Statut | Interpretacje podatkowe

Statut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody Wnioskodawcy przeznaczone (i faktycznie wydatkowane) na cele, o których mowa w Statucie Wnioskodawcy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)?
Fragment:
Prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szeroko rozumianego prawa, ekonomii (§ 5 lit. a Statutu) dotyczy niekwestionowanych dziedzin naukowych. Upowszechnianie nauki wprost zakłada § 5 lit. b Statutu. Z kolei upowszechnianie wychowania, o którym mowa w tym samym postanowieniu Statutu, niewątpliwie dotyczy działalności kulturalnej. Z działalnością kulturalną związane jest również niewątpliwie promowanie różnorodnych form aktywności społecznej (§ 5 lit. c Statutu), promowanie zasad przejrzystości i praworządności życia publicznego (§ 5 lit. d Statutu) czy rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (§ 5 lit. e Statutu). Bez znaczenia dla zwolnienia z CIT, jak wskazano powyżej, pozostaje przy tym fakt, czy działalność oświatowa/naukowa/kulturalna, przewidziana w celach wskazanych w Statucie, jest realizowana przez bezpośrednie działania Wnioskodawcy (na podstawie § 6 lit. a-c i e-f Statutu) czy poprzez wspieranie innych instytucji, prowadzących działalność, o której mowa w Statucie (§ 6 lit. d Statutu). W świetle powyższych rozważań, w ocenie Wnioskodawcy jego celem statutowym jest działalność oświatowa, względnie naukowa lub kulturalna, a zatem mieszcząca się w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
2016
16
cze

Istota:
Czy od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy, jeśli dochód od tej działalności przeznacza na działalność statutową (podstawową)?
Fragment:
Użyte przez ustawodawcę w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 sformułowanie „ w części przeznaczonej na te cele ” oznacza, iż jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „ innych celów ”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego. Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Zatem, dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić dwa warunki: jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej. Art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a, który dot. dochodów klubów sportowych.
2012
11
paź

Istota:
Zwolnienie dochodu przeznaczonego na funkcjonowanie samorządu
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca wskazuje, iż nie posiada statutu, a jego funkcjonowanie oparte jest na uchwałach podejmowanych przez organy samorządu. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych fakt, iż podmiot nie posiada statutu, lecz jego zadania zostały określone w ustawie, nie przesądza o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25.05.2011 r. sygn. akt I SA/G1 83/11). W wyroku z dnia sygn. akt II FSK 1728/07 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „ ustawodawca posługuje się (...) pojęciem "celu statutowego", nie zaś terminem tego rodzaju jak (na przykład) "cel zapisany w statucie". Przywołane sformułowanie ustawy ma niewątpliwie istotne znaczenie, w szczególności w sytuacji, gdy cele statutowe danego podatnika powołującego się na możliwość zastosowania do jego dochodów art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., zostały unormowane w prawie określającym jego byt i działanie. W tym stanie rzeczy prawo to określa cele - zadania danego podmiotu, które wskazywane są następnie w jego statucie. ” . W przypadku zatem podmiotu nie posiadającego statutu, można odwołać się do prawa określającego jego byt i działanie w celu określenia, czy jego zadania określone prawem są tożsame z celami statutowymi o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
2012
18
wrz

Istota:
Dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe
Fragment:
Cele statutowe powinny być określone w statucie w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Przy czym pod pojęciem „ których celem statutowym jest działalność ” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie kultury czy nauki, jak też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez powołane do tego celu wyspecjalizowane placówki, tj. wspierają tę działalność, zauważyć należy, że jak już wspomniano, statut danej jednostki powinien określać zasady, formy i zakres działalności realizującej cele, dla których została ona ustanowiona. Oznacza to, że przez pojęcie „ których celem statutowym jest działalność ” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez Fundację działalności w zakresie kultury, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez Nią statutu. W konsekwencji, zwolnienie z dochodu będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności statutowej, realizowanej przez inny podmiot.
2012
30
sie

Istota:
1. Czy w zaistniałej sytuacji, czyli w przypadku osiągnięcia przez Instytut dochodu tylko na części działalności gospodarczej (tylko na wynajmie pomieszczeń wolnych), oraz w sytuacji, gdy pozostała część działalności gospodarczej przyniosła stratę i to stratę większą niż dochód na działalności związanej z wynajmem, czyli globalnie cała działalność gospodarcza też przyniosła stratę, oraz spełniając warunek przeznaczenia tego dochodu osiągniętego na wynajmie pomieszczeń wolnych w całej wysokości na bieżącą działalność statutową - czyli na cele statutowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop), to czy Instytut obowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od części działalności związanej z wynajmem wolnych pomieszczeń?
2. Czy w zaistniałej sytuacji, mimo ujemnego dochodu (straty) na działalności gospodarczej Instytut winien opodatkować koszty podatkowo nieuzasadnione (np. wpłaty na PFRON, itp.)?
Fragment:
Ewentualny dochód na działalności gospodarczej (związanej z prowadzeniem prac wymienionych w statucie oraz związanej z wynajmem wolnych pomieszczeń) w całości przeznaczany jest na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa - w części przeznaczonej na te cele). W roku podatkowym (równoważnym z rokiem kalendarzowym) Instytut osiągnął ponad 1 mln stratę podatkową na całej działalności (statutowej i gospodarczej łącznie, co uwidocznione jest w deklaracjach CIT-8). Analizując szczegółowo można powiedzieć, że Instytut osiągnął również stratę na działalności gospodarczej rozumianej jako suma "działalności gospodarczej wymienionej w statucie oraz działalności pozostałej (wynajem wolnych pomieszczeń)", z tym, że gdyby analizować dalej, to działalność wymieniona w statucie przyniosła stratę, a działalność pozostała (wynajem wolnych pomieszczeń) przyniosła dochód, który w pełnej wysokości został przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności statutowej (która też przyniosła stratę). Na podstawie niejasnych przepisów prawnych oraz rozbieżnych interpretacji publikowanych m.in. na stronie Ministerstwa Finansów (np.
2012
28
sie

