ILPB3/423-374/11-4/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, który zgodnie z uchwałą organu statutowego (Zjazdu) Wnioskodawcy zostanie przekazany w całości na działalność statutową Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2011 r. (data wpływu 10 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży budynku oraz prawa użytkowania wieczystego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 04 listopada 2011 r. (data wpływu 07 listopada 2011 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży budynku oraz prawa użytkowania wieczystego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca, działający na podstawie ustawy z dn. 08.10.1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 32, poz. 217), prowadzi działalność statutową, która polega na:

  • reprezentowaniu potrzeb i obronie interesów społecznych i zawodowych rolników indywidualnych w stosunku do których pełni rolę Związku Zawodowego,
  • współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi i samorządowymi na rzecz rozwoju infrastruktury rolnej i społecznej wsi,
  • działaniu na rzecz rozwoju oświaty kultury, ochrony zdrowia i kultury fizycznej.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, w skład której wchodzi budynek biurowo - administracyjny (oddany do użytku w 1982 r.) oraz grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Budynek biurowo - administracyjny wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę na prowadzenie działalności statutowej oraz na wynajem części pomieszczeń. Uzyskane z wynajmu środki przeznaczone są w części na utrzymanie nieruchomości oraz na prowadzenie działalności statutowej.

Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowy budynek oraz prawo użytkowania wieczystego, a uzyskane środki przeznaczyć w części na zakup innej nieruchomości oraz jej wyposażenie, które będzie służyć bezpośrednio do działalności statutowej wraz z zapleczem, pozwalającym realizować ww. cele, natomiast pozostałą część środków przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem i organizacją instytucji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, który zgodnie z uchwałą organu statutowego (Zjazdu) Wnioskodawcy zostanie przekazany w całości na działalność statutową Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu przeznaczony w przyszłości w całości na dalszą działalność statutową, w tym na nabycie i wyposażenie innej nieruchomości, która będzie służyć do wypełniania obowiązków statutowych w warunkach odpowiadających współczesnym wymaganiom stworzonym przez tych, do których jest ona skierowana, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, również wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji, do których zalicza koszty utrzymania budynku, telefony, wynagrodzenie czy delegacje pracowników są również związane z działalnością statutową.

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem jest działalność statutowa, która pokrywa się z działalnością statutową Wnioskodawcy, określonej we wspomnianej ustawie z dn. 08.10.1982 r. i statucie.

Z kolei, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 17 ust. 1b: „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a”.

Wnioskodawca uważa więc, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1b ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), spełniono warunki dające możliwość zwolnienia z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, rolnicy indywidualni i członkowie ich rodzin oraz inne osoby związane bezpośrednio charakterem swej pracy z rolnictwem mogą zrzeszać się dobrowolnie, na zasadach ustalonych w niniejszej ustawie, w społeczno-zawodowych organizacjach pełniących funkcje obrony interesów zawodowych rolników indywidualnych.

Z kolei ust. 2 stanowi, iż organizacje, o których mowa w ust. 1, reprezentując potrzeby oraz broniąc zawodowych i społecznych interesów rolników indywidualnych, działają na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wzrostu ich produkcji, zapewnienia opłacalności produkcji rolniczej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji, troszczą się o wysoką rangę zawodu rolnika, a także o poprawę warunków życia i pracy ludności wiejskiej, uczestniczą w kształtowaniu i realizacji polityki Państwa na rzecz postępu gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; (...) – art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

I tak, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Pomimo, że Wnioskodawca jest podatnikiem o określonych celach statutowych, powołany przepis nie znajdzie w Jego przypadku zastosowania. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca działa na podstawie ustawy o społeczno - zawodowych organizacjach rolników indywidualnych, w związku z powyższym dla oceny prawnej zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku właściwe będzie unormowanie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku od osób prawnych.

Stosownie do tego przepisu, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ww. przepisie podlegają zatem dochody podatników działających m. in. na podstawie ustawy wymienionej na wstępie niniejszego uzasadnienia, jeżeli dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 powołanej ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie, a ponadto po stwierdzeniu drugiej przesłanki o charakterze negatywnym, tj. w sytuacji, gdy środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą. Przez działalność statutową należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Na mocy art. 17 ust. 1a ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

  1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

   1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

  1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż cele statutowe Wnioskodawcy obejmują:

  • reprezentowanie potrzeb i obronę interesów społecznych i zawodowych rolników indywidualnych w stosunku do których pełni rolę Związku Zawodowego,
  • współpracę z organizacjami i instytucjami państwowymi i samorządowymi na rzecz rozwoju infrastruktury rolnej i społecznej wsi,
  • działanie na rzecz rozwoju oświaty kultury, ochrony zdrowia i kultury fizycznej.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, w skład której wchodzi budynek biurowo - administracyjny oraz grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Budynek biurowo - administracyjny wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę na prowadzenie działalności statutowej oraz na wynajem części pomieszczeń. Uzyskane z wynajmu środki przeznaczone są w części na utrzymanie nieruchomości oraz na prowadzenie działalności statutowej. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowy budynek oraz prawo użytkowania wieczystego, a uzyskane środki przeznaczyć w części na zakup innej nieruchomości oraz jej wyposażenie, które będzie służyć bezpośrednio do działalności statutowej wraz z zapleczem, pozwalającym realizować ww. cele, natomiast pozostałą część środków przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem i organizacją instytucji.

W analizowanym przypadku zakup nieruchomości, jej wyposażenie, a także pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji, będzie bezpośrednio służyć działalności statutowej Wnioskodawcy.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości (budynku biurowo - administracyjnego oraz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym) przeznaczony i wydatkowany (bez względu na termin) na działalność statutową Wnioskodawcy, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie wskazać należy, iż tut. Organ wydając niniejszą interpretację indywidualną uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe z uwagi na wskazanie przez Niego jako podstawy do zwolnienia ww. dochodu z opodatkowania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo nadmienia się, iż powyższej interpretacji udzielono na podstawie zdarzenia przyszłego opisanego w złożonym w dniu 10 sierpnia 2011 r. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji celem wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.