Statut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
16
cze

Istota:

Czy dochody Wnioskodawcy przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na cele, o których mowa w Statucie Wnioskodawcy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)?

Fragment:

Prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szeroko rozumianego prawa, ekonomii (§ 5 lit. a Statutu) dotyczy niekwestionowanych dziedzin naukowych. Upowszechnianie nauki wprost zakłada § 5 lit. b Statutu. Z kolei upowszechnianie wychowania, o którym mowa w tym samym postanowieniu Statutu, niewątpliwie dotyczy działalności kulturalnej. Z działalnością kulturalną związane jest również niewątpliwie promowanie różnorodnych form aktywności społecznej (§ 5 lit. c Statutu), promowanie zasad przejrzystości i praworządności życia publicznego (§ 5 lit. d Statutu) czy rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (§ 5 lit. e Statutu). Bez znaczenia dla zwolnienia z CIT, jak wskazano powyżej, pozostaje przy tym fakt, czy działalność oświatowa/naukowa/kulturalna, przewidziana w celach wskazanych w Statucie, jest realizowana przez bezpośrednie działania Wnioskodawcy (na podstawie § 6 lit. a-c i e-f Statutu) czy poprzez wspieranie innych instytucji, prowadzących działalność, o której mowa w Statucie (§ 6 lit. d Statutu). W świetle powyższych rozważań, w ocenie Wnioskodawcy jego celem statutowym jest działalność oświatowa, względnie naukowa lub kulturalna, a zatem mieszcząca się w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2012
11
paź

Istota:

Czy od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy, jeśli dochód od tej działalności przeznacza na działalność statutową (podstawową)?

Fragment:

Użyte przez ustawodawcę w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 sformułowanie „ w części przeznaczonej na te cele ” oznacza, iż jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „ innych celów ”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego. Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Zatem, dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić dwa warunki: jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej. Art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a, który dot. dochodów klubów sportowych.

2012
18
wrz

Istota:

Zwolnienie dochodu przeznaczonego na funkcjonowanie samorządu

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca wskazuje, iż nie posiada statutu, a jego funkcjonowanie oparte jest na uchwałach podejmowanych przez organy samorządu. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych fakt, iż podmiot nie posiada statutu, lecz jego zadania zostały określone w ustawie, nie przesądza o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25.05.2011 r. sygn. akt I SA/G1 83/11). W wyroku z dnia sygn. akt II FSK 1728/07 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „ ustawodawca posługuje się (...) pojęciem "celu statutowego", nie zaś terminem tego rodzaju jak (na przykład) "cel zapisany w statucie". Przywołane sformułowanie ustawy ma niewątpliwie istotne znaczenie, w szczególności w sytuacji, gdy cele statutowe danego podatnika powołującego się na możliwość zastosowania do jego dochodów art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., zostały unormowane w prawie określającym jego byt i działanie. W tym stanie rzeczy prawo to określa cele - zadania danego podmiotu, które wskazywane są następnie w jego statucie. ” . W przypadku zatem podmiotu nie posiadającego statutu, można odwołać się do prawa określającego jego byt i działanie w celu określenia, czy jego zadania określone prawem są tożsame z celami statutowymi o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

2012
30
sie

Istota:

Dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe

Fragment:

Cele statutowe powinny być określone w statucie w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Przy czym pod pojęciem „ których celem statutowym jest działalność ” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie kultury czy nauki, jak też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez powołane do tego celu wyspecjalizowane placówki, tj. wspierają tę działalność, zauważyć należy, że jak już wspomniano, statut danej jednostki powinien określać zasady, formy i zakres działalności realizującej cele, dla których została ona ustanowiona. Oznacza to, że przez pojęcie „ których celem statutowym jest działalność ” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez Fundację działalności w zakresie kultury, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez Nią statutu. W konsekwencji, zwolnienie z dochodu będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności statutowej, realizowanej przez inny podmiot.

2012
28
sie

Istota:

1. Czy w zaistniałej sytuacji, czyli w przypadku osiągnięcia przez Instytut dochodu tylko na części działalności gospodarczej (tylko na wynajmie pomieszczeń wolnych), oraz w sytuacji, gdy pozostała część działalności gospodarczej przyniosła stratę i to stratę większą niż dochód na działalności związanej z wynajmem, czyli globalnie cała działalność gospodarcza też przyniosła stratę, oraz spełniając warunek przeznaczenia tego dochodu osiągniętego na wynajmie pomieszczeń wolnych w całej wysokości na bieżącą działalność statutową - czyli na cele statutowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop), to czy Instytut obowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od części działalności związanej z wynajmem wolnych pomieszczeń?
2. Czy w zaistniałej sytuacji, mimo ujemnego dochodu (straty) na działalności gospodarczej Instytut winien opodatkować koszty podatkowo nieuzasadnione (np. wpłaty na PFRON, itp.)?

Fragment:

Ewentualny dochód na działalności gospodarczej (związanej z prowadzeniem prac wymienionych w statucie oraz związanej z wynajmem wolnych pomieszczeń) w całości przeznaczany jest na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa - w części przeznaczonej na te cele). W roku podatkowym (równoważnym z rokiem kalendarzowym) Instytut osiągnął ponad 1 mln stratę podatkową na całej działalności (statutowej i gospodarczej łącznie, co uwidocznione jest w deklaracjach CIT-8). Analizując szczegółowo można powiedzieć, że Instytut osiągnął również stratę na działalności gospodarczej rozumianej jako suma "działalności gospodarczej wymienionej w statucie oraz działalności pozostałej (wynajem wolnych pomieszczeń)", z tym, że gdyby analizować dalej, to działalność wymieniona w statucie przyniosła stratę, a działalność pozostała (wynajem wolnych pomieszczeń) przyniosła dochód, który w pełnej wysokości został przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności statutowej (która też przyniosła stratę). Na podstawie niejasnych przepisów prawnych oraz rozbieżnych interpretacji publikowanych m.in. na stronie Ministerstwa Finansów (np.

2012
8
sie

Istota:

Istota sprawy: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wydatkowanie środków pieniężnych, należących do podatnika, w obcy środek trwały, nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c lub art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym skutkować będzie powstaniem obowiązku i zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W świetle powyższych przepisów dochody z każdej działalności wynikającej z istoty funkcjonowania kościelnej osoby prawnej, wskazane w jej statucie, nie będącej działalnością gospodarczą (działalność statutowa) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Natomiast dochody z pozostałej działalności kościelnych osób prawnych są zwolnione z podatku dochodowego tylko, jeżeli zostaną przeznaczone na cele wymienione w pkt 4a lit. b powyżej cytowanego przepisu art. 17. Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będący kościelną osobą prawną, co wynika z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczając dochód z niegospodarczej działalności statutowej na modernizację nieruchomości, której jest najemcą na czas nieoznaczony i która to nieruchomość po modernizacji ma służyć realizacji celów statutowych Wnioskodawcy, spełnia przesłanki zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2012
4
lip

Istota:

Naliczenie podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na działalność statutową, zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4

Fragment:

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. w celu skorzystania z tego zwolnienia należy spełnić łącznie dwie przesłanki: podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu. Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności Wnioskodawca prowadzi studia I stopnia (licencjackie), a od roku 2009 dodatkowo studia podyplomowe. Podstawową (statutową) działalnością Uczelni jest prowadzenie studiów czyli działalność dydaktyczna i naukowa. Od 1997 roku Uczelnia część wolnych sal dydaktycznych wynajmuje firmom prowadzącym szkolenia, prywatną szkołę (liceum ogólnokształcące i gimnazjum).

2012
10
maj

Istota:

Czy dochody uzyskane z dzierżawy pomieszczeń biurowych własnego majątku, przeznaczonych na działalność statutową organizacji będą zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 i 40 o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W przypadku Wnioskodawcy, celem jest zrzeszanie przedsiębiorców działających w zakresie handlu, gastronomii, usług oraz agentów Zrzeszenia i jego spółek na terenie województwa – § 1 Statutu. Jednakże fakt ten nie daje podstaw do przyjęcia twierdzenia, że Zrzeszenie - społeczna organizacja samorządu zawodowego - jest organizacją pracodawców, która działa na podstawie ustawy regulującej zawiązywanie takich organizacji, w tym przypadku chodzi o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.). Tylko zatem organizacje pracodawców, które zostały zawiązane na podstawie przepisów ww. ustawy, mogą korzystać z tego zwolnienia. Zrzeszenie zaś nie jest zarejestrowane jako związek pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Takiego wniosku nie można również wysnuć z postanowienia Sądu Rejestrowego, które przesądza o możliwości dokonania wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego, nie przesądza natomiast o tym, czy Zrzeszenie jest organizacją pracodawców. Podkreślić też należy, że Jednostka nie jest również – co oczywiste – związkiem zawodowym, społeczno-zawodową organizacji rolników, izba rolniczą, izbą gospodarczą, organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczym związkiem rewizyjnym, czy też partii politycznych.

2012
14
mar

Istota:

Czy pozostanie przez Wnioskodawcę zakładem leczniczym w rozumieniu art. 39 pkt 2 ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. l54 ze zm.) przy oparciu się na dotychczasowym charakterze działalności charytatywno-opiekuńczej polegającej na niegospodarczej działalności statutowej z jednoczesnym skorzystaniem z zapisu art. 13 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i rozszerzeniu działalności statutowej o inną działalność gospodarczą niż lecznicza polegającą na otworzeniu warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz gabinetu rehabilitacyjnego i promowaniu zdrowia, a także oddaniu do odpłatnej dyspozycji 4 łóżek leczniczych, (dochody z tej innej działalności przeznaczone będą na niegospodarcze cele statutowe oraz cele: kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia) będzie rodziło konsekwencje podatkowe w świetle ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego?

Fragment:

(...) statut Zakładu z dnia 17 września 2004r., który określa cel Zakładu tj. objecie opieką kobiety przewlekle chore i kobiety niepełnosprawne, niewymagające hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną nie mogą przebywać w środowisku domowym. Do zadań Zakładu należy: leczenie i działalność opiekuńcza, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, rehabilitacja w zakresie ruchu, prowadzenie terapii zajęciowej, prowadzenie działań profilaktycznych; Obecnie Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z par. 6 pkt 6 Statutu. Wnioskodawca prowadzi działalność leczniczą w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia; Wnioskodawca: jest pracodawcą dla pracowników; jest niezależny finansowo od Kongregacji i samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe stosując ustawę o rachunkowości; posiada samodzielność finansową tzn. uzyskuje przychody z własnych środków pokrywa koszty swojej działalności oraz nabywa majątek ruchomy używany do prowadzenia Zakładu; d. posiada konta bankowe oraz kasę; sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe; samodzielnie ponosi odpowiedzialność przed takimi instytucjami jak: ZUS, US, PIP.

2012
2
lut

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, który zgodnie z uchwałą organu statutowego (Zjazdu) Wnioskodawcy zostanie przekazany w całości na działalność statutową Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 powołanej ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie, a ponadto po stwierdzeniu drugiej przesłanki o charakterze negatywnym, tj. w sytuacji, gdy środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą. Przez działalność statutową należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych. Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.