IPPB4/4511-169/16-2/MP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii.
IPPB4/4511-169/16-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. dochody uzyskiwane za granicą
 3. nieograniczony obowiązek podatkowy
 4. praca najemna
 5. statek morski
 6. transport międzynarodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, nie posiada innego obywatelstwa. W Polsce posiada miejsce zamieszkania i zameldowania dla celów podatkowych. W Polsce posiada rodzinę, żonę, dzieci oraz główny ośrodek interesów życiowych. Wnioskodawca jest marynarzem, wykonującym swoją pracę na statkach pływających po wodach międzynarodowych. W 2015 roku Wnioskodawca miał podpisaną umowę o pracę z firmą zarejestrowaną w Singapurze. Umowy były zawierane w Singapurze. Rachunki do umów o pracę jak i wynagrodzenie wypłacane było na konto bankowe przez firmę z Singapuru. W dniu 8 grudnia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od firmy z Singapuru, informację o potwierdzeniu zatrudnienia. Informacja ta została przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. W treści otrzymanego dokumentu wskazano: „Potwierdzamy niniejszym, że Pan... jest zatrudniony przez ... PTE i pracował na statku (statkach) pływających po wodach międzynarodowych pod faktycznym zarządem F. w Wielkiej Brytanii. F. ma umowę o usługi mające na celu dostarczenie oficerów do F. Ltd (UK).” Z rachunków otrzymywanych z firmy zarejestrowanej w Singapurze wynika, że nie pobierali oni od wynagrodzenia Wnioskodawcy podatku dochodowego. W 2015 r. Wnioskodawca nie otrzymywał żadnego dochodu na terytorium Polski. W 2016 r. Wnioskodawca nadal będzie zatrudniony przez firmę zarejestrowaną w Singapurze.

Reasumując, Wnioskodawca jest marynarzem posiadającym obywatelstwo jak i miejsce zamieszkania w Polsce. Jako marynarz wykonuje swoją pracę na statkach pływających po wodach międzynarodowych. Wnioskodawca jest zatrudniony przez firmę z Singapuru. Wynagrodzenie wypłacane jest przez firmę z Singapuru, która nie pobierała od tego wynagrodzenia podatku. Z otrzymanego dokumentu, potwierdzającego zatrudnienie Wnioskodawcy wynika, że był zatrudniony w przedsiębiorstwie mającym faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dochód osiągnięty w 2015 roku zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym, przy wykonywaniu pracy najemnej na pokładzie statku żeglugi międzynarodowej w oparciu o umowę o pracę zawartą z firmą z Singapuru mającą faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii, będzie podlegał opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii a w Polsce będzie zwolniony... Czy prawidłowe jest stanowisko, że w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nie będzie musiał składać deklaracji podatkowych, w sytuacji gdy w 2015 roku nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że uzyskując dochód w następnych latach podatkowych zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym, gdy Wnioskodawca nie będzie miał innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, nie będzie musiał składać deklaracji podatkowych i opłacać podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, że od dochodu otrzymanego od firmy z Singapuru mającej faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić podatku dochodowego, jeżeli nie został on zapłacony przez pracodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zadanych pytań numer 1 i 2 dochód uzyskany w związku z wykonywaniem pracy na międzynarodowym statku morskim, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo mające faktyczną siedzibę zarządu w Wielkiej Brytanii nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski tylko będzie podlegał opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie musiał płacić podatku oraz składać rocznych deklaracji podatkowych w Polsce. Stanowisko Wnioskodawcy odnosi się zarówno do rozliczenia podatkowego za rok 2015 jak i za przyszłe lata podatkowe przy zachowaniu niezmienionego stanu faktycznego i prawnego.

Według Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 3 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku, dochód uzyskany za pracę najemną wykonywaną na statku pływającym po wodach międzynarodowych powinien zostać opodatkowany zgodnie z faktyczną siedzibą zarządu przedsiębiorstwa, które zatrudnia Wnioskodawcę czyli w Wielkiej Brytanii.

Art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. Z treści niniejszego artykułu wynika, że dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii może być opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce.

Natomiast stojąc na stanowisku, że niniejsza Konwencja ma za zadanie unikanie podwójnego opodatkowania, w ocenie Wnioskodawcy nie ma On obowiązku wyliczania i odprowadzania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych od pracodawcy mającego faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo Wnioskodawca uważa, że w zaprezentowanym stanie faktycznym bardzo ważny jest art. 22 ust. 2 pkt a) wspomnianej wyżej Konwencji, którego brzmienie zaprezentowano: „Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu”.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest zgodne z interpretacjami indywidualnymi z dnia 9 czerwca 2009 r. (sygn. ITB2/415-347/09/IB), 25 listopada 2010 r. (sygn. ITPB2/415-801/10/IB), 22 grudnia 2011 r. (sygn. ITPB2/415-866/11/IB), 17 sierpnia 2012 r. (sygn. ITPB2/415-545/12/IB), 5 czerwca 2015 r. (sygn. ITPB2/4511-475/15/IB).

W odniesieniu do zadanego pytania numer 3 Wnioskodawca uważa, że w sytuacji, gdy od dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski, istniał obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii, a pomimo tego obowiązku przedsiębiorstwo z Wielkiej Brytanii tego nie uczyniło, to ta sytuacja nie ma wpływu na konieczność zapłacenia tego podatku w Polsce. W ocenie Wnioskodawcy nie sprawiedliwe i krzywdzące byłoby karanie pracownika za uchybienia pracodawcy zagranicznego.

Stanowisko w tym zakresie zgodne jest z interpretacją indywidualną z dnia 20 maja 2009 r. (sygn. ITPB2/415-248/09/IB) gdzie stan faktyczny był zbliżony.

Reasumując zgodnie, z opisanym stanem faktycznym, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę, z tytułu wykonywania pracy na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. miedzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i zysków majątkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 14 ust. 3 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt g) ww. Konwencji określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 pkt h) ww. Konwencji).

W sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce posiada miejsce zamieszkania i zameldowania dla celów podatkowych. W Polsce posiada rodzinę, żonę, dzieci oraz główny ośrodek interesów życiowych. Wnioskodawca jest marynarzem, wykonującym swoją pracę na statkach pływających po wodach międzynarodowych. Wnioskodawca jest zatrudniony przez firmę z Singapuru. Wynagrodzenie wypłacane jest przez firmę z Singapuru, która nie pobierała od tego wynagrodzenia podatku. Z otrzymanego dokumentu, potwierdzającego zatrudnienie Wnioskodawcy wynika, że był zatrudniony w przedsiębiorstwie mającym faktyczny zarząd w Wielkiej Brytanii.

W 2015 r. Wnioskodawca nie otrzymywał żadnego dochodu na terytorium Polski. W 2016 r. Wnioskodawca nadal będzie zatrudniony przez firmę zarejestrowaną w Singapurze.

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności oraz przedstawiony powyżej stan prawny uznać zatem należy, że w stosunku do dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku znajduje zastosowanie przepis art. 14 ust. 3 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

W konsekwencji, dochody, osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające faktyczny zarząd na terytorium Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować określoną w art. 22 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. Konwencji, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Zjednoczonym Królestwie.
 3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Wielkiej Brytanii, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W przypadku metody wyłączenia z progresją, Komentarz stanowi, że państwo miejsca zamieszkania lub siedziby powinno zwolnić z opodatkowania dochód i majątek, który może być opodatkowany w innym państwie zgodnie z postanowieniami Konwencji. W związku z tym państwo miejsca zamieszkania lub siedziby musi przyznać zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania.

Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że w świetle zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, warunkiem koniecznym do zastosowania jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania, nie jest zapłata podatku w państwie źródła, a jedynie możliwość opodatkowania takiego dochodu przyznana państwu źródła przez postanowienia Konwencji. Państwo źródła może natomiast w ramach swego prawa wewnętrznego nie objąć pewnych dochodów podatkiem dochodowym, bądź przewidzieć zwolnienia lub ulgi podatkowe eliminują potrzebę zapłaty podatku od tych dochodów. Nie zmienia to jednak faktu, że w świetle umów drugie państwo (państwo miejsca zamieszkania lub siedziby) będzie obowiązane zastosować metody unikania podwójnego opodatkowania wynikającą z umowy.

Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej na pokładzie statków są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) ww. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku od ww. dochodów także w sytuacji, gdy od tych dochodów nie został odprowadzony podatek w Wielkiej Brytanii oraz w przypadku osiągania wyłącznie ww. dochodów nie ma również obowiązku składania zeznania podatkowego.

Powyższe będzie miało również zastosowanie do dochodów z pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajdują się w Wielkiej Brytanii uzyskiwanych w latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.