Status | Interpretacje podatkowe

Status | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to status. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w sytuacji, w której umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej wygaśnie z końcem 2015 r. i jednocześnie PGK za ten rok nie osiągnie wskaźnika udziału dochodu w przychodach, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie można mówić o utracie statusu grupy i tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty, do jej zmniejszenia o tę kwotę.
Fragment:
Należy zauważyć, że wygaśnięcie umowy wraz z końcem okresu, na jaki została zawarta, nie może być w żadnym razie utożsamiane z utratą statusu. Wygaśnięcie umowy jest bowiem normalnym następstwem zawarcia umowy na czas określony, natomiast pojęcie „ utrata statusu grupy ” odnosi się do określonych zdarzeń, które mogą, lecz nie muszą wystąpić. Jest oczywiste, że wygaśnięcie umowy PGK wraz z okresem, na który została zawarta, nie może być obłożone żadnymi sankcjami. W sytuacji, w której umowa PGK wygaśnie z końcem 2015 roku, nie będzie możliwa późniejsza utrata statusu grupy, gdyż jest oczywiste, że utracić można tylko taki status, który się w danym momencie posiada. Od początku 2016 roku PGK nie będzie już istnieć, a podatnikami będą - każda z osobna - spółki, które w skład PGK wchodziły. W dniu złożenia zeznania rocznego za 2015 rok PGK nie będzie już zatem istnieć, a tym samym nie będzie posiadała statusu podatnika. Nie będzie więc mogła takiego statusu utracić. Tym samym nie zajdą okoliczności powodujące konieczność zwrotu ulgi inwestycyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W polskim prawie podatkowym przepisy traktują podatkową grupę kapitałową jako podmiot podatku dochodowego od osób prawnych.
2015
9
lip

Istota:
Czy zmiana statusu Wnioskodawcy - w okresie obowiązywania zezwolenia - ze średniego na dużego przedsiębiorcę, ma wpływ na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej z tytułu działania na terenie SSE? Jeżeli tak, to czy nowy wskaźnik maksymalnej intensywności dotyczy całego okresu obowiązywania zezwolenia, czy też dotyczy on wyłącznie zdyskontowanych kosztów inwestycji poniesionych po dniu 1 stycznia 2014 roku?
Fragment:
Zdaniem Spółki, zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu MSP. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 60% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2013 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla dużego podmiotu, tj. 50%. Zdaniem Spółki, nieuzasadnione byłoby twierdzenie, że trzeba korygować pomoc publiczną od samego początku (taki tok rozumowania prowadziłby do absurdalnego wniosku o konieczności korekty całej pomocy nawet, jeżeli przekroczenie pułapu zatrudnienia powyżej 250 pracowników miało miejsce w ostatnim miesiącu korzystania z pomocy publicznej, co byłoby oczywiście nie do przyjęcia). Zatem w związku z planowanym uzyskaniem przez Spółkę, począwszy od 01 stycznia 2013 r. statusu dużego przedsiębiorcy, należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2013 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 60%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyska po 01 stycznia 2013 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%.
2011
28
gru

Istota:
Czy od daty zmiany wielkości Spółki z przedsiębiorstwa średniego do przedsiębiorstwa dużego nie należy uwzględniać zwiększenia współczynnika intensywności pomocy określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 222, poz. 2250 ze zm.)?
Fragment:
Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu średniego przedsiębiorstwa. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 65% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2009 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla „ dużego ” podmiotu, tj. 50%. Reasumując powyższe, przy założeniu, że Wnioskodawca, począwszy od 01 stycznia 2009 r. uzyskał status „ dużego ” przedsiębiorcy (spowodowany zmianą właścicielską w połowie 2007 r.), należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2009 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 65%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyskał po 01 stycznia 2009 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
wrz

Istota:
Czy od daty zmiany wielkości Spółki z przedsiębiorstwa średniego do przedsiębiorstwa dużego można uwzględnić zwiększenie współczynnika intensywności pomocy określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 215, poz. 2183 ze zm.)?
Fragment:
Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu średniego przedsiębiorstwa. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 65% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2009 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla „ dużego ” podmiotu, tj. 50%. Reasumując powyższe, przy założeniu, że Wnioskodawca, począwszy od 01 stycznia 2009 r. uzyskał status „ dużego ” przedsiębiorcy (spowodowany zmianą właścicielską w połowie 2007 r.), należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2009 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 65%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyskał po 01 stycznia 2009 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia podstawy obliczenia wysokości przysługującego zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu „ dużego ” przedsiębiorstwa. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 50 % nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2010 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla małego lub średniego podmiotu. Reasumując powyższe, do określenia podstawy obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego za dane okresy roczne, w przypadku, gdy w trakcie tej działalności nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa z „ dużego ” na małe lub średnie, należy stosować współczynniki intensywności pomocy regionalnej właściwe dla tej zmienionej kategorii. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
wrz

Istota:
W którym momencie Spółka przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa?
W jaki sposób określić podstawę naliczania wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?
Fragment:
Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.10.2009r. (data wpływu 27.10.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku podatkowego oraz określenia podstawy naliczenia wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie trwania okresu rozliczeniowego; uzupełnionym w dniu 25.01.2010r. (data nadania 21.01.2010r.), na wezwanie organu z dnia 12.01.2010r. (data doręczenia 14.01.2010r.), o oświadczenie Zarządu w związku ze złożonym pełnomocnictwem dla Pana Artura A. – prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.10.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obowiązku podatkowego oraz określenia podstawy naliczenia wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa (Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki). Jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Spółka dokonuje wpłat z zysku na podstawie Ustawy o WZS. Spółka wybrała kwartalny sposób uiszczania wpłat z zysku. Prawdopodobnie w listopadzie 2009 r. Spółka zadebiutuje na Giełdzie Papierow wartosciowych. Prywatyzacja Spółki nastąpi poprzez emisję nowych akcji (podwyższenie kapitału), które zostaną objęte przez inwestorów prywatnych (instytucjonalnych oraz indywidualnych).
2011
1
sie

Istota:
„Czy zmiana statusu Wnioskodawcy - w okresie obowiązywania zezwolenia - ze średniego na dużego przedsiębiorcę, ma wpływ na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej z tytułu działania na terenie SSE?
Jeżeli tak, to czy nowy wskaźnik maksymalnej intensywności dotyczy całego okresu obowiązywania zezwolenia, czy też dotyczy on wyłącznie zdyskontowanych kosztów inwestycji poniesionych po 01 stycznia 2009 r.?”
Fragment:
Nadto, zdaniem Wnioskodawcy, zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu MSP. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 65% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2009 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu) podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla dużego podmiotu, tj. 50%. W opinii Wnioskodawcy nieuzasadnione byłoby twierdzenie, że trzeba korygować pomoc publiczną od samego początku (taki tok rozumowania prowadziłby do absurdalnego wniosku o konieczności korekty całej pomocy nawet, jeżeli zmiana udziałowca miała miejsce w ostatnim miesiącu korzystania z pomocy publicznej, co byłoby oczywiście nie do przyjęcia). Zatem w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę, począwszy od 01 stycznia 2009 r. statusu dużego przedsiębiorcy, należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2009 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 65%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyskał po 01 stycznia 2009 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%.
2011
1
lip

Istota:
Czy darczyńca ma prawo do odliczenia od dochodu dokonanych darowizn (w limicie do wysokości 10 % dochodu) pomimo, że obdarowani nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego ?
Fragment:
Stowarzyszenia nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy darczyńca ma prawo do odliczenia od dochodu dokonanych darowizn (w limicie do wysokości 10 % dochodu) pomimo, że obdarowani nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego ... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia dokonanych darowizn w limicie 10 % dochodu, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada wymogu posiadania przez obdarowanego statusu organizacji pożytku publicznego, a inne wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są spełnione. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy wstąpienie zaległości podatkowych u przedstawiciela podatkowego wiąże się z koniecznością utraty statusu przedstawiciela podatkowego w odniesieniu do klientów, z którymi zostały zawarte umowy o ustanowienie przedstawiciela podatkowego przed wystąpieniem zaległości podatkowych?
Fragment:
Spółka traci status przedstawiciela podatkowego tych klientów (podatników), z którymi umowy o ustanowienie Spółki przedstawicielem podatkowym zostały zawarte przed dniem 21 sierpnia 2007 r., i konsekwentnie, czy może w dalszym ciągu świadczyć usługi przedstawicielstwa podatkowego na rzecz tych klientów...; W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy utrata przez Spółkę statusu przedstawiciela podatkowego tych klientów (podatników) skutkuje wyłączeniem solidarnej odpowiedzialności Spółki za ich zobowiązania podatkowe... W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, w jakim terminie klienci Spółki zobowiązani są ustanowić nowego przedstawiciela podatkowego oraz czy utrata przez Spółkę statusu przedstawiciela podatkowego ma jakikolwiek wpływ na prawidłowość rozliczeń tych klientów w zakresie podatku VAT do czasu ustanowienia nowego przedstawiciela podatkowego... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Zdaniem Spółki, pomimo nieterminowego uregulowania należności w podatku dochodowym od osób prawnych za lipiec 2007 r., Spółka nie traci statusu przedstawiciela podatkowego tych klientów (podatników), z którymi umowy o ustanowienie Spółki przedstawicielem podatkowym zostały zawarte przed dniem 21 sierpnia 2007 r.
2011
1
cze

Istota:
1. Jaka jest podstawa naliczania zaliczek na poczet wpłat z zysku należnych od Spółki za okres od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. (pierwszy okres rozliczeniowy Spółki z tytułu zaliczek na poczet wpłat z zysku), tj. czy podstawą będzie zysk osiągnięty od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., czy też zysk osiągnięty w okresie od dnia 2 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., mimo że Spółka uzyskała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa od dnia 21 maja 2008 r.?
2. Jaka jest podstawa do wyliczenia wypłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008?
3. Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa?
Fragment:
Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż Spółka, która w trakcie roku obrotowego utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Padwa w sposób w nim wskazany, powinna podczas dokonywania rozliczenia rocznego wziąć pod uwagę także zysk netto za okres od dnia, w którym utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, do końca miesiąca, w którym nastąpiła utrata tego statusu. Przedstawione powyżej argumenty wskazują, iż podstawą rocznego rozliczenia wpłat z zysku, w przypadku Wnioskodawcy powinien być okres od dnia 21 maja 2008 r. do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi zbycie akcji w Spółce przez Skarb Państwa, bądź do dnia 31 grudnia 2008 r., w przypadku gdyby Skarb Państwa nie dokonał zbycia akcji Spółki. W świetle powyższego konieczne jest ustalenie sposobu wyliczenia zysku osiągniętego we wskazanym powyżej okresie, będącego podstawą obliczenia wpłat z zysku należnych za rok obrotowy, w trakcie którego nastąpiło zarówno uzyskanie jak i utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wypłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych, a ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Status
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.