Status | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to status. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Ustalenie, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego

Fragment:

Czy warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, jest posiadanie przez Stowarzyszenie statusu podatnika VAT czynnego? Zdaniem Wnioskodawcy, korzystanie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie jest uzależnione od tego, czy Stowarzyszenie posiada status podatnika VAT czynnego. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, adresowane jest do podmiotów leczniczych, które świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dokonują dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane. Warunkiem przedmiotowym powyższego zwolnienia jest aby była to usługa opieki medycznej służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Warunkiem podmiotowym jest posiadanie statusu podmiotu leczniczego, w ramach którego wykonywane będą powyższe usługi. Ustawodawca nie warunkuje możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT od tego, czy podatnik posiada status podatnika VAT czynnego. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujących wyłącznie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

2018
16
mar

Istota:

W przypadku utraty statusu podatnika przez PGK na skutek nieosiągnięcia udziału dochodów PGK w przychodach w wysokości co najmniej 2%, nie znajdzie zastosowania art. 1a ust. 10a-10c ustawy o CIT

Fragment:

W przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT z przyczyn wskazanych w art. 1a ust. 10 lub 12 ustawy o CIT, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o rejestracji umowy (art. 1 ust. 12a ustawy o CIT). Skutki utraty statusu podatnika CIT przez PGK W art. 1a ust. 10a-10c ustawy o CIT ustawodawca uregulował konsekwencje utraty przez PGK statusu podatnika CIT. W świetle art. 1a ust. 10a ustawy o CIT, w przypadku, o którym mowa w art. 1a ust. 10 ustawy o CIT, spółki tworzące PGK są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez PGK statusu podatnika CIT rozliczyć podatek dochodowy za okres: od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez PGK statusu podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez PGK statusu podatnika, do dnia utraty przez PGK statusu podatnika, przyjmując, że PGK w tych okresach nie istniała. Rozliczenia podatku dochodowego dokonuje odrębnie każda ze spółek wchodzących w skład PGK. Zgodnie z art. 1a ust. 10b ustawy o CIT, jeżeli PGK funkcjonuje krócej niż 3 pełne lata podatkowe, przepis ust. 10a stosuje się do całego okresu funkcjonowania PGK.

2015
9
lip

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w sytuacji, w której umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej wygaśnie z końcem 2015 r. i jednocześnie PGK za ten rok nie osiągnie wskaźnika udziału dochodu w przychodach, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie można mówić o utracie statusu grupy i tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty, do jej zmniejszenia o tę kwotę.

Fragment:

Należy zauważyć, że wygaśnięcie umowy wraz z końcem okresu, na jaki została zawarta, nie może być w żadnym razie utożsamiane z utratą statusu. Wygaśnięcie umowy jest bowiem normalnym następstwem zawarcia umowy na czas określony, natomiast pojęcie „ utrata statusu grupy ” odnosi się do określonych zdarzeń, które mogą, lecz nie muszą wystąpić. Jest oczywiste, że wygaśnięcie umowy PGK wraz z okresem, na który została zawarta, nie może być obłożone żadnymi sankcjami. W sytuacji, w której umowa PGK wygaśnie z końcem 2015 roku, nie będzie możliwa późniejsza utrata statusu grupy, gdyż jest oczywiste, że utracić można tylko taki status, który się w danym momencie posiada. Od początku 2016 roku PGK nie będzie już istnieć, a podatnikami będą - każda z osobna - spółki, które w skład PGK wchodziły. W dniu złożenia zeznania rocznego za 2015 rok PGK nie będzie już zatem istnieć, a tym samym nie będzie posiadała statusu podatnika. Nie będzie więc mogła takiego statusu utracić. Tym samym nie zajdą okoliczności powodujące konieczność zwrotu ulgi inwestycyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W polskim prawie podatkowym przepisy traktują podatkową grupę kapitałową jako podmiot podatku dochodowego od osób prawnych.

2011
28
gru

Istota:

Czy zmiana statusu Wnioskodawcy - w okresie obowiązywania zezwolenia - ze średniego na dużego przedsiębiorcę, ma wpływ na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej z tytułu działania na terenie SSE? Jeżeli tak, to czy nowy wskaźnik maksymalnej intensywności dotyczy całego okresu obowiązywania zezwolenia, czy też dotyczy on wyłącznie zdyskontowanych kosztów inwestycji poniesionych po dniu 1 stycznia 2014 roku?

Fragment:

Zdaniem Spółki, zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu MSP. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 60% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2013 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla dużego podmiotu, tj. 50%. Zdaniem Spółki, nieuzasadnione byłoby twierdzenie, że trzeba korygować pomoc publiczną od samego początku (taki tok rozumowania prowadziłby do absurdalnego wniosku o konieczności korekty całej pomocy nawet, jeżeli przekroczenie pułapu zatrudnienia powyżej 250 pracowników miało miejsce w ostatnim miesiącu korzystania z pomocy publicznej, co byłoby oczywiście nie do przyjęcia). Zatem w związku z planowanym uzyskaniem przez Spółkę, począwszy od 01 stycznia 2013 r. statusu dużego przedsiębiorcy, należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2013 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 60%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyska po 01 stycznia 2013 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%.

2011
1
wrz

Istota:

Czy od daty zmiany wielkości Spółki z przedsiębiorstwa średniego do przedsiębiorstwa dużego nie należy uwzględniać zwiększenia współczynnika intensywności pomocy określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 222, poz. 2250 ze zm.)?

Fragment:

Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu średniego przedsiębiorstwa. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 65% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2009 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla „ dużego ” podmiotu, tj. 50%. Reasumując powyższe, przy założeniu, że Wnioskodawca, począwszy od 01 stycznia 2009 r. uzyskał status „ dużego ” przedsiębiorcy (spowodowany zmianą właścicielską w połowie 2007 r.), należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2009 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 65%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyskał po 01 stycznia 2009 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy od daty zmiany wielkości Spółki z przedsiębiorstwa średniego do przedsiębiorstwa dużego można uwzględnić zwiększenie współczynnika intensywności pomocy określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 215, poz. 2183 ze zm.)?

Fragment:

Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu średniego przedsiębiorstwa. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 65% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2009 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla „ dużego ” podmiotu, tj. 50%. Reasumując powyższe, przy założeniu, że Wnioskodawca, począwszy od 01 stycznia 2009 r. uzyskał status „ dużego ” przedsiębiorcy (spowodowany zmianą właścicielską w połowie 2007 r.), należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2009 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 65%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyskał po 01 stycznia 2009 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia podstawy obliczenia wysokości przysługującego zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu „ dużego ” przedsiębiorstwa. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 50 % nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2010 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla małego lub średniego podmiotu. Reasumując powyższe, do określenia podstawy obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego za dane okresy roczne, w przypadku, gdy w trakcie tej działalności nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa z „ dużego ” na małe lub średnie, należy stosować współczynniki intensywności pomocy regionalnej właściwe dla tej zmienionej kategorii. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
sie

Istota:

W którym momencie Spółka przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa?
W jaki sposób określić podstawę naliczania wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?

Fragment:

Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.10.2009r. (data wpływu 27.10.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku podatkowego oraz określenia podstawy naliczenia wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie trwania okresu rozliczeniowego; uzupełnionym w dniu 25.01.2010r. (data nadania 21.01.2010r.), na wezwanie organu z dnia 12.01.2010r. (data doręczenia 14.01.2010r.), o oświadczenie Zarządu w związku ze złożonym pełnomocnictwem dla Pana Artura A. – prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.10.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obowiązku podatkowego oraz określenia podstawy naliczenia wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa (Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki). Jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Spółka dokonuje wpłat z zysku na podstawie Ustawy o WZS. Spółka wybrała kwartalny sposób uiszczania wpłat z zysku. Prawdopodobnie w listopadzie 2009 r. Spółka zadebiutuje na Giełdzie Papierow wartosciowych. Prywatyzacja Spółki nastąpi poprzez emisję nowych akcji (podwyższenie kapitału), które zostaną objęte przez inwestorów prywatnych (instytucjonalnych oraz indywidualnych).

2011
1
lip

Istota:

„Czy zmiana statusu Wnioskodawcy - w okresie obowiązywania zezwolenia - ze średniego na dużego przedsiębiorcę, ma wpływ na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej z tytułu działania na terenie SSE?
Jeżeli tak, to czy nowy wskaźnik maksymalnej intensywności dotyczy całego okresu obowiązywania zezwolenia, czy też dotyczy on wyłącznie zdyskontowanych kosztów inwestycji poniesionych po 01 stycznia 2009 r.?”

Fragment:

Nadto, zdaniem Wnioskodawcy, zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu MSP. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 65% nabyte przed datą zmiany statusu (tj. przed 01 stycznia 2009 r.) jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabył Wnioskodawca przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu) podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla dużego podmiotu, tj. 50%. W opinii Wnioskodawcy nieuzasadnione byłoby twierdzenie, że trzeba korygować pomoc publiczną od samego początku (taki tok rozumowania prowadziłby do absurdalnego wniosku o konieczności korekty całej pomocy nawet, jeżeli zmiana udziałowca miała miejsce w ostatnim miesiącu korzystania z pomocy publicznej, co byłoby oczywiście nie do przyjęcia). Zatem w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę, począwszy od 01 stycznia 2009 r. statusu dużego przedsiębiorcy, należy zdyskontowaną kwotę uzyskanej przed 01 stycznia 2009 r. (a niewykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej) rozliczyć według wskaźnika 65%, a kwotę pomocy, do której prawo Wnioskodawca uzyskał po 01 stycznia 2009 r. rozliczyć wg wskaźnika 50%.

2011
1
lip

Istota:

Czy darczyńca ma prawo do odliczenia od dochodu dokonanych darowizn (w limicie do wysokości 10 % dochodu) pomimo, że obdarowani nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego ?

Fragment:

Stowarzyszenia nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy darczyńca ma prawo do odliczenia od dochodu dokonanych darowizn (w limicie do wysokości 10 % dochodu) pomimo, że obdarowani nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego ... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia dokonanych darowizn w limicie 10 % dochodu, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada wymogu posiadania przez obdarowanego statusu organizacji pożytku publicznego, a inne wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są spełnione. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (...)