Stawka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
wrz

Istota:

Stawki podatku dla usługi wstępu na pole golfowe.

Fragment:

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ” (w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. – 8%) wymienione zostały towary i usługi objęte obniżoną stawką podatku. Podkreślić przy tym należy, że ustawodawca nie ograniczył zastosowania stawki VAT w wysokości 8% od wystąpienia innych przesłanek przedmiotowych lub podmiotowych. Jedynym warunkiem uprawniającym do zastosowania 8% stawki podatku jest zakwalifikowanie towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU. W ww. załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 179 wskazano „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0 ”. Ponadto, z zawartego w załączniku objaśnienia nr 1) wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Tak więc, w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. W wyjaśnieniach do PKWiU ( www.stat.gov.pl ) wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych (...)

2018
21
wrz

Istota:

Stawka podatku do nabywanych usług.

Fragment:

Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7%. Aktualnie, obniżoną stawkę w wysokości 8% stosuje się do czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz do robót konserwacyjnych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r., poz. 839, z późn. zm.). Natomiast w sytuacji, gdy czynności te dotyczą infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do czynności wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do niej. Warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części.

2018
19
wrz

Istota:

Sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy pomieszczeń w budynku po byłej chlewni na rzecz fundacji.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 22 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez: regionalne ośrodki (...)

2018
19
wrz

Istota:

Stawki podatku dla dostawy gotowych do spożycia kanapek (PKWiU 10.89.19.0).

Fragment:

Jaką stawką VAT Wnioskodawca powinien opodatkować omówioną w pkt 74 dostawę towarów? Zdaniem Wnioskodawcy, właściwą stawką, którą powinien opodatkować dostawę gotowych do spożycia kanapek jest stawka VAT 5%. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – stawkę VAT 8% stosuje się do świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), które zgodnie z objaśnieniami do klasyfikacji określane są jako: usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, obejmujące m.in. usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach, w lokalach samoobsługowych oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych tzw. catering i pozostałe usługi gastronomiczne. Natomiast stawkę VAT 5% zgodnie z załącznikiem nr 10 ustawy o VAT (poz. 28) stosuje się obecnie do dostawy gotowych posiłków i dań (PKWiU ex 10.85.1) obejmujących: gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi, na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków, na bazie warzyw, na bazie wyrobów mącznych oraz pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną.

2018
16
wrz

Istota:

Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Fragment:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Art. 41 ust. 3 ustawy stanowi, że w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

2018
15
wrz

Istota:

Określenie stawki podatku VAT dla plannera.

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W myśl natomiast art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek. Jednakże z objaśnienia do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów ujętych w ww. załączniku nr 3 wymieniono również w załączniku nr 10 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%.

2018
12
wrz

Istota:

Stawka podatku dla opłat pobieranych za udział w Wydarzeniu.

Fragment:

(...) stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ”. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r., nr ILPP3/4512-1-77/15-4/DC ). „ (...) nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu. (...) przedstawione w opisie sprawy usługi polegające na umożliwieniu uczestnikom czynnego lub biernego uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w ramach Przeglądu będą opodatkowane z zastosowaniem stawki VAT 8% (odpowiednio poz. 182 lub 184 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) ”. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 maja 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.213.2018.1.AW) Tym samym zdaniem Centrum, do opłat pobieranych przez Centrum za udział w Wydarzeniu należy zastosować stawkę VAT 8%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
8
wrz

Istota:

Ustalenie stawki VAT na usługę montażu żaluzji zewnętrznych, rolet materiałowych i bram garażowych oraz usługę serwisową ww. produktów.

Fragment:

Reasumując, w przedmiotowej sprawie sprzedaż usługi polegającej na dostawie i montażu rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych, rolet tekstylnych zewnętrznych (tzw. screenów) i bram garażowych (o ile garaże nie stanowią wyodrębnionych lokali użytkowych), dotyczącej obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jest opodatkowana stawką podatku w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 1, uznano za prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii ustalenia, czy prawidłowe jest stosowanie przez Zainteresowanego preferencyjnej stawki podatku VAT 8% dla usług serwisowych polegających na naprawie, konserwacji, wymianie elementów eksploatacyjnych (w tym pancerza, lameli, tkaniny), zmianie sposobu sterowania z ręcznego na elektryczny (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem – stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwana dalej „ ustawą ”, obniża się do wysokości 8% dla: towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia; robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym (...)

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Usługi pogotowia technicznego. Usługi administracyjno-prawne.

