Stawka | Interpretacje podatkowe

Stawka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla czynności związanych z dostawą masy betonowej
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Wykonywana przez Wnioskodawcę dostawa masy betonowej sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 23.63.10 „ Masa betonowa prefabrykowana ” nie została wymieniona w ustawie o podatku od towarów i usług ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy jako czynność korzystającą z obniżonej stawki podatku VAT lub zwolnienia od podatku. Tym samym dostawa masy betonowej w okolicznościach wskazanych we wniosku podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według stawki podatku VAT 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na opisany we wniosku w wariancie 2 sposób fakturowania tj. z wyszczególnieniem poszczególnych elementów składowych ceny sprzedaży świadczenia kompleksowego. Jak stanowi art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2018
21
kwi

Istota:
W zakresie stawki podatku dla pobieranych od najemców opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków
Fragment:
Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednocześnie, na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy ustawodawca wymienił „ usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ” - PKWiU 36.00.20.0. Natomiast w poz. 141 tego załącznika wskazano na „ usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych ” zaklasyfikowane wg PKWiU 36.00.30.0.
2018
16
kwi

Istota:
Stawka podatku dla dostawy produktu pn. „G”.
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zastosowanie obniżonych stawek podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy. W załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 83 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 ‒ „ Środki odkażające ‒ wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych ”.
2018
16
kwi

Istota:
Zwolnienie z podatku od towarów i usług wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.; dalej „ VATU ”), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 41 ust. 2 VATU, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do VATU, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 i 2 VATU, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zgodnie przy tym z art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 20 VATU zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy (tj. usług związanych z zakwaterowaniem PKWiU - 55). Usługa najmu lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy.
2018
16
kwi

Istota:
Czy przy dostawie sprzętu komputerowego bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT, jeżeli nabywcą będzie organ prowadzący (gmina) a odbiorcą jednostka edukacyjna (jednocześnie jednostka organizacyjna gminy np. szkoła, przedszkole)?
Fragment:
Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku. I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego: dla placówek oświatowych, dla organizacji humanitarnych, ch przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy  opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały: Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, Drukarki, Skanery, Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących), Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).
2018
15
kwi

Istota:
W zakresie zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT dla czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 Ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże, zarówno w treści Ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. W świetle art. 41 ust. 2 Ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust 1. Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 Ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jak stanowi art. 41 ust. 12 Ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 Ustawy, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodemizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2018
15
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 5% dla dostawy urządzenia (...).
Fragment:
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na mocy art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku tym stanowiącym „ Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% ”, pod poz. 33 tego załącznika wskazano na „ Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN ”. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi sprzedaż wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego o nazwie handlowej T. T. umożliwia przygotowanie wielu posiłków za pomocą tego jednego urządzenia – posiada bowiem wiele funkcji, m.in. funkcję ważenia, mieszania składników, ubijania, rozdrabniania, mielenia, miksowania, rozpuszczania, podgrzewania do określonej temperatury i jej utrzymania oraz gotowania.
2018
15
kwi

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług korzystania z kortu do squasha, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0
Fragment:
Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – 8%), wymienione zostały towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżoną stawką, wynoszącą obecnie 8%. W poz. 179 ww. załącznika nr 3 do ustawy figurują „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.
2018
15
kwi

Istota:
Wpłaty – opodatkowanie, stawka. Odliczenie podatku. Brak opodatkowania przekazania mieszkańcom kolektorów słonecznych.
Fragment:
Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%, z zastrzeżeniem art. 146f. W oparciu o art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2018
15
kwi

Istota:
Wpłaty – opodatkowanie, stawka. Odliczenie podatku. Brak opodatkowania przekazania mieszkańcom kolektorów słonecznych.
Fragment:
Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%, z zastrzeżeniem art. 146f. W oparciu o art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2018
15
kwi

Istota:
Zastosowanie stawki podatku dla świadczonych usług.
Fragment:
Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub możliwość zwolnienia od podatku VAT oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Należy wskazać, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.
2018
15
kwi

Istota:
Jaka jest właściwa stawka podatku VAT w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego?
Fragment:
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. W poz. 159 załącznika nr 3 do ustawy wymieniona jest m.in. usługa transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego – PKWiU 50.30.1. W objaśnieniach do załącznika pod poz. 2 znajduje się objaśnienie o treści: „ Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. ” Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. Z opisu sprawy wynika, że Powiat jako podmiot zamawiający, zamawia od podmiotu zewnętrznego (Wykonawcy) na okres jednego roku, kompleksową usługę obsługi przeprawy promowej, obejmującej przewóz osób i pojazdów oraz obsługę bieżącą związaną z zapewnieniem należytego stanu technicznego promu.
2018
15
kwi

