Stawka | Interpretacje podatkowe

Stawka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Fragment:
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki obniżone oraz zwolnienia od podatku. I tak, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Przepis art. 42 ust. 1 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie braku obowiązku żądania przedłożenia przez nabywających wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy potwierdzenia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego
Fragment:
(...) stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów; przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy; importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów; importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności najmu lokali mieszkalnych spółce, która udostępnia je pracownikom na cele mieszkaniowe
Fragment:
Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy (art. 43 ust. 20 ustawy). W ww. załączniku, pod wskazaną pozycją ustawodawca wymienił „ Usługi związane z zakwaterowaniem ” mieszczące się w PKWiU 55. Z powołanych przepisów wynika zatem, że ze zwolnienia od podatku może korzystać świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym i co istotne, na cele mieszkaniowe.
2017
23
lut

Istota:
- stawki podatku VAT w odniesieniu do całości wykonanych prac remontowych i instalacyjnych systemów w garażu budynku mieszkalnego,
- stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu i materiału wykorzystanego do wykonania umowy,
- 8% stawki VAT do całości wykonanych prac.
Fragment:
Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, zgodnie z którym postąpił on nieprawidłowo stosując 23% stawkę podatku VAT w odniesieniu do wykonanych prac związanych z systemami elektroinstalacyjnymi w garażu budynku mieszkalnego, gdyż stanowią one integralną część mieszkania a dostawa lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi podlegała opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%, jest nieprawidłowe. Bowiem uprawnienie do obniżonej stawki podatku VAT wynika z przesłanki wskazanej powyżej, innej niż te wskazane przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu jego stanowiska. Z uwagi na powyższe okoliczności, także stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania oznaczonego we wniosku jako nr 3, jest nieprawidłowe, bowiem Wnioskodawca zasadność zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT wywiódł z faktu, że dostawa lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi podlegała opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%, podczas gdy podstawę prawną zastosowania obniżonej stawki stanowią przywołane wyżej przepisy ustawy o VAT. Odnosząc się do pytania, oznaczonego we wniosku jako nr 2, czy Wnioskodawca mógł zastosować stawkę 23% dla dostawy sprzętu i materiału wykorzystanego do wykonania umowy i stawkę 8% dla robót montażowych, należy wskazać co następuje: Jak już wcześniej wspomniano z powołanych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że złożone świadczenie należy uznać za jedno świadczenie w dwóch sytuacjach.
2017
23
lut

Istota:
1. Czy wyprodukowanie odpowiedniej klasy betonu wraz z dostarczeniem go na teren budowy wraz z czynnościami wylania go w odpowiednie elementy budynku mieszkalnego daje możliwość zastosowania stawki VAT 8%?
2. Czy do wyprodukowanych przez nas elementów prefabrykowanych (kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, palisady) dostarczonych sprzętem specjalistycznym wraz z rozładunkiem w miejscu wbudowania wokół budynku mieszkalnego (parkingi, alejki, place, chodniki), ale bez usługi ułożenia, możemy zastosować stawkę VAT 8%?
Fragment:
Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7 % VAT. Aktualnie zaś do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 8% VAT, natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23% VAT. Zatem utrata mocy przepisu przejściowego, tj. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dniem 31 grudnia 2007 r. spowodowała, iż do robót związanych z obiektami infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zastosowanie ma podstawowa, 23% stawka podatku. Należy zaznaczyć, że ze stawki preferencyjnej korzysta wyłącznie budowa, a także inne wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT czynności dotyczące budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej, wykonywanych na zewnątrz poza bryłą budynku. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji betonów. Beton dostarczany jest na budowę specjalistycznym samochodem: gruszką do betonu lub pompogruszką, która pompuje beton.
2017
22
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi najmu, dostawy wody i energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste.
Fragment:
Czy Spółdzielnia powinna obciążać użytkowników lokali niemieszkalnych według: usługa najmu lokalu ze stawką VAT 23 %, opłata odprowadzana do G. za gospodarowanie odpadami (jako nie podlega VAT, a jeżeli podlega to według jakiej stawki – 8% czy 23%), koszty mediów zgodnie ze stawką stosowaną przez sprzedawców tych usług (woda – 8%, energia elektryczna – 23%), opłata na rzecz Urzędu Miasta – podatek od nieruchomości (jako nie podlega, a jeżeli podlega, to według jakiej stawki – 8% czy 23%), opłata na rzecz Urzędu Miasta – opłata za użytkowanie wieczyste (jako nie podlega, a jeżeli podlega to według jakiej stawki – 8% czy 23%)? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia powinna obciążać użytkowników lokali niemieszkalnych według: usługa najmu lokalu ze stawką VAT 23 %, opłata odprowadzana do G. za gospodarowanie odpadami (jako nie podlega), koszty mediów zgodnie ze stawką stosowaną przez sprzedawców tych usług (woda – 8%, energia elektryczna – 23%), opłata na rzecz Urzędu Miasta – podatek od nieruchomości (jako nie podlega), opłata na rzecz Urzędu Miasta – opłata za użytkowanie wieczyste (jako nie podlega). Spółdzielnia jest dostawcą jedynie usługi najmu i tylko usługę najmu sprzedaje. Pozostałe obciążenia są niezależne od Spółdzielni, a Spółdzielnia występuje jedynie jako płatnik (przerzucając koszty na użytkowników lokalu).
2017
18
lut

