Stawka amortyzacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka amortyzacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
sie

Istota:

W zakresie określenia, czy Spółka będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne tylko dla niektórych (wybranych) środków trwałych z danej grupy czy rodzaju począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego lub od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy, czy rodzaju według stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych

Fragment:

W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych obecnie ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „ Ewidencja ”) dla celów podatkowych Spółka zasadniczo dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 do ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ Wykaz ”). W stosunku do niektórych (wybranych) środków trwałych Wnioskodawca planuje obniżyć stawki amortyzacyjne z Wykazu. W przyszłości Spółka planuje modyfikować tak obniżone stawki amortyzacyjne poprzez ich podwyższanie lub obniżanie, jednakże w żadnym przypadku nie dojdzie w wyniku takiej modyfikacji do zmiany stawki na stawkę wyższą niż stawka przewidziana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ ustawa o PDOP ”) w Wykazie. Stawki amortyzacyjne również w żadnym przypadku nie zostaną obniżone do „ 0 ”. W przyszłości do niektórych nowo nabywanych środków trwałych Spółka również planuje stosować obniżone stawki amortyzacyjne od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. Spółka rozważa również w przyszłości sprzedaż lub likwidację niektórych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, co do których stosowane będą obniżone stawki amortyzacyjne. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy Spółka będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne tylko dla niektórych (...)

2018
30
sie

Istota:

W zakresie określenia, czy Spółka będzie mogła począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu

Fragment:

W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych obecnie ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „ Ewidencja ”) dla celów podatkowych Spółka zasadniczo dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 do ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ Wykaz ”). W stosunku do niektórych (wybranych) środków trwałych Wnioskodawca planuje obniżyć stawki amortyzacyjne z Wykazu. W przyszłości Spółka planuje modyfikować tak obniżone stawki amortyzacyjne poprzez ich podwyższanie lub obniżanie, jednakże w żadnym przypadku nie dojdzie w wyniku takiej modyfikacji do zmiany stawki na stawkę wyższą niż stawka przewidziana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ ustawa o PDOP ”) w Wykazie. Stawki amortyzacyjne również w żadnym przypadku nie zostaną obniżone do „ 0 ”. W przyszłości do niektórych nowo nabywanych środków trwałych Spółka również planuje stosować obniżone stawki amortyzacyjne od momentu wprowadzenia ich do Ewidencji. Spółka rozważa również w przyszłości sprzedaż lub likwidację niektórych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, co do których stosowane będą obniżone stawki amortyzacyjne. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy Spółka będzie mogła (...)

2018
16
sie

Istota:

W zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowego

Fragment:

Zgodnie z art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Rozstrzygając kwestię zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej wskazać należy, że stosownie do treści art. 22j ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy. W myśl art. 22j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za: używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że na podstawie faktury VAT z dnia 23 maja 2018 r. z dniem 1 czerwca 2018 r. nastąpiło przeniesienie własności samochodu osobowego Y. na Wnioskodawcę.

2018
25
lip

Istota:

Prawo do obniżenia od stycznia 2018 r. stosowanych stawek amortyzacyjnych do wysokości 0,1%.Prawo do podniesienia w przyszłości stosowanych stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości, nieprzekraczającej maksymalnej wysokości stawek określonych w Wykazie

Fragment:

