Stawka | Interpretacje podatkowe

Stawka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie stawką VAT 8% wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300m2.
Fragment:
Stawki tej ustawodawca nie przewidział dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami, w tym również dotyczących elementów infrastruktury budowlanej. W konsekwencji, do pozostałych usług wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 23%. Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. Natomiast w przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym (budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 ), preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.
2017
19
lip

Istota:
Jaka stawka podatku VAT znajduje zastosowanie do czynności, polegających na wykonaniu prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym, przy użyciu dostarczonych materiałów oraz czynności polegających na dostarczeniu i zamontowaniu sprzętu i wyposażenia (lampy podtynkowe i wiszące, szafy, meble, drzwi, sprzęt AGD, tzw. biały montaż)?
Fragment:
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2017
19
lip

Istota:
Czy w świetle art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy akcyzowej sprzedaż kontrahentom Spółki Ksylenu oraz Produktu, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej), po przelaniu do mniejszych pojemników o pojemności do 5l i o pojemności powyżej 5l będzie uprawniała do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego?
W przypadku, gdy organ podatkowy uzna, iż na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej dalsza sprzedaż Ksylenu oraz Produktu nie może korzystać ze stawki akcyzy w wysokości 0 zł, to na jakiej podstawie prawnej i jaką stawkę podatku akcyzowego Spółka powinna stosować do jego sprzedaży?
Czy w świetle art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej przelewanie Ksylenu do mniejszych pojemników, bez dodawania do niego dodatkowego składnika, będzie stanowiło produkcję wyrobów energetycznych?
Czy w świetle art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej przelewanie Ksylenu do mniejszych pojemników oraz dodanie do niego dodatkowego składnika w wyniku czego dojdzie do powstania wyrobu zaklasyfikowanego do kodu CN 2902 44 00, będzie stanowiło produkcję wyrobów energetycznych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej?
Fragment:
Zgodnie bowiem z zasadą określoności, powyższe elementy powinny być w akcie rangi ustawowej w sposób bardzo precyzyjny, przejrzysty i jasny uregulowane. ” Ciężko natomiast mówić o precyzyjnym, przejrzystym i jasnym uregulowaniu pozytywnej stawki podatku akcyzowego w zakresie wyrobów ze stawką zero, skoro ustawodawca w ogóle nie przewidział przepisu w przedmiotowym zakresie. Wynika z tego jasno, że według ustawodawcy błędy formalne (jakiegokolwiek rodzaju) same w sobie nie rodzą konieczności opodatkowania wyrobów ze stawką zero pozytywną stawką podatku, jeżeli został spełniony materialny warunek stosowania zwolnienia (a więc przeznaczenie do celów inne niż napędowe i opałowe). Wnioskodawca pragnie podkreślić, że określenie w sposób wyraźny stawki podatku jest na tyle istotnym elementem konstrukcyjnym podatku, iż nie sposób jest w jakikolwiek sposób domniemywać i w sposób pośredni wywodzić tejże stawki z innych przepisów ustawy akcyzowej. W związku z tym, skoro w ustawie akcyzowej nie ma przepisu regulującego pozytywną stawkę podatku akcyzowego w zakresie wyrobów ze stawką zero (za wyjątkiem ubytków lub całkowitego zniszczenia), to należy przyjąć, że nie ma możliwości opodatkowania wyrobów ze stawką zero pozytywną stawką podatku, nawet w sytuacji gdy nie wszystkie warunki formalne skorzystania z preferencyjnego opodatkowanie są spełnione. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3 W ocenie Wnioskodawcy rozważyć należy, czy wykonywane przez niego czynności nie mieszczą się w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej - tj. czy powinny być zaliczone do „produkcji wyrobów akcyzowych’’, a tym samym czy nie powinny odbywać się w składzie podatkowym.
2017
15
lip

Istota:
Stawka podatku przy świadczeniu usług zakwaterowania.
Fragment:
Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka ta wynosi 8%) – pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „ Usługi związane z zakwaterowaniem ”. Z opisu sprawy wynika, że w ramach działalności Wnioskodawca planuje udostępniać turystom lub studentom lokale mieszkalne w celu czasowego ich pobytu.
2017
12
lip

Istota:
Stawka VAT dla sprzedaży preparatów enzymatyczno-bakteryjnych
Fragment:
Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Z powyższego wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. – 8%), pod pozycją 57 zostały wymienione towary o symbolu PKWiU ex 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: podpuszczka i jej koncentraty, enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2017
8
lip

Istota:
Stawka podatku dla przebudowy budynku.
Fragment:
Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2017
4
lip

Istota:
Określenie stawki podatku dla transakcji sprzedaży mieszkań wraz z przynależnymi do nich piwnicami.
Fragment:
Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. I tak, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku należnego w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej.
Fragment:
W związku z tym, że Wnioskodawca przed uzyskaniem interpretacji indywidualnej opodatkowywał ww. usługi według podstawowej stawki VAT w wysokości 23%, a uzyskana interpretacja indywidualna potwierdza, że usługi te podlegają opodatkowaniu według obniżonej 8% stawki podatku VAT, Spółka, w jej ocenie, ma w świetle ww. interpretacji indywidualnej prawo do dokonania korekty stawki i kwoty podatku VAT z 23% na 8% stawki VAT i w konsekwencji skorygowania odpowiednich deklaracji VAT. Spółka nie ma pewności co do sposobu przeprowadzenia korekt 23% stawki VAT i zastosowania 8% stawki VAT w przypadku indywidualnych klientów, dla których sprzedaż biletów wstępu zaewidencjonowana była wyłącznie na kasie rejestrującej, a do wydanych paragonów nie były wystawiane faktury VAT. Wnioskodawca zamierza skorygować w nieprawidłowej wysokości naliczony podatek należny zmieniając stawkę podatku VAT z 23% na 8%. Spółka rozważa alternatywną możliwość poinformowania w sposób ogólnodostępny w obiekcie sportowym, w którym prowadzi działalność gospodarczą, że będzie dokonywać zwrotu części ceny, która została pobrana z powodu niewłaściwej (zawyżonej) stawki VAT klientom indywidualnym gdy zgłoszą się oni z paragonem dokumentującym zakupione usługi. Niezależnie jednakże od czasu, w którym klient indywidualny zgłosi się z paragonem oraz niezależnie od momentu kiedy faktycznie nastąpi zwrot części ceny, Spółka uważa, że już na moment obecny (mimo braku posiadania informacji umożliwiającej identyfikację osób będących nabywcą tych usług) uprawniona jest do skorygowania podatku należnego zapłaconego w niewłaściwej wysokości.
2017
26
cze

Istota:
Zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla sprzedaży suplementów diety sklasyfikowanych według grupowania PKWiU 10.89.19.0.
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% ” pod pozycją 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 „ Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% ”. Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania właściwymi stawkami podatku VAT wstępu do sali zabaw pojedynczych osób oraz grupy zorganizowanej, dodatkowych atrakcji w sali zabaw oraz warsztatów i dodatkowych pozycji menu
Fragment:
Tym samym, analiza powołanych przepisów w kontekście przedstawionego opisu sprawy wyraźnie prowadzi do uznania, że sprzedawane przez Wnioskodawcę wyroby - chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta, które sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 10.72.19 będą korzystały z 8% stawki podatku VAT. Natomiast pozostałe produkty (np. paluszki) - powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej - 23% - zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. PKWiU 10.82.2 Czekolada i wyroby cukiernicze Dostawa czekolady i wyrobów cukierniczych sklasyfikowana przez Wnioskodawcę w PKWiU 10.82.2 podlega opodatkowaniu stawką podstawową VAT 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako że towar ten nie został wymieniony w wykazie towarów objętych stawką preferencyjną, tj. ani w załączniku nr 3 ani w załączniku nr 10 do ustawy o VAT ani w przepisach rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT. PKWiU 11.07.11 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych Dostawa wody mineralnej i wody gazowanej, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych sklasyfikowana przez Wnioskodawcę w PKWiU 11.07.11 podlega opodatkowaniu stawką podstawową VAT 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako że towar ten nie został wymieniony w wykazie towarów objętych stawką preferencyjną, tj. ani w załączniku nr 3 ani w załączniku nr 10 do ustawy o VAT ani w przepisach rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT.
2017
26
cze

Istota:
Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym prawidłowe jest zastosowanie 8% stawki podatku od towarów i usług?
Fragment:
Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stawka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.