0113-KDIPT1-1.4012.774.2018.2.ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2018 r. (data wpływu 04 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2018 r. (data wpływu 16 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 04 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 listopada 2018 r. (data wpływu 16 listopada 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie wpisane jest do KRS Stowarzyszeń pod numerem ... z kodem PKD 94.99.Z. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, którego celem jest - zwiększanie uczestnictwa dzieci oraz rodzicowi opiekunów w życiu społecznym i kulturalnym.

Za poniższe działania Stowarzyszenie nie pobiera opłat:

 • inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji materialno-prawnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów, kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do tych problemów, poprzez zabieranie głosu na forum publicznym,
 • współpraca ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechniania wiedzy o potrzebach oraz sytuacji społecznej i życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych integracyjnych i spotkań okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia,
 • organizowanie i ułatwianie kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami w obrębie różnych rodzajów niepełnosprawności,
 • prowadzenie różnych form wymiany poglądów, wsparcia i wzajemnego doradztwa rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie rehabilitacji, wypoczynku, opieki socjalnej i pomocy medycznej,
 • pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 • wyzwalanie inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji,
 • przeciwdziałanie izolacji wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych,
 • działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działania na rzecz integracji społeczności lokalnych, rozwijanie kontaktów, współpracy między społeczeństwem,
 • działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja wspólnot lokalnych,
 • działania na rzecz organizacji i promocji wolontariatu,
 • działania na rzecz organizacji pozarządowych, ich integracji oraz budowy współpracy między nimi, działanie na rzecz inicjatyw lokalnych,
 • działanie na rzecz osób starszych,
 • działanie na rzecz rozpowszechniania kultury fizycznej,
 • propagowanie kultury i kultywowanie tożsamości narodowej,
 • integracja, reintegracja i aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem, ubogich,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność opiekuńcza,
 • pomoc społeczna,
 • działalność charytatywna i dobroczynna,
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • rozwój turystyki i krajoznawstwa,
 • organizowanie czasu wolnego i wypoczynku,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ponadto Stowarzyszenie posiada wpis do KRS przedsiębiorców pod numerem ... oraz posiada status podmiotu leczniczego na podstawie wpisu dokonanego przez Wojewodę pod numerem.... Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT zwolnionym na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W chwili obecnej Stowarzyszenie świadczy usługi, za które pobiera odpłatność w zakresie 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna oraz 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana:

 1. Usługi rehabilitacyjne - kinezyterapia to inaczej leczenie ruchem lub rehabilitacja ruchowa. Jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym czyli gimnastyka lecznicza. Celem kinezyterapii jest przywrócenie lub utrzymanie choremu całkowitej lub częściowej) sprawności fizycznej. Dzięki kinezyterapii można przywrócić prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę i wytrzymałość mięśni, pobudzić i poprawić czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawić pracę układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, korygować wady postawy ciała i nieprawidłowe nawyki ruchowe, a także przystosować chorego do życia w przypadku trwałej niepełnosprawności.
 2. Gimnastyka korekcyjna - ma na celu skorygowanie wad postawy poprzez ćwiczenia, czyli inaczej mówiąc, jest to profilaktyka i korekta zaburzeń statyki ciała i schorzeń kostno-stawowych, zwiększenie wytrzymałości organizmu, siły mięśni oraz kształtowanie i utrwalanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy. Bardzo ważną rolę w gimnastyce korekcyjnej pełnią też ćwiczenia oddechowe rozwijające klatkę piersiową, płuca oraz poprawiające krążenie i dotleniające organizm.
 3. Terapia ręki - uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.
 4. Hydroterapia - czyli wodolecznictwo lub akwaterapia, to dział fizjoterapii zajmujący się leczeniem przy użyciu wody. Najczęstsze wskazania do przeprowadzenia hydroterapii to zmiany zwyrodnieniowe i stany zapalne narządu ruchu, napięcie nerwowe czy przewlekłe stany zapalne.
 5. Logopedia - do zadań logopedii, należą kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalenie mowy już ukształtowanej, usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.
 6. Integracja sensoryczna - teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Plastyczność neuronalna, czyli zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Dokonuje się przez całe życie, ale znacznie większa jest u młodszych dzieci. Plastyczność mózgu ma zasadnicze znaczenie dla terapii integracji sensorycznej, gdyż zakłada możliwość zmian w obrębie systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanego dopływu bodźców sensorycznych. Plastyczność neuronalna zależy od zaangażowania dziecka w zadania, różnorodności środowiska, w którym przebiega rozwój i terapii oraz od tzw. krytycznych okresów rozwojowych. Sekwencyjny rozwój procesów integracji sensorycznej. Złożone, kompleksowe zachowania rozwijają się w oparciu o bardziej podstawowe, wcześniej wykształcone. Integralność systemu nerwowego. Wyższe struktury mózgu ewoluują z niższych. Mózg funkcjonuje jako całość i istnieje wzajemna zależność między ośrodkami podkorowymi i korowymi.
 7. Terapia psychologiczna - celem psychoterapii jest zmiana (zachowań, przekonań, emocji i/lub innych osobistych charakterystyk). W procesie zmiany w sposób celowy i świadomy wykorzystywane są narzędzia psychoterapeutyczne oparte na uznanej, rzetelnej wiedzy psychologicznej i jej zasadach. Jest to także proces opierający się na współpracy pomiędzy klientem/pacjentem a terapeutą. Psychoterapia jest zakorzeniona w tzw. sojuszu terapeutycznym, którego cechami charakterystycznymi są więź pomiędzy uczestnikami procesu oraz ich porozumienie, co do celu i przedmiotu procesu terapeutycznego (czyli co do tego, czym będą się zajmować i do czego dążą). Zmiany te są uzgodnione przez obie strony i uznawane przez nie jako pożądane.
 8. Badania EEG OEEG - mapowanie mózgu jest metodą obrazowania aktywności elektrycznej mózgu. W trakcie badania fale mózgowe rejestrowane są za pomocą elektrod umieszczonych na głowie pacjenta. Pozyskany zapis poddawany jest statystycznej analizie, dzięki której możliwe jest stworzenie graficznej prezentacji aktywności poszczególnych obszarów mózgu. Wartość, kształt, lokalizacja i wzajemny stosunek fal mózgowych korelują często z naszym stanem psychofizycznym. Mapowanie mózgu pozwala zidentyfikować źródło problemów takich jak depresja, nadpobudliwość, zaburzenia pamięci i koncentracji, trudności w nauce czy bezsenność.
 9. Konsultacje lekarza psychiatry dziecięcego.
 10. Terapia biofeedback - metoda EEG Biofeedback, jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.
 11. Terapia za pomocą cyberoka - jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych. System wykorzystuje metodę CyberOka opracowaną na Politechnice.
 12. Mikropolaryzacja - jest ona przezczaszkową stymulacją mózgu prądem stałym metodą tDCS. Terapia ta ma swoje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych zarówno z uszkodzeniami mózgowia, jak również różnymi dysfunkcjami neurologicznymi.
 13. Muzykoterapia - muzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka.

Powyższe usługi, zdaniem Stowarzyszenia, stanowią usługi medyczne w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług VAT.

Powstała jednak wątpliwość, czy warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego? Zdaniem Wnioskodawcy, korzystanie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, nie jest uzależnione od tego, czy Stowarzyszenie posiada status podatnika VAT czynnego. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, adresowane jest do podmiotów leczniczych, które świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dokonują dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane.

Warunkiem przedmiotowym powyższego zwolnienia jest to aby była to usługa opieki medycznej służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Warunkiem podmiotowym jest posiadanie statusu podmiotu leczniczego, w ramach którego wykonywane będą powyższe usługi. Ustawodawca nie warunkuje możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT od tego, czy podatnik posiada status podatnika VAT czynnego. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujących wyłącznie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Z powyższego wynika, że zgłoszenie rejestracyjne jako podatnika VAT czynnego jest czynnością dobrowolną i nie warunkującą prawa do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem, niezależnie, czy Stowarzyszenie dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny, czy też pozostanie podatnikiem VAT zwolnionym bez dokonania rejestracji, to jeśli będzie wykonywało usługi z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach działalności leczniczej posiadając status podmiotu leczniczego, to usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Brak statusu podatnika VAT czynnego, nie stanowi przeszkody do objęcia usług powyższym zwolnieniem.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się.

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji medycznej.

Na mocy art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że zgłoszenie rejestracyjne w takich przypadkach jest czynnością dobrowolną i niewarunkującą możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy.

Zatem, niezależnie od tego, czy Stowarzyszenie dokona rejestracji na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, czy też pozostanie podatnikiem VAT zwolnionym bez dokonania rejestracji, to jeśli będzie wykonywało usługi z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach działalności leczniczej posiadając status podmiotu leczniczego, to usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, korzystanie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie jest uzależnione od tego, czy Stowarzyszenie posiada status podatnika VAT czynnego. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, adresowane jest do podmiotów leczniczych, które świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dokonują dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane.

Warunkiem przedmiotowym powyższego zwolnienia jest aby była to usługa opieki medycznej służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Warunkiem podmiotowym jest posiadanie statusu podmiotu leczniczego, w ramach którego wykonywane będą powyższe usługi. Ustawodawca nie warunkuje możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT od tego, czy podatnik posiada status podatnika VAT czynnego. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujących wyłącznie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Z powyższego wynika, że zgłoszenie rejestracyjne jako podatnika VAT czynnego jest czynnością dobrowolną i nie warunkującą prawa do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie podmiotowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

–jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji medycznej. Stowarzyszenie świadczy usługi, za które pobiera odpłatność w zakresie 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna oraz 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Stowarzyszenie posiada status podmiotu leczniczego na podstawie wpisu dokonanego przez Wojewodę pod numerem.... Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT zwolnionym na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego.

Kwestie związane z rejestracją podatników zostały uregulowane w art. 96 ustawy.

I tak na mocy art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że zgłoszenie rejestracyjne w takich przypadkach jest czynnością dobrowolną i niewarunkującą możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy.

Zatem, niezależnie od tego, czy Stowarzyszenie dokona rejestracji na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, czy też pozostanie podatnikiem VAT korzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy - bez dokonania rejestracji i będzie wykonywało usługi z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach działalności leczniczej, posiadając status podmiotu leczniczego, to usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zaznaczyć bowiem należy, że ustawodawca w przepisie art. 96 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przewidział prawo (a nie obowiązek) do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla podmiotów wymienionych w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Podsumowując, dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, warunkiem niezbędnym nie jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że Stowarzyszenie dokonując rejestracji w świetle art. 96 ust. 3 ustawy, nie stanie się podatnikiem VAT czynnym, lecz – zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy – podatnikiem VAT zwolnionym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.