Istota:
Stawki podatku dla świadczonych usług wynajmu hali sportowej.
Fragment:
W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. Natomiast towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, z uwagi na treść art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, opodatkowane są obecnie 8% stawką podatku. W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.
2018
15
kwi

Istota:
Stawki podatku dla usług polegających na budowie budynku mieszkalnego.
Fragment:
Czy Wnioskodawca powinien wystawiać Inwestorowi za wykonanie poszczególnych etapów inwestycji faktury VAT opiewające na jednostkową kwotę, w której zawiera się zapłata za robociznę, jak i zużyte materiały budowlane ze stawką podatku VAT 23%, czy stawką podatku VAT 8%? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 7% z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT. Z kolei, zgodnie z art. 146f ustawy o VAT stawka podatku wynosi 8%. Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania stawki 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z w/w przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, stawki podatku VAT 8%. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa zasada zastosowania stawki VAT 8% odnosi się jedynie do Inwestora, właściciela budowanych obiektów. Preferencyjna stawka podatku VAT 8% ma zastosowanie do sprzedaży budynków oraz lokali w budynkach opisanych w sprawie, sklasyfikowanych w dziale PKOB 11 i zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2018
15
kwi

Istota:
 • opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi, oraz
 • prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, dotyczącego montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych
 • Fragment:
  W konsekwencji, do pozostałych usług wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 23%. Ponadto podkreślić należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę, a także, czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Zatem dla zastosowania obniżonej 8% stawki podatku znaczenie ma nie tylko zakres wykonywanych prac, ale także zaklasyfikowanie obiektu, którego dotyczą te prace, do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  W zakresie możliwości stosowania zwolnienia do wynajmu lokalu mieszkalnego świadczonego na rzecz Spółki.
  Fragment:
  Art. 146a pkt 1 ustawy stanowi, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Należy ponadto zauważyć, że stosownie do art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy (w pozycji nr 163 tego załącznika, stanowiącego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości – obecnie 8%, znajdują się usługi związane z zakwaterowaniem, oznaczone symbolem PKWiU 55). Z powołanych przepisów wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w eksporcie towarów.
  Fragment:
  Spełnienie tego warunku ma gwarantować, że faktycznie nastąpił wywóz towarów i że bez ich powrotnego przywozu nie będą one przedmiotem dostawy na terytorium kraju, która poprzez zastosowanie stawki 0% byłaby faktycznie nieopodatkowana. Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W świetle art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Podkreślić należy, że zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług jest eksport towarów. W myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy  w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy  stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie (...)
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla realizacji projektu.
  Fragment:
  Jednakże, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, 2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 176 tego załącznika wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 – „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni ”. Co do zasady zatem obniżona stawka podatku VAT jest określona ściśle dla danej usługi wymienionej w przepisach regulujących kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie pozostawiając tym samym żadnej swobody podatnikom co do zasad przyporządkowania stawki dla określonej czynności. Niemniej jednak, w sytuacji, gdy świadczony jest szereg czynności tak ściśle (...)
  2018
  14
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konsultacji żywieniowych oraz usług coachingu zdrowia i żywienia, a także w zakresie zwolnienia od podatku usług zlecenia do badania przez laboratorium materiału diagnostycznego dostarczonego przez pacjenta, stanowiących część świadczonej usługi oraz w zakresie zwolnienia od podatku opisanych usług, a wykonywanych przez zatrudnionych dietetyków, a także w zakresie zwolnienia od podatku usług zlecenia do badania przez laboratorium materiału diagnostycznego dostarczonego przez pacjenta stanowiących część świadczonej usługi, a wykonywanych przez zatrudnionych dietetyków i stanowiących niezależne świadczenia oraz w zakresie stawki podatku, w sytuacji, gdy usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku.
  Fragment:
  W konsekwencji, wobec tego, że ustawodawca nie przewidział dla opodatkowania ww. usług stawki obniżonej – ich świadczenie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące stawki podatku w sytuacji, gdy ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku uznano za prawidłowe. Natomiast w przypadku usługi zlecenia do badania przez laboratorium materiału diagnostycznego dostarczonego przez pacjenta, stanowiącej część usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, a wykonywanej przez zatrudnionych przez niego dietetyków, które to usługi - jak wyżej wskazano – korzystają ze zwolnienia od podatku, również będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie uznano za prawidłowe. Z kolei w odniesieniu do usługi zlecenia do badania przez laboratorium materiału diagnostycznego dostarczonego przez pacjenta, stanowiącej niezależne świadczenie, należy wskazać, że jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, ze zwolnienia od podatku VAT korzystają usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodu dietetyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej.
  2018
  14
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi wynajmu sal sportowych stowarzyszeniom, osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym na cele rekreacyjno-sportowe.
  Fragment:
  W pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wskazano, że z obniżonej stawki podatku VAT mogą korzystać usługi zaklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0 „ usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”. Poprzez obiekt sportowy rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 oraz art. 146 pkt 2 w powiązaniu z pozycją 179 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenia te podlegają opodatkowaniu według 8% stawki podatku. Podstawowym kryterium zastosowania obniżonej stawki VAT jest natomiast cel na jaki obiekt jest wynajmowany. Zasadnicze znaczenie dla możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT ma bowiem fakt wynajmu na cele zgodne z charakterem obiektu – czyli w tym przypadku na działalność sportową lub rekreacyjną. Przedstawione powyżej stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2015 r. ( ITPP1/4512-419/15/BS ) stwierdził, że „ o ile faktycznie świadczone usługi wynajmu hali sportowej na cele związane ze sportem, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, to podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy. ”.
  2018
  14
  kwi

