IBPBI/2/423-8/12/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 02 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 stycznia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja działa na podstawie Statutu oraz na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm). Celami statutowym Fundacji są propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiej kultury społecznej, a w szczególności inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem spółki X Sp. z o. o. oraz jej spółkami zależnymi. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowanie prac naukowych, wydawniczych i dzieł artystycznych,
 2. udzielanie stypendiów i nagród,
 3. wydawnictwa własne oraz wspieranie innych,
 4. propagowanie i dystrybucję publikacji, dzieł nauki i sztuki,
 5. organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów zespołów kulturalnych i artystycznych oraz odpowiednich imprez,
 6. organizowanie i prowadzenie bibliotek oraz ośrodków dokumentacji,
 7. opiekę nad zasłużonymi twórcami związanymi z X sp. z o.o. i Y. sp. z o. o. oraz byłymi i obecnymi pracownikami i współpracownikami tych spółek znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej,
 8. współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.

Fundacja nie uzyskuje dochodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a Ustawy CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody uzyskiwane przez Fundację, które będą przeznaczane na realizację Jej celów statutowych, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT...

Zdaniem Fundacji, uzyskiwany przez Nią dochód, który będzie przeznaczony na realizację Jej celów statutowych, będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Fundacji, podstawową kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest to, czy realizowane przez Nią cele statutowe, tj. propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiej kultury społecznej, odpowiadają któremukolwiek z celów wskazanych w katalogu przedstawionym w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT. Według Fundacji, przeprowadzając analizę Jej celów statutowych pod kątem ich zbieżności z działalnością wskazaną w art. l7 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT należy zauważyć, iż cele te ściśle kwalifikują się jako działalność kulturalna. Pojęcie działalności kulturalnej nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, wobec czego, w celu potwierdzenia poprawności zakwalifikowania działalności Fundacji do kategorii działalności kulturalnej, należy odwołać się do definicji zawartych w innych ustawach, słownikach oraz do rozumienia potocznego.

Zgodnie z definicją przedstawioną w Encyklopedii Popularnej PWN pojęcie kultura oznacza „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna PWN, wydanie dwudzieste drugie, Warszawa 1992, s. 422). Natomiast Słownik Języka Polskiego definiuje kulturę jako „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory” (strona internetowa sjp.pwn.pl z dnia 20 czerwca 2011 r.). W literaturze tematu wskazywane są różne typy kultur (przykładowo kultura narodowa, kultura ludowa, kultura masowa). Jednym z tych typów jest również kultura społeczna, definiowana jako zbiór norm i wzorców zachowań charakterystycznych dla danego społeczeństwa. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, iż w pojęcie kultury, jako jedna z jej dziedzin, wpisuje się również chrześcijańska kultura społeczna.

Na poparcie swojego stanowiska Fundacja pragnie wskazać na interpretację z dnia 10 stycznia 2008 r. (sygn. IBPB3/423-219/07/PP) wydaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W stanie faktycznym zbliżonym do przedstawionego w przedmiotowym wniosku, Minister Finansów zgodził się, iż „dochód fundacji której celem statutowym jest:

 1. propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej,
 2. upowszechnianie dorobku kultury chrześcijańskiej,
 3. propagowanie i ochrona wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu społecznym i kulturalnym

-może korzystać ze zwolnienia”.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Fundacji prowadzona przez Nią działalność statutowa odpowiada działalności kulturalnej i tym samym mieści się w katalogu działalności wymienionej w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

Dodatkowo Fundacja zaznacza, iż realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowanie prac naukowych, wydawniczych i dzieł artystycznych,
 2. udzielanie stypendiów i nagród,
 3. wydawnictwa własne oraz wspieranie innych,
 4. propagowanie i dystrybucja publikacji, dzieł nauki i sztuki,
 5. organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów zespołów kulturalnych i artystycznych oraz odpowiednich imprez,
 6. organizowanie i prowadzenie bibliotek oraz ośrodków dokumentacji,
 7. opiekę nad zasłużonymi twórcami związanymi z X sp. z o.o. i Y. sp. z o.o. oraz byłymi i obecnymi pracownikami i współpracownikami tych spółek znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej,
 8. współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.

Zdaniem Fundacji, powyższe wskazuje, iż realizacja Jej celów odbywa się poprzez prowadzenie działalności bez wątpienia mieszczącej się w zakresie objętym normą art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT. Wszystkie bowiem powyżej wskazane sposoby realizacji celów należy uznać za mieszczące się w zakresie definicji kultury obejmującej m.in. wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych) moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania.

Zgodnie ze statutem Fundacji, realizacja Jej celów statutowych odbywa się w szczególności (tj. między innymi, ale nie wyłącznie) poprzez inspirowanie i sprawowanie pieczy nad X. oraz spółkami od niego zależnymi. Zdaniem Fundacji, prowadzenie działalności statutowej poprzez udzielanie wsparcia podmiotom realizującym cele zbieżne z Jej celami (w tym wsparcia finansowego) nie ogranicza w żaden sposób możliwości skorzystania przez niego ze zwolnienia. Zgodnie bowiem z powszechnym stanowiskiem organów podatkowych, prowadzenie działalności statutowej może być podejmowane zarówno w sposób bezpośredni jak i w sposób pośredni, tj. poprzez wspieranie podmiotów realizujących cele zgodne ze statutem podatnika. Wskazać tu można m.in. na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-149S/10/BG, w której czytamy: „przez pojęcie: których celem statutowym jest działalności należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez daną jednostkę organizacyjną (...), lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynikało wprost z zatwierdzonego statutu.” Organ ten zajął takie samo stanowisko również w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-97/10/CzP. Wobec powyższego, zdaniem Fundacji, spełnia ona przesłankę warunkującą zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT dla osiąganych przez niego dochodów, tj. prowadzi zwolnioną działalność statutową. Równocześnie dla zastosowania zwolnienia bez znaczenia pozostaje czy realizacja celów statutowych Fundacji obywa się będzie we własnym zakresie czy poprzez udzielanie wsparcia innym podmiotom realizującym cele zbieżne z Jej celami.

Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień, zdaniem Fundacji, Jej cele statutowe są zbieżne z działalnością wskazaną w art. 17 pkt 1 ust. 4 Ustawy CIT. Co za tym idzie, dochody Fundacji przeznaczone na realizację Jej celów statutowych będą zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie przedmiotowe, o jakim mowa w powołanym wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, ma zastosowanie do dochodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 17 ust. 1a updop.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a updop, zwolnienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
  1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Cele statutowe powinny być określone w statucie w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Przy czym pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie kultury czy nauki, jak też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez powołane do tego celu wyspecjalizowane placówki, tj. wspierają tę działalność, zauważyć należy, że jak już wspomniano, statut danej jednostki powinien określać zasady, formy i zakres działalności realizującej cele, dla których została ona ustanowiona. Oznacza to, że przez pojęcie „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez Fundację działalności w zakresie kultury, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez Nią statutu. W konsekwencji, zwolnienie z dochodu będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności statutowej, realizowanej przez inny podmiot. Może to być to np. dofinansowanie innej jednostki, np. spółki, o ile realizuje ona cele wskazane w statucie organizacji, która przeznacza swój dochód na te cele. Takie szerokie traktowanie wydatkowania korzystającego ze zwolnienia podatkowego znalazło potwierdzenie orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. uchwała NSA z 20 listopada 2000 r., sygn. akt FPS 9/00, ONSA 2/2001, poz. 54).

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, celami statutowym Fundacji są propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiej kultury społecznej, a w szczególności inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem spółki X Sp. z o. o. oraz jej spółkami zależnymi. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania wymienione w pkt 1-8 opisu zdarzenia przyszłego. Fundacja nie uzyskuje dochodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a updop.

Dokonując oceny stanowiska Fundacji należy na wstępie zaznaczyć, iż przepisy updop nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4, wobec czego - dla określenia znaczenia tych pojęć - zasadnym jest odwołanie się do definicji słownikowych.

Jeśli chodzi o zdefiniowanie działalności kulturalnej – to przede wszystkim wskazać należy, iż w praktyce słowo „kultura” ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, a ponadto może być to pojęcie analizowane w różnych aspektach, np. w aspekcie naukowym, społecznym, psychologicznym, historycznym itd., z uwzględnieniem takich dziedzin kultury jak kultura materialna, kultura duchowa, kultura społeczna, kultura języka.

Encyklopedia Popularna w haśle „kultura” określa, że jest to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna P, wydanie dwudzieste drugie, Warszawa 1992 r., s. 422).

Jednocześnie przez „upowszechnianie kultury (działalność kulturalną)” można rozumieć „intencjonalnie organizowane oddziaływanie służące kształtowaniu, rozwijaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz stymulowaniu i wspomaganiu jednostek i małych grup społecznych do rozwijania i sublimacji swojej aktywności kulturalnej (recepcyjnej, współtwórczej i twórczej, zabawowej i rekreacyjnej” (D. Jankowski. Zróżnicowane rozumienie upowszechniania kultury i jego współczesna wykładnia. <w:> Współczesne dylematy upowszechniania kultury; pod red. J. G. L 1991).

Kultura może być upowszechniana w postaci różnych form, które najogólniej można sklasyfikować na dwie grupy:

 1. formy oświatowe, w tym:
  • popularyzowanie wiedzy na wysokim poziomie, np. poprzez wykłady, spotkania z twórcami kultury i sztuki, pokazy i konkursy artystyczne, zajęcia artystyczne,
  • kursy artystyczne,
  • odczyty,
  • spotkania z rzeczoznawcami i twórcami różnych dziedzin kultury, np. z muzykami, historykami sztuki, architektami, plastykami, aktorami, literatami, a także wycieczki krajoznawcze, czytelnictwo książek itp.;
 2. formy artystyczne, w tym:
  • wieczory literackie,
  • spektakle teatralne,
  • występy muzyków,
  • wystawy i ekspozycje dzieł sztuki,
  • wizualne formy upowszechniania kultury,
  • amatorskie ruchy artystyczne (amatorskie chóry, zespoły teatralne, pieśni i tańca ...).

Bez względu na płaszczyzny zjawisk kulturowych, co istotne, kultura jednak zawsze związana jest z człowiekiem – jest mechanizmem adaptacyjnym człowieka, tj. pośrednikiem między człowiekiem a środowiskiem, które ten zamieszkuje.

Zdaniem tut. Organu, cele statutowe Fundacji: propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiej kultury społecznej, a w szczególności inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem spółki X Sp. z o. o. oraz jej spółkami zależnymi oraz działania Fundacji wymienione w pkt 1-8 opisu zdarzenia przyszłego mają związek z celem statutowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, a mianowicie działalnością kulturalną.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli dochody uzyskiwane przez Fundację zostaną w istocie wydatkowane na działania mieszczące się w ww. celu statutowym, to będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Stanowisko Fundacji jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.