IBPB-1-1/4510-285/15/NL | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych dla wybranych środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji
IBPB-1-1/4510-285/15/NLinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. obniżka (obniżenie)
  3. stawka amortyzacyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych dla wybranych środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych dla wybranych środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz producentem i dystrybutorem produktów spożywczych. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest w mieście X. W przyszłości Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą także w innym mieście za pośrednictwem swojego zakładu zlokalizowanego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”). Działalność na terenie Strefy prowadzona będzie w oparciu o wydane Spółce Zezwolenie z 18 marca 2015 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

  1. Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich (10.61.24);
  2. Pieczywo świeże (10.71.11);
  3. Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże (10.71.12);
  4. Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane (10.72.19);
  5. Pozostałe gotowe posiłki i danie, włączając pizzę zamrożoną (10.85.19);
  6. Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej nie sklasyfikowane (10.89.19).

Dochody z działalności prowadzonej w Strefie korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych – dalej: „PDOP” w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP i na zasadach w nim zawartych (działalność strefowa).

Dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje i będzie wykorzystywać szereg środków trwałych w rozumieniu art. 16a UPDOP, od których odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z art. 16h UPDOP (dalej: „Środki Trwałe”), tj. według tzw. metody liniowej, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych nie wyższych niż te wynikające dla danego Środka Trwałego z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych będącego załącznikiem nr 1 do UPDOP (dalej: „Wykaz”). Środki Trwałe będą wykorzystywane przez Spółkę do działalności strefowej, do działalności pozastrefowej lub do obu tych działalności jednocześnie. Przy czym sposób wykorzystania Środków Trwałych może się zmieniać, tj. Środki Trwałe, które będą wykorzystywane w przyszłości wyłącznie w działalności strefowej mogą zostać przypisane również do działalności pozastrefowej. W przyszłości Spółka nie wyklucza nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie kolejnych Środków Trwałych, które będą również wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki (strefowej i pozastrefowej).

Obecnie Spółka zamierza w pierwszym miesiącu następnego roku podatkowego (lub kolejnych latach) obniżyć, w oparciu o art. 16i ust. 5 UPDOP, wysokość stawek amortyzacyjnych dla wybranych Środków Trwałych już amortyzowanych. Ponadto, Spółka ma zamiar wybrać dla poszczególnych nowoprzyjmowanych do ewidencji Środków Trwałych wysokości stawek amortyzacyjnych na poziomie niższym niż maksymalny wynikający z Wykazu dla danego Środka Trwałego. Przy czym może to dotyczyć tak Środków Trwałych wykorzystywanych w działalności niestrefowej, jak i strefowej.

Niewykluczone także, że w kolejnych latach podatkowych dla wybranych Środków Trwałych Spółka będzie chciała podwyższyć uprzednio obniżone/wybrane dla nich stawki amortyzacyjne. Ponownie może to dotyczyć tak Środków Trwałych wykorzystywanych w działalności niestrefowej, jak i strefowej.

W efekcie, Środki Trwałe wykorzystywane przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej (tak niestrefowej, jak i strefowej) mogłyby być amortyzowane za pomocą różnych stawek amortyzacyjnych, ale nie wyższych niż te wynikające z Listy dla danego Środka Trwałego, nawet wówczas gdyby Środki Trwale należały do tego samego rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do obniżania od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (lat podatkowych) przyjętych dla wybranych Środków Trwałych stawek amortyzacyjnych do wybranego poziomu niższego niż wartości wynikające z Wykazu dla danego Środka Trwałego w odniesieniu do Środków Trwałych już amortyzowanych, zarówno gdyby wykorzystywane były w działalności niestrefowej, jak i strefowej...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawiona do obniżania od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (lat podatkowych) przyjętych dla wybranych Środków Trwałych stawek amortyzacyjnych do wybranego poziomu niższego niż wartości wynikające z Wykazu dla danego Środka Trwałego - w odniesieniu do Środków Trwałych już amortyzowanych, zarówno gdyby wykorzystywane były w działalności niestrefowej, jak i strefowej.

Zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 tejże ustawy (tj. według tzw. metody liniowej). Równocześnie, zgodnie z art. 16i ust. 5 UPDOP, podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Zdaniem Spółki, z powyższych przepisów wynika, że dla poszczególnych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową możliwe jest obniżenie (wybór niższych) stawek amortyzacyjnych niż te wskazane w Wykazie. Jednocześnie ustawodawca określił jedynie momenty, od których możliwa jest taka zmiana i nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych wymagań, w szczególności nie wskazuje minimalnego poziomu stawek amortyzacyjnych, które mogą być zastosowane przez podatnika w takich przypadkach. Przepisy nie wymagają także, aby obniżenie stawek amortyzacyjnych dotyczyło wszystkich środków trwałych danego rodzaju. W efekcie, zdaniem Spółki, dopuszczalne jest, aby środki trwałe należące do tego samego rodzaju według KŚT były amortyzowane za pomocą różnych stawek amortyzacyjnych.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zdaniem Spółki, w przypadku Środków Trwałych już amortyzowanych, od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (lat podatkowych), Spółka może wybrać dla poszczególnych z nich stawki amortyzacji niższe niż wynikające z Wykazu dla danego Środka Trwałego, także gdyby Środki Trwałe należały do tego samego rodzaju według KŚT, niezależnie od tego, czy byłyby wykorzystywane w działalności niestrefowej, czy strefowej.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do obniżania od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (lat podatkowych) przyjętych dla wybranych Środków Trwałych stawek amortyzacyjnych do wybranego poziomu niższego niż wartości wynikającej z Wykazu dla danego Środka Trwałego - w odniesieniu do Środków Trwałych już amortyzowanych, zarówno gdyby wykorzystywane były w działalności niestrefowej, jak i strefowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.