Stawka amortyzacyjna | Interpretacje podatkowe

Stawka amortyzacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka amortyzacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
Fragment:
Zainteresowany powziął wątpliwość dotyczącą możliwości zastosowania 10% indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla ww. lokalu, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki. Standardowa stawka z Wykazu stawek amortyzacyjnych dla lokali niemieszkalnych wynosi 2,5%. Natomiast możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla środka trwałego jakim jest lokal niemieszkalny, przewiduje art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem: podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Powyższy zapis należy rozumieć w ten sposób, że indywidualne stawki amortyzacyjne mogą być ustalane jedynie dla takich środków trwałych, które – w rozumieniu ww. ustawy – są używane lub ulepszone, a ponadto nie były wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej przez podatnika.
2017
23
lut

Istota:
Czy Spółka będzie mogła począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu.
Fragment:
ITPB3/4510-336/16-8/JG wydanej w dniu 31 sierpnia 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której organ podatkowy w pełnym zakresie uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „ (...) będzie ona mogła począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. ”; interpretacji indywidualnej o sygn. IBPBI/2/423-1726/13/SD wydanej w dniu 31 marca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ w pełnym zakresie potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym „ (...) stawki amortyzacyjne mogą być zmieniane i ustalane na dowolnym poziomie pod warunkiem, że ich wysokość nie przekroczy wartości określonych w Wykazie, przy czym (...) zmiana ich wysokości może być dokonana od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, nie później jednak niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku podatkowym odpisu amortyzacyjnego ”; interpretacji indywidualnej o sygn. ILPB4/423-352/13-2/MC wydanej w dniu 28 listopada 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zgodnie z którą „ (...) od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego dowolnego obniżenia wcześniej już obniżonych stawek amortyzacyjnych lub podwyższenia stawek amortyzacyjnych, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; interpretacji indywidualnej o sygn.
2017
1
lut

Istota:
Czy Spółka będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w Ewidencji, począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.
Fragment:
W stosunku do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych, które zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „ Ewidencja ”) dla celów podatkowych Spółka wybrała metodę liniową amortyzacji i stosuje stawki wskazane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy o PDOP (dalej: „ Wykaz ”). W stosunku do niektórych / wybranych środków trwałych Spółka planuje obniżyć stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie. W przyszłości Spółka planuje modyfikować tak obniżone stawki amortyzacyjne poprzez ich podwyższanie lub obniżanie, jednakże w żadnym przypadku nie dojdzie w wyniku takiej modyfikacji do zmiany stawki na stawkę wyższą niż stawka przewidziana w ustawie o PDOP w Wykazie. Ponadto Spółka przewiduje, że w przyszłości w stosunku do nowo nabywanych środków trwałych może stosować obniżone stawki amortyzacyjne już od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. W związku z powyższym zadano min. następujące pytanie: Czy Spółka będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w Ewidencji, począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego? (Pytanie nr 2 wniosku, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.) Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Spółka stoi na stanowisku, że będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych znajdujących się już w Ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.
2017
31
sty

Istota:
Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP, może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do poziomu 0,1%).
Fragment:
W stosunku do niektórych / wybranych środków trwałych Spółka planuje obniżyć stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie. W przyszłości Spółka planuje modyfikować tak obniżone stawki amortyzacyjne poprzez ich podwyższanie lub obniżanie, jednakże w żadnym przypadku nie dojdzie w wyniku takiej modyfikacji do zmiany stawki na stawkę wyższą niż stawka przewidziana w ustawie o PDOP w Wykazie. Ponadto Spółka przewiduje, że w przyszłości w stosunku do nowo nabywanych środków trwałych może stosować obniżone stawki amortyzacyjne już od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. W związku z powyższym zadano min. następujące pytanie: Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP, może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do poziomu 0,1%)? (Pytanie nr 3 wniosku, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.) Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem Spółki, ustawa o PDOP nie określa jaka jest dopuszczalna granica obniżenia wysokości stawek amortyzacyjnych, a zatem Spółka będzie mogła obniżyć stawkę amortyzacyjną nawet do poziomu 0,1%. W myśl art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP, podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych.
2017
31
sty

Istota:
Czy wymagane jest istnienie związku stosowanych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
Fragment:
(...) stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych, w wyniku czego stawki amortyzacyjne stosowane przez Spółkę mogą kształtować się na dowolnym, ustalonym przez Spółkę poziomie (przy założeniu, że nie będą wyższe niż stawki określone w Wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o PDOP). Art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP stanowiący podstawę prawną dla obniżenia stawek amortyzacyjnych nie wskazuje na konieczność występowania związku pomiędzy określaną przez podatnika obniżoną stawką amortyzacyjną a okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego, dla którego stawka amortyzacyjna jest obniżana. Również inne przepisy ustawy o PDOP nie formułują obowiązku uwzględniania okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego przy określaniu przez podatnika stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, stawki amortyzacyjne mogą być kształtowane według uznania podatnika, jednak na poziomie nie wyższym niż wynikałoby to z Wykazu, niezależnie od okresu ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Spółka chciałaby jednocześnie wskazać, że zaprezentowane przez Spółkę stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie m. in. w: interpretacji indywidualnej o sygn.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie:
Czy Wnioskodawca ma prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych o współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń, będących aparaturą naukowo-badawczą lub doświadczalno-produkcyjną, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
Fragment:
Zgodnie zaś z art. 16i ust. 1 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość podwyższenia stawek wynikających z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Przesłanki tego podwyższenia zostały wskazane w art. 16i ust. 2 ustawy o CIT i są uzależnione m.in. od rodzaju środka trwałego i warunków, w których jest on użytkowany. Częstotliwość dokonywania zmian stawek amortyzacyjnych (uzależniona od określonych okoliczności) została wskazana w art. 16i ust. 3-4 ustawy o CIT. Stosownie do art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „ KŚT ”), wydanej na podstawie odrębnych przepisów, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Podwyższenie stawek amortyzacyjnych wiąże się zwykle z większym od standardowego zużyciem środków trwałych. Art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, pozwala na podwyższenie podstawowych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku do ustawy przy pomocy współczynników zwiększających stawkę.
2017
31
sty

Istota:
Stawka amortyzacji
Fragment:
(...) stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pe3n1 liczbe lat, które up3yne3y od dnia ich oddania po raz pierwszy do u?ywania do dnia wprowadzenia do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym ?e okres amortyzacji nie mo?e bya krótszy ni? 10 lat (pkt 4). Powy?szy przepis nale?y rozumiea w ten sposób, ?e indywidualne stawki amortyzacyjne mog1 bya ustalane jedynie dla takich orodków trwa3ych, które w rozumieniu ustawy s1 albo u?ywane albo ulepszone, a ponadto nie by3y wczeoniej wprowadzane do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, prowadzonych przez podatnika. Przy czym w myol art. 22j ust. 3 ww. ustawy, orodki trwa3e, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje sie za: u?ywane – je?eli podatnik wyka?e, ?e przed ich nabyciem by3y wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiecy, lub ulepszone – je?eli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej. W owietle powy?szego nale?y wskazaa, ?e sposób ustalenia stawki amortyzacyjnej dla orodków trwa3ych uzale?niony jest równie? od tego, do jakiego rodzaju orodków trwa3ych, zgodnie z rozporz1dzeniem Rady Ministrów z dnia 3 paYdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Orodków Trwa3ych (KOT) (Dz.
2017
27
sty

Istota:
Stawka amortyzacji
Fragment:
(...) stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 % – 40 lat pomniejszone o pe3n1 liczbe lat, które up3yne3y od dnia ich oddania po raz pierwszy do u?ywania do dnia wprowadzenia do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym ?e okres amortyzacji nie mo?e bya krótszy ni? 10 lat (pkt 4). Powy?szy przepis nale?y rozumiea w ten sposób, ?e indywidualne stawki amortyzacyjne mog1 bya ustalane jedynie dla takich orodków trwa3ych, które w rozumieniu ustawy s1 albo u?ywane albo ulepszone, a ponadto nie by3y wczeoniej wprowadzane do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, prowadzonych przez podatnika. Przy czym w myol art. 22j ust. 3 ww. ustawy, orodki trwa3e, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje sie za: u?ywane – je?eli podatnik wyka?e, ?e przed ich nabyciem by3y wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiecy, lub ulepszone – je?eli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej. W owietle powy?szego nale?y wskazaa, ?e sposób ustalenia stawki amortyzacyjnej dla orodków trwa3ych uzale?niony jest równie? od tego, do jakiego rodzaju orodków trwa3ych, zgodnie z rozporz1dzeniem Rady Ministrów z dnia 3 paYdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Orodków Trwa3ych (KOT) (Dz.
2017
27
sty

Istota:
W zakresie zasad amortyzacji podatkowej
Fragment:
Ma on w tej sytuacji możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym tylko zastrzeżeniem, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Dalej organ wydający interpretację stwierdził również, że (...) podatnik ma prawo obniżyć stawkę amortyzacyjną również do poziomu 0%. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał również interpretacje indywidualne wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. Znak: IPPB3/423-728/12-2/KK , Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2013 r., Znak: ITPB4/423-14/13/TK . Podsumowując: Spółka może obniżać stosowane dotychczas stawki amortyzacyjne równe stawkom z Wykazu lub niższe od stawek z Wykazu do dowolnej wysokości (w tym do 0%), Po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych, Spółka będzie uprawniona do podwyższania tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wartość wynikająca z Wykazu, Obniżenia bądź ponownego podwyższenia stawek amortyzacyjnych Spółka będzie mogła dokonać w pierwszym miesiącu roku podatkowego; oznacza to, że obniżenie stawek amortyzacyjnych będzie skuteczne jeśli w Ewidencji przed końcem pierwszego miesiąca roku podatkowego oraz przed dokonaniem odpisu amortyzacyjnego za ten miesiąc zostaną przyjęte nowe, obniżone stawki amortyzacyjne.
2016
23
gru

Istota:
Czy Spółka ma prawo amortyzować Tabor konny roczną stawką amortyzacyjną w wysokości 14%?
Fragment:
(...) stawki amortyzacyjnej właściwej dotychczas dla Taboru konnego, tj. zmiana stawki 14% na jakąkolwiek inną. Wskazana w uzasadnieniu Ustawy zmieniającej konieczność dostosowania ustaw podatkowych do rozwiązań przyjętych w ustawie o rachunkowości również nie może stanowić uzasadnienia do jakiejkolwiek zmiany dotychczas obowiązującej stawki amortyzacyjnej, gdyż przepisy rachunkowe nie określają poziomu stawek amortyzacyjnych, nakazując w tym zakresie ustalanie stawek amortyzacyjnych w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. W świetle przedstawionej powyżej argumentacji, Spółka stoi na stanowisku, iż ma ona prawo amortyzować Tabor konny roczną stawką amortyzacyjną w wysokości 14%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.