Statek morski | Interpretacje podatkowe

Statek morski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek morski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem w Norwegii.
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 3 tej Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, może być opodatkowane w tym Państwie. W myśl art. 3 ust. 1 lit. f) ww. Konwencji określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” oraz „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji). Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego uznać należy, że dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii mogą być opodatkowane zarówno w Norwegii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce.
2017
30
maj

Istota:
1) Czy w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z 2006 r. (zwana dalej Konwencją), w związku z czym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej za 2015 r.?
2) Czy dochód Wnioskodawczyni będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej w przypadku braku osiągania dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następnych latach?
Fragment:
Wnioskodawczyni wykonuje działalność zarobkową jako marynarz żeglugi międzynarodowej na statkach morskich pływających na wodach międzynarodowych. Ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się pośrednictwem w zatrudnieniu marynarzy zarejestrowanym w Singapurze, wynagrodzenie wypłacane jest za pośrednictwem tegoż przedsiębiorstwa. Statki morskie na których Wnioskodawczyni wykonuje pracę pływają pod banderą ...... Faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego owe statki morskie znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Siedziba tego przedsiębiorstwa, podobnie jak siedziba zarządu również znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni nie posiada wiedzy, czy przedsiębiorca pośredniczący w Jej zatrudnieniu (spółka zarejestrowana w Singapurze), ani na rzecz którego wykonuje pracę (przedsiębiorca zarządzający statkami i posiadający siedzibę zarządu w Wielkiej Brytanii), odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych za pracę najemna, bądź opłaca podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni wykonując umowę, pracuje w ustalonym z góry systemie – około 90 dni. Wykonuje pracę na międzynarodowych statkach morskich, a około 70 dni przebywa na terytorium RP.
2016
27
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Nr 250, poz. 1840) bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt g) ww. Konwencji określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 pkt h) ww. Konwencji). W sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce posiada miejsce zamieszkania i zameldowania dla celów podatkowych. W Polsce posiada rodzinę, żonę, dzieci oraz główny ośrodek interesów życiowych.
2016
15
kwi

Istota:
Obowiązek podatkowy w związku z uzyskiwaniem dochodów z pracy najemnej na statkach.
Fragment:
Konwencji reguluje, iż wynagrodzenia uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie. Jeżeli wynagrodzenie zostało uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.), wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym odbiorca wynagrodzenia ma miejsce zamieszkania. Wnioskodawca wskazuje, że umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku reguluje w art. 4 ust. 1, iż "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania (..) siedzibę zarządu. Z kolei zgodnie art. 15 ust. 3 tej umowy, wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej albo na pokładzie statku żeglugi śródlądowej podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.
2012
1
wrz

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu 27.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest spółką komandytowo-akcyjną. Spółka jest właścicielem statku morskiego. Przedmiotem jej działalności jest m.in. transport wodny śródlądowy pasażerski, transport morski i przybrzeżny pasażerski oraz wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego. Spółka zamierza również wynajmować (czarterować) statek morski osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na wodach Unii Europejskiej i poza jej granicami. Wnioskodawczyni zamierza prowadzić między innymi następujące działania: Szkolenia na patenty żeglarskie i motorowodne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r., w sprawie uprawiania żeglarstwa. Szkolenia (...)
2012
20
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca musi płacić podatek w Polsce?
Fragment:
Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu – w myśl ust. 3 – wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Z przepisu art. 3 ust. 1 lit. g wynika natomiast, iż - w rozumieniu niniejszej Konwencji - jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Użyty w art. 14 ust. 3 ww. umowy zwrot „ może być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, w którym podatnik świadczy pracę. Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu i siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, może być opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce.
2011
1
lip

Istota:
Czy używany statek morski będzie traktowany jako używany środek transportu, o którym mowa w art. 16 j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? A co za tym idzie, czy będzie uzasadnione przyjęcie 30 - miesięcznego okresu amortyzacji ?
Fragment:
Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji używanego statku morskiego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji używanego statku morskiego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza kupić używany statek morski. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy używany statek morski będzie traktowany jako używany środek transportu, o którym mowa w art. 16 j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ... A co za tym idzie, czy będzie uzasadnione przyjęcie 30 - miesięcznego okresu amortyzacji ... Zdaniem Wnioskodawcy tak, gdyż przepis art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 16a powołanej ustawy, wraz z Załącznikiem nr 1. Z tego względu w przypadku, gdy nabywany przez podatnika środek trwały jest taborem pływającym, o którym mowa w Załączniku nr 1, lecz jednocześnie jest używany, spełnia wymogi stawiane przez art. 16j ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, wówczas podatnik ma prawo dokonać amortyzacji 30 - miesięcznej.
2011
1
cze

Istota:
Czy używany statek morski będzie traktowany jako używany środek transportu, o którym mowa w art. 16j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? A co za tym idzie, czy będzie uzasadnione przyjęcie 30-miesięcznego okresu amortyzacji?
Fragment:
(...) statku morskiego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełniony pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) – dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu amortyzowania zakupionego używanego statku morskiego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Spółka zamierza kupić używany statek morski. Spółka zamierza zawrzeć umowę leasingu używanego statku morskiego z właścicielem statku, spółką z siedzibą w Islandii. Dodatkowo w odniesieniu do zdarzenia pierwszego, Spółka w piśmie z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) wskazała, iż statek był używany przed jego nabyciem nieprzerwanie od czasu jego wybudowania w 1995 roku, tj. 13 lat. W związku z powyższym, zadano następujące pytania. Czy używany statek morski będzie traktowany jako używany środek transportu, o którym mowa w art. 16j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... A co za tym idzie, czy będzie uzasadnione przyjęcie 30-miesięcznego okresu amortyzacji...
2011
1
cze

Istota:
Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem poza terytorium kraju usług na ruchomym majątku rzeczowym.
Fragment:
W związku z tym należy zwrot ten interpretować w oparciu o wykładnię językową, jako wszelkie usługi wykonywane przez podatnika, w wyniku których następuje wytworzenie nowego produktu z powierzonych materiałów, jego przerobienie lub ulepszenie, przy czym podatnik świadczący usługę nie jest właścicielem towaru powierzonego ani wytworzonego, przerobionego lub ulepszonego. Art. 28 ust. 7 ustawy stanowi, że w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c) i d), świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Zgodnie z ust. 8 wskazanego artykułu, w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju. W świetle art. 96 ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.
2011
1
cze

Istota:
Gdzie podlega opodatkowaniu wynagrodzenie z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku pod norweską banderą?
Fragment:
Przepis ten, zgodnie z art. 4a ustawy, stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Na podstawie z art. 15 ust. 3 umowy dnia 24 maja 1977 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. (Dz. U. z 1979 r. Nr 27, poz. 157), zwanej dalej "umową", wynagrodzenie z pracy najemnej wykonywanej między innymi na pokładzie statku może być opodatkowana w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Zatem, dochody z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku należącego do przedsiębiorstwa, którego zarząd znajduje się w Norwegii, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Jednocześnie umowa w art. 24 ust. 1 umowy, przewiduje metodę rozliczenia podatku, która ma zapobiec podwójnemu opodatkowaniu. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Norwegii, to Polska zwolni, stosownie do postanowień ustępu 2, taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby stosować stopę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód lub majątek nie podlegał takiemu zwolnieniu.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.