IPPB5/423-923/14-4/RS | Interpretacja indywidualna

1. Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu, nawet do poziomu zero?2. Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego bądź też dla nowo wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca wprowadzenia do rejestru?3. Czy możliwe jest podwyższenie stawek amortyzacyjnych, uprzednio obniżonych (opis w p. 2) począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych?
IPPB5/423-923/14-4/RSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. amortyzacja liniowa
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. obniżka (obniżenie)
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. podwyższenie
 7. stawka amortyzacyjna
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Stawki amortyzacyjne
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu) uzupełnionego pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data nadania 9 grudnia 2014 r., data wpływu 11 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-923/14-2/RS z dnia 1 grudnia 2014 r. (data nadania 1 grudnia 2014 r., data doręczenia 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości:

 • obniżenia do dowolnej wysokości (nawet do poziomu zeru), stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego bądź też dla nowo wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca wprowadzenia do rejestru – jest prawidłowe,
 • podwyższenia stawek amortyzacyjnych, uprzednio obniżonych począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia do dowolnej wysokości (nawet do poziomu zeru) stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, momentu dokonania ww. obniżenia oraz w zakresie momentu podwyższenia stawek amortyzacyjnych uprzednio obniżonych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest podmiotem z siedzibą w Polsce i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji masy włóknistej oraz papierów przemysłowych.

Spółka zrealizowała inwestycję o wartości ok. 280 mln Euro, polegającą na budowie zakładu produkcyjnego z innowacyjną maszyną papierniczą.

Od grudnia 2012 Spółka rozpoczęła produkcję masy makulaturowej (półprodukt do produkcji papieru) w tzw. makulaturowni. Natomiast od połowy I kwartału 2013 rozpoczęła produkcję papieru, od II kwartału 2013 Spółka prowadzi sprzedaż wyrobu gotowego: papieru opakowaniowego, sprzedaż jest realizowana zarówno do odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Spółka posiada liczne środki trwałe, dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowych od osób prawnych na zasadach tzw. metody liniowej. Spółka rozważa możliwość obniżenia wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich bądź dla niektórych środków trwałych działając w oparciu o art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ponownego ich zwiększania z uwzględnieniem regulacji art. 16j ust. 1 ww. ustawy. Wątpliwość Spółki budzi jednak kwestia granicy maksymalnego obniżenia stawek amortyzacyjnych oraz możliwość zmiany (w tym przywrócenia do maksymalnie dopuszczalnych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) stawek amortyzacyjnych określonych ww. ustawą w odniesieniu do środków trwałych amortyzowanych uprzednio przy pomocy obniżonych przez Spółkę stawek amortyzacyjnych.

W piśmie z dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny, tj. wskazał, że w stosunku do środków trwałych do których rozważane jest podwyższanie i obniżanie stawek stosowane są stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka chce dla wszystkich bądź wybranych środków trwałych obniżyć stosowane stawki z tabeli tj. z Wykazu stawek amortyzacyjnych, a następnie w okresie kiedy będzie osiągała pozytywny wynik (dochód do opodatkowania) powrócić do stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych - zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku podatku dochodowym od osób prawnych cyt. „odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z zastrzeżeniem art. 16j-l6ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu, nawet do poziomu zero...
 2. Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego bądź też dla nowo wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca wprowadzenia do rejestru...
 3. Czy możliwe jest podwyższenie stawek amortyzacyjnych, uprzednio obniżonych (opis w p. 2) począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady dokonywania odpisów z tytułu zużycia środków trwałych (odpisów amortyzacyjnych) zamieszczone zostały w art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). Stosownie do zapisów art. 15 ust. 6 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodu są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m z uwzględnieniem art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak stanowi artykuł 16i ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Stosownie do art. 16i ust. 5 ustawy podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Podatnik może więc dokonywać zmiany stawek amortyzacyjnych obniżać bądź podwyższać ale do poziomy wynikającego z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Zmiany mogą być wprowadzone począwszy od miesiąca w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji bądź od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Wskazano, że jak stanowi art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z zastrzeżeniem art. 16j-16ł dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie i zasad określonych w art. 16h ust. 1 pkt l. Stosownie do treści art. 16i ust. 5 ww. ustawy podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji bądź od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Zatem powołany przepis art. 16i ust. 5 nie zabrania obniżenia stawki amortyzacji danego środka trwałego nawet kilka razy. Podatnik może dokonywać zmiany stawki tj. jej zmniejszenia lub zwiększenia uprzednio obniżonej począwszy od miesiąca w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji bądź od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Ma w tej sytuacji możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym tylko zastrzeżeniem aby stawki te nie były wyższe od określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Zmiana stawek przewidziana w art. l6i ust. 5 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych pomimo, że nie została ograniczona przez ustawodawcę żadnym limitem, powinna być dokonywana z uwzględnieniem pozostałych przepisów ustawy. Zasada generalna określa, iż środki trwałe mogą podlegać amortyzacji wyłącznie do ustawowych limitów określonych w Wykazie. Z powyższego wynika, że możliwość obniżania lub podwyższania stawek nie jest uwarunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności. Wysokość obniżenia lub podwyższenia jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika.

Podniesiono, że w uzasadnieniu do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 , nr 141, po z, 1179) napisano cyt. „Podatnicy będą mogli w okresie ponoszenia strat podatkowych zaplanować maksymalnie obniżone stawki amortyzacyjne i powrócić do stawek tj. wyższych kosztów podatkowych, w okresie osiągania dochodów, a tym samym odpowiednio wpływać na wysokość straty podatkowej i dochodu do opodatkowania”.

Podniesiono także, że prawidłowość stanowiska Spółki potwierdzają liczne interpretacje indywidualne Ministra Finansów w tym zakresie m.in.: IPTPB3/423-238/12-6/PM oraz IPTB3/423-295/13-2/IR.; IPPB3/423-1098/11-4/k.k.; IBPBI/2/423-1508/11/MS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • obniżenia do dowolnej wysokości (nawet do poziomu zeru), stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego bądź też dla nowo wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca wprowadzenia do rejestru – jest prawidłowe,
 • podwyższenia stawek amortyzacyjnych, uprzednio obniżonych począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z póxn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.