Statek powietrzny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek powietrzny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Usługi szkolenia lotniczego do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS lub BVLOS, prowadzane przez Wnioskodawcę w ramach szkolenia zawodowego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, będą spełniały przesłanki uznania ich za usługi kształcenia zawodowego oraz będą korzystały ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Fragment:

(...) statków powietrznych oraz wzór i tryb uzyskiwania tego świadectwa, uwzględniając równorzędność ukończonych kursów i szkoleń; wymagania dla świadectw kwalifikacji nieprzewidzianych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji wynika, że ze względu na wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych świadectw kwalifikacji wyróżnia się następujące świadectwa kwalifikacji: pilota lotni; pilota paralotni; pilota motolotni; pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg; operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe; skoczka spadochronowego; mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, o których mowa w pkt 1–5. Z kolei § 5 pkt 5 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji stanowi, że szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki dla świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. Szczegółowe warunki i sposób prowadzenia szkolenia lotniczego zostały uregulowane w rozdziale 6 ww. rozporządzenia.

2017
24
sie

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku przeprowadzanych szkoleń przygotowujących do egzaminu państwowego na operatorów bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Fragment:

(...) statków powietrznych oraz wzór i tryb uzyskiwania tego świadectwa, uwzględniając równorzędność ukończonych kursów i szkoleń; wymagania dla świadectw kwalifikacji nieprzewidzianych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji wynika, że ze względu na wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych świadectw kwalifikacji wyróżnia się następujące świadectwa kwalifikacji: pilota lotni; pilota paralotni; pilota motolotni; pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg; operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe; skoczka spadochronowego; mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, o których mowa w pkt 1–5. Z kolei § 5 pkt 5 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji stanowi, że szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki dla świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. Szczegółowe warunki i sposób prowadzenia szkolenia lotniczego zostały uregulowane w rozdziale 6 powyższego rozporządzenia.

2017
10
maj

Istota:

Określenia miejsca świadczenia usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, kompleksowej obsługi pasażera, kompleksowej obsługi statku oraz usług o podobnym charakterze

Fragment:

Usługa kompleksowej obsługi statku powietrznego – związana z udostępnieniem miejsc parkingowych oraz ich oświetleniem. Opłatę postojową na lotniskach użytku publicznego ustala się w odniesieniu do maksymalnej masy lub wymiarów statku powietrznego (zajmowanej powierzchni) oraz czasu postoju tego statku na lotnisku, kompleksowa usługa obsługi statku powietrznego polega m.in. na ustawieniu samolotu wg procedury operacyjnej lotniska na stanowisku postojowym przez służby dyżurne Portu Lotniczego, zabezpieczeniu postoju itp. Usługi o podobnym charakterze (takie jak: usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów, ochrona statku powietrznego, zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania lub roztankowania samolotu, świadczenie usług obsługi naziemnej zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Prezesa Urzędu Cywilnego np. transport załogi, pasażera z budynku terminala do statku powietrznego). Wnioskodawca posiada siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności tylko i wyłącznie na terytorium RP. Zakres i charakter usług lotniskowych określonych powyżej nie zmienia się w zależności od rodzaju, typu, kategorii usługobiorcy. Usługobiorcami powyższych usług są: usługobiorcy (...)

2012
30
maj

Istota:

Jaką stawkę podatku powinien Wnioskodawca stosować na wystawianej fakturze: „np”, czy 0%?

Fragment:

(...) statkach powietrznych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług polegających na przeglądzie, konserwacji i aktualizacji urządzeń nawigacyjnych oraz systemów elektronicznych zamontowanych na statkach powietrznych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie obsługi przewoźników lotniczych transportu międzynarodowego, polegających na przeglądzie, konserwacji i aktualizacji urządzeń nawigacyjnych oraz systemów elektronicznych zamontowanych na statkach powietrznych. Prace wykonuje w miejscach pobytu statków powietrznych (cały świat). Przez ostatnie 6 miesięcy faktury wystawia Pan dla firmy z Bermud. W treści faktury usługę opisuje Pan jako „ konserwacja i aktualizacja urządzeń nawigacyjnych i statków powietrznych transportu międzynarodowego ”. Ww. firma nie posiada innego stałego miejsca prowadzenia działalności niż siedziba, która znajduje się na Bermudach.

2012
22
lut

Istota:

Zwolnienie od akcyzy dostawy paliwa używanego do statków powietrznych

Fragment:

Czy w przedstawionym w stanie faktycznym planowanym schemacie, dostawa paliwa bezpośrednio ze składu podatkowego do statku powietrznego może korzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej, a podmiotami odpowiedzialnymi za dochowanie warunków uprawniających do zwolnienia będą Kontrahent Spółki i właściciel/użytkownik statku powietrznego, natomiast na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki związane z rozliczeniem akcyzy z tytułu przedmiotowej dostawy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym planowanym schemacie, dostawa paliwa bezpośrednio ze składu podatkowego do statku powietrznego może korzystać ze zwolnienia od akcyzy, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej, przy czym podmiotami odpowiedzialnymi za dochowanie warunków uprawniających do zwolnienia będą Kontrahent Spółki i właściciel/użytkownik statku powietrznego. Natomiast na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki związane z rozliczeniem akcyzy z tytułu przedmiotowej dostawy. Zakres zwolnienia od akcyzy paliw używanych do statków powietrznych Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN: 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN: 2710 11 70, oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych — w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13 ustawy.

2011
1
paź

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do motolotni szkolącej pilotów?

Fragment:

Natomiast motolotnia, zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 2 pkt 2.1 ppkt 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. Nr 107, poz. 904), to statek powietrzny posiadający ruchome powierzchnie nośne, w którym podstawowym sposobem sterowania jest przemieszczanie środka masy, wyposażony w co najmniej jeden zespół napędowy zapewniający samodzielny start i lot wznoszący, posiadający nie więcej niż 2 miejsca dla załogi, którego maksymalna masa startowa nie przekracza: 300 kg – dla motolotni lądowych jednomiejscowych, 450 kg – dla motolotni lądowych dwumiejscowych, 330 kg – dla motolotni operujących z wody lub amfibii jednomiejscowych, 495 kg – dla motolotni operujących z wody lub amfibii dwumiejscowych. Zatem statek powietrzny nie jest pojazdem samochodowym i w związku z tym nie obowiązują go ograniczenia w zakresie możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego wynikające z art. 4 ustawy nowelizującej. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Zainteresowany jest podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług nauki pilotażu motolotni, które opodatkowane są 23% stawką podatku VAT.