Ma w tej sytuacji możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym tylko zastrzeżeniem, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Brzmienie przepisu art. 16i ust. 5 UPDOP nie budzi, zdaniem Wnioskodawcy, wątpliwości, że ustawodawca zawarł w nim wymóg co do terminu podjęcia przez podatnika decyzji co do obniżenia stawki amortyzacyjnej – w pierwszym miesiącu danego roku podatkowego. Tym samym nie jest możliwe dokonywanie zmiany stawki amortyzacyjnej w trakcie trwania roku podatkowego. Jednak decyzja o obniżeniu stawki amortyzacyjnej od stycznia 2018 r. do poziomu 0,1% znajduje odzwierciedlenie w stosownych dokumentach Spółki. Ad. 2. Na podstawie powyższych rozważań Wnioskodawca stwierdził, iż przepis art. 16i ust. 5 UPDOP daje podatnikowi możliwość wyboru jaką stawkę amortyzacyjną dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową w danym roku podatkowym chce stosować. Tym samym podatnik w zależności od sytuacji gospodarczej może z początkiem roku dokonać podwyższenia (do poziomu nieprzekraczającego wysokości stawek z Wykazu) lub obniżenia stosowanej stawki amortyzacyjnej. W tym miejscu Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie ze stanowiskiem doktryny: Zmiany stawek można dokonywać wielokrotnie w czasie trwania okresu amortyzacji, jest tym samym możliwe również podwyższenie uprzednio obniżonych stawek (M.

2018
27
cze

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości ½ udziału w lokalu użytkowym.

Fragment:

Od tak ustalonej wartości początkowej środka trwałego może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 22h ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tym, że dla celów amortyzacji należy ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną. Co do zasady środek trwały podlega amortyzacji według stawki amortyzacyjnej określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do przepisu art. 22i ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla lokali niemieszkalnych stosuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%. Istnieje jednak możliwość ustalenia przez podatnika indywidualnej stawki amortyzacyjnej lokalu niemieszkalnego będącym środkiem trwałym. Kwestię tę uregulowano w art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, (...)

2018
12
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

Fragment:

Wnioskodawca zastosował do ww. budynku indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 33%. W październiku ubiegłego roku nieruchomość została sprzedana do spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Nieruchomość należy do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że dla wskazanej we wniosku nieruchomości oznaczonej symbolem 109 Klasyfikacji środków trwałych, która przed nabyciem przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, była używana przez okres co najmniej 60 miesięcy i została po raz pierwszy wprowadzona do ewidencji środków trwałych w spółce komandytowej, można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, skoro okres amortyzacji dla ww. nieruchomości nie może być krótszy niż 3 lata, można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na wskazanym przez Wnioskodawcę poziomie 33%. Reasumując – dla nieruchomości wskazanej we wniosku Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
14
kwi

Istota:

Czy właściwe jest uznanie wskazanych środków trwałych jako odrębne i zastosowanie wskazanej stawki amortyzacyjnej dla:
- budynki i lokale to część podziemna trwale związana z gruntem, czyli fundamenty, ławy, podwaliny, posadzka, ściana ogniowa (KŚT 101) - stawka amortyzacyjna 2,5%,
- hala magazynowa to część nadziemna, czyli przykręcona konstrukcja stalowa do ww. części podziemnej, obudowana płytą warstwową oraz witryny, okna, bramy, drzwi (KŚT 806) - stawka amortyzacyjna 10%,
- urządzenia grzewcze - piece, nagrzewnice (KŚT 310) - stawka amortyzacyjna 7%,
- obiekty pomocnicze to elementy zagospodarowania terenu na zewnątrz, czyli parkingi, place (KŚT 220) - stawka amortyzacyjna 4,5%,
- ogrodzenie (KŚT 291) - stawka amortyzacyjna 4,5%?

Fragment:

Jak stanowi przepis art. 22i ust. 1 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Stawki amortyzacyjne ustalone w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ww. ustawy są przyporządkowane do określonych symboli Klasyfikacji Środków Trwałych. W związku z tym, aby ustalić stawkę amortyzacyjną konieczne jest określenie do jakiej grupy (podgrupy, rodzaju) Klasyfikacji Środków Trwałych środek trwały należy. Jest to konieczne dla właściwego ustalenia stawki amortyzacyjnej. Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie opisane wyżej składniki majątku będą mogły zostać uznane za odrębne środki trwałe, ponieważ zostaną nabyte we własnym zakresie, będą stanowiły własność przedsiębiorcy, będą kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, a ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok oraz będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mając na uwadze przedstawiony wyżej opis poszczególnych składników, w ocenie Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości ich zakwalifikowanie do odrębnych środków trwałych z punktu widzenia zarówno kryteriów wynikających z przepisów, jak i stanowisk organów podatkowych, np. interpretacje podatkowe ITPB1/415-212/14/PSZ z dnia 23 maja 2014 r.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla wybranych środków trwałych.

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 16i ust. 1 updop, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość podwyższenia stawek wynikających z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Przesłanki tego podwyższenia zostały wskazane w art. 16i ust. 2 updop i są uzależnione m.in. od rodzaju środka trwałego i warunków, w których jest on użytkowany. Częstotliwość dokonywania zmian stawek amortyzacyjnych (uzależniono od określonych okoliczności) została wskazana w art. 16i ust. 3-4 ww. ustawy. Stosownie do art. 16i ust. 2 pkt 3 updop, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „ KŚT ”), wydanej na podstawie odrębnych przepisów, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Podwyższenie stawek amortyzacyjnych wiąże się zwykle z większym od standardowego zużyciem środków trwałych. Art. 16i ust. 2 pkt 3 updop, pozwala na podwyższenie podstawowych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku do ustawy przy pomocy współczynników zwiększających stawkę.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stawki amortyzacyjnej przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych dla obiektu hali magazynowej.

Fragment:

W myśl art. 16l ust. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowi załącznik nr 1 do ww. ustawy. Na bazie przedstawionych wyżej przepisów Spółka uważa, że będzie miała prawo do zastosowania z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, 10% stawkę amortyzacyjną, dla obiektu hali magazynowej, ponieważ nie będzie ona trwale związana z gruntem pomimo faktu, że będzie usytuowana na fundamentach. Jej elementy można będzie w razie potrzeby rozebrać bez utraty właściwości i zmontować na nowo w innym miejscu, na przykład w celu przeniesienia konstrukcji do innej lokalizacji albo ją odsprzedać. Okres gwarancji producenta hali wynosi również 10 lat. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPB-1-1/4510-49/15/ZK z 2 listopada 2015 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 5 marca 2010 r. nr ITPB1/415-954/09/PSZ stwierdził, że część magazynowa choć usytuowana na fundamentach, nie jest trwale związana z gruntem − istnieje możliwość jej demontażu (bez utraty właściwości zdemontowanych elementów) i zamontowania jej w innym miejscu.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stawki amortyzacyjnej przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych dla fundamentów, wylewek betonowych robót ziemnych i innych nakładów związanych ze stworzeniem stopów fundamentowych.

Fragment:

Czy Wnioskodawca przy ustaleniu odpisów amortyzacyjnych może zastosować 10% stawkę amortyzacyjną z wykazu stawek amortyzacyjnych, dla obiektu hali magazynowej i zaklasyfikować ją w grupie 8, podgrupie 80, rodzaju 806 KŚT? Czy wnioskodawca przy ustaleniu odpisów amortyzacyjnych może zastosować 2,5% stawkę amortyzacyjną z wykazu stawek amortyzacyjnych, dla fundamentów, wylewek betonowych, robót ziemnych i innych nakładów związanych ze stworzeniem stopów fundamentowych potrzebnych do zamontowania hali magazynowej i zaklasyfikować je w grupie 2, podgrupie 29 KŚT „ obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe ”? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 10 maja 2017 r. nr 3063-ILPB2.4510.42.2017.2.ŁM. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wynika z uzupełnienia wniosku z 27 kwietnia 2017 r., w którym wskazano, że tak, można zastosować 2,5% stawkę amortyzacyjną. Hala magazynowa z konstrukcji stalowej pomimo, że będzie usytuowana (przykręcona) do fundamentów nie będzie trwale związany z gruntem, dlatego nie można ją zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane zaklasyfikować jako budynku.