  Istota:
  8% stawka podatku VAT dla usługi montażu żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.
  Fragment:
  Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy np. symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosowanie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
  2018
  14
  kwi

  Istota:
  W zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki VAT dla WAFLI TORTOWYCH SUCHYCH o zawartości wody poniżej 10% i składzie surowcowym, sklasyfikowanych w PKWiU pod symbolem 10.72.12.0.
  Fragment:
  Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług). Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towarów wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to Wnioskodawca jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że wyroby sprzedawane przez Wnioskodawcę, tj. wafle tortowe suche, sklasyfikowane wg PKWiU 2008 r. pod symbolem 10.72.12.0, nie mieszczą się w poz. 34 załącznika nr 3 ustawy, zatem nie została spełniona przesłanka do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.
  2018
  14
  kwi

  Istota:
  W zakresie:
  - uznania, że Wnioskodawca nie działał w charakterze podatnika oraz zwolnienia od podatku VAT wynajmu przez Wnioskodawcę lokali na potrzeby mieszkaniowe od stycznia do kwietnia 2017 r. i od kwietnia do czerwca 2017 r.,
  - opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wynajmu lokali na podstawie zawartej umowy najmu z najemcą świadczącym usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania,
  - zwolnienia od podatku VAT należności z tytułu wynajmu lokali od stycznia do kwietnia 2017 r. i od kwietnia do czerwca 2017 r. według posiadanego udziału w lokalu,- opodatkowania przez Wnioskodawcę należności z tytuł wynajmu lokali na podstawie umowy najmu z najemcą świadczącym usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania według posiadanego udziału w lokalu stawką podatku VAT w wysokości 8%,
  - braku obowiązku wystawienia faktury najemcy, który świadczy usługi zapewniania krótkotrwałego zakwaterowania.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. Na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.
  2018
  13
  kwi

  Istota:
  Stawka VAT dla świadczenia usług obsługi toalety publicznej.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę (art. 41 ust. 13 ustawy). Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. W poz. 175 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawką podatku w wysokości 8% wymieniono Pozostałe usługi sanitarne, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 81.29.13.0.
  2018
  13
  kwi

  Istota:
  Ustalenie czy dostawę wody wraz z transportem można potraktować w opisanej sytuacji jako usługę kompleksową i zastosować obniżoną stawkę 8% zarówno do wody jak i usługi transportowej
  Fragment:
  Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku. W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 8%), ustawodawca wymienił „ usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ” PKWiU 36.00.20.0.
  2018
  10
  kwi

  Istota:
  Opodatkowanie świadczonych usług wynajmu lokali stawką VAT 23%
  Fragment:
  Jest to stawka podstawowa, która ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, do których nie mają zastosowania stawki obniżone i zwolnienia. Wnioskodawca uważa, że usługa wynajmu lokali powinna być opodatkowana właśnie stawką 23%. Art. 41 ust. 2 u.p.t.u. przewiduje, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do u.p.t.u., stawka podatku wynosi 8%. W poz. 163 tego załącznika wymieniono usługi związane z zakwaterowaniem klasyfikowane do działu 55 PKWiU. Za usługi związane z zakwaterowaniem uznaje się m.in. usługi hotelarskie, usługi obiektów noclegowych i turystycznych, usługi świadczone przez pola kempingowe i pola namiotowe. Usługa wynajmu lokali mieszkalnych świadczona przez Wnioskodawcę nie będzie usługą związaną z zakwaterowaniem. Będzie to bowiem typowy najem długoterminowy, bez żadnych dodatkowych świadczeń wykonywanych przez wynajmującego. Tego typu usługę należy zaklasyfikować do PKWiU 68.20.12.0 „ Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi ”. W związku z tym usługi wynajmu lokali nie będą usługami związanymi z zakwaterowaniem, do których ma zastosowanie stawka podatku 8%.
  2018
  10
  kwi

  Istota:
  Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy żywej kompozycji roślinnej.
  Fragment:
  Podatnik będzie kupował materiały z różną stawką VAT, tj. żywe rośliny doniczkowe opodatkowane stawką VAT 8% (PKWiU 01.30.10.0), ziemię ogrodniczą ze stawką VAT 8% (PKWiU 25.15.80.0), keramzyt ogrodniczy ze stawką VAT 8% (PKWiU 23.99.19.0), piasek opodatkowany stawką VAT 23% (PKWiU 08.12.1.k), węgiel aktywny opodatkowany stawką VAT 23% (PKWiU 20.59.54.0). Materiały umieszczone będą w szklanym wazonie/słoju kupowanym ze stawką VAT 23% (PKWiU 23.13.11). Ostatecznym produktem będzie żywa kompozycja roślinna sprzedawana pod nazwą „ Las w słoiku ”. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że żywą kompozycję roślinną „ Las w słoiku ” klasyfikuje pod symbolem PKWiU 01.30.10.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ostateczny produkt podatnik będzie mógł sprzedawać wykorzystując preferencyjną stawkę VAT 8% klasyfikując wyrób jako żywe rośliny (PKWiU 01.30.10.0)? Zdaniem Wnioskodawczyni, klasyfikując produkt do PKWiU 01.30.10.0 jest prawidłowa, ponieważ sprzedawane produkty to żywe rośliny. Ponadto główne komponenty opodatkowane są stawką VAT 8%, dlatego produkt również powinien być z taką stawką sprzedawany. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
  2018
  10
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług jest w zakresie wystawienia faktury VAT dla świadczonych usług; w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT; w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego; w zakresie prawa do odliczenia.
  Fragment:
  Stwierdzić należy, że czynności wykonywane poza obiektem podlegają opodatkowaniu – jako kategorie robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą – według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 oraz w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że w art. 41 ust. 2 ustawy postanowiono, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 176 załącznika nr 3, stanowiącego „ Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 7% ”, wymieniono usługi z grupowania PKWiU 81.30.10.0 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni ”. Według art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jeżeli zatem wykonywane przez Wnioskodawcę prace – roboty związane z zielenią (trawniki), mieszczą się w grupowaniu 81.30.10.0 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni ”, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 8%. W przeciwnym wypadku stawką właściwą dla wykonywania tych czynności, jest podstawowa stawka podatku w wysokości 23%. W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawców w tym zakresie należy uznać je za nieprawidłowe.
  2018
  6
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług jest w zakresie wystawienia faktury VAT dla świadczonych usług; w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT; w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego; w zakresie prawa do odliczenia.
  Fragment:
  Stwierdzić należy, że czynności wykonywane poza obiektem podlegają opodatkowaniu – jako kategorie robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą – według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 oraz w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że w art. 41 ust. 2 ustawy postanowiono, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 176 załącznika nr 3, stanowiącego „ Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 7% ”, wymieniono usługi z grupowania PKWiU 81.30.10.0 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni ”. Według art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jeżeli zatem wykonywane przez Wnioskodawcę prace – roboty związane z zielenią (trawniki), mieszczą się w grupowaniu 81.30.10.0 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni ”, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 8%. W przeciwnym wypadku stawką właściwą dla wykonywania tych czynności, jest podstawowa stawka podatku w wysokości 23%. W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawców w tym zakresie należy uznać je za nieprawidłowe.
  2018
  6
  kwi

  Istota:
  W zakresie opodatkowania kompleksowej usługi polegającej na organizowaniu imprezy okolicznościowej.
  Fragment:
  Czy prawidłowym jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej stawką VAT 8% w stosunku do pakietu gastronomicznego wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, dekoracja sali itp.) oraz stawką VAT 23% w odniesieniu do podawanych w trakcie imprezy napojów gorących (kawa, herbata)? Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku stosownie do art. 41 ust 2 ustawy wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719 z późn. zm.) w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  2018
  6
  kwi
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stawka
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.