ITPP2/4512-244/15/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawka podatku w wysokości 0% do usług polegających na wykonaniu kabin pasażerskich wraz z korytarzami i klatkami schodowymi na pokładzie promu morskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do usług polegających na wykonaniu kabin pasażerskich wraz z korytarzami i klatkami schodowymi na pokładzie promu morskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do usług polegających na wykonaniu kabin pasażerskich wraz z korytarzami i klatkami schodowymi na pokładzie promu morskiego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyposażania jednostek pływających, głównie w zakresie stolarki meblowej. W 2015 r. podpisała umowę na wykonanie prac modernizacyjnych na promie morskim (...). Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kabin pasażerskich wraz z korytarzami i klatkami schodowymi na pokładzie nr 9 promu, zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez zamawiającego. Spółka jest podwykonawcą prac na promie, które jako wykonawca realizuje inny podmiot polski na rzecz zleceniodawcy z Wysp ... (prom pływa pod banderą Wysp ...). Całość prac realizowanych na promie obejmuje szerszy zakres działań niż te, które objęte są umową podpisaną przez Spółkę, np. remont dokowy kadłuba promu. Modernizowany prom został zwodowany w 1996 r. w Indonezji i od tego czasu był eksploatowany przez różnych armatorów, na różnych trasach morskich i pod różnymi nazwami, jako prom pasażersko-samochodowy. W chwili obecnej należy do Polskiej .... i jest przeznaczony, po zakończaniu modernizacji, do obsługi trasy S-Y. Przebudowa jednostki ma na celu przede wszystkim zwiększenie ilości kabin pasażerskich w stosunku do miejsc pasażerskich poza kabinami, tak aby prom był lepiej dostosowany do wymogów trasy, którą ma obsługiwać (również jako prom pasażersko-samochodowy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywane przez Spółkę, na podstawie zawartej umowy, prace na promie będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jako usługi polegające na przebudowie statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 30.11 oraz ich części składowych.

W świetle regulacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), klasa PKWiU 30.11 obejmuje „Statki i konstrukcje pływające”. W klasie tej znajduje się grupowanie 30.11.21.0 „Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu”. Stąd, prom pasażersko-samochodowy, na którym Spółka będzie prowadziła prace modernizacyjne, mieści się w grupowaniu PKWiU 30.11.21.0. Umieszczenie przez ustawodawcę oznaczenia ex przed symbolem klasyfikacji statystycznej oznacza, że wskazane w powołanym przepisie działania (remont, przebudowa, konserwacja) korzystają ze stawki podatku 0% tylko wtedy, jeżeli odnoszą się do statków (a nie np. do innych konstrukcji pływających, takich jak platformy wiertnicze, które są również klasyfikowane w ramach grupowania PKWiU 30.11).

Zauważyć należy, że ustawa o VAT nie definiuje na swoje potrzeby pojęcia statku. Stąd definicji takiej należy poszukiwać w innych aktach prawnych lub w słowniku języka polskiego. Zgodnie ze słownikiem pojęć stosowanych w statystyce publicznej umieszonym na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, pojęcie „statek morski” oznacza „morską konstrukcję pływającą z co najmniej jednym kadłubem o wyporności powierzchniowej”.

Przepis art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski wskazuje, że statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej.

W świetle definicji zawartej w internetowym Słowniku Języka Polskiego Wydawnictwa PWN, statek to „duży obiekt pływający, przeznaczony do przewozu ludzi i ładunków”.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej definicje statku morskiego (pojęcie „statek morski” mieści się w bardziej ogólnym pojęciu „statek”) należy uznać, że jest nim jednostka przeznaczona do przewozu ludzi lub ładunków używana w ramach żeglugi morskiej. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że prom pasażersko-samochodowy przystosowany do przewozu osób i pojazdów na trasach morskich, mieści się w pojęciu statku morskiego stosowanym zarówno do celów statystycznych, jak i w innych zakresach. Mieści się on w bardziej ogólnym pojęciu „statek”. W konsekwencji, prom m/f „M...” jest statkiem również w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT.

Dla możliwości stosowania stawki podatku 0% na postawie powołanego na wstępie przepisu, istotne jest również, aby prace wykonywane na statku miały charakter remontu, przebudowy lub konserwacji. Za remont należy uznać działania mające na celu przywrócenie statkowi lub jego elementom pierwotnych wartości użytkowych, które uległy zmniejszeniu lub utraceniu na skutek zdarzeń losowych lub w wyniku zużycia wynikającego z eksploatacji (zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa PWN, remont to „doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności”). Przebudowa to czynności zmierzające do wprowadzenia zamian w konstrukcji albo w trwałym wyposażeniu statku lub jego części składowych, skutkujące zmianą funkcjonalności, wyglądu lub innych cech posiadanych uprzednio przez statek lub jego części (zgodnie z ww. internetowym Słownikiem Języka Polskiego, przebudowa to: „1. dokonywanie zmian w budowie czegoś; 2. zmiana istniejącego stanu czegoś na inny”). Konserwacja to działania mające na celu bieżące utrzymanie statku w stanie umożliwiającym jego eksploatację (zgodnie z ww. internetowym Słownikiem Języka Polskiego, konserwacja to „zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie”).

Czynności wykonywane przez Spółkę w ramach podpisanej umowy określone są ogólnie mianem prac modernizacyjnych. Biorąc pod uwagę okoliczność, że prace te polegają na wykonaniu zabudowy pokładu nr 9 promu kabinami pasażerskimi, wraz z korytarzami i klatkami schodowymi, których wcześniej tam nie było, prace te należy uznać za czynności mieszczące się w pojęciu przebudowy. Zmierzają one bowiem do zmiany dotychczasowego wyposażenia pokładu i jego funkcjonalności, mającej na celu przystosowanie jednostki do specyfiki trasy, którą prom będzie obsługiwał. Dotyczą one jednostki już wcześniej eksploatowanej na innych trasach morskich, a nie jednostki nowej, wobec czego odniesienie do tych działań terminu „przebudowa” należy uznać za tym bardziej zasadne.

Przepis art. 83 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Spółka jest w posiadaniu umowy na wykonanie modernizacji promu wraz załącznikami szczegółowo określającymi zakres prac do wykonania oraz identyfikującymi jednoznacznie jednostkę pływająca, na której prace są wykonywane. Jest też w posiadaniu dokumentów (w tym pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł, jak np. internet) dotyczących promu, określających jego podstawowe parametry, datę i miejsce wodowania, poprzednich właścicieli i armatorów oraz poprzednie nazwy.

Podobne do powyższego stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2010 r. nr ITPP2/443-1015/09/RS dotyczącej zbliżonego stanu faktycznego sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki, spełnione są wszystkie warunki wskazane w art. 83 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 ustawy o VAT, pozwalające na stosowanie stawki podatku 0% w odniesieniu do prac modernizacyjnych prowadzonych przez nią na promie m/f „M...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m. in. swoje produkty (wyroby i usługi), według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Wobec powyższego Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, a niniejszą interpretację wydano wyłącznie w oparciu o wskazane przez Spółkę grupowanie statystyczne dotyczące przedmiotowego promu pasażersko-samochodowego, przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Końcowo informuje się, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określone odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.