Stawka amortyzacyjna | Interpretacje podatkowe

Stawka amortyzacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka amortyzacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zasad amortyzacji podatkowej
Fragment:
Ma on w tej sytuacji możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym tylko zastrzeżeniem, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Dalej organ wydający interpretację stwierdził również, że (...) podatnik ma prawo obniżyć stawkę amortyzacyjną również do poziomu 0%. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał również interpretacje indywidualne wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. Znak: IPPB3/423-728/12-2/KK , Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2013 r., Znak: ITPB4/423-14/13/TK . Podsumowując: Spółka może obniżać stosowane dotychczas stawki amortyzacyjne równe stawkom z Wykazu lub niższe od stawek z Wykazu do dowolnej wysokości (w tym do 0%), Po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych, Spółka będzie uprawniona do podwyższania tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wartość wynikająca z Wykazu, Obniżenia bądź ponownego podwyższenia stawek amortyzacyjnych Spółka będzie mogła dokonać w pierwszym miesiącu roku podatkowego; oznacza to, że obniżenie stawek amortyzacyjnych będzie skuteczne jeśli w Ewidencji przed końcem pierwszego miesiąca roku podatkowego oraz przed dokonaniem odpisu amortyzacyjnego za ten miesiąc zostaną przyjęte nowe, obniżone stawki amortyzacyjne.
2016
23
gru

Istota:
Czy Spółka ma prawo amortyzować Tabor konny roczną stawką amortyzacyjną w wysokości 14%?
Fragment:
(...) stawki amortyzacyjnej właściwej dotychczas dla Taboru konnego, tj. zmiana stawki 14% na jakąkolwiek inną. Wskazana w uzasadnieniu Ustawy zmieniającej konieczność dostosowania ustaw podatkowych do rozwiązań przyjętych w ustawie o rachunkowości również nie może stanowić uzasadnienia do jakiejkolwiek zmiany dotychczas obowiązującej stawki amortyzacyjnej, gdyż przepisy rachunkowe nie określają poziomu stawek amortyzacyjnych, nakazując w tym zakresie ustalanie stawek amortyzacyjnych w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. W świetle przedstawionej powyżej argumentacji, Spółka stoi na stanowisku, iż ma ona prawo amortyzować Tabor konny roczną stawką amortyzacyjną w wysokości 14%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
2016
21
gru

Istota:
Amortyzacji budynku mieszkalnego indywidualną stawką amortyzacyjną.
Fragment:
Odnosząc się do sposobu amortyzacji ww. kamienicy, zauważyć należy, że zgodnie z art. 22i ust. 1 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Wyjątek od powyższej zasady został przewidziany m.in. w art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulującym możliwość zastosowania tzw. indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Stosownie do art. 22j ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m 3 , domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji - nie może być krótszy niż 3 lata (pkt 3). dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 % - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (pkt 4).
2016
5
gru

Istota:
Czy biorąc pod uwagę stan faktyczny opisanej pompy, prawidłowe pozostaje przypisanie dla niej stawki amortyzacyjnej w wysokości 20%?
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka odpłatnie nabyła pompę przenośną, dla której po ocenie parametrów technicznych, warunków zabudowy oraz sposobu wykorzystania ustaliła stawkę amortyzacyjną 20%, zgodnie z zakwalifikowaniem ww. środka trwałego do grupy 8 „ narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ”. Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych roczna stawka amortyzacyjna dla grupy 8 „ narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ” wynosi 20%. Zatem, zasadne jest przyjęcie przez Wnioskodawcę, że w sytuacji, gdy ww. pompa zgodnie z klasyfikacją KŚT mieści się w grupie 8, to w konsekwencji zgodnie z poz. 08 wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, należy zastosować 20% stawkę amortyzacyjną. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedmiotem interpretacji nie jest ocena prawidłowości klasyfikacji środka trwałego na podstawie KŚT, jako że organ podatkowy dokonuje interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie jest więc właściwy do ustalenia do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować powyższą pompę. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy z powyższym zastrzeżeniem jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
28
lis

Istota:
Czy zastosowano prawidłowe stawki amortyzacyjne?
Fragment:
Zgodnie z art. 16i ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. W Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: pod poz. 01 dla środków trwałych podgrupy 10 - Budynki niemieszkalne, stawka amortyzacyjna została określona w wysokości 2,5%, pod poz. 02 dla środków trwałych rodzaju 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, stawka amortyzacyjna została określona w wysokości 10%. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca jest Szpitalem publicznym. W lutym 2016 r. zakończono i przekazano do użytkowania inwestycję pn. „ ... ”, która obejmowała wykonanie opisanych we wniosku wiaty rozprężalni tlenu oraz sieci zasilania tlenu medycznego. Od marca 2016 r. Wnioskodawca rozpoczął amortyzację ww. składników majątku. Dla wiaty rozprężalni tlenu zaliczonej do rodzaju 109 KŚT zastosował stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%, a dla sieci zasilania tlenu medycznego zaliczonej do rodzaju 211 KŚT stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie w świetle odrębnych przepisów, nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazana we wniosku a oparta o KŚT klasyfikacja ww.
2016
27
lis