Fragment:

(...) stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Należy w tym miejscu podkreślić, że powyższe obniżone stawki odnoszą się do usług wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego wprost wskazanych w powołanych wyżej przepisach i na warunkach w nich określonych, nie dotyczą natomiast usług wykonywanych poza tymi obiektami lub lokali wyłącznie użytkowych. W takiej sytuacji zastosowanie miałaby stawka podstawowa, tj. 23%. Odnosząc się natomiast do usług w zakresie opieki technicznej nad budynkami realizowanej za pomocą wyspecjalizowanej jednostki – Pogotowia Technicznego (pkt II) polegających na wykonywaniu remontów i konserwacji instalacji wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji, wykonywanych w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy wskazać, że korzystać one będą z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia. W tym miejscu należy dodatkowo wyjaśnić, że z uwagi na treść § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, obniżona stawka podatku dotyczy również robót konserwacyjnych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego niespełniających przesłanek do uznania ich za objęte społecznym programem mieszkaniowym, o ile spełnione są warunki określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia.

2018
8
wrz

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży pelletu

Fragment:

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku. W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2018r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Należy jednak mieć na uwadze, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (aktualnie (...)

2018
7
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT dla świadczonych usług najmu lokalu mieszkalnego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych Wydatków.

Fragment:

Określenie prawidłowego sposobu opodatkowania VAT usług najmu nieruchomości przez Spółkę wymaga zatem ustalenia, czy usługi te: są opodatkowane VAT stawką preferencyjną 8% jako usługi związane z zakwaterowaniem mieszczące się w PKWiU pod symbolem 55; są zwolnione z VAT jako usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe; są opodatkowane VAT według stawki podstawowej, tj. 23%, jako usługi nieobjęte zakresem stosowania stawek preferencyjnych ani zwolnień VAT. W odniesieniu do kwestii opodatkowania VAT usług najmu świadczonych przez Spółkę preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%, zdaniem Wnioskodawcy usługi te nie spełniają warunków do objęcia ich taką stawką. Zastosowanie tej stawki uzależnione jest bowiem od tego, czy usługi mieszczą się w PKWiU pod symbolem 55 jako usługi związane z zakwaterowaniem. Tymczasem, zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Statycznego, ani Najem prywatny ani Najem komercyjny nie mieszczą się w PKWiU pod symbolem 55, lecz odpowiednio pod symbolami PKWiU 68.20.11.0 oraz PKWiU 68.20.12.0. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi najmu świadczone przez Spółkę nie będą również spełniać warunków do zwolnienia ich z opodatkowania VAT. W art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT wyraźnie wskazano, że zwolnieniu z VAT nie podlegają wszelkie usługi wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, lecz wyłącznie wynajem, który realizowany jest na cele mieszkaniowe.

2018
6
wrz

Istota:

Opodatkowanie i stawka podatku dla usługi odpłatnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez Gminę na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

Fragment:

Wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU. Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2018
24
sie

Istota:

Stawka podatku dla usługi montażu instalacji świadczonej przez Gminę w ramach realizowanego przez nią projektu oraz stawka dla otrzymywanego dofinansowania.

Fragment:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku montażu instalacji na budynku lub w środku budynku mieszkalnego, a jaką stawkę w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 2) Jaką stawkę VAT należy zastosować dla otrzymanego dofinansowania? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na i w budynkach mieszkalnych będzie opodatkowany stawką 8%, gdyż usługa dotyczy budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Natomiast w przypadku montażu urządzeń poza budynkiem mieszkalnym (na budynku gospodarczym lub na gruncie) Gmina zastosuje stawkę 23%. Ad 2 Stawka opodatkowania dofinansowania powinna być taka sama, jak stawka opodatkowania zastosowana za montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla poszczególnych mieszkańców, tj. jeśli wkład własny mieszkańca dotyczył montażu instalacji na i w budynkach mieszkalnych to będzie zastosowana stawka 8%, gdyż usługa dotyczy budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, a jeśli montaż urządzeń będzie miał miejsce poza budynkiem mieszkalnym (na budynku gospodarczym lub na gruncie) Gmina zastosuje stawkę 23%.

2018
23
sie

Istota:

Opodatkowanie dostawy w ramach transakcji łańcuchowej

Fragment:

Aby ww. dostawy ruchome podlegały opodatkowanie stawką podatku w wysokości 0%, konieczne jest spełnienie warunku dotyczącego potwierdzenia wywozu towarów przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych. Spełnienie tego warunku ma gwarantować, że faktycznie nastąpi wywóz towarów i że bez ich powrotnego przywozu nie będą one przedmiotem dostawy na terytorium kraju, która poprzez zastosowanie stawki 0% byłaby faktycznie nieopodatkowana. Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W świetle art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.