Statek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla czynności dostawy, wymiany i uruchomienia radarów nawigacyjnych na okrętach (...) oraz szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu.

Fragment:

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w świetle powołanych przepisów pozwala zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadcząc usługi – jak wynika z treści wniosku – sklasyfikowane jako PKWiU 30.11.9 „ usługi związane z przebudową, odbudową i wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających; usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających ”, polegające na dostawie i wymianie istniejących radarów nawigacyjnych oraz przeprowadzeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu, Spółka świadczyć będzie kompleksową usługę przebudowy okrętów. Skoro usługi te będą dotyczyły statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11. i Spółka będzie prowadziła dokumentację, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy, z której jednoznacznie będzie wynikało, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie, to przedmiotowe usługi będą korzystały - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy - z preferencyjnej, 0% stawki podatku. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że Spółka będzie wykonywała usługi związane z przebudową, odbudową i wyposażaniem statków, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2018
26
wrz

Istota:

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej na pokładzie statku są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. W konsekwencji, w sytuacji uzyskiwania wyłącznie wyżej wymienionych dochodów Wnioskodawca nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego lub innej deklaracji ich dotyczącej.

Fragment:

U. z 2006 r., Nr 250, poz. 1840) bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji polsko-brytyjskiej określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie – art. 3 ust. 1 lit. h) Konwencji polsko-brytyjskiej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (RP), nie posiada innego obywatelstwa.

2018
16
kwi

Istota:

Dochody z pracy najemnej na statkach morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Luksemburgu.

Fragment:

Dla rezydentów w krajach nordyckich (skandynawskich) wykonujących pracę na statkach podnoszących zagraniczną banderę eksploatowanych przez norweski podmiot albo norweskiego pracodawcę wykonującego działalność na statku. Obowiązek podatkowy wskazany w punkcie 1 i 2 nie ma zastosowania do rezydenta spoza regionu zatrudnionego na pokładzie statku zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S. albo zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę prowadzącego działalność na pokładzie statku. Obowiązek podatkowy nie ma zastosowania do osoby fizycznej podlegającej opodatkowaniu w oparciu o paragraf 1 Petroleum Taxation Act (tj. wydobycia gazu i ropy na norweskim szelfie kontynentalnym). Z powyższego wynika, iż zasadą jest opodatkowanie w Norwegii dochodu marynarzy uzyskiwanego z pracy na statkach podnoszących banderę norweską i eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo. Natomiast z opodatkowania zwalnia się: osoby wykonujące pracę na statkach zarejestrowanych w NIS, oraz osoby wykonujące pracę na pokładach statków nie podnoszących bandery norweskiej, osoby wykonujące pracę dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na pokładzie danego statku. W związku z powyższym, uzyskiwanie dochodu z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku zarejestrowanego w N.I.S. albo podnoszącego inną zagraniczną banderę, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w Polsce z uwagi na zwolnienie tego dochodu spod opodatkowania w Norwegii.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do czynności wykonywanych na rzecz armatora morskiego.

Fragment:

Jak wskazano powyżej, Spółka świadczy usługi najmu nieruchomości, którą Najemca jest zobowiązany używać zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. na potrzeby cumowania statku rybackiego i przeprowadzenia na nim, bez korzystania w tym celu z placu przy nabrzeżu, prac wykonywanych przez załogę oraz przez osoby trzecie, mających na celu modernizację przetwórni statku. Ponadto Spółka świadczy na rzecz armatora statku usługi dostawy wody na statek (tankowania), dostawy energii elektrycznej na statek, obsługi ruchu pieszego i samochodów armatora, usługi cumowania i odcumowania, wynajmu przetwornicy częstotliwości oraz wynajmu kabla zasilającego jednostkę w energię elektryczną. Powyższe czynności dokonywane są na rzecz armatora morskiego - podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską. Statek, do którego dostarczana jest woda i energia elektryczna, jest statkiem rybackim używanym do połowów. Na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest on sklasyfikowany pod symbolem PKWIU ex 30.11.31.0. Biorąc pod uwagę treść art. 7 ust. 1 oraz art. 2 pkt 6 ustawy, należy zauważyć, że dostawa energii elektrycznej i wody na statek, wynajem przetwornicy częstotliwości oraz wynajem kabla zasilającego jednostkę (statek) w energię elektryczną stanowi dostawę towarów. W zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania dostawy energii elektrycznej na potrzeby statku w związku z cumowaniem, znajdzie zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. W świetle wyżej wskazanego przepisu - miejscem opodatkowania tej dostawy będzie miejsce, w którym nabywca korzysta z tych towarów i je zużywa.

2018
16
kwi

Istota:

Stawka podatku dla usług wykonywanych na statkach i łodziach.

Fragment:

Wobec powyższego należy stwierdzić, że o ile rzeczywiście - jak wskazuje treść wniosku – ww. usługi będą dotyczyły wyłącznie statków wymienionych w PKWiU w klasie 30.11, to po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny będzie Pan uprawniony do opodatkowania ich - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy – stawką podatku 0%. Nie można jednak się zgodzić, że stawka ta będzie miała zastosowanie przy świadczeniu ww. usług w odniesieniu do łodzi, gdyż - jak wynika z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) - co prawda dział 30.1 wymienia statki i łodzie, ale klasa 30.11 obejmuje jedynie statki i konstrukcje pływające, natomiast łodzie (wycieczkowe i sportowe) wymienione są w klasie 30.12. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku zakotwiczonego na stałe na polu naftowym u wybrzeży Nigerii.

Fragment:

Czy do dochodów Wnioskodawcy z tytułu pracy na statku zakotwiczonym stale u brzegów Nigerii, znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia opisana w art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a updf? Czy w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę dochodów w Nigerii, do których, zgodnie z art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a updf stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, Wnioskodawca, w 2015 r. i latach następnych był, jest i będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego, czy podatek w państwie źródła został faktycznie pobrany? Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania pierwszego – do dochodów podatnika z tytułu pracy na statku zakotwiczonym stale u brzegów Nigerii, znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia opisana w art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a updf, co uzasadnia się następująco: Ponieważ statek, na którym jest zatrudniony Wnioskodawca jest statkiem zakotwiczonym na stałe w nigeryjskiej strefie ekonomicznej i nie jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym, kwestie dotyczące własności statku i miejsca jego faktycznego zarządu nie mają znaczenia w sprawie i zastosowanie powinny znaleźć ogólne zasady dotyczące opodatkowania pracy najemnej wykonywanej za granicą.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania 0% stawki podatku na dostawę statku wykorzystywanego do kontroli połowów.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 23 i 25 października 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku na dostawę statku wykorzystywanego do kontroli połowów. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o określenie stawki podatku należnego przy dostawie - budowie statku w stoczni polskiej lub zagranicznej (obszar UE), będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wnioskodawcy (organu administracji niezespolonej podległemu Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). Statek używany do kontroli połowów na Morzu ... - żegluga na pełnym morzu, również powyżej strefy wód terytorialnych i przybrzeżnych. Statek ten mieści się w grupowaniu: PKWiU 30.11.33.0 „ Pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające. ” Inspektorat będzie nabywał statek jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaki VAT będzie miał zastosowanie przy dostawie - budowie ww. statku? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, klasyfikacja PKWiU budowanego statku wskazuje, że dostawa objęta będzie stawką VAT 0% zgodnie z art. 83 ust. l pkt 1 ( PKWiU 30.11.33.0 ).

2018
29
mar

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla usług polegających na naprawie części składowych statków objętych klasyfikacją ex 30.11.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się Pan m.in. wykonywaniem usług polegających na naprawie części (np. sprężarek, wirówek itp.), które po takiej naprawie są montowane na statkach wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11. Usługę naprawy tychże części realizuje Pan na rzecz różnych podmiotów, które uczestniczą w łańcuchu dostaw tych elementów na statek jako podwykonawcy lub wykonawcy konkretnych prac na statkach, w których zakupione od Pana części (lub naprawione przez Pana) są montowane. Każdorazowo w takim przypadku sprzedaż opodatkowuje Pan zgodnie z art. 83 ust. 1 stawką VAT 0%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy stosuje Pan prawidłową stawkę VAT w przypadku, gdy wykonuje Pan remont części pochodzącej z jednostki pływającej, sklasyfikowanej w klasie PKWiU ex 30.11, która to część po dokonanej naprawie ponownie podlega zamontowaniu na tymże statku? Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje prawidłowo, gdy usługę polegającą na naprawie części składowej statku (np. sprężarek, wirówek itp.), która jest częścią składową statku sklasyfikowanego w klasie PKWiU ex 30.11. opodatkowuje stawką 0%. Uważa Pan, że postępuje prawidłowo stosując stawkę 0% niezależnie od tego czy podmiot zlecający naprawę jest właścicielem statku, z którego owa część pochodzi, czy też jest wykonawcą zleceń właściciela.

2018
27
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie w zakresie stawki podatku dla sprzedaży towarów przeznaczonych na jednostki „A”, w zakresie stawki podatku dla sprzedaży towarów przeznaczonych na jednostkę pływającą używaną do żeglugi na pełnym morzu, stosowaną do celów handlowych i przemysłowych oraz w zakresie stawki podatku dla sprzedaży towarów na rzecz pośrednika.

Fragment:

Podobnie „ C ” S.A. zamówiła właz wbudowywany w dalszej kolejności w „ D ”, czyli zgodnie z objaśnieniami powyżej, służący celom polskiej „ A ”. 1.2. „ E ” S.A. zamówiła meble na projekt Z – na projekt przebudowy statku na jednostkę „ F ” służącą do magazynowania, wstępnego przetwarzania i ekspediowania ropy odbieranej z platform wiertniczych, co oznacza, że meble Wnioskodawcy stają się wyposażeniem przebudowanego statku. Sprzedaż dokonywana jest pośrednikowi, firmie X, będącej przedsiębiorstwem handlu zagranicznego dostarczającego produkty niezbędne do budowy i remontów statków wszystkich typów. W złożonym zamówieniu występuje wprawdzie informacja na temat realizowanego projektu, np. Y statek 112-113, jednakże wg zapewnień klienta należy ją traktować poglądowo. Pojawia się również wskazanie na wymóg certyfikacji przez Rejestr, co oznacza, że zamówienie dotyczy statku pełnomorskiego. Zamawiający – pośrednik dokonuje dalszej sprzedaży wyrobów Wnioskodawcy Federacji Rosyjskiej i w związku z tym nie uzupełni treści zamówienia o dalszą charakterystykę jednostki pływającej, a szczególnie o jej przeznaczenie, co uniemożliwia porównanie jej z zapisami art. 83 ust. 1 ustawy o VAT. W załączeniu Wnioskodawca przedłożył zamówienia oraz faktury dotyczące opisanych zdarzeń. W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że statek Zx służy do magazynowania, wstępnego przetwarzania i ekspediowania ropy odbieranej z platform wiertniczych.

2017
24
paź

Istota:

Stawka podatku dla dostawy jednostek pływających.

Fragment:

Zgodnie z aktualną definicją przyjętą na gruncie przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich Polskiego Rejestru Statków statek ratowniczy to „ statek przeznaczony i wyposażony głównie do ratowania życia na morzu w każdych warunkach pogodowych ”. Zgodnie z zasadami klasyfikacji przyjętymi przez Polski Rejestr Statków, jednostki pływające spełniające wymagania dla uznania, ich za statki ratownicze w rozumieniu przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich są oznaczane odpowiednim symbolem: „ RESCUE VESSEL ”. Odnosząc powyższe do zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku należy zauważyć, że dostarczane jednostki pływające nie będą spełniać wymagań przewidzianych w standardach Polskiego Rejestru Statków dla statków ratowniczych. Bowiem w przypadku opisywanych jednostek nie będzie spełniona wskazana powyżej definicja statku ratowniczego (tj. statek przeznaczony i wyposażony głównie do ratowania życia na morzu w każdych warunkach pogodowych). Ponadto, gdyby jednostki spełniały wymagania przewidziane dla tego rodzaju statków zostałyby oznaczone odpowiednim symbolem (RESCUE VESSEL). Jak wynika z opisu zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, dostarczane przez Spółkę jednostki nie będą oznaczone takim symbolem.