Istota:
1. Czy od pierwszego miesiąca roku podatkowego Wnioskodawcy następującego po jego roku podatkowym, w którym dojdzie do połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych podanych w Załączniku nr 1 do Ustawy CIT (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) dla poszczególnych środków trwałych przejętych przez Wnioskodawcę w wyniku tego połączenia (w tym do poziomu 0% w stosunku rocznym)?2. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w pytaniu 1, Wnioskodawca będzie miał możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych przejętych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną do wysokości wynikającej z Załącznika nr 1 do Ustawy CIT (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) od pierwszego miesiąca dowolnego wybranego przez Wnioskodawcę roku podatkowego następującego po jego roku podatkowym, od początku którego dokonał obniżenia stawek amortyzacyjnych dla tych środków trwałych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy od pierwszego miesiąca roku podatkowego Wnioskodawcy następującego po jego roku podatkowym, w którym dojdzie do połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych podanych w Załączniku nr 1 do Ustawy CIT (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) dla poszczególnych środków trwałych przejętych przez Wnioskodawcę w wyniku tego połączenia (w tym do poziomu 0% w stosunku rocznym)? Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w pytaniu 1, Wnioskodawca będzie miał możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych przejętych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną do wysokości wynikającej z Załącznika nr 1 do Ustawy CIT (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) od pierwszego miesiąca dowolnego wybranego przez Wnioskodawcę roku podatkowego następującego po jego roku podatkowym, od początku którego dokonał obniżenia stawek amortyzacyjnych dla tych środków trwałych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. od pierwszego miesiąca roku podatkowego Wnioskodawcy następującego po jego roku podatkowym, w którym dojdzie do połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych podanych w Załączniku nr 1 do Ustawy CIT (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) dla poszczególnych środków trwałych przejętych przez Wnioskodawcę w wyniku tego połączenia.
2016
26
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, w celu dokonania amortyzacji budynków niemieszkalnych wybudowanych w latach pomiędzy 1901 r. - 1969 r.?
Fragment:
Co do zasady, środek trwały podlega amortyzacji według stawki amortyzacyjnej określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie bowiem do przepisu art. 22i ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Istnieje jednak możliwość ustalenia przez podatnika indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Kwestię tę uregulowano w art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
2016
4
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
Fragment:
(...) stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 % – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (pkt 4). Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, że indywidualne stawki amortyzacyjne mogą być ustalane jedynie dla takich środków trwałych, które w rozumieniu ustawy – są albo używane albo ulepszone, a ponadto nie były wcześniej wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonych przez podatnika. Przy czym w myśl art. 22j ust. 3 ww. ustawy: środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za: używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. W świetle powyższego należy wskazać, że sposób ustalenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych uzależniony jest również od tego, do jakiego rodzaju środków trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.
2016
3
sie

Istota:
Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP możliwa jest zmiana stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszłości i nabywanych w przyszłości samochodów osobowych poprzez ich obniżenie do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu 1% rocznie?
Fragment:
Zgodnie z art. 16i ust. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Stosownie zaś do treści art. 16i ust. 5 ww. ustawy, podatnicy mogą również obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przepis ten nie zabrania obniżenia stawki amortyzacyjnej danego środka trwałego nawet kilka razy. Podatnik może zatem dokonać zmiany – począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Ma w tej sytuacji możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym tylko zastrzeżeniem, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Obniżenie stawek amortyzacyjnych przewidziane w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo, że nie zostało ograniczone przez ustawodawcę żadnym limitem, powinno być dokonywane z uwzględnieniem pozostałych przepisów ustawy. Z powyższego wynika zatem, że możliwość obniżania stawek nie jest uwarunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności.
2016
10
lip

Istota:
W zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej
Fragment:
Art. 16i ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Wykaz stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o CIT, odwołuje się do Klasyfikacji Środków Trwałych zawartej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. z 2010 r., Nr 242, poz. 1622, z późn. zm.) będące rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)., w którym poszczególne środki trwałe zostały zakwalifikowane do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju. Za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się w Klasyfikacji Środków Trwałych („ KŚT ”) zasadniczo pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jednak w niektórych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie danego integralnego zespołu elementów majątku trwałego za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy. Instalacja elektrowni biogazowej została wytworzona na podstawie umowy z Generalnym Wykonawcą obejmującej wybudowanie instalacji elektrowni biogazowej jako całości, bez wyszczególniania poszczególnych jej elementów składowych.
2016
15
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.