Stawka | Interpretacje podatkowe

Stawka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca przy sprzedaży towarów, o których mowa w stanie faktycznym ma prawo do zastosowania 5% stawki podatku od towarów i usług?
Fragment:
Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione: w pozycji 21 – „ Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) ” – PKWiU ex 10.5. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane (...)
2017
11
lis

Istota:
Stawka podatku dla dostawy: gotowych kanapek kontrahentom w celu dalszej odsprzedaży.
Fragment:
Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 28 wymienione zostały również „ Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% ”, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Należy zauważyć, że w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r., poz. 839 z późn. zm.) w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych (...)
2017
9
lis

Istota:
Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej usługa transportowa, towarzysząca dostawie towarów (świadczeniu głównemu) powinna podlegać opodatkowaniu VAT według takiej samej stawki VAT jak dostawa tych towarów (świadczenie główne), a więc w przypadku dostaw towarów opodatkowanych stawką 8% VAT, usługa transportowa powinna również podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 8% VAT?
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej usługa transportowa, towarzysząca dostawie towarów (świadczeniu głównemu) powinna podlegać opodatkowaniu VAT według takiej samej stawki VAT jak dostawa tych towarów (świadczenie główne), a więc w przypadku dostaw towarów opodatkowanych stawką 8% VAT, usługa transportowa powinna również podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 8% VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze okoliczności opisane powyżej, z uwagi na kompleksowy charakter świadczenia/sprzedaży, usługa transportowa towarzysząca dostawie towarów (świadczeniu głównemu) powinna podlegać opodatkowaniu VAT według takiej samej stawki VAT, jak dostawa tych towarów (świadczenie główne), a więc w przypadku dostaw towarów opodatkowanych stawką 8% VAT, usługa transportowa powinna również podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 8%. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Stosownie do treści przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
2017
20
paź

Istota:
Jaką stawkę podatku akcyzowego należy zastosować w opisanym przypadku, tj. pełną stawkę akcyzy pomniejszoną o kwotę 232 zł/1000 l zapłaconą przez producenta?
Fragment:
(...) stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. W przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 (art. 89 ust. 16 ustawy). Zauważyć należy, że powyższe przepisy dotyczą stanów faktycznych, w których sprzedawca nie uzyskał od nabywcy stosownego oświadczenia. Ponadto w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy, ustawodawca zawarł maksymalną stawkę podatku akcyzowego, tj. 1.822,00 zł/1000 litrów. W art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy, dla wyrobów o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 – olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi – ustawodawca określił stawkę akcyzy, w wysokości 232 zł/1000 litrów. Wskazaną stawkę stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca przedmiotowych wyrobów uzyska od nabywcy oświadczenie; o którym mowa w art. 89 ust. 5 ww. ustawy.
2017
20
paź

Istota:
Stawka podatku dla dostawy: zbiornika paliw 20 m3 wraz z urządzaniami oraz urządzenia do elektronicznego pomiaru paliwa, budynku stacji paliw wraz z gruntem (magazynowy i obsługi klienta), wiaty metalowej trwale z gruntem związanej, placu betonowego stacji paliw, ogrodzenia stacji paliw, zbiornika paliw 50 m3, zbiornika paliw 10 m3, separatora koalescencyjnego.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zbycie wszystkich składników przedsiębiorstwa wchodzących w skład stacji paliw będzie podlegało opodatkowaniu stawką 23% VAT, czy też niektóre będą zwolnione z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? A w szczególności: Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży gruntu wraz ze zorganizowaną stacją paliw, tj. gruntu, budynku magazynowego, wiaty metalowej, płyt betonowych którymi jest wyłożony plac stacji paliw, ogrodzenia, odwodnienia stacji paliw? Jaką zastosować stawkę podatku przy sprzedaży ruchomości, tj. zbiorników paliw 50 m 3 , 10 m 3 , dystrybutorów? Jaką zastosować stawkę podatku przy sprzedaży ruchomości, sprzętu technicznego zakupionego na podstawie faktur VAT, który do tej pory jest amortyzowany tj. zbiornika paliw z urządzeniami, stacji LPG, separatora koalescencyjnego, urządzenia do elektronicznego pomiaru paliwa? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa - sprzedaż opisanej nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji paliw wraz z gruntem, wiatą, zbiornikami paliw, dystrybutorami i używanym wyposażeniem technicznym powinna być opodatkowana 23% stawką podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania stawki podatku dla czynności dostawy gruntu wraz ze stacją paliw obejmująca budynki, budowle oraz ruchomości: jest prawidłowe (...)
2017
19
paź

Istota:
W zakresie:
Czy Wnioskodawca będzie mógł korzystać z 15% stawki CIT, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Ustawy o CIT w roku, w którym rozpoczął on działalność, a także w kolejnych latach (pod warunkiem spełniania w tych kolejnych latach kryteriów pozwalających na zakwalifikowanie go jako małego podatnika w rozumieniu Ustawy o CIT), niezależnie od tego, ile warte było Przedsiębiorstwo w chwili wniesienia go do Spółki?
Fragment:
(...) stawki CIT w pierwszym roku podatkowym. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie mógł korzystać z 15% stawki CIT także w kolejnych latach podatkowych pod warunkiem spełnienia kryteriów dla uznania go za „ małego podatnika ” w rozumieniu art. 4a pkt 10 Ustawy o CIT. Stosownie do dyspozycji art. 8 ust. 2 Ustawy o CIT, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. W związku z tym rok 2017 jest dla Wnioskodawcy pierwszym rokiem podatkowym. W opinii Wnioskodawcy, do Wnioskodawcy nie stosuje się żaden z przepisów uniemożliwiających mu zastosowanie stawki 15% w pierwszym roku podatkowym oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po nim, tj. w przypadku Wnioskodawcy - w roku 2017 i w roku 2018, o ile w roku 2018 Wnioskodawca będzie miał status małego podatnika. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 19 ust. 1a pkt 3 Ustawy o CIT, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 15% stawki opodatkowania w wypadku, gdy podmiot podlegający obowiązkowi z tytułu tegoż podatku został utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły (...)
2017
17
paź

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł i braku obowiązku zapłaty opłaty paliwowej dla dostarczanego preparatu
Fragment:
W świetle przytoczonych powyżej przepisów (zwłaszcza art. 217 Konstytucji oraz wspomnianych regulacji ustawy dotyczących olejów opałowych) nie jest bowiem możliwe przyjęcie w sposób „ dorozumiany ”, że naruszenie warunków formalnych skutkuje opodatkowaniem wyrobów akcyzowych stawką przewidzianą dla paliw opałowych lub silnikowych. Takie działanie byłoby sprzeczne z brzmieniem art. 217 Konstytucji, który nakazuje uregulowanie w drodze ustawy wszystkich kluczowych elementów zobowiązania podatkowego - w tym również stawki podatku. Tym samym skoro w odniesieniu do wyrobów objętych stawką 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie stawki akcyzy (inaczej niż np. w przypadku wspomnianych powyżej olejów opałowych czy ubytków wyrobów objętych stawką 0 zł, tj. regulacji art. 89 ust. 2d ustawy) mającej mieć zastosowanie w przypadku naruszenia warunków formalnych przewidzianych w tym przepisie, należy uznać, iż stawka ta może zostać zastosowana, o ile nie ulega wątpliwości, iż dany wyrób został przeznaczony do celów uprawniających do zastosowania tej stawki. Odnosząc powyższe do zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka pragnie zatem zauważyć, iż nabywany i dostarczany przez nią Preparat może zostać objęty stawką 0 zł, gdyż nie ulega wątpliwości, iż wyrób ten jest przeznaczony do celów wymienionych w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym ewentualne naruszenie warunków formalnych przewidzianych w art. 89 ust. 2 ustawy - np. poprzez dostarczenie Preparatu w ramach schematu niewymienionego w tym przepisie, nie skutkuje obowiązkiem efektywnej zapłaty akcyzy przez Spółkę.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla prac związanych z wymianą stolarki w budynku mieszkaniowo-usługowym.
Fragment:
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zauważyć jednak należy, że stosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast wychodzenie poza wykładnię literalną jest niedopuszczalne. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji jedynie, gdy charakter czynności świadczonych przez niego w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania stawki obniżonej czy zwolnienia od podatku od towarów i usług. I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (art. 146a pkt 2 ustawy). Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2017
12
paź

Istota:
 • 8% stawki podatku VAT dla usług wstępu na basen opisanych w pkt 1 i 2, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy,
 • 8% stawki podatku VAT dla usług grupowej nauki pływania, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy,
 • Fragment:
  W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.
  2017
  12
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego.
  Fragment:
  Jak wynika z opisu sprawy, po uzyskaniu potwierdzenia wywozu IE-599 Wnioskodawca nie będzie dokonywał zwrotu podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur, zatem dokonanie przez niego korekty ze stawki 23% na stawkę 0% i otrzymanie przez niego zwrotu podatku wynikającego z tej różnicy podatku powodowałoby bezpodstawne wzbogacenie się Wnioskodawcy. W konsekwencji należy stwierdzić, że pomimo otrzymania przez Wnioskodawcę potwierdzenia wywozu IE-599 nie będzie mu przysługiwało prawo do zmniejszenia podatku ze stawki 23% na stawkę 0%, ponieważ ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług ponieśli nabywcy towarów, którym podatek ten nie będzie zwracany. Reasumując, po uzyskaniu potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej Wnioskodawca nie może zastosować stawki 0% i wykazać sprzedaży poprzednio wykazanej jako dostawa towarów ze stawką 23%, jako eksport towarów i odpowiednio z minusem dostawę towarów oraz podatek należny. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie pierwsze, zgodnie z którą Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zmniejszenia podatku ze stawki 23% na stawkę 0% dla dokonywanych dostaw towarów, pytanie dotyczące konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez klienta spoza UE w celu zmniejszenia podatku należnego i zastosowania stawki 0% stało się bezprzedmiotowe.
  2017
  6
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stawka
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.