IBPBI/2/423-473/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zastosowana stawka amortyzacji 20% rocznie jest prawidłowa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 stycznia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości stawki amortyzacyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości stawki amortyzacyjnej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 05 kwietnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-84/12/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 16 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W miesiącu grudniu 2011 r. Spółka przyjęła dokumentem OT środek trwały w postaci „Dom modelowy” gdzie określiła amortyzację na 5 lat (20% rocznie), klasyfikując w/w dom w grupie 8 „pozostałe środki trwałe” KŚT. Wybudowany dom modelowy był wynikiem prac badawczo rozwojowych w zakresie stosowania lekkich paneli samonośnych w budownictwie (prace badawczo rozwojowe zakończone wynikłem pozytywnym). Spółka dokonała wyceny na podstawie dowodów zakupu materiałów, wynagrodzeń i kosztów pośrednich.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśnie z dnia 13 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 kwietnia 2012 r.) Spółka wyjaśniła m.in., iż symbol KŚT domu modelowego (grupa, podgrupa i rodzaj) to 808 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zastosowana stawka amortyzacji 20% rocznie jest prawidłowa... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Spółki, postąpiła prawidłowo przyjmując wybudowanie domu modelowego na pozostałe środki trwałe i stosując 20% roczną amortyzację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 54, poz. 397 ze zm.), odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych” (załącznik nr 1 do tej ustawy) i zasad o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Spółka w opisie stanu faktycznego wskazała, iż „Dom modelowy” zaliczony jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych do Grupy 808 - narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe. W świetle powyższego dla będącego przedmiotem wniosku „Domu modelowego” stosownie do poz. 8 „Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych” właściwą stawką amortyzacyjną jest stawka 20%.

Ponadto nadmienić należy, iż kwestie właściwej klasyfikacji danego środka trwałego zostały unormowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 242, poz. 1622).

Klasyfikacja ta jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych. W przypadku budynków (lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie (uwagi szczegółowe do Grupy I w KŚT). Organem uprawnionym do orzekania w zakresie Klasyfikacji Środków Trwałych jest urząd statystyczny. W związku z powyższym tut. Organ nie oceniał prawidłowości zakwalifikowania „Domu modelowego” do rodzaju 808 Klasyfikacji Środków Trwałych, gdyż nie jest do tego uprawniony i przyjął powyższą informację jako element stanu faktycznego

Reasumując, stanowisko Spółki zgodnie, z którym wybudowany „Dom modelowy” jest środkiem trwałym podlegającym amortyzacji stawką roczną 20%, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.