IPPB6/4510-436/16-2/AZ | Interpretacja indywidualna

Czy stawki amortyzacyjne które Spółka zamierza zastosować do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń i budowli składających się na farmę wiatrową są prawidłowe?
IPPB6/4510-436/16-2/AZinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. inwestycje
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. stawka amortyzacyjna
 5. urządzenie
 6. wartość początkowa
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Indywidualne stawki amortyzacyjne
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Stawki amortyzacyjne
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania stawek amortyzacyjnych w stosunku do urządzeń i budowli składających się na farmę wiatrową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania stawek amortyzacyjnych w stosunku do urządzeń i budowli składających się na farmę wiatrową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o. o. (dalej Spółka), powstała z zamiarem realizacji projektu inwestycyjnego - budowy farmy wiatrowej. Obecnie inwestycja jest zakończona co oznacza, że farma wiatrowa jest kompletna i zdatna do użytku. Podczas realizacji inwestycji wszystkie koszty związane z budową farmy Spółka księgowała na odrębnym koncie księgowym, co pozwoliło na określenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych.

Farmę wiatrową tworzą maszty usadowione na fundamentach wraz z zespołami wiatrowo-elektrycznymi, infrastruktura elektroenergetyczna, drogi wewnętrzne, oświetlenie oraz ogrodzenie. Zespoły wiatrowo-elektryczne składają się z gondoli z hubem i rotorem; cały zespół posadowiony jest na maszcie składającym się z kilku segmentów. Infrastruktura elektroenergetyczna składa się z linii rozdzielczych, światłowodów, budynku GPZ oraz linii rozdzielczych i światłowodów. Tak stworzona infrastruktura elektroenergetyczna umożliwia odbiór i dostosowanie napięcia produkowanej energii oraz doprowadzenie jej do odbiorcy.

W celu amortyzacji poszczególnych składników majątkowych tworzących farmę wiatrową, Spółka zamierza zastosować w stosunku do nich wskazane poniżej stawki amortyzacyjne, wynikające z przyporządkowania poszczególnych składników farmy wiatrowej do grupowań Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej KŚT) określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622; dalej Rozporządzenie KŚT):

 1. Budynek GPZ, który tworzą następujące elementy: budynek, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja LAN, instalacja kanalizacji, instalacja wodociągowa, brama magazynowa do budynku GPZ, podłoga podniesiona WPPEX do budynku GPZ, urządzenia przeciwpożarowe (system alarmowy), urządzenia przeciwwłamaniowe w budynku GPZ (system alarmowy) – rodzaj 101 KŚT – Budynki przemysłowe – 2,5%.
 2. Szambo 10m3 – rodzaj 104 KŚT – zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, z tego; zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne – stawka 4,5%.
 3. Maszty (wieże), fundamenty oraz platformy dla turbin – rodzaj 201 KŚT – Budowle na terenach elektrowni – stawka 4,5%.
 4. Sieć 30kv wraz z siecią światłowodową, którą tworzą następujące elementy: linia rozdzielcza 30kV obwód 1, linia rozdzielcza 30kV obwód 2, światłowód linia rozdzielcza obwód 1, światłowód linia rozdzielcza obwód 2 Światłowód (GPZ, linia 110kV) – rodzaj 211 KŚT – Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze, z tego przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych – stawka 10%.
 5. Światłowód (GPZ, linia 110kV) – rodzaj 211 KŚT – Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze, z tego; przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych – stawka 10%.
 6. Linia rozdzielcza 0.4kV (słup stacji trafo - GPZ) rodzaj 211 KŚT - Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze, z tego; przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych – stawka 10%.
 7. Linie wewnętrzne 30kV, które tworzą następujące elementy: linia rozdzielcza 30kV obwód 1 – BK1, linia rozdzielcza 30kV obwód 2 – BK2, linia rozdzielcza 30kV obwód 3 - dławik, linia rozdzielcza 30kV obwód – rezystor uziemiający, linia rozdzielcza 30kV obwód – transformator 30/0.4kV – rodzaj 211 KŚT – Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze, z tego; przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych – stawka 10%.
 8. Drogi wybudowane przez Spółkę na gruntach prywatnych, w stosunku do których Spółka posiada prawo korzystania (umowa dzierżawy) – rodzaj 220 KŚT – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe – stawka 4,5%.
 9. Wiata, która nie tworzy budynku, ponieważ nie posiada pełnych ścian, lecz jest częściowo ogrodzona siatką ogrodzeniową – rodzaj 291 KŚT – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – stawka 4,5%.
 10. Konstrukcje mis, konstrukcje fundamentowe i wsporcze wraz z fundamentami, które tworzą następujące elementy: misa transformatorowa, system rozsączający, misa dławika, konstrukcje stalowe wsporcze wraz z fundamentami – rodzaj 291 KŚT – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – stawka 4,5%.
 11. Ogrodzenie – rodzaj 291 KŚT – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – stawka 4,5%.
 12. Zespoły wiatrowo-elektryczne, które tworzą następujące elementy: gondola z hubem i rotorem – rodzaj 346 KŚT – Zespoły prądotwórcze wiatrowe – stawka 7%.
 13. Rozdzielnia 110kV – rodzaj 610 KŚT – Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 14. Rozdzielnia 30kV wraz z systemem EAZ (szafy w budynku) – rodzaj 610 KŚT – Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 15. Rozdzielnice potrzeb własnych VDC i VAC, które tworzą następujące elementy: rozdzielnica potrzeb własnych VDC (szafy w budynku), rozdzielnica potrzeb własnych VAC (szafy w budynku), instalacja nastawcza prądu zmiennego i stałego, bateria akumulatorów elektrycznych stacjonarnych – rodzaj 610 KŚT – Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 16. Szafa zabezpieczeń FR1 (EAZ – Zabezpieczenia 110kV) – rodzaj 610 KŚT – Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 17. Aparatura pola 110kV, którą tworzą następujące elementy: wyłącznik LTB 145, odłącznik z uziemnikiem ONIH-123, uziemnik punktu zerowego UNI 72,5 NR5 – rodzaj 612 KŚT – Aparatura prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 18. System SSiN stacji (SCADA) – szafa FT1 – rodzaj 612 KŚT – Aparatura prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 19. Przekładniki kombinowane PVA 3szt; przekładnik kombinowany-PVA LI, przekładnik kombinowany PVA L2, przekładnik kombinowany PVA L3 – rodzaj 612 KŚT Aparatura prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 20. Komplet ograniczników przepięć PEXLIM Q/PLMID D, który składa się z następujących elementów: ogranicznik przepięć PEXLIM Q LI, ogranicznik przepięć PEXLIM Q L2, ogranicznik przepięć PEXLIM Q L3, ogranicznik przepięć POLIM D LI, ogranicznik przepięć POLIM D L2, ogranicznik przepięć POLIM D L3 – rodzaj 612 KŚT – Aparatura prądu zmiennego, z tego; urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej – stawka 18%.
 21. Szafa FT2; systemy łączności – rodzaj 623 KŚT – Urządzenia teletransmisji przewodowej – stawka 10%.
 22. Zestaw do pasywnego monitoringu batcorder3 – rodzaj 629 KŚT – pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne – stawka 10%.
 23. Transformator 115/30kV 40MVA – rodzaj 630 KŚT - Transformatory – stawka 10%.
 24. Transformator TUOe 30/0,4kV wraz z zespołem uziemiającym – rodzaj 630 KŚT - Transformatory – stawka 10%.
 25. Urządzenie kompensacji mocy biernej, które tworzą następujące elementy: bateria kondensatorów 4MVar, bateria kondensatorów 5MVar, dławik TKFC – rodzaj 630 KŚT – Transformatory – stawka 10%.
 26. Zestaw klimatyzatorów GPZ, składający się z czterech klimatyzatorów znajdujących się w budynku GPZ – rodzaj 653 KŚT – Urządzenia klimatyzacyjne – stawka 10%.
 27. Maszt pomiarowy, służący do przeprowadzania niezależnych pomiarów wiatru, które umożliwiają weryfikację danych pozyskiwanych z turbin – rodzaj 800 KŚT – stawka 20%.
 28. Oświetlenie zewnętrze, składające się z 9 lamp zewnętrznych umieszczonych na słupach na terenie farmy wiatrowej – rodzaj 808 KŚT – Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – stawka 20%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stawki amortyzacyjne które Spółka zamierza zastosować do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń i budowli składających się na farmę wiatrową są prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, stawki amortyzacyjne które Spółka zamierza zastosować do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń i budowli składających się na farmę wiatrową są prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W dalszej kolejności na mocy art. 15 ust. 6 Ustawy CIT, za koszty uzyskania przychodów uważa się odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli tzw. odpisy amortyzacyjne.

Jak stanowi art. 16a ust. 1 Ustawy CIT, amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z powyższym, aby dany przedmiot mógł być uznany za środek trwały musi spełnić następujące warunki:

 1. pozostawać własnością lub współwłasnością podatnika,
 2. być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 3. jego przewidywany okres używania musi wynosić więcej niż rok,
 4. musi być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. stanowić odrębny składnik majątku,
 6. być samodzielnym przedmiotem.

Aby przedmiot mógł być uznany za odrębny środek trwały do celów amortyzacyjnych, kluczowa jest jego kompleksowość oraz możliwość wyodrębnienia. Wymienione przez Spółkę składniki majątku spełniają te cechy, dlatego można je uznać za odrębne środki trwałe.

Spółka wskutek realizacji inwestycji nabyła oraz wytworzyła przedmiotowe składniki majątku, które obecnie spełniają wszystkie powyższe warunki, co pozwala uznać je za środki trwałe. Zgodnie z art. 16i ust. 1 Ustawy CIT odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT. Wspomniany Wykaz stawek amortyzacyjnych odwołuje się do Rozporządzenia KŚT.

Jak wynika z objaśnień wstępnych zawartych w Rozporządzeniu KŚT, Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m. in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badan statystycznych. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może być nim budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt - obiektu zbiorczego, którym może być zespól przewodów rurociągowych lub zespól latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp.

Spółka uważa, że przedmiotowe składniki majątku spełniają definicję środka trwałego, ponieważ stanowią odrębne przedmioty, które pomimo powiązania (współpracy) z innymi elementami wchodzącymi w skład farmy wiatrowej stanowią samodzielne środki. Zgodnie z powyższym, Spółka do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poszczególnych środków trwałych zamierza stosować następujące stawki:

 1. Budynek GPZ – rodzaj 101 KŚT – stawka amortyzacji 2,5%.

Zdaniem Spółki, budynek GPZ wraz z tworzącymi go elementami należy zaklasyfikować do rodzaju 101 KŚT.

W 1 grupie KŚT zostały wymienione budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Podgrupę 10 KŚT stanowią budynki niemieszkalne. Rodzaj 101 KŚT to budynki przemysłowe, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 101 KŚT wynosi 2,5 %.

 1. Szambo 10m3 – rodzaj 104 KŚT – stawka amortyzacji 4,5%

Zdaniem Spółki, szambo 10m3 należy zaklasyfikować do rodzaju 104 KŚT.

Rodzaj 104 KŚT to zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in. zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla zbiorników i komór podziemnych objętych zakresem rodzaju 104 KŚT wynosi 4,5 %.

 1. Maszty (wieże), fundamenty oraz platformy dla turbin – rodzaj 201 KŚT – stawka 4,5%.

Zdaniem Spółki, maszty (wieże), fundamenty oraz platformy dla turbin należy zaklasyfikować do rodzaju 201 KŚT.

W 2 grupie KŚT wymienione zostały obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Podgrupę 20 KŚT stanowią kompleksowe budowle na terenach przemysłowych. Rodzaj 201 to budowle na terenach elektrowni, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in. budowle na terenach innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem). Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 201 KŚT wynosi 4,5%.

 1. Sieć 30kV wraz z siecią światłowodową – rodzaj 211 KŚT – stawka 10%.

Zdaniem Spółki sieć 30kV wraz z siecią światłowodową oraz tworzącymi ją elementami należy zaklasyfikować do rodzaju 211 KŚT.

Podgrupę 21 KŚT stanowią rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Rodzaj 211 to rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in. rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe).

Spółka uważa, że pozostałe środki trwałe zaklasyfikowane do rodzaju 211 KŚT spełniają przesłanki dla tego rodzaju i zostały zaklasyfikowane w sposób prawidłowy. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla przewodów sieci technologicznych wewnątrzzakładowych objętych zakresem rodzaju 211 KŚT wynosi 10%.

 1. Światłowód (GPZ, linia 110kV) - rodzaj 211 KŚT – stawka 10%.
 2. Linia rozdzielcza 0.4kV (do słupa stacji trafo - GPZ) - rodzaj 211 KŚT – stawka 10%.
 3. Linie wewnętrzne 30kV wraz z tworzącymi je elementami - rodzaj 211 KŚT – stawka 10%.
 4. Drogi wybudowane przez Spółkę na gruntach prywatnych, w stosunku do których Spółka posiada prawo korzystania (umowy dzierżawy) - rodzaj 220 KŚT – stawka 4,5%.

Zdaniem Spółki drogi wybudowane na gruntach prywatnych, do których Spółka posiada prawo korzystania (umowy dzierżawy), należy zaklasyfikować do rodzaju 220 KŚT.

Podgrupę 22 KŚT stanowi infrastruktura transportu. Rodzaj 220 KŚT to autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in. ulice i drogi na obszarach miejskich zamiejskich. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 220 KŚT wynosi 4,5%.

 1. Wiata - rodzaj 291 KŚT – stawka 4,5%.

Zdaniem Spółki wiatę należy zaklasyfikować do rodzaju 291 KŚT.

Podgrupę 29 KŚT stanowią pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Rodzaj 291 KŚT to pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Spółka uważa, że pozostałe środki trwałe zaklasyfikowane do rodzaju 291 KŚT spełniają przesłanki dla tego rodzaju i zostały zaklasyfikowane w sposób prawidłowy. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 291 KŚT wynosi 4,5%.

 1. Konstrukcje mis, konstrukcje fundamentowe i wsporcze wraz z fundamentami – rodzaj 291 KŚT – stawka 4,5%.
 2. Ogrodzenie – rodzaj 291 KŚT – stawka 4,5%.
 3. Zespoły wiatrowo-elektryczne – rodzaj 346 KŚT – stawka 7%.

Zdaniem Spółki zespoły wiatrowo-elektryczne należy zaklasyfikować do rodzaju 346 KŚT.

W 3 grupie KŚT wymienione zostały kotły i maszyny energetyczne. Podgrupę 34 KŚT stanowią turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe. Rodzaj 346 KŚT to zespoły prądotwórcze wiatrowe. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 246 KŚT wynosi 7%.

 1. Rozdzielnia 110kV – rodzaj 610 KŚT – stawka 18%.

Zdaniem Spółki rozdzielnię 110kV należy zaklasyfikować do rodzaju 610 KŚT.

W grupie 6 KŚT wymienione zostały urządzenia techniczne. Podgrupę 61 KŚT stanowią urządzenia i aparatura energii elektrycznej. Rodzaj 610 KŚT to urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in. urządzenia (zespoły) składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej itp. łącznie z konstrukcjami.

Spółka uważa, że pozostałe środki trwałe zaklasyfikowane do rodzaju 610 KŚT spełniają przesłanki dla tego rodzaju i zostały zaklasyfikowane w sposób prawidłowy. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 610 KŚT wynosi 18%.

 1. Rozdzielnia 30kV wraz z systemem EAZ (szafy w budynku) – rodzaj 610 KST – stawka 18%.
 2. Rozdzielnice potrzeb własnych VDC i VAC wraz z tworzącymi je elementami – rodzaj 610 KST – stawka 18%.
 3. Szafa zabezpieczeń FR1 (EAZ - Zabezpieczenia 110kV) – rodzaj 610 KŚT – stawka 18%.
 4. Aparatura pola 110kV wraz z tworzącymi ją elementami – rodzaj 612 KŚT – stawka 18%.

Zdaniem Spółki aparaturę pola 110kV wraz z tworzącymi ją elementami należy zaklasyfikować do rodzaju 612 KŚT.

Rodzaj 612 KŚT to aparatura prądu zmiennego, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in. aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową niezależnie od napięcia.

Spółka uważa, że pozostałe środki trwale zaklasyfikowane do rodzaju 612 KŚT spełniają przesłanki dla tego rodzaju i zostały zaklasyfikowane w sposób prawidłowy. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla urządzeń rozdzielczych i aparatury energii elektrycznej objętych zakresem rodzaju 612 KŚT wynosi 18%.

 1. System SSiN stacji (SCADA) - szafa FT1 – rodzaj 612 KŚT – stawka 18%.
 2. Przekładniki kombinowane PVA 3szt – rodzaj 612 KŚT – stawka 18%.
 3. Komplet ograniczników przepięć PEXLIM Q/PLMID D – rodzaj 612 KŚT – stawka 18%.
 4. Szafa FT2; systemy łączności – rodzaj 623 KŚT – stawka 10%.

Zdaniem Spółki szafę FT2; system łączności należy zaklasyfikować do rodzaju 623 KŚT.

Podgrupę 62 KŚT stanowią urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii. Rodzaj 623 KŚT to urządzenia teletransmisji przewodowej, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in, urządzenia systemu monitoringu przemysłowego, urządzenia i aparaturę teletransmisji przewodowej telefonicznej i radiofonicznej, urządzenia teletransmisji na liniach elektroenergetycznych oraz inne urządzenia i aparaturę teletransmisyjną. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 623 KŚT wynosi 10%.

 1. Zestaw do pasywnego monitoringu batcorder3 – rodzaj 629 KŚT – stawka 10%.

Zdaniem Spółki zestaw do pasywnego monitoringu batcorder3 należy zaklasyfikować do rodzaju 629 KŚT.

Rodzaj 629 KŚT to pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne, który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 629 KŚT wynosi 10%.

 1. Transformator 115/30kV 40MVA – rodzaj 630 KŚT – stawka 10%.

Zdaniem Spółki transformator 115/30kV 40MVA należy zaklasyfikować do rodzaju 630 KŚT.

Podgrupę 63 KŚT stanowią urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające. Rodzaj 630 to transformatory.

Spółka uważa, że pozostałe środki trwałe zaklasyfikowane do rodzaju 630 KŚT spełniają przesłanki dla tego rodzaju i zostały zaklasyfikowane w sposób prawidłowy. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 630 KŚT wynosi 10%.

 1. Transformator TUOe 30/0,4kV wraz z zespołem uziemiającym – rodzaj 630 KŚT – stawka 10%.
 2. Urządzenie kompensacji mocy biernej – rodzaj 630 KŚT – stawka 10%.
 3. Zestaw klimatyzatorów GPZ – rodzaj 653 KŚT – stawka 10%.

Zdaniem Spółki zestaw klimatyzatorów GPZ należy zaklasyfikować do rodzaju 653 KŚT.

Podgrupę 65 KŚT stanowią urządzenia przemysłowe. Rodzaj 653 KŚT to urządzenia klimatyzacyjne. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 653 KŚT wynosi 10%.

 1. Maszt pomiarowy – rodzaj 800 KŚT – stawka amortyzacji 20%.

Zdaniem Spółki maszt pomiarowy należy zaklasyfikować do rodzaju 800 KŚT.

Rodzaj 800 to narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp., który zgodnie z wyjaśnieniami obejmuje m. in. urządzenia pomiarowe siły wiatru. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 800 KŚT wynosi 20%.

 1. Oświetlenie zewnętrze – rodzaj 808 KŚT – stawka 20%.

Zdaniem Spółki oświetlenie zewnętrzne należy zaklasyfikować do rodzaju 808 KŚT.

W grupie 8 KŚT, podgrupie 80 KŚT oraz rodzaju 808 KŚT wymienione zostały narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Stawka amortyzacyjna zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy CIT dla rodzaju 808 KŚT wynosi 20%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów niewymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, pod warunkiem że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Określona grupa wydatków, w tym związana z finansowaniem środków trwałych (ich nabyciem czy wytworzeniem) może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów tylko poprzez odpisy amortyzacyjne.

Wynika to z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost czym jest amortyzacja, tym niemniej wskazać należy, że amortyzacja jest pojęciem związanym z aktywami trwałymi - odpisów amortyzacyjnych dokonujemy bowiem od pozycji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co potwierdzają, m. in. przepisy art. 16a i art. 16b tej ustawy.

W znaczeniu ekonomicznym amortyzacja oznacza zmniejszenie lub utratę wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na skutek ich zużycia w wyniku normalnego używania, korzystania z nich.

Istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie jednorazowego wydatku poniesionego na zakup, czy wytworzenie danego środka trwałego. Podstawę odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, a wysokość tych odpisów uzależniona jest m. in. od przewidywanego okresu użytkowania danego środka trwałego.

Za pomocą amortyzacji nakłady na zakup bądź wytworzenie środka trwałego są stopniowo, w formie odpisów, zaliczane w koszty poszczególnych okresów, przy czym odpisy – jak wskazano wyżej – dokonywane zgodnie z regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają - z zastrzeżeniem art. 16c - stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Tak więc, aby dany składnik majtku był uznany za środek trwały musi spełniać następujące warunki:

 1. stanowić własność lub współwłasność podatnika,
 2. być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 3. przewidywany jego okres używania musi być dłuższy niż rok,
 4. winien być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (decyduje zamiar podatnika).

Przepis art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Kwestie właściwej klasyfikacji środków trwałych zostały unormowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622). Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m. in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. O zaliczeniu danego środka do odpowiedniej klasyfikacji (grupy, podgrupy i rodzaju) środków trwałych decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m. in. środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji.

Mając na względzie powyższe, należy zauważyć, że organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji środków trwałych do odpowiedniej grupy. Klasyfikacji tej powinien dokonać sam podmiot gospodarczy przy ewentualnej pomocy uprawnionego organu statystycznego. Z uwagi na powyższe, prawidłowość dokonanej przez podatnika klasyfikacji poszczególnych środków trwałych na gruncie ww. KŚT nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że poszczególne składniki majątkowe tworzące farmę wiatrową, o których mowa we wniosku, zaklasyfikowane przez Spółkę do odpowiednich grup środków trwałych mogą być amortyzowane według następujących stawek zawartych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”, z którego wynika, że dla:

 1. Budynek GPZ – rodzaj 101 KŚT – stawka amortyzacji wynosi 2,5%,
 2. Szambo 10m3 – rodzaj 104 KŚT – stawka amortyzacji wynosi 4,5%,
 3. Maszty (wieże), fundamenty oraz platformy dla turbin – rodzaj 201 KŚT – stawka amortyzacji wynosi 4,5%,
 4. Sieć 30kV wraz z siecią światłowodową – rodzaj 211 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 5. Światłowód (GPZ, linia 110kV) – rodzaj 211 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 6. Linia rozdzielcza 0.4kV (do słupa stacji trafo - GPZ) – rodzaj 211 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 7. Linie wewnętrzne 30kV wraz z tworzącymi je elementami – rodzaj 211 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 8. Drogi wybudowane przez Spółkę na gruntach prywatnych, w stosunku do których Spółka posiada prawo korzystania (umowy dzierżawy) – rodzaj 220 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 4,5%,
 9. Wiata – rodzaj 291 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 4,5%,
 10. Konstrukcje mis, konstrukcje fundamentowe i wsporcze wraz z fundamentami – rodzaj 291 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 4,5%,
 11. Ogrodzenie – rodzaj 291 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 4,5%,
 12. Zespoły wiatrowo-elektryczne – rodzaj 346 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 7%,
 13. Rozdzielnia 110kV – rodzaj 610 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 18%,
 14. Rozdzielnia 30kV wraz z systemem EAZ (szafy w budynku) – rodzaj 610 KST – stawka amortyzacyjna wynosi 18%,
 15. Rozdzielnice potrzeb własnych VDC i VAC wraz z tworzącymi je elementami – rodzaj 610 KST – stawka amortyzacyjna wynosi 18%,
 16. Szafa zabezpieczeń FR1 (EAZ - Zabezpieczenia 110kV) – rodzaj 610 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi18%,
 17. Aparatura pola 110kV wraz z tworzącymi ją elementami – rodzaj 612 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 18%,
 18. System SSiN stacji (SCADA) - szafa FT1 – rodzaj 612 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 18%,
 19. Przekładniki kombinowane PVA 3szt – rodzaj 612 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 18%,
 20. Komplet ograniczników przepięć PEXLIM Q/PLMID D – rodzaj 612 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 18%,
 21. Szafa FT2; systemy łączności – rodzaj 623 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 22. Zestaw do pasywnego monitoringu batcorder3 – rodzaj 629 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 23. Transformator 115/30kV 40MVA – rodzaj 630 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 24. Transformator TUOe 30/0,4kV wraz z zespołem uziemiającym – rodzaj 630 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 25. Urządzenie kompensacji mocy biernej – rodzaj 630 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 26. Zestaw klimatyzatorów GPZ – rodzaj 653 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 10%,
 27. Maszt pomiarowy – rodzaj 800 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 20%,
 28. Oświetlenie zewnętrze – rodzaj 808 KŚT – stawka amortyzacyjna wynosi 20%.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Spółki w zakresie zastosowania stawek amortyzacyjnych w stosunku do urządzeń i budowli składających się na farmę wiatrową należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.