1061-IPTPB1.4511.331.2016.2.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1) Czy w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z 2006 r. (zwana dalej Konwencją), w związku z czym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej za 2015 r.?
2) Czy dochód Wnioskodawczyni będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej w przypadku braku osiągania dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następnych latach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z wykonywaniem pracy na pokładach statków morskich (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.331.2016.1.SJ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 10 czerwca 2016 r. (data doręczenia 14 czerwca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 19 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), nadanym dnia 20 czerwca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest obywatelem RP, nie posiada innego obywatelstwa. W Polsce posiada stałe miejsce zamieszkania i zameldowania. Wnioskodawczyni wykonuje działalność zarobkową jako marynarz żeglugi międzynarodowej na statkach morskich pływających na wodach międzynarodowych. Ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się pośrednictwem w zatrudnieniu marynarzy zarejestrowanym w Singapurze, wynagrodzenie wypłacane jest za pośrednictwem tegoż przedsiębiorstwa.

Statki morskie na których Wnioskodawczyni wykonuje pracę pływają pod banderą ...... Faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego owe statki morskie znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Siedziba tego przedsiębiorstwa, podobnie jak siedziba zarządu również znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni nie posiada wiedzy, czy przedsiębiorca pośredniczący w Jej zatrudnieniu (spółka zarejestrowana w Singapurze), ani na rzecz którego wykonuje pracę (przedsiębiorca zarządzający statkami i posiadający siedzibę zarządu w Wielkiej Brytanii), odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych za pracę najemna, bądź opłaca podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawczyni wykonując umowę, pracuje w ustalonym z góry systemie – około 90 dni. Wykonuje pracę na międzynarodowych statkach morskich, a około 70 dni przebywa na terytorium RP. Tym samym, w Polsce w roku podatkowym 2016 (jaki i następnych latach) uzyska status Rezydencji Podatkowej.

Wnioskodawczyni nie uzyskuje też przychodów na terytorium Polski w związku z wykonywaniem umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, ani innej umowy do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenie, Wnioskodawczyni nie prowadzi również działalności gospodarczej oraz nie uzyskuje przychodów w związku z wynajmem lub dzierżawą nieruchomości położonych na terytorium RP.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że Wnioskodawczyni jest od maja 2015 r. zatrudniona przez pracodawcę singapurskiego jako oficer na pokładach statków eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej (tankowce i gazowce) przez przedsiębiorstwo z siedzibą i miejscem faktycznego zarządu w Wielkiej Brytanii. Według posiadanych informacji, Wnioskodawczyni zatrudniona jest przez spółkę prawa singapurskiego, która prowadzi swoją działalność w Singapurze, w oparciu o tamtejszych pracowników i personel zarządzający. Spółka ta jest wyspecjalizowana w świadczeniu usług związanych z rekrutacją i zatrudnianiem marynarzy i posiada certyfikat zgodności z MLC (Konwencją o pracy na morzu), wydany przez tamtejsze władze morskie (.....). Zarazem, umowy o pracę jako miejsce pracy wskazują statki eksploatowane i zarządzane przez firmę ..... Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wszelkie decyzje biznesowe oraz operacyjne dotyczące tychże statków są podejmowane w Wielkiej Brytanii. Statki te podnoszą banderę .... i stanowią brytyjską własność. .... Ltd. jest najstarszym na świecie armatorem tankowców (założonym w 1915 r.) i od początku znajdował się w strukturze grupy kapitałowej koncernu naftowego ..... (dawniej ......), który notowany jest na giełdzie w Londynie. Według strony internetowej .... Ltd., spółka ta obecnie dysponuje flotą tankowców, które są przez nią eksploatowane na podstawie umowy czarteru na czas, ale w jej własnym imieniu.

.... Ltd. jest legalną firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i podlegającą Brytyjskiemu prawu podatkowemu. W związku z tym, Wnioskodawczyni wnioskuje, że jej dochody uzyskane z tytułu pracy na statkach podlegają opodatkowaniu według tamtejszego prawa. Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym w Polsce i jest objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce.

Wnioskodawczyni nie uzyskała w 2015 r. przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie osiąga ich na moment złożenia uzupełnienia wniosku. Wnioskodawczyni nie złożyła zeznania podatkowego za 2015 r. oraz nie zamierza składać zeznania podatkowego w następnych latach, jeśli jej sytuacja zawodowa nie ulegnie zmianie (tj. będzie pracowała jako oficer na pokładach statków morskich w firmie ..... i nie będzie osiągała innych dochodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

Wnioskodawczyni zamierza osiągać w kolejnych latach dochody wyłącznie z tytułu pracy najemnej na pokładach statków eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej i zarządzanych przez firmę ......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z 2006 r. (zwana dalej Konwencją), w związku z czym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej za 2015 r....
 2. Czy dochód Wnioskodawczyni będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej w przypadku braku osiągania dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następnych latach...
 3. Czy w sytuacji, gdyby Wnioskodawczyni, oprócz dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy najemnej na statkach morskich w firmie BP, osiągnęła dochody opodatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie miała obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni odnośnie pytań Nr 1, 2. Natomiast w zakresie pytania Nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad 1)

Zastosowanie w sprawie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. W związku z tym dochód Wnioskodawczyni korzysta z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawczyni nie osiągając w 2015 r. dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej za 2015 r.

Ad 2)

W kolejnych latach dochód Wnioskodawczyni będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani składania deklaracji podatkowej w przypadku braku osiągania dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej odnośnie Ad 1) oraz Ad 2):

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ww. Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo umawiającego się państwa może być opodatkowane w tym państwie. Zarazem, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt f) oraz pkt g) ww. Konwencji, określenie „przedsiębiorstwo” ma zastosowanie do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zaś określenia „przedsiębiorstwo umawiającego się państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego umawiającego się państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym umawiającym się państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie.

