IPPP3/4512-113/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy statku pasażerskiego
IPPP3/4512-113/15-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. podatek od towarów i usług
 3. statek
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r., (data wpływu 11 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy statku pasażerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy statku pasażerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w 100% opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W ewidencji środków trwałych posiada statek pasażerski , który wykorzystuje do przewozu osób. Wnioskodawca statek kupił w 2010 roku ze stawką VAT „zwolnioną”. Statek jest oznaczony w polskim rejestrze okrętowym . Został zbudowany w 1965 r. Jest napędzany mechanicznie, posiada wymiary 36,57 m długości i 6,56 m szerokości. Posiada świadectwo pomiarowe wydane przez Polski Rejestr Statków marca 2000 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać ten statek i zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) zastosować stwkę VAT 0%. W przepisie mowa jest o tym, że dostawa ma być dokonana dla armatora morskiego. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2001r. Nr 138, poz. 1545 z późn. zm.) armatorem morskim jest ten, kto we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która eksploatuje własny lub wynajęty statek. Statek jest sklasyfkowany, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod nr 30.11.21.0 liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe itp. jednostki pływające do przewozu osób, promy wszelkiego typu.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do dostawy statku pasażerskiego ma zastosowanie staka 0% VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy ma zastosowanie stawka 0%. Statek jest sklasyfikowany pod numerem 30.11.21.0 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Każdy potencjalny nabywca, który wykonuje żeglugę morską własnym lub wynajętym statkiem może być armatorem morskim. Stawka 0% ma zastosowanie do dostawy statków pasażerskich - zgodnie z art. 83. ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw armatorom morskim:

 1. pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),
 2. pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),
 3. pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0),
 4. pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),
 5. pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),
 6. pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0),
 7. statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0).

Z ww. przepisu wynika, że ze stawki 0% korzystają dostawy statków, pod warunkiem, że są dokonywane na rzecz armatorów morskich, a statki te zaliczają się do jednego z rodzajów statków wymienionych enumeratywnie przez ustawodawcę, objętych jednocześnie wskazanymi w tym przepisie klasyfikacjami PKWiU.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W ewidencji środków trwałych posiada statek pasażerski , który wykorzystuje do przewozu osób . Wnioskodawca statek kupił w 2010 roku ze stawką VAT „zwolnioną”. Wnioskodawca zamierza sprzedać ten statek i zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług zastosować stwkę VAT 0%. Statek jest sklasyfkowany, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod nr 30.11.21.0.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż statku pasażerskiego , sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 30.11.21.0. będzie mogła korzytać z obniżonej stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Przy czym, warunkiem zastosowania stawki 0% na podstawie ww. wskazanego przepisu jest dokonanie dostawy przedmiotowego statku przez Wnioskodawcę na rzecz armatora morskiego.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, należy wskazć, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej mogą być jedynie przepisy materialnego prawa podatkowego. Tym samym, tut. Organ nie jest właściwy do rozstrzygania w kwestii kto jest armatorem morskim.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.