Statek | Interpretacje podatkowe

Statek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rozliczenie dochodów z pracy najemnej na pokładach statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii oraz Malezji.
Fragment:
W myśl tego przepisu, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt g) ww. Konwencji określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie – art. 3 pkt 1 lit. h) ww. Konwencji. W konsekwencji, dochody, osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.
2017
14
lut

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy po 1 stycznia 2017 r. jednostek pływających.
Fragment:
I tak w myśl art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw armatorom morskim: pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0), pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0), pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0), pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0), statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0). Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Na mocy art. 20 pkt 1 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.
2017
4
lut

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokooci 0% do us3ug przebudowy platformy sklasyfikowanej w PKWiU 30.11.40 realizowanych w celu w31czenia jej do centrum produkcyjnego ropy naftowej i gazu.
Fragment:
Platforma podlega przepisom odnosz1cym sie do nadzoru konwencyjnego statków morskich, opracowanym i wydanym przez Polski Rejestr Statków - spó3ke akcyjn1 utworzon1 i dzia3aj1c1 na podstawie ustawy z dnia 26 paYdziernika 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (dalej: „ Polski Rejestr Statków ”). Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich nak3adaj1 obowi1zek przeprowadzania w wyznaczonych terminach przegl1dów okresowych, do których zalicza sie przegl1d roczny pooredni, w ramach których realizowane s1 przegl1dy podwodnej czeoci kad3uba, nóg, silników, agregatów oraz innych urz1dzen niezbednych do eksplantacji statku (dalej: „ Przegl1d Klasowy ”). Istot1 Przegl1du Klasowego s1 czynnooci zwi1zane z przywróceniem pierwotnego stanu technicznego statku, zu?ywaj1cego sie na skutek up3ywu czasu i warunków jego eksploatacji. Armator/w3aociciel statku zobowi1zany jest w okresie poprzedzaj1cym termin up3ywu wa?nooci Owiadectwa Klasy do dokonania przegl1du stoczniowego przez Polski Rejestr Statków. Potwierdzeniem pozytywnie zakonczonego Przegl1du Klasowego jest Owiadectwo Klasy (dalej: „ Klasa ”) wydawane przez Polski Rejestr Statków. Zgodnie 2 Rozporz1dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji audytów oraz certyfikatów statku morskiego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1313) Dyrektor Urzedu Morskiego dla statku posiadaj1cego Klase wydaje Karte Bezpieczenstwa upowa?niaj1c1 do uprawiania ?eglugi.
2017
26
sty

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokooci 0% do dokonywanych dostaw farb przemys3owych.
Fragment:
Analiza zapisów powo3anego przepisu art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy pozwala stwierdzia, ?e aby zastosowaa obni?on1, 0% stawk1 podatku do dostaw towarów 31cznie spe3nione musz1 bya: kryterium wymienione w zdaniu wstepnym tego przepisu, tj. towary musz1 s3u?ya bezpoorednio zaopatrzeniu statków oraz kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia. Istotne znaczenie ma w tym przypadku u?yte pojecie „ towarów s3u?1cych bezpoorednio zaopatrzeniu statków ”, które pozwala na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i us3ug wy31cznie do tych towarów, które dostarczone zosta3y bezpoorednio nabywcy (nie obejmuje to dostaw na wczeoniejszym etapie obrotu) i które s1 niezbedne do eksploatacji statku traktowanego jako orodek transportu, np. materia3ów eksploatacyjnych, takich jak produkty konieczne do dzia3ania silników, maszyn i innych urz1dzen znajduj1cych sie na statku, czy te? wyposa?enia dla celów nawigacji oraz realizacji zadan statku, zwi1zanych z rodzajem statku lub przewo?onym 3adunkiem. W przypadku kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia wskazaa nale?y, ?e ww. stawka podatku od towarów i us3ug znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dostawa towarów s3u?y bezpoorednio zaopatrzeniu statków przewo?1cych pasa?erów za op3at1 lub u?ywanych dla celów gospodarczych, przemys3owych lub do po3owów, pod warunkiem, ?e statki te u?ywane s1 do ?eglugi na pe3nym morzu. Stosownie do dyspozycji przepisu art. 148 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz.
2017
20
sty

Istota:
Czy od dochodów zagranicznych Wnioskodawcy będzie on zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014, 2015, 2016 i lata następne, czy znajdzie zastosowanie metoda zaliczenia proporcjonalnego oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) statku. obowiązek podatkowy wskazany w punkcie 1 i 2 nie ma zastosowania do rezydenta spoza regionu zatrudnionego na pokładzie statku zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S. albo zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę prowadzącego działalność na pokładzie statku. Obowiązek podatkowy nie ma zastosowania do osoby fizycznej podlegającej opodatkowaniu w oparciu o § 1Petroleum Taxation Act (tj. wydobyciu gazu i ropy na norweskim szelfie kontynentalnym). Z powyższego wynika, że zasadą jest opodatkowanie w Norwegii dochodu marynarzy uzyskiwanego z pracy na statkach podnoszących banderę norweską i eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo. Natomiast z opodatkowania zwalnia się: osoby wykonujące pracę na statkach zarejestrowanych w N.I.S., oraz osoby wykonujące pracę na pokładach statków nie podnoszących bandery norweskiej, osoby wykonujące pracę dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na pokładzie danego statku. W związku z powyższym, uzyskiwanie dochodu z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku zarejestrowanego w N.I.S. albo podnoszącego inną zagraniczną banderę, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w Polsce z uwagi na zwolnienie tego dochodu spod opodatkowania w Norwegii.
2016
30
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem w Norwegii i na Cyprze oraz dochodów z pracy najemnej wykonywanej na norweskim szelfie kontynentalnym.
Fragment:
Dla rezydentów w krajach nordyckich (skandynawskich) wykonujących pracę na statkach podnoszących zagraniczną banderę eksploatowanych przez norweski podmiot albo norweskiego pracodawcę wykonującego działalność na statku. Obowiązek podatkowy wskazany w punkcie 1 i 2 nie ma zastosowania do rezydenta spoza regionu zatrudnionego na pokładzie statku zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków NIS albo zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę prowadzącego działalność na pokładzie statku. Obowiązek podatkowy nie ma zastosowania do osoby fizycznej podlegającej opodatkowaniu w oparciu o paragraf 1 Petroleum Taxation Act (tj. wydobyciu gazu i ropy na norweskim szelfie kontynentalnym). Z powyższego wynika, iż zasadą jest opodatkowanie w Norwegii dochodu marynarzy uzyskiwanego z pracy na statkach podnoszących banderę norweską i eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo. Natomiast z opodatkowania zwalnia się: osoby wykonujące pracę na statkach zarejestrowanych w NIS, oraz osoby wykonujące pracę na pokładach statków nie podnoszących bandery norweskiej; osoby wykonujące pracę dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na pokładzie danego statku. W związku z powyższym, uzyskiwanie dochodu z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku zarejestrowanego w N.I.S., eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w Polsce z uwagi na zwolnienie tego dochodu spod opodatkowania w Norwegii.
2016
23
gru

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015, 2016 i lata następne?2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy, