Stawka | Interpretacje podatkowe

Stawka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 5% sprzedaży sushi na wynos i z dostawą.
Fragment:
(...) stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Organ zauważa, że na sposób opodatkowania tych produktów (wysokość stawki podatku) nie ma zatem wpływu to, czy w świetle orzecznictwa TSUE ich sprzedaż na terytorium kraju będzie traktowana jako świadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Wynika to z faktu, że ustawodawca przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki posłużył się klasyfikacją statystyczną. Przy tym należy podkreślić, że zatytułowanie w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie stawek VAT grupy towarów/usług objętych stawką obniżoną jako: „ III Usługi ” nie oznacza, że ze stawki obniżonej nie może korzystać sprzedaż posiłków i dań klasyfikowanych na gruncie orzecznictwa TSUE jako dostawa towarów. Zatytułowanie tej grupy w ten sposób stanowi konsekwencję wyznaczenia zakresu stosowania obniżonej stawki przy zastosowaniu klasyfikacji statystycznej - PKWiU i objęcia stawką obniżoną czynności uznanych przez tę klasyfikację za usługi (poz. 7 - 12 załącznika do ww. rozporządzenia) oraz ujęcia w tym załączniku usług w rozumieniu orzecznictwa TSUE (poz. 13-14 załącznika do ww. rozporządzenia).
2016
6
gru

Istota:
Usługi montażu, modernizacji, remontu, obsługi i konserwacji systemu monitoringu oraz dostawy niezbędnego sprzętu w tym zakresie.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości stawki podatku VAT jaką należy zastosować dla usług montażu, modernizacji, remontu, obsługi i konserwacji systemu monitoringu oraz dostawy niezbędnego sprzętu w tym zakresie. Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za roboty konserwacyjne bądź budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.
2016
5
gru

Istota:
Dotyczy prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% dla usług opisanych we wniosku
Fragment:
Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie stawki podatku dla olejów niespełniających wymagań jakościowych
Fragment:
Podsumowując więc, zdaniem T., grupa olejów klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 41 będąca przedmiotem wniosku Spółki nie stanowi wyrobów wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej. (iv) Obok stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy oraz stawek określonych dla pozostałych paliw silnikowych i pozostałych paliw opałowych ustawodawca przewidział także inną - zerową stawkę akcyzy. W stanie prawnym przed 1 stycznia 2016 r. zastosowanie zerowej stawki akcyzy było określone w art. 89 ust. 2 ustawy. Wejście w życie ustawy nowelizującą ustawę akcyzową spowoduje natomiast, że warunki te zostaną uregulowane w art. 89 ust. 2 i 2c ustawy akcyzowej - osobno dla wyrobów energetycznych wskazanych w załączniku nr 2 ustawy (ust. 2) i osobno dla niewymienionej w tej ustawie (ust. 2c). Mając na uwadze, że wskazane w stanie faktycznym oleje, będące przedmiotem dystrybucji T. są wyrobami energetycznymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy, warunki opodatkowania zerową stawką określa dla nich art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej. W myśl tego przepisu, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, o ile zostaną one dostarczone do podmiotów określonych w ustępach od 1 do 8 tego przepisu i spełnione są warunki w nich wskazane (m.in. zastosowanie dokumentu dostawy).
2016
5
gru

Istota:
Prawidłowość rozliczenia wyświadczonych usług
Fragment:
(...) stawka podatku 23%, bowiem nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania obniżonej 8% stawki podatku. VAT. Zmiana przeznaczania ww. budynku nastąpiła już po zakończeniu prac budowlanych, bowiem - jak wskazał Wnioskodawca - Inwestor przedstawił nową decyzję o pozwoleniu na budowę z 2 listopada 2015 r. wraz ze zmienionym projektem budowlanym, z której to treści wynika, iż pozwolenie dotyczy remontu pałacu z przeznaczeniem na dom spokojnej starości, a roboty objęte umową zostały zakończone 3 sierpnia 2015 r. Zatem, późniejsza zmiana przeznaczania przedmiotowego budynku nie wpływa na zmianę stawki do wyświadczonych przez Wnioskodawcę usług. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca: nie jest obowiązany korygować końcowej faktury na wykonane usługi, gdyż w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych robót stawką właściwą była stawka 23% VAT, nie ma obowiązku do skorygowania wystawionych i rozliczonych w całości przez strony faktur VAT za poprzednio wykonane prace budowlane, w których zastosowana była stawka podatku VAT 23% i zastosować dla całości umowy stawkę VAT w wysokości 8%. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania 1-3, jest prawidłowe.
2016
4
gru

Istota:
Zastosowanie 5% stawki podatku dla dostawy:
- koktajli z dodatkiem nieprzetworzonych owoców i/lub bakalii, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0,
- wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw o zawartości co najmniej 70% surowców klasyfikowanych do grupowania PKWiU 11.07.19.0.
Fragment:
Na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W przywołanym załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione: w pozycji 31 sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719 ze zm.), w § 3 ust. 1 pkt 1 wskazano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
2016
3
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy towarów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 ‒ środki odkażające.
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno jednak w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 83 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 ‒ „ Środki odkażające ‒ wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych ”.
2016
3
gru

Istota:
Stawka podatku VAT na sprzedaż młóta browarnianego
Fragment:
Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione „ Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich ” - PKWiU 10.91. Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się handlem wysłodzinami browarnianymi. Wysłodziny kupuje w browarach jako pozostałości browarniane ze stawką VAT-u 23%. (PKWiU 11.05.2). Wnioskodawca bez żadnego przerobu rozwozi je własnym transportem do rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych i sprzedaje je jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich ze stawką VAT-u 23%. Wysłodziny w klasyfikacji CN 23 03 30 należą do grupowania - pasza dla zwierząt. W przyszłości Wnioskodawca chciałby handlować młotem browarnianym - gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując młóto browarniane jako paszę gotową do spożycia dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki granulek lucerny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie PKWiU gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0.
2016
2
gru

Istota:
Zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B)
Fragment:
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W świetle treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem, że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
2016
2
gru

Istota:
Stawka podatku VAT dla usługi udostępniania toru do gry w kręgle.
Fragment:
Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.
2016
30
lis

Istota:
Najem krótkoterminowy mieszkania prywatnego.
Fragment:
Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie natomiast z art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %. W załączniku nr 3 do ustawy – stanowiący wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%) – pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „ Usługi związane z zakwaterowaniem ”. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy, jak również powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że o ile świadczy Pan usługi krótkotrwałego zakwaterowania mieszczące się w pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy, to usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%. zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym do 0%)
Fragment:
Wnioskodawca zamierza wydłużyć okres amortyzacji, poprzez obniżenie stawki amortyzacyjnej, a w przyszłości podwyższyć ją do pierwotnie stosowanej stawki amortyzacyjnej lub do stawki amortyzacyjnej niższej od stawki pierwotnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP Spółka może obniżać stosowane stawki amortyzacyjne równe stawkom z Wykazu do dowolnej wysokości (w tym do 0%)? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może obniżać stosowane obecnie stawki amortyzacyjne równe stawkom z Wykazu do dowolnej wysokości (w tym do 0%). Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”), podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Powyższy przepis przewiduje możliwość obniżenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych. Obniżenie stawki amortyzacyjnej może być stosowane zarówno wobec środków trwałych wprowadzanych do Ewidencji, tj. dla tych, których amortyzację podatnik dopiero rozpoczyna, jak i środków trwałych już ujętych w Ewidencji, od których już wcześniej dokonywane były odpisy amortyzacyjne.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku dla uslug transportu importowanych towarow swiadczonych przez podwykonawce dla firmy spedycyjnej.
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy: W odniesieniu do pytania pierwszego, Podatnik uwaza, iz prawidlowym postepowaniem bedzie zastosowanie stawki podatku VAT 23%, gdyz pomimo, iz na podstawie ? 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow w sprawie towarow i uslug, dla ktorych obniza sie stawke VAT oraz warunkow stosowania stawek obnizonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) mozliwe byloby zastosowanie stawki 0% to jednak nie beda spelnione wszystkie przeslanki zawarte w art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug dotyczace wymaganej dokumentacji umozliwiajacej zastosowanie stawki 0%. Precyzujac wymogi zawarte w paragrafie 2 ww. przepisu stanowia, iz w przypadku transportu towarow importowanych, potrzebne sa jeszcze dodatkowe dokumenty tj. dokumenty celne, potwierdzajace zaliczenie wartosci uslugi transportowej do podstawy opodatkowania towarow importowanych. W stosunku do drugiego pytania w opinii Podatnika prawidlowa wysokoscia podatku bedzie stawka VAT 23%. Poniewaz pomimo, iz na podstawie ? 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow w sprawie towarow i uslug, dla ktorych obniza sie stawke VAT oraz warunkow stosowania stawek obnizonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) mozliwe byloby zastosowanie stawki 0% to jednak z literalnego brzmienia art. 83 ust. 1 pkt 5. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug wynika, iz aby moc zastosowac stawke preferencyjna 0% potrzebne sa dokumenty potwierdzajace, iz do podstawy opodatkowania z tytulu importu towarow powinna byc wliczona wartosc konkretnie tej uslugi wykonanej przez Podatnika (podwykonawce) na podstawie wystawionej przez niego faktury, a nie jak mialoby to miejsce wartosc faktury wystawionej przez jego Zleceniodawce glownemu odbiorcy.
2016
28
lis

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługę krótkotrwałego najmu lokalu mieszkalnego
Fragment:
Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta wynosi 8%) – pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „ Usługi związane z zakwaterowaniem ”. Z opisu sprawy wynika, że w zakresie swojej działalności Wnioskodawca zajmuje się m.in. wynajmem nieruchomości na własny rachunek.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku dla mieszanek uzupełniających dla zwierząt
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 49 wskazane zostały sklasyfikowane w PKWiU 10.91 „ Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich ”.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku dla świadczonych usług.
Fragment:
(...) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 24%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 9 %, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a oraz w tytule załącznika nr 10 do ustawy, wynosi 6%, stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 5%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7,5 %; w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stawki, o których mowa w pkt 1 lit. a–e, wynoszą odpowiednio 25 %, 10 %, 7 %, 6 % i 8 %; w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz d i e, wynoszą odpowiednio 23 %, 8 %, 4 % i 7 % Na podstawie art. 146f ust. 2 ustawy, w przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, a relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej (...)
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stawka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.