Stawka amortyzacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka amortyzacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
cze

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości ½ udziału w lokalu użytkowym.

Fragment:

Od tak ustalonej wartości początkowej środka trwałego może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 22h ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tym, że dla celów amortyzacji należy ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną. Co do zasady środek trwały podlega amortyzacji według stawki amortyzacyjnej określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do przepisu art. 22i ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla lokali niemieszkalnych stosuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%. Istnieje jednak możliwość ustalenia przez podatnika indywidualnej stawki amortyzacyjnej lokalu niemieszkalnego będącym środkiem trwałym. Kwestię tę uregulowano w art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, (...)

2018
12
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

Fragment:

Wnioskodawca zastosował do ww. budynku indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 33%. W październiku ubiegłego roku nieruchomość została sprzedana do spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Nieruchomość należy do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że dla wskazanej we wniosku nieruchomości oznaczonej symbolem 109 Klasyfikacji środków trwałych, która przed nabyciem przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, była używana przez okres co najmniej 60 miesięcy i została po raz pierwszy wprowadzona do ewidencji środków trwałych w spółce komandytowej, można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, skoro okres amortyzacji dla ww. nieruchomości nie może być krótszy niż 3 lata, można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na wskazanym przez Wnioskodawcę poziomie 33%. Reasumując – dla nieruchomości wskazanej we wniosku Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
14
kwi

Istota:

Czy właściwe jest uznanie wskazanych środków trwałych jako odrębne i zastosowanie wskazanej stawki amortyzacyjnej dla:
- budynki i lokale to część podziemna trwale związana z gruntem, czyli fundamenty, ławy, podwaliny, posadzka, ściana ogniowa (KŚT 101) - stawka amortyzacyjna 2,5%,
- hala magazynowa to część nadziemna, czyli przykręcona konstrukcja stalowa do ww. części podziemnej, obudowana płytą warstwową oraz witryny, okna, bramy, drzwi (KŚT 806) - stawka amortyzacyjna 10%,
- urządzenia grzewcze - piece, nagrzewnice (KŚT 310) - stawka amortyzacyjna 7%,
- obiekty pomocnicze to elementy zagospodarowania terenu na zewnątrz, czyli parkingi, place (KŚT 220) - stawka amortyzacyjna 4,5%,
- ogrodzenie (KŚT 291) - stawka amortyzacyjna 4,5%?

Fragment:

Jak stanowi przepis art. 22i ust. 1 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Stawki amortyzacyjne ustalone w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ww. ustawy są przyporządkowane do określonych symboli Klasyfikacji Środków Trwałych. W związku z tym, aby ustalić stawkę amortyzacyjną konieczne jest określenie do jakiej grupy (podgrupy, rodzaju) Klasyfikacji Środków Trwałych środek trwały należy. Jest to konieczne dla właściwego ustalenia stawki amortyzacyjnej. Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie opisane wyżej składniki majątku będą mogły zostać uznane za odrębne środki trwałe, ponieważ zostaną nabyte we własnym zakresie, będą stanowiły własność przedsiębiorcy, będą kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, a ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok oraz będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mając na uwadze przedstawiony wyżej opis poszczególnych składników, w ocenie Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości ich zakwalifikowanie do odrębnych środków trwałych z punktu widzenia zarówno kryteriów wynikających z przepisów, jak i stanowisk organów podatkowych, np. interpretacje podatkowe ITPB1/415-212/14/PSZ z dnia 23 maja 2014 r.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla wybranych środków trwałych.

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 16i ust. 1 updop, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość podwyższenia stawek wynikających z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Przesłanki tego podwyższenia zostały wskazane w art. 16i ust. 2 updop i są uzależnione m.in. od rodzaju środka trwałego i warunków, w których jest on użytkowany. Częstotliwość dokonywania zmian stawek amortyzacyjnych (uzależniono od określonych okoliczności) została wskazana w art. 16i ust. 3-4 ww. ustawy. Stosownie do art. 16i ust. 2 pkt 3 updop, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „ KŚT ”), wydanej na podstawie odrębnych przepisów, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Podwyższenie stawek amortyzacyjnych wiąże się zwykle z większym od standardowego zużyciem środków trwałych. Art. 16i ust. 2 pkt 3 updop, pozwala na podwyższenie podstawowych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku do ustawy przy pomocy współczynników zwiększających stawkę.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stawki amortyzacyjnej przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych dla obiektu hali magazynowej.

Fragment:

W myśl art. 16l ust. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowi załącznik nr 1 do ww. ustawy. Na bazie przedstawionych wyżej przepisów Spółka uważa, że będzie miała prawo do zastosowania z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, 10% stawkę amortyzacyjną, dla obiektu hali magazynowej, ponieważ nie będzie ona trwale związana z gruntem pomimo faktu, że będzie usytuowana na fundamentach. Jej elementy można będzie w razie potrzeby rozebrać bez utraty właściwości i zmontować na nowo w innym miejscu, na przykład w celu przeniesienia konstrukcji do innej lokalizacji albo ją odsprzedać. Okres gwarancji producenta hali wynosi również 10 lat. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPB-1-1/4510-49/15/ZK z 2 listopada 2015 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 5 marca 2010 r. nr ITPB1/415-954/09/PSZ stwierdził, że część magazynowa choć usytuowana na fundamentach, nie jest trwale związana z gruntem − istnieje możliwość jej demontażu (bez utraty właściwości zdemontowanych elementów) i zamontowania jej w innym miejscu.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stawki amortyzacyjnej przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych dla fundamentów, wylewek betonowych robót ziemnych i innych nakładów związanych ze stworzeniem stopów fundamentowych.

Fragment:

Czy Wnioskodawca przy ustaleniu odpisów amortyzacyjnych może zastosować 10% stawkę amortyzacyjną z wykazu stawek amortyzacyjnych, dla obiektu hali magazynowej i zaklasyfikować ją w grupie 8, podgrupie 80, rodzaju 806 KŚT? Czy wnioskodawca przy ustaleniu odpisów amortyzacyjnych może zastosować 2,5% stawkę amortyzacyjną z wykazu stawek amortyzacyjnych, dla fundamentów, wylewek betonowych, robót ziemnych i innych nakładów związanych ze stworzeniem stopów fundamentowych potrzebnych do zamontowania hali magazynowej i zaklasyfikować je w grupie 2, podgrupie 29 KŚT „ obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe ”? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 10 maja 2017 r. nr 3063-ILPB2.4510.42.2017.2.ŁM. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wynika z uzupełnienia wniosku z 27 kwietnia 2017 r., w którym wskazano, że tak, można zastosować 2,5% stawkę amortyzacyjną. Hala magazynowa z konstrukcji stalowej pomimo, że będzie usytuowana (przykręcona) do fundamentów nie będzie trwale związany z gruntem, dlatego nie można ją zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane zaklasyfikować jako budynku.

2018
5
kwi

Istota:

Określenie stawki amortyzacyjnej

Fragment:

Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5% przewidziano dla „ budynków niemieszkalnych ”, zakwalifikowanych do podgrupy 10 KŚT – „ budynki niemieszkalne ”. Jak wynika z wyżej powołanych przepisów dotyczących Klasyfikacji Środków Trwałych do podgrupy 10 zaliczone są również środki trwałe sklasyfikowane wg rodzaju 103 – „ budynki handlowo-usługowe ”. Wskazana stawka 2,5% ma również zastosowanie do tego typu obiektów. Ustawodawca w załączniku Nr 1 – Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych tylko w stosunku do kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m 3 trwale związanych z gruntem, które są klasyfikowane do rodzaju 103 KŚT, określił stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%. Zatem, w stosunku do kiosków towarowych o kubaturze powyżej 500 m 3 na trwale związanych z gruntem, które wg Klasyfikacji Środków Trwałych zaliczone zostały do podgrupy 10 „ budynki niemieszkalne ”, stawka amortyzacyjna zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach Spółki Jawnej, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej jest handel paliwami.

2018
29
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.), dla środków trwałych – w tym również do stawki 0% ?

Fragment:

Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Dla celów podatkowych przyjęto metodę amortyzacji liniowej. W dniu 1 stycznia 2017 roku Zarząd podjął uchwałę o obniżeniu stawek podatkowych dla środków trwałych do 0%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.), dla środków trwałych – w tym również do stawki 0% ? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie zapisów art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy, w powyższym przepisie zawarta jest generalna zasada zezwalająca podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do środków trwałych. Jednocześnie nie przewiduje się w tym zakresie żadnych dodatkowych warunków do spełnienia, ani minimalnego poziomu stawek amortyzacyjnych, które mogłyby być zastosowane przez podatnika.

2018
24
mar

Istota:

Czy zastosował Pan właściwie stawki amortyzacyjne dla posiadanych nieruchomości?

Fragment:

W myśl art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. ustawy dla budynków i lokali niemieszkalnych, zaliczonych do grupy 1, Klasyfikacji Środków Trwałych, stosuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%. Natomiast stawka amortyzacyjna dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5%. Klasyfikacji środków trwałych dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864). Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Natomiast lokal użytkowy to część budynku zawierająca jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

2018
22
mar

Istota:

Czy zastosował Pan właściwie stawki amortyzacyjne dla posiadanych nieruchomości?

Fragment:

W myśl art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. ustawy dla budynków i lokali niemieszkalnych, zaliczonych do grupy 1, Klasyfikacji Środków Trwałych, stosuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%. Natomiast stawka amortyzacyjna dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5%. Klasyfikacji środków trwałych dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864). Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Natomiast lokal użytkowy to część budynku zawierająca jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.