Skoro zatem Wnioskodawczyni wykonuje pracę na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę prawną (spółkę) mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii, które statkami tymi uprawia żeglugę we własnym imieniu i na własny rachunek (tj. jako ich armator - por. Art. 7 Kodeksu morskiego), to zastosowanie powinien znaleźć artykuł 14 ust. 3 Konwencji. Faktyczne miejsce zarządu armatora statków, na których jest zatrudniona Wnioskodawczyni, znajduje się w Wielkiej Brytanii - wskazuje na to nawet sama nazwa armatora (.... to skrót od .....). W Singapurze swoją siedzibę i miejsce zarządu ma tylko spółka zatrudniająca Wnioskodawczynię. Spółka ta - według wiedzy Wnioskodawczyni - jest powiązana kapitałowo i organizacyjnie z armatorem statków, na których jest (będzie) zatrudniona Wnioskodawczyni.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 2 pkt a) oraz pkt c) Konwencji, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.
 2. jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód.

Innymi słowy, Konwencja jako metoda unikania podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją (opisaną także w art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 14 ust. 3 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. nr 250, poz. 1840) bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo umawiającego się państwa może być opodatkowane w tym państwie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt g) ww. Konwencji określenia „przedsiębiorstwo umawiającego się państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego umawiającego się państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym umawiającym się państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie.

W sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawczyni posiadająca rezydencję podatkową W Polsce będzie uzyskiwała dochody z pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba oraz faktyczny zarząd znajdują się w Wielkiej Brytanii.

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności oraz przedstawiony powyżej stan prawny według Wnioskodawczyni uznać należy, że w stosunku do dochodów uzyskanych przez Wnioskodawczynię z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku znajduje zastosowanie przepis art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Zgodnie z ww. umową opodatkowanie dochodu z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, może nastąpić w państwie, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa eksploatującego statek w transporcie międzynarodowym. W konsekwencji, dochody, które będą osiągane przez Wnioskodawczynię z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować określoną w art. 22 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Zatem, dochód osiągnięty przez Wnioskodawczynię, który zgodnie ze wskazaną Konwencją, podlega prawu podatkowemu w Wielkiej Brytanii, jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, a w przypadku braku osiągnięcia przez Wnioskodawczynię dochodów w Polsce, Wnioskodawczyni nie jest i nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce, ani do składania w Polsce deklaracji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Wnioskodawczyni uznaje, że Jej stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada innego obywatelstwa, w Polsce posiada stałe miejsce zamieszkania i zameldowania. Od maja 2015 r. Wnioskodawczyni jest zatrudniona przez pracodawcę singapurskiego jako oficer na pokładach statków eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej (tankowce i gazowce). W roku podatkowym 2016 (jaki i następnych latach) Wnioskodawczyni uzyska w Polsce status Rezydencji Podatkowej. Wnioskodawczyni nie uzyskuje też przychodów na terytorium Polski. Wnioskodawczyni wykonuje działalność zarobkową jako marynarz żeglugi międzynarodowej na statkach morskich pływających na wodach międzynarodowych. Wnioskodawczyni ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się pośrednictwem w zatrudnianiu marynarzy zarejestrowanym w Singapurze. Jednakże statki morskie na których Wnioskodawczyni wykonuje pracę pływają pod banderą ...... Faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego owe statki morskie znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Siedziba tego przedsiębiorstwa, podobnie jak i siedziba zarządu również znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii.

W celu ustalenia w którym kraju podlegały będą opodatkowaniu dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię należy poddać analizie przepisy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 443) oraz przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840).

Stosownie do treści art. 15 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane, w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa (Singapuru) podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Singapurze). Jednakże, jeżeli takie wynagrodzenie jest uzyskiwane przez osobę mająca miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) wówczas może ono także być opodatkowane w tym drugim Państwie (w Polsce).

W myśl art. 3 ust. 1 lit. f) ww. umowy określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Natomiast określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo którego faktyczny zarząd znajduje się w Umawiającym się Państwie z wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie – art. 3 ust. 1 lit. h) umowy polsko-singapurskiej.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie (w Wielkiej Brytanii).

Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji polsko-brytyjskiej określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Natomiast określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa (Wielkiej Brytanii), z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie – art. 3 pkt 1 lit. h) Konwencji polsko-brytyjskiej.

Analiza powyższego wskazuje, że skoro – jak twierdzi Wnioskodawczyni – statek na pokładzie którego wykonuje Ona pracę jest i będzie eksploatowany przez przedsiębiorstwo, którego siedziba i faktyczny zarząd znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii, w niniejszej sprawie zastosowanie będą miały postanowienia wyżej powołanej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych w szczególności jej art. 14 ust. 3.

Tym samym do dochodów, które zostały osiągnięte przez Wnioskodawczynię w 2015 r. i zostaną osiągnięte w latach następnych, będzie miała zastosowanie wskazana we wniosku Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

W konsekwencji, uwzględniając dyspozycję art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dochód Wnioskodawczyni z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i zarząd w Wielkiej Brytanii, może być opodatkowane zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Zjednoczonym Królestwie.
 3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Zatem w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Ww. zasada znajduje odzwierciedlenie w treści art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl jego postanowień jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ww. ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z pracy wykonywanej na pokładzie statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba oraz faktyczny zarząd znajdują się w Wielkiej Brytanii, są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłaty podatku od ww. dochodów oraz w przypadku osiągania wyłącznie ww. dochodów nie ma również obowiązku składania zeznania podatkowego za 2015 r. oraz w latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.