Istota:
Istota sprawy: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wydatkowanie środków pieniężnych, należących do podatnika, w obcy środek trwały, nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c lub art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym skutkować będzie powstaniem obowiązku i zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
W świetle powyższych przepisów dochody z każdej działalności wynikającej z istoty funkcjonowania kościelnej osoby prawnej, wskazane w jej statucie, nie będącej działalnością gospodarczą (działalność statutowa) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Natomiast dochody z pozostałej działalności kościelnych osób prawnych są zwolnione z podatku dochodowego tylko, jeżeli zostaną przeznaczone na cele wymienione w pkt 4a lit. b powyżej cytowanego przepisu art. 17. Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będący kościelną osobą prawną, co wynika z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczając dochód z niegospodarczej działalności statutowej na modernizację nieruchomości, której jest najemcą na czas nieoznaczony i która to nieruchomość po modernizacji ma służyć realizacji celów statutowych Wnioskodawcy, spełnia przesłanki zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2012
8
sie

Istota:
Naliczenie podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na działalność statutową, zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4
Fragment:
Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. w celu skorzystania z tego zwolnienia należy spełnić łącznie dwie przesłanki: podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu. Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności Wnioskodawca prowadzi studia I stopnia (licencjackie), a od roku 2009 dodatkowo studia podyplomowe. Podstawową (statutową) działalnością Uczelni jest prowadzenie studiów czyli działalność dydaktyczna i naukowa. Od 1997 roku Uczelnia część wolnych sal dydaktycznych wynajmuje firmom prowadzącym szkolenia, prywatną szkołę (liceum ogólnokształcące i gimnazjum).
2012
4
lip

Istota:
Czy dochody uzyskane z dzierżawy pomieszczeń biurowych własnego majątku, przeznaczonych na działalność statutową organizacji będą zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 i 40 o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W przypadku Wnioskodawcy, celem jest zrzeszanie przedsiębiorców działających w zakresie handlu, gastronomii, usług oraz agentów Zrzeszenia i jego spółek na terenie województwa – § 1 Statutu. Jednakże fakt ten nie daje podstaw do przyjęcia twierdzenia, że Zrzeszenie - społeczna organizacja samorządu zawodowego - jest organizacją pracodawców, która działa na podstawie ustawy regulującej zawiązywanie takich organizacji, w tym przypadku chodzi o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.). Tylko zatem organizacje pracodawców, które zostały zawiązane na podstawie przepisów ww. ustawy, mogą korzystać z tego zwolnienia. Zrzeszenie zaś nie jest zarejestrowane jako związek pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Takiego wniosku nie można również wysnuć z postanowienia Sądu Rejestrowego, które przesądza o możliwości dokonania wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego, nie przesądza natomiast o tym, czy Zrzeszenie jest organizacją pracodawców. Podkreślić też należy, że Jednostka nie jest również – co oczywiste – związkiem zawodowym, społeczno-zawodową organizacji rolników, izba rolniczą, izbą gospodarczą, organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczym związkiem rewizyjnym, czy też partii politycznych.
2012
10
maj

Istota:
Czy pozostanie przez Wnioskodawcę zakładem leczniczym w rozumieniu art. 39 pkt 2 ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. l54 ze zm.) przy oparciu się na dotychczasowym charakterze działalności charytatywno-opiekuńczej polegającej na niegospodarczej działalności statutowej z jednoczesnym skorzystaniem z zapisu art. 13 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i rozszerzeniu działalności statutowej o inną działalność gospodarczą niż lecznicza polegającą na otworzeniu warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz gabinetu rehabilitacyjnego i promowaniu zdrowia, a także oddaniu do odpłatnej dyspozycji 4 łóżek leczniczych, (dochody z tej innej działalności przeznaczone będą na niegospodarcze cele statutowe oraz cele: kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia) będzie rodziło konsekwencje podatkowe w świetle ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego?
Fragment:
(...) statut Zakładu z dnia 17 września 2004r., który określa cel Zakładu tj. objecie opieką kobiety przewlekle chore i kobiety niepełnosprawne, niewymagające hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną nie mogą przebywać w środowisku domowym. Do zadań Zakładu należy: leczenie i działalność opiekuńcza, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, rehabilitacja w zakresie ruchu, prowadzenie terapii zajęciowej, prowadzenie działań profilaktycznych; Obecnie Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z par. 6 pkt 6 Statutu. Wnioskodawca prowadzi działalność leczniczą w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia; Wnioskodawca: jest pracodawcą dla pracowników; jest niezależny finansowo od Kongregacji i samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe stosując ustawę o rachunkowości; posiada samodzielność finansową tzn. uzyskuje przychody z własnych środków pokrywa koszty swojej działalności oraz nabywa majątek ruchomy używany do prowadzenia Zakładu; d. posiada konta bankowe oraz kasę; sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe; samodzielnie ponosi odpowiedzialność przed takimi instytucjami jak: ZUS, US, PIP.
2012
14
mar

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, który zgodnie z uchwałą organu statutowego (Zjazdu) Wnioskodawcy zostanie przekazany w całości na działalność statutową Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 powołanej ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie, a ponadto po stwierdzeniu drugiej przesłanki o charakterze negatywnym, tj. w sytuacji, gdy środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą. Przez działalność statutową należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych. Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.
2012
2
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Statut
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.