IPPB4/4511-169/16-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, nie posiada innego obywatelstwa. W Polsce posiada miejsce zamieszkania i zameldowania dla celów podatkowych. W Polsce posiada rodzinę, żonę, dzieci oraz główny ośrodek interesów życiowych. Wnioskodawca jest marynarzem, wykonującym swoją pracę na statkach pływających po wodach międzynarodowych. W 2015 roku Wnioskodawca miał podpisaną umowę o pracę z firmą zarejestrowaną w Singapurze. Umowy były zawierane w Singapurze. Rachunki do umów o pracę jak i wynagrodzenie wypłacane było na konto bankowe przez firmę z Singapuru. W dniu 8 grudnia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od firmy z Singapuru, informację o potwierdzeniu zatrudnienia. Informacja ta została przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. W treści otrzymanego dokumentu wskazano: „Potwierdzamy niniejszym, że Pan... jest zatrudniony przez ... PTE i pracował na statku (statkach) pływających po wodach międzynarodowych pod faktycznym zarządem F. w Wielkiej Brytanii. F. ma umowę o usługi mające na celu dostarczenie oficerów do F. Ltd (UK).” Z rachunków otrzymywanych z firmy zarejestrowanej w Singapurze wynika, że nie pobierali oni od wynagrodzenia Wnioskodawcy podatku dochodowego. W 2015 r. Wnioskodawca nie otrzymywał żadnego dochodu na terytorium Polski. W 2016 r. Wnioskodawca nadal będzie zatrudniony przez firmę zarejestrowaną w Singapurze.

Reasumując, Wnioskodawca jest marynarzem posiadającym obywatelstwo jak i miejsce zamieszkania w Polsce. Jako marynarz wykonuje swoją pracę na statkach pływających po wodach międzynarodowych. Wnioskodawca jest zatrudniony przez firmę z Singapuru. Wynagrodzenie wypłacane jest przez firmę z Singapuru, która nie pobierała od tego wynagrodzenia podatku. Z otrzymanego dokumentu, potwierdzającego zatrudnienie Wnioskodawcy wynika, że był zatrudniony w przedsiębiorstwie mającym faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dochód osiągnięty w 2015 roku zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym, przy wykonywaniu pracy najemnej na pokładzie statku żeglugi międzynarodowej w oparciu o umowę o pracę zawartą z firmą z Singapuru mającą faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii, będzie podlegał opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii a w Polsce będzie zwolniony... Czy prawidłowe jest stanowisko, że w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nie będzie musiał składać deklaracji podatkowych, w sytuacji gdy w 2015 roku nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że uzyskując dochód w następnych latach podatkowych zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym, gdy Wnioskodawca nie będzie miał innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, nie będzie musiał składać deklaracji podatkowych i opłacać podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, że od dochodu otrzymanego od firmy z Singapuru mającej faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić podatku dochodowego, jeżeli nie został on zapłacony przez pracodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zadanych pytań numer 1 i 2 dochód uzyskany w związku z wykonywaniem pracy na międzynarodowym statku morskim, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo mające faktyczną siedzibę zarządu w Wielkiej Brytanii nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski tylko będzie podlegał opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie musiał płacić podatku oraz składać rocznych deklaracji podatkowych w Polsce. Stanowisko Wnioskodawcy odnosi się zarówno do rozliczenia podatkowego za rok 2015 jak i za przyszłe lata podatkowe przy zachowaniu niezmienionego stanu faktycznego i prawnego.

Według Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 3 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku, dochód uzyskany za pracę najemną wykonywaną na statku pływającym po wodach międzynarodowych powinien zostać opodatkowany zgodnie z faktyczną siedzibą zarządu przedsiębiorstwa, które zatrudnia Wnioskodawcę czyli w Wielkiej Brytanii.

Art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. Z treści niniejszego artykułu wynika, że dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii może być opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce.

Natomiast stojąc na stanowisku, że niniejsza Konwencja ma za zadanie unikanie podwójnego opodatkowania, w ocenie Wnioskodawcy nie ma On obowiązku wyliczania i odprowadzania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych od pracodawcy mającego faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo Wnioskodawca uważa, że w zaprezentowanym stanie faktycznym bardzo ważny jest art. 22 ust. 2 pkt a) wspomnianej wyżej Konwencji, którego brzmienie zaprezentowano: „Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu”.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest zgodne z interpretacjami indywidualnymi z dnia 9 czerwca 2009 r. (sygn. ITB2/415-347/09/IB), 25 listopada 2010 r. (sygn. ITPB2/415-801/10/IB), 22 grudnia 2011 r. (sygn. ITPB2/415-866/11/IB), 17 sierpnia 2012 r. (sygn. ITPB2/415-545/12/IB), 5 czerwca 2015 r. (sygn. ITPB2/4511-475/15/IB).

W odniesieniu do zadanego pytania numer 3 Wnioskodawca uważa, że w sytuacji, gdy od dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski, istniał obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii, a pomimo tego obowiązku przedsiębiorstwo z Wielkiej Brytanii tego nie uczyniło, to ta sytuacja nie ma wpływu na konieczność zapłacenia tego podatku w Polsce. W ocenie Wnioskodawcy nie sprawiedliwe i krzywdzące byłoby karanie pracownika za uchybienia pracodawcy zagranicznego.

Stanowisko w tym zakresie zgodne jest z interpretacją indywidualną z dnia 20 maja 2009 r. (sygn. ITPB2/415-248/09/IB) gdzie stan faktyczny był zbliżony.

Reasumując zgodnie, z opisanym stanem faktycznym, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę, z tytułu wykonywania pracy na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. miedzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i zysków majątkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 14 ust. 3 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt g) ww. Konwencji określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 pkt h) ww. Konwencji).

W sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce posiada miejsce zamieszkania i zameldowania dla celów podatkowych. W Polsce posiada rodzinę, żonę, dzieci oraz główny ośrodek interesów życiowych. Wnioskodawca jest marynarzem, wykonującym swoją pracę na statkach pływających po wodach międzynarodowych. Wnioskodawca jest zatrudniony przez firmę z Singapuru. Wynagrodzenie wypłacane jest przez firmę z Singapuru, która nie pobierała od tego wynagrodzenia podatku. Z otrzymanego dokumentu, potwierdzającego zatrudnienie Wnioskodawcy wynika, że był zatrudniony w przedsiębiorstwie mającym faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii.

W 2015 r. Wnioskodawca nie otrzymywał żadnego dochodu na terytorium Polski. W 2016 r. Wnioskodawca nadal będzie zatrudniony przez firmę zarejestrowaną w Singapurze.

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności oraz przedstawiony powyżej stan prawny uznać zatem należy, że w stosunku do dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku znajduje zastosowanie przepis art. 14 ust. 3 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

W konsekwencji, dochody, osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające faktyczny zarząd na terytorium Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować określoną w art. 22 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. Konwencji, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Zjednoczonym Królestwie.
 3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Wielkiej Brytanii, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W przypadku metody wyłączenia z progresją, Komentarz stanowi, że państwo miejsca zamieszkania lub siedziby powinno zwolnić z opodatkowania dochód i majątek, który może być opodatkowany w innym państwie zgodnie z postanowieniami Konwencji. W związku z tym państwo miejsca zamieszkania lub siedziby musi przyznać zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania.

Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że w świetle zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, warunkiem koniecznym do zastosowania jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania, nie jest zapłata podatku w państwie źródła, a jedynie możliwość opodatkowania takiego dochodu przyznana państwu źródła przez postanowienia Konwencji. Państwo źródła może natomiast w ramach swego prawa wewnętrznego nie objąć pewnych dochodów podatkiem dochodowym, bądź przewidzieć zwolnienia lub ulgi podatkowe eliminują potrzebę zapłaty podatku od tych dochodów. Nie zmienia to jednak faktu, że w świetle umów drugie państwo (państwo miejsca zamieszkania lub siedziby) będzie obowiązane zastosować metody unikania podwójnego opodatkowania wynikającą z umowy.

Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej na pokładzie statków są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) ww. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku od ww. dochodów także w sytuacji, gdy od tych dochodów nie został odprowadzony podatek w Wielkiej Brytanii oraz w przypadku osiągania wyłącznie ww. dochodów nie ma również obowiązku składania zeznania podatkowego.

Powyższe będzie miało również zastosowanie do dochodów z pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajdują się w Wielkiej Brytanii uzyskiwanych w latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.