DD6/033/104/ZDA/12/DD-350 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie dochodu przeznaczonego na funkcjonowanie samorządu
DD6/033/104/ZDA/12/DD-350interpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. działalność statutowa
 3. samorząd zawodowy
 4. statut
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową w zakresie uzasadnienia, interpretację indywidualną wydaną w dniu 30 października 2009 r. znak: ITPB3/423-492/09/AW przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2009 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące zwolnienia dochodu przeznaczonego na funkcjonowanie samorządu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego ww. wniosku z dnia 26 sierpnia 2009 r. wynika, że Izba Pielęgniarek i Położnych (dalej: Izba lub Wnioskodawca) jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych, działającą na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.; dalej ustawa o spp). Działanie samorządu jest oparte wyłącznie na regulacji powołanej ustawy oraz innych ustaw, w tym ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.).

Izba nie posiada statutu. Funkcjonowanie Izby oparte jest na uchwałach podejmowanych przez organy samorządu, którymi na szczeblu okręgowym są w szczególności okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych oraz okręgowe rady pielęgniarek i położnych (art. 12 ustawy o spp), a na szczeblu krajowym - Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (art. 13 ustawy o spp).

Szczegółowe zasady funkcjonowania organów Izby określa Regulamin Organów SIPiP, stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały Zjazdu Izby z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie regulaminów organów Izby.

Dochody Izby pochodzące ze składek członkowskich, z mocy art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT) są zwolnione z podatku dochodowego.

W dniu 27 marca 2004 roku Zjazd Pielęgniarek i Położnych podjął uchwałę. Postanowienie paragrafu 17 ust. 6 Załącznika nr 2 do tej uchwały wskazuje, iż Rada Pielęgniarek i Położnych może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.

Dochody Izby uzyskane z prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w całości będą przeznaczone na cele związane z funkcjonowaniem samorządu pielęgniarek i położnych, tj. cele określone w art. 1, 4 i in. ustawy o spp. Dochody te nie mogą zostać podzielone między członków samorządu ani też nie mogą zostać przeznaczone na cele, które nie są związane z funkcjonowaniem samorządu pielęgniarek i położnych.

W związku z powyższym zadano pytanie, czy dochody osiągane z tytułu prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez Izbę są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, czy też nie korzystają z tego zwolnienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane z prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będą wykorzystywane wyłącznie dla realizacji ustawowych celów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Samorząd ten funkcjonuje wyłącznie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz uchwał podejmowanych przez organy samorządu na szczeblu krajowym oraz okręgowym.

Wnioskodawca nie posiada statutu, jednak uchwały podejmowane przez Izbę w zakresie wynikającym w szczególności z regulacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, stanowią odpowiednik statutu istniejącego w podmiotach, dla których akty prawne stanowiące podstawę prawną ich tworzenia przewidują uchwalenie takiego dokumentu, mającego istotną moc prawną.

W tej sytuacji, w opinii Izby, dochody uzyskane z przedmiotowej działalności są zwolnione od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, bowiem dotyczą realizacji celu naukowego i oświatowego, a dochody będą przeznaczone na realizację celów funkcjonowania samorządu pielęgniarek i położnych, określonych w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz uchwałach podejmowanych przez organy samorządu na podstawie tej ustawy i związane wyłącznie z działaniem tego samorządu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 30 października 2009 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB3/423-492/09/AW), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe, gdyż zbieżny z wymienionym w ustawie cel musi zostać wyraźnie wskazany w statucie podatnika i nie będzie wystarczające jego wskazanie w innych dokumentach (deklaracjach programowych, uchwałach).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2009 r., a także stanowiska zawartego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 30 października 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Nr ITPB3/423-492/09/AW), nie można uznać za prawidłowe.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. lc, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. lc ustawy o CIT przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Oznacza to, że ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT mogą skorzystać podatnicy, do których statutowego zakresu działalności należy działalność określona w tym przepisie i jedynie w zakresie dochodu przeznaczonego na tę działalność, z wyłączeniem podmiotów określonych w ust. lc tego artykułu.

W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca wskazuje, iż nie posiada statutu, a jego funkcjonowanie oparte jest na uchwałach podejmowanych przez organy samorządu. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych fakt, iż podmiot nie posiada statutu, lecz jego zadania zostały określone w ustawie, nie przesądza o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25.05.2011 r. sygn. akt I SA/G1 83/11).

W wyroku z dnia sygn. akt II FSK 1728/07 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawodawca posługuje się (...) pojęciem "celu statutowego", nie zaś terminem tego rodzaju jak (na przykład) "cel zapisany w statucie". Przywołane sformułowanie ustawy ma niewątpliwie istotne znaczenie, w szczególności w sytuacji, gdy cele statutowe danego podatnika powołującego się na możliwość zastosowania do jego dochodów art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., zostały unormowane w prawie określającym jego byt i działanie. W tym stanie rzeczy prawo to określa cele - zadania danego podmiotu, które wskazywane są następnie w jego statucie..

W przypadku zatem podmiotu nie posiadającego statutu, można odwołać się do prawa określającego jego byt i działanie w celu określenia, czy jego zadania określone prawem są tożsame z celami statutowymi o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W przedstawionym stanie faktycznym Izba działa na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038; dalej: ustawa o samorządzie).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie, zadaniami samorządu są w szczególności:

 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
 2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
 4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 5. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
 6. obrona godności zawodowej;
 7. reprezentowanie i ochrona zawodów;
 8. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
 2. prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);
 3. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
 4. opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
 5. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
 6. prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 7. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;
 8. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
 9. opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
 10. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
 11. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
 12. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
 13. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 14. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
 15. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
 16. zarządzanie majątkiem własnym;
 17. prowadzenie działalności wydawniczej;
 18. uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 19. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Analiza przepisów regulujących byt i działanie samorządu pielęgniarek i położnych wskazuje, że zadania samorządu pielęgniarek i położnych są szersze niż cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwolnienia w zakresie dochodów przekazanych na wszelkie działania związane z funkcjonowaniem samorządu. Jeżeli jednak dochód Izby zostanie przekazany na cele określone np. w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie, to wówczas należy uznać, iż jest to cel tożsamy z działalnością oświatową i w tym zakresie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W konsekwencji stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną należy uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB3/423-492/09/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.