IPPB5/4510-409/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dochody Wnioskodawcy przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na cele, o których mowa w Statucie Wnioskodawcy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ (Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) - polskim podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zgodnie z § 2 statutu Wnioskodawcy (Statut), działa on na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.) (Prawo o stowarzyszeniach) oraz Statutu.

W świetle § 5 Statutu, celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szeroko rozumianego prawa, ekonomii oraz zasad funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki;
 2. upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości;
 3. szerzenie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promowanie różnorodnych form aktywności społecznej;
 4. promowanie zasad przejrzystości i praworządności życia publicznego;
 5. promowanie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Na podstawie § 6 Statutu, Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. działalność edukacyjną: organizowanie szkoleń, targów, konferencji, seminariów;
 2. publikowanie artykułów, recenzji, broszur i folderów;
 3. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
 4. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
 5. przeprowadzanie ekspertyz, analiz działań instytucji i osób publicznych;
 6. rozwijanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służącymi nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty oraz wymiany informacji.

W świetle zaś § 25 ust. 1 Statutu, majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia.

Wnioskodawca rzeczywiście i faktycznie realizuje cele statutowe, o których mowa w § 5 Statutu, poprzez działania wskazane w § 6 Statutu i przy użyciu swoich przychodów, zgodnie z § 25 ust 1 Statutu. Nadwyżki finansowe z danego roku obrachunkowego (zysk/dochód) Stowarzyszenie mocą uchwały przeznacza (i faktycznie wydatkuje) na realizację celów, o których mowa w § 5 Statutu.

Wnioskodawca nie uzyskuje również dochodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami.

Wnioskodawca nie uzyskuje również dochodów z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) (updop).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody Wnioskodawcy przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na cele, o których mowa w Statucie Wnioskodawcy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego dochody przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na cele, o których mowa w Statucie Wnioskodawcy, są zwolnione z CIT.

Wnioskodawca, jako osoba prawna z siedzibą na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów (art. 1 ust 1 oraz art. 3 ust. 1 updop) (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Jednakże, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Mając na względzie powyższy przepis oraz inne regulacje updop stanowiące jego uzupełnienie, dochody podatnika podlegają zwolnieniu jeżeli:

 1. jego celem statutowym jest jeden z rodzajów działalności wskazanej w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop,

Spełnienie tego warunku przez Wnioskodawcę zostało uargumentowane poniżej.

 1. uzyskane dochody zostały przeznaczone na ww. cele,

Warunek ten jest spełniony w przypadku Wnioskodawcy, gdyż dochody Wnioskodawcy są przeznaczane na jego cele statutowe mocą uchwały (i faktycznie w ten sposób wydatkowane), a ponadto zgodnie ze Statutem, Wnioskodawca nie może dysponować swoim majątkiem do celów innych niż statutowe.

 1. podatnik nie należy do jednej z następujących kategorii jednostek (art. 17 ust. 1c updop):
  1. przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek;
  2. przedsiębiorstw komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
  3. samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Warunek ten jest spełniony w przypadku Wnioskodawcy, gdyż jest on stowarzyszeniem, a zatem nie należy do żadnej z ww. kategorii jednostek.

 1. dochody te nie zaliczają się do jednej z następujących kategorii (art. 17 ust. 1a updop):
  1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  2. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k updop;
  3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Warunek ten jest spełniony w przypadku Wnioskodawcy, gdyż nie uzyskuje on dochodów z działalności, o których mowa w pkt a-b powyżej oraz wszystkie jego dochody są przeznaczane mocą uchwały (i faktycznie wydatkowane) na cele statutowe.

 1. dochody te są przeznaczone i - bez względu na termin - wydatkowane na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (art. 17 ust. 1b updop).

Warunek ten jest spełniony w przypadku Wnioskodawcy, gdyż wszystkie jego dochody są przeznaczane mocą uchwały (i faktycznie wydatkowane) na cele statutowe.

W świetle powyższej analizy, aby uznać, że dochody Wnioskodawcy przeznaczane (i faktycznie wydatkowane) na cele statutowe podlegają zwolnieniu z CIT, konieczne jest jeszcze ustalenie, czy cele statutowe Wnioskodawcy zaliczają się do którejś z kategorii wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Przy czym należy wskazać, że przez użyte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop pojęcie „których celem statutowym jest działalność” oznacza nie tylko działalność bezpośrednio prowadzoną w dziedzinach, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 4 updop, ale również wspieranie działalności w ww. dziedzinach, prowadzonych przez inne podmioty (a więc pośrednie prowadzenie działalności w ww. dziedzinach). Podobną wykładnię stosują organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 października 2013 r., sygn. IPTPB3/423-248/12-4/13-S/KJ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4510-134/15/EN).

W ocenie Wnioskodawcy, cele wskazane w § 5 Statutu stanowią cele działalności oświatowej, względnie działalności naukowej lub kulturalnej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Działalność oświatowa nie została zdefiniowana w updop, zatem należy posłużyć się definicją potoczną/słownikową (por. wyrok NSA z 11 marca 2003 r., sygn. I SA/Bd 164/03, B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 41).

Słownik jęzka polskiego pod red. M. Szymczaka definiuje działalność oświatową jako działalność dotyczącą oświaty, związaną z upowszechnieniem wiedzy wśród społeczeństwa, mającą na celu podnoszenie jego poziomu umysłowego. Z kolei przez oświatę, ww. słownik rozumie proces upowszechnienia wykształcenia i kultury w społeczeństwie (M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1993, T. 2, s. 566). Z kolei Zgodnie z definicją przedstawioną w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997) - „oświata” to wykształcenie, znajomość nauk, stan wiedzy o społeczeństwie, podnoszenie poziomu umysłowego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy: krzewić, szerzyć oświatę. Przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie. Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno - wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych.

Podobnie przyjmują organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2013 r., sygn ILPB3/423-448/13-3/JG; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-444/14/PC, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4510-134/15/EN - w ostatniej wymienionej interpretacji organ potwierdził, że definicja słownikowa oświaty jest zatem bardzo szeroka, obejmuje w zasadzie całokształt czynności mających na celu kształcenie i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie).

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szeroko rozumianego prawa, ekonomii oraz zasad funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki (§ 5 lit. a Statutu) czy upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości (§ 5 lit. b Statutu) stanowi proces upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie, a zatem - działalność oświatową w ww. rozumieniu.

W ocenie Wnioskodawcy również szerzenie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promowanie różnorodnych form aktywności społecznej (§ 5 lit. c Statutu); promowanie zasad przejrzystości i praworządności życia publicznego (§ 5 lit. d Statutu) czy promowanie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (§ lit. e Statutu) stanowi proces upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie. Każda z ww. dziedzin działalności stanowi również bezspornie podnoszenie stanu wiedzy społeczeństwie oraz służy rozwojowi postaw społecznych. Zatem, w świetle omawianych wyżej definicji językowych, stanowi działalność oświatową.

Należy nadmienić, że cele statutowe Wnioskodawcy sytuują się w obrębie działalności oświatowej również w świetle wykładni systemowej zewnętrznej. Zgodnie bowiem z art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) (Ustawa o systemie oświaty), system oświaty zapewnia w szczególności m.in. możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego. Ponadto, w świetle art. 2a ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Na dopuszczalność posiłkowego odwołania się do Ustawy o systemie oświaty, celem zdefiniowania pojęcia „działalności oświatowej”, przyjętego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wskazał m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4510-134/15/EN.

Należy zaznaczyć, że niektóre z celów statutowych Wnioskodawcy wypełniają również znamiona innych obszarów działalności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szeroko rozumianego prawa, ekonomii (§ 5 lit. a Statutu) dotyczy niekwestionowanych dziedzin naukowych. Upowszechnianie nauki wprost zakłada § 5 lit. b Statutu. Z kolei upowszechnianie wychowania, o którym mowa w tym samym postanowieniu Statutu, niewątpliwie dotyczy działalności kulturalnej. Z działalnością kulturalną związane jest również niewątpliwie promowanie różnorodnych form aktywności społecznej (§ 5 lit. c Statutu), promowanie zasad przejrzystości i praworządności życia publicznego (§ 5 lit. d Statutu) czy rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (§ 5 lit. e Statutu).

Bez znaczenia dla zwolnienia z CIT, jak wskazano powyżej, pozostaje przy tym fakt, czy działalność oświatowa/naukowa/kulturalna, przewidziana w celach wskazanych w Statucie, jest realizowana przez bezpośrednie działania Wnioskodawcy (na podstawie § 6 lit. a-c i e-f Statutu) czy poprzez wspieranie innych instytucji, prowadzących działalność, o której mowa w Statucie (§ 6 lit. d Statutu).

W świetle powyższych rozważań, w ocenie Wnioskodawcy jego celem statutowym jest działalność oświatowa, względnie naukowa lub kulturalna, a zatem mieszcząca się w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Tym samym, mając na względzie również pozostałą analizę warunków zwolnienia wskazanych w ww. przepisie i regulacji uzupełniającej, należy ocenić, że dochody Wnioskodawcy przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na cele, których mowa w Statucie Wnioskodawcy, są zwolnione z CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Nadmienić przy tym należy, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym, nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej. Orzeczenia sądowe są dla organu nieocenionym źródłem wiedzy i materiałem poznawczym, bieżąco wykorzystywanym w toku załatwiania spraw. Z tego względu należy pamiętać, że orzeczenia NSA mają charakter indywidualny, nie wiążą organów podatkowych i są formalnie wiążące dla organu podatkowego tylko w konkretnej sprawie. Orzeczenia NSA nie mają mocy prawnej precedensów i charakteru wykładni powszechnie obowiązującej. Co więcej nie są one sprzeczne z rozstrzygnięciem w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.