Statek | Interpretacje podatkowe

Statek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku morskiego.
Fragment:
Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. l lit. g) konwencji. Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zauważyć, że art. 14 ust. 3 konwencji ma zastosowanie w przypadku, kiedy marynarz, mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, osiąga dochody w związku z pracą wykonywaną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Norwegii. Z treści wniosku i zadanego pytania wynika, iż faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statki morskie na pokładzie, których Wnioskodawca wykonuje pracę, znajduje się w Norwegii. Statki te są zarejestrowane w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S lub podnoszą zagraniczną banderę. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że dochody Wnioskodawcy z tytułu pracy na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające faktyczny zarząd w Norwegii, w myśl art. 14 ust. 3 konwencji, mogą być opodatkowane w obu państwach, tj. w Polsce, jak i w Norwegii.
2016
29
lip

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do sprzedaży części do statków
Fragment:
(...) statki pełnomorskie do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), pełnomorskie statki rybackie, pełnomorskie statki przetwórni oraz pełnomorskie pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), pchacze pełnomorskie (PKWiU ex 30.11.32.0), statki szkolne i badawcze rybołówstwa morskiego oraz statki ratownicze morskie (PKWiU ex 30.11.33.0). Z treści ww. art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika zatem, że stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji kiedy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przedmiotem dostawy są części lub wyposażenie (za wyjątkiem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu), których charakter wymusza użycie ich jako elementu części czy wyposażenia statku, powyższe części lub wyposażenia dotyczą środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, enumeratywnie wymienionych w ust. 1 pkt 1 ww. artykułu. Nie spełnienie chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek powoduje, że powyższa stawka preferencyjna nie ma zastosowania. Przepisy ww. ustawy nie zawierają regulacji stanowiącej o możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostawy wszelkich towarów przeznaczonych do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich.
2016
6
lip

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% w przypadku nabycia na terytorium kraju oraz importu statku wielozadaniowego do ratowania życia i zwalczania zagrożeń (tzw. ratownictwo ekologiczno-chemiczne), nabycia na terytorium kraju oraz importu części i towarów służących zaopatrzeniu ww. jednostki.
Fragment:
(...) statek ten będzie morskim statkiem ratowniczym sklasyfikowanym w grupowaniu PKWIU 30.11.33.0. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy przedmiotem dostawy będzie łódź ratownicza morska, która nie będzie morskim statkiem ratowniczym, a jej nabycie nie będzie miało na celu wyposażenie morskiego statku ratowniczego, to pomimo że zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów z dnia 18 listopada 2015 r. mieści się ona w grupowaniu PKWiU 30.11.33.0, do dostawy tej nie będzie miała zastosowania stawka podatku 0%, gdyż w świetle art. 81 ust. 1 pkt 1 lit g ustawy, poprzez umieszczenie przy ww. symbolu PKWiU oznaczenia „ ex ”, stawka ta ma zastosowanie do dostawy armatorom morskim wyłącznie statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich, a nie wszystkich jednostek sklasyfikowanych w tym grupowaniu. Wobec tego, jego dostawa będzie opodatkowana stawką podatku 23%. Odnośnie kwestii prawa do zastosowania przez Służbę stawki podatku 0% do importu statku wielozadaniowego do ratowania życia i zwalczania zagrożeń (tzw. ratownictwo ekologiczno-chemiczne) należy stwierdzić, (...)
2016
6
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2015 r. i w latach następnych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą i faktycznym zarządem w Singapurze, na Cyprze oraz w Norwegii
Fragment:
Dla rezydentów w krajach nordyckich (skandynawskich) wykonujących pracę na statkach podnoszących zagraniczną banderę eksploatowanych przez norweski podmiot albo norweskiego pracodawcę wykonującego działalność na statku. Obowiązek podatkowy wskazany w punkcie 1 i 2 nie ma zastosowania do rezydenta spoza regionu zatrudnionego na pokładzie statku zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S. albo zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę prowadzącego działalność na pokładzie statku. Obowiązek podatkowy nie ma zastosowania do osoby fizycznej podlegającej opodatkowaniu w oparciu o § 1 Petroleum Taxation Act (tj. wydobyciu gazu i ropy na norweskim szelfie kontynentalnym). Z powyższego wynika, że zasadą jest opodatkowanie w Norwegii dochodu marynarzy uzyskiwanego z pracy na statkach podnoszących banderę norweską i eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo. Natomiast z opodatkowania zwalnia się: osoby wykonujące pracę na statkach zarejestrowanych w N.I.S., oraz osoby wykonujące pracę na pokładach statków nie podnoszących bandery norweskiej, osoby wykonujące pracę dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na pokładzie danego statku. W związku z powyższym, uzyskiwanie dochodu z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku zarejestrowanego w N.I.S. albo podnoszącego inną zagraniczną banderę, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w Polsce, z uwagi na zwolnienie tego dochodu spod opodatkowania w Norwegii.
2016
3
lip

Istota:
1) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
2) Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
3) Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
4) Czy do dochodów Wnioskodawcy z tytułu pracy na statkach zarządzanych przez przedsiębiorstwo niemieckie zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją?
5) Czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazać w zeznaniu za rok 2014 dochody z tytułu pracy na statkach eksploatowanych przez niemieckie przedsiębiorstwo?
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. umowy bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Określenia „ przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym umawiającym się państwie lub przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie (art. 3 ust. 1 lit. d) ww. umowy). Określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub statkiem żeglugi śródlądowej eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w umawiającym się państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski, statek powietrzny lub statek żeglugi śródlądowej jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie (art. 3 ust. 1 lit. e) ww. umowy).
2016
21
kwi

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, można uznać, że:1. przychód z tytułu umowy najmu statku rybackiego jest osiągany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,2. a co za tym idzie Wnioskodawca powinien jako płatnik uiścić podatek w wysokości 20% z tytułu przychodów osiąganych przez nierezydenta (spółkę prawa islandzkiego) z tytułu należności za prawo do użytkowania środków transportu (w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 UPO zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich i statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Regułą na gruncie art. 8 ust. 1 UPO jest zatem to, że zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. W pojęciu „ eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich ” mieści się także wynajem statku bez załogi, gdy działalność w tym zakresie ma charakter uboczny (ang. ancillary). Wynika to wprost z Komentarza do art. 8 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku (ust. 1 pkt 4 – pkt 5). W opinii Organu podatkowego w przypadku gdy tylko 1/6 posiadanych statków jest wynajmowana przez kontrahenta islandzkiego przez 5-7 miesięcy w roku, a przychód z tego tytułu nie przekracza 3% ogółu przychodów, to należy uznać, że działalność kontrahenta islandzkiego w zakresie wynajmu statku bez załogi ma charakter uboczny do podstawowej jego działalności, tj. transportu i połowów ryb (eksploatacji statków i przetwórni).
2016
20
kwi

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2015 r. i w latach następnych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego. Singapur.
Fragment:
Prawo do opodatkowania wynagrodzeń załogi statku powinno być przypisane do państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo, które ostatecznie ponosi koszty wynagrodzeń załogi i które w związku z tym, ostatecznie pomniejsza swoje zyski o te wynagrodzenia. Warunkiem eksploatacji statku w transporcie międzynarodowym jest bowiem uzyskiwanie przez eksploatującego statek przychodów z prowadzonej działalności. W świetle powyższego, jeżeli zarząd jest podzielony tj. jeden podmiot zarządza statkiem od strony technicznej, a inny od strony crewingowej (obsada statku), wówczas decyduje miejsce faktycznego zarządu podmiotu zarządzającego statkiem w zakresie crewing managementu. Wyżej wskazane stanowisko, zgodnie z którym jeżeli zarząd jest podzielony tj. jeden podmiot zarządza statkiem od strony technicznej, a inny od strony crewingowej (obsada statku), wówczas decyduje miejsce faktycznego zarządu podmiotu zarządzającego statkiem w zakresie crewing managementu zostało uznane za prawidłowe w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB2/415-986/10-2/AJ . Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca wykonuje pracę najemną na statkach, których zarząd załogowy jest sprawowany przez przedsiębiorstwo singapurskie, w niniejszym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy podpisane w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.
2016
14
kwi

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Singapurze.
Fragment:
Wnioskodawca nie osiąga na terytorium Polski żadnego innego dochodu zarówno z pracy na statku, jak i z innych źródeł. Praca Wnioskodawcy była i będzie wykonywana na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Platforma wiertnicza jest statkiem. Platforma wiertnicza może być również statkiem sejsmicznym, który jest jednostką specjalistyczną wyposażoną w dodatkowy sprzęt przeznaczony do badania dna morskiego/struktur skalnych. Przy czym statek sejsmiczny jest zwykłym statkiem morskim zaopatrzonym w regularna załogę i przeznaczonym do przewozu osób (np. geofizyków, biologów, badaczy ssaków morskich) oraz swoistego ładunku (dane, pomiary) Statek przewozi dane w formie materialnej, które są następnie przekazywane w porcie przedstawicielom armatora, co potwierdza przewóz przez statek swoistego rodzaju ładunku, a nadto, statek wykonuje przewóz osób, które nie stanowią członków regularnej załogi z portu A do portu B Statek ten przemieszcza się po wodach międzynarodowych, w rozumieniu Konwencji, badając dno morskie np. pod rurociągi/gazociągi posadowione na dnie morza pełnego. Statek, na którym Wnioskodawca świadczył i będzie świadczył pracę eksploatowany był i będzie na różnych wodach międzynarodowych w komunikacji międzynarodowej.
2016
14
kwi

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statkach sejsmicznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii.
Fragment:
Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. l lit. g) konwencji). Należy zauważyć, że art. 3 ust. 1 lit. g) konwencji polsko-norweskiej bardzo szeroko definiuje „ transport międzynarodowy ”. Określa go bowiem mianem wszelkiego transportu statkiem morskim. Nie ma zatem podstaw, aby określenie „ transport międzynarodowy ” zawężać jedynie do statków towarowych czy pasażerskich. W pojęciu tym będą zatem mieściły się również statki badawcze. Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zauważyć, że art. 14 ust. 3 konwencji ma zastosowanie w przypadku, kiedy marynarz, mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, osiąga dochody w związku z pracą wykonywaną na pokładzie statku sejsmicznego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Norwegii. Z treści wniosku i zadanego pytania wynika, że faktyczny zarząd i siedziba przedsiębiorstwa eksploatującego statki sejsmiczne na pokładzie, których Wnioskodawca wykonuje pracę, znajduje się w Norwegii. Statki te podnoszą zagraniczną banderę lub są zarejestrowane w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S a wykonywany przez nie transport nie ogranicza się do wód terytorialnych Norwegii.
2016
12
kwi

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statkach sejsmicznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii.
Fragment:
Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. l lit. g) konwencji). Należy zauważyć, że art. 3 ust. 1 lit. g) konwencji polsko-norweskiej bardzo szeroko definiuje „ transport międzynarodowy ”. Określa go bowiem mianem wszelkiego transportu statkiem morskim. Nie ma zatem podstaw, aby określenie „ transport międzynarodowy ” zawężać jedynie do statków towarowych czy pasażerskich. W pojęciu tym będą zatem mieściły się również statki badawcze. Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zauważyć, że art. 14 ust. 3 konwencji ma zastosowanie w przypadku, kiedy marynarz, mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, osiąga dochody w związku z pracą wykonywaną na pokładzie statku sejsmicznego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Norwegii. Z treści wniosku i zadanego pytania wynika, że faktyczny zarząd i siedziba przedsiębiorstwa eksploatującego statki sejsmiczne na pokładzie, których Wnioskodawca wykonuje pracę, znajduje się w Norwegii. Statki te podnoszą zagraniczną banderę lub są zarejestrowane w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S a wykonywany przez nie transport nie ogranicza się do wód terytorialnych Norwegii.
2016
12
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Statek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.