Istota:
 • stawki podatku VAT dla sprzedaży w lokalu posiłków i napojów z przeznaczeniem do spożycia na miejscu
 • odrębne opodatkowania stawkami 8% i 23% świadczonych przez Wnioskodawcę usług
 • stawki podatku VAT dla świadczonych usług kompleksowych
 • Fragment:
  Z kolei na mocy art. 98 ust. 1 Dyrektywy 112, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone, przy czym, stosownie do ust 2, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III i nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną. Polski ustawodawca skorzystał ze wskazanego uprawnienia. Stosownie do art. 41 ust. 2 u.p.tu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka wynosi 7%, przy czym na mocy art. 146a pkt 2 tej ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta wynosi 8%. Z kolei art. 41 ust.2a u.p.t.u. stanowi, iż dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Co więcej, na podstawie powoływanego wcześniej rozporządzenia ws. stawek (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719) obniżeniu uległy stawki podatku od niektórych towarów i usług. Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia ws. stawek, stawkę podatku od towarów i usług obniża się do 8% w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, w którym umieszczono pozycję „ Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56) ”, z której wyłączono jednak sprzedaż: napojów (...)
  2017
  14
  lut

  Istota:
  - zastosowania dla kosztów transportu takiej samej stawki VAT jak dla świadczenia głównego (dostawy towarów),
  - umieszczania kosztów transportu za dostarczenie towaru jako dodatkowej pozycji na fakturze lub paragonie ze stawką właściwą dla dostawy towaru,
  Fragment:
  Ponadto zaznaczyć należy, że z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika wprost sposób opodatkowania kosztów transportu w przypadku, gdy przedmiotem jednej dostawy są towary opodatkowane według różnych stawek podatku VAT. Analiza celowościowa art. 29a ust. 1 ustawy wskazuje, że w takich przypadkach koszty transportu powinny proporcjonalnie zwiększać podstawę opodatkowania poszczególnych towarów/wyrobów opodatkowanych według różnych stawek. Zaznacza się przy tym, że nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług odpowiednie przyporządkowanie, wyrażające się w proporcjonalnym rozliczeniu do wartości towarów, o ile powyższy sposób przyporządkowania kosztów transportu rzetelnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji oddaje w sposób wierny dokonaną transakcję. Dlatego też faktury i paragony dokumentujące te czynności, w ramach świadczeń złożonych, proporcjonalnie do wielkości tych świadczeń, wykazują dla dostawy towaru/wyrobu wraz z usługą transportu np.: stawkę 23% - w przypadku dostawy towarów/wyrobów opodatkowanych stawką 23%; stawkę 8% - w przypadku dostawy towarów/wyrobów opodatkowanych stawką 8%. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że usługa transportu powinna być opodatkowana taką samą stawką, jaka jest właściwa dla świadczenia głównego, należało uznać za prawidłowe. Jak wynika z przywołanych przepisów regulujących wystawianie faktur VAT i paragonów fiskalnych, dokumenty te wystawia podatnik dokonujący sprzedaży towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej transakcji.
  2017
  10
  lut

  Istota:
  W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
  Fragment:
  Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
  2017
  8
  lut

  Istota:
  Stawka podatku VAT na roboty budowlane wykonane w dobudowanym segmencie (w bryle budynku), w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem
  Fragment:
  Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
  2017
  7
  lut

  Istota:
  Stawka podatku dla usług polegających na wykonaniu instalacji paneli fotowoltaicznych.
  Fragment:
  Aktualnie zaś do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 8%, natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Przy czym, warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy (tj. do dostawy, budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie – budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku, wynoszącej 8%. Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.
  2017
  31
  sty
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stawka
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.