczas jednoosobowo jako osoba fizyczna. Do składników przedsiębiorstwa wnoszonego do spółki jawnej należą między innymi środki trwałe, od których podatnik dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Stanowisko Podatnika

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jednoosobowego do spółki jawnej, dla rozliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych należy na dzień wniesienia przedsiębiorstwa do spółki ustalić wartość rynkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa i tę wartość przyjąć jako wartość początkową tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jeżeli wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest niższa od wartości rynkowej na dzień wniesienia wkładu, to należy przyjąć tę wartość niższą.

Zdaniem Podatnika od wartości początkowej środków trwałych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa jednoosobowego wniesionych do spółki jawnej w formie aportu, wspólnicy spółki mogą zastosować indywidualną stawkę amortyzacji zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki te zostaną po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki jawnej, a poprzednio były ujęte w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa jednoosobowego; były użytkowane przez wnioskodawcę w działalności jednoosobowej przez okres, o którym mowa w ww. artykule.

Ocena stanowiska pytającego:

Na podstawie przepisów art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z zapisem art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

W myśl przepisów art. 22g ust.12 ustawy w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.

Natomiast zgodnie z art. 22g ust.13 przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie:

1) podjęcia działalności przez podmiot po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata,

2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na połączeniu lub podziale dotychczasowych podmiotów albo zmianie wspólników spółki nie będącej osobą prawną,

3) zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków na działalność wykonywaną na imię obojga małżonków,

4) zmiany działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków,

5) zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków

- jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że środki trwałe wchodzące w skład przedsiębiorstwa jednoosobowego Wnioskodawcy zostały wniesione do spółki jawnej w formie aportu.

Z momentem wniesienia do spółki jawnej aportem całego przedsiębiorstwa działalność gospodarcza przedsiębiorcy będzie kontynuowana w spółce jawnej.

W takiej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przewidujący sukcesję praw i obowiązków przez spółkę niemającą osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe w stanie faktycznym wskazanym przez Podatnika zachodzi sytuacja opisana w art. 12g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zmiana formy prowadzenia działalności, o której mowa w cytowanym wyżej artykule, nie oznacza likwidacji działalności, lecz kontynuację tej działalności przez tego samego podatnika, tylko w innej formie.

W związku z tym w rozpoznawanej sprawie należy stosować przepis art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Tym samym wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości określonej w ewidencji podmiotu prowadzącego działalność przed tą zmianą oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez ten podmiot z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Traci swą ważność w przypadku jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego po jej wydaniu.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że nie poddał analizie załączonych do wniosku materiałów.

Zgodnie z przepisami art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.