Statek morski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek morski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lis

Istota:

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statku eksploatowanym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Niemczech.

Fragment:

W związku z powyższym, w stosunku do dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo mające zarząd i siedzibę w Niemczech znajduje zastosowanie przepis art. 15 ust. 4 Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. (Dz. U. 2005 r., Nr 12, poz. 90). W myśl tego przepisu, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) ww. Umowy, określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub statkiem żeglugi śródlądowej eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski, statek powietrzny lub statek (...)

2018
1
maj

Istota:

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji polsko-brytyjskiej określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie – art. 3 ust. 1 lit. h) Konwencji polsko-brytyjskiej. Analiza przyjętych przez umawiające się państwa uregulowań wskazuje, że skoro – jak twierdzi Wnioskodawca – statek, na pokładzie (...)

2018
1
mar

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo portugalskie

Fragment:

Konwencji, „ Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub powietrznego albo przez osobę obsługującą pojazd transportu drogowego, eksploatowany w transporcie międzynarodowym, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa ”. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawca spełnia przesłanki warunkujące zastosowanie zapisów wspomnianej Konwencji tj.: wykonuje pracę na pokładzie statku morskiego, wykonuje pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, wykonuje pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo portugalskie. Ze względu na powyższe zastosowanie znajdują tu zapisy art. 15 ust. 3 ww. Konwencji, która w art. 23 ust. 1 lit. a pkt (I) reguluje również kwestię podwójnego opodatkowania „ (I) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami mniejszej konwencji może być opodatkowany w Portugali, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień pkt (II), taki dochód lub majątek od opodatkowania.

2018
10
lut

Istota:

Czy do rozliczenia dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę na podstawie opisanego kontraktu zawartego z przedsiębiorstwem zatrudniającym marynarzy zarejestrowanym w Singapurze, w którym praca będzie wykonywana na statku morskim żeglugi międzynarodowej, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd oraz siedziba znajdują się w Wielkiej Brytanii będą miały zastosowanie ustalenia i przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Singapurem, czy też umowy zawartej przez Polskę z Wielką Brytanią ?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji polsko-brytyjskiej, określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie – art. 3 ust. 1 lit. h) Konwencji polsko-brytyjskiej. Analiza powyższego wskazuje, że skoro – jak twierdzi Wnioskodawca – statek na pokładzie którego wykonuje pracę jest eksploatowany (...)

2017
30
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem w Norwegii.

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ust. 3 tej Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, może być opodatkowane w tym Państwie. W myśl art. 3 ust. 1 lit. f) ww. Konwencji określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” oraz „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji). Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego uznać należy, że dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii mogą być opodatkowane zarówno w Norwegii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce.

2016
27
lip

Istota:

1) Czy w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z 2006 r. (zwana dalej Konwencją), w związku z czym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej za 2015 r.?
2) Czy dochód Wnioskodawczyni będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej w przypadku braku osiągania dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następnych latach?

Fragment:

Wnioskodawczyni wykonuje działalność zarobkową jako marynarz żeglugi międzynarodowej na statkach morskich pływających na wodach międzynarodowych. Ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się pośrednictwem w zatrudnieniu marynarzy zarejestrowanym w Singapurze, wynagrodzenie wypłacane jest za pośrednictwem tegoż przedsiębiorstwa. Statki morskie na których Wnioskodawczyni wykonuje pracę pływają pod banderą ...... Faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego owe statki morskie znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Siedziba tego przedsiębiorstwa, podobnie jak siedziba zarządu również znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni nie posiada wiedzy, czy przedsiębiorca pośredniczący w Jej zatrudnieniu (spółka zarejestrowana w Singapurze), ani na rzecz którego wykonuje pracę (przedsiębiorca zarządzający statkami i posiadający siedzibę zarządu w Wielkiej Brytanii), odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych za pracę najemna, bądź opłaca podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni wykonując umowę, pracuje w ustalonym z góry systemie – około 90 dni. Wykonuje pracę na międzynarodowych statkach morskich, a około 70 dni przebywa na terytorium RP.

2016
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Nr 250, poz. 1840) bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt g) ww. Konwencji określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 pkt h) ww. Konwencji). W sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce posiada miejsce zamieszkania i zameldowania dla celów podatkowych. W Polsce posiada rodzinę, żonę, dzieci oraz główny ośrodek interesów życiowych.

2012
1
wrz

Istota:

Obowiązek podatkowy w związku z uzyskiwaniem dochodów z pracy najemnej na statkach.

Fragment:

Konwencji reguluje, iż wynagrodzenia uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie. Jeżeli wynagrodzenie zostało uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.), wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym odbiorca wynagrodzenia ma miejsce zamieszkania. Wnioskodawca wskazuje, że umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku reguluje w art. 4 ust. 1, iż "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania (..) siedzibę zarządu. Z kolei zgodnie art. 15 ust. 3 tej umowy, wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej albo na pokładzie statku żeglugi śródlądowej podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

2012
20
mar

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu 27.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest spółką komandytowo-akcyjną. Spółka jest właścicielem statku morskiego. Przedmiotem jej działalności jest m.in. transport wodny śródlądowy pasażerski, transport morski i przybrzeżny pasażerski oraz wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego. Spółka zamierza również wynajmować (czarterować) statek morski osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na wodach Unii Europejskiej i poza jej granicami. Wnioskodawczyni zamierza prowadzić między innymi następujące działania: Szkolenia na patenty żeglarskie i motorowodne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r., w sprawie uprawiania żeglarstwa. Szkolenia (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca musi płacić podatek w Polsce?

Fragment:

Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu – w myśl ust. 3 – wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Z przepisu art. 3 ust. 1 lit. g wynika natomiast, iż - w rozumieniu niniejszej Konwencji - jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Użyty w art. 14 ust. 3 ww. umowy zwrot „ może być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, w którym podatnik świadczy pracę. Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu i siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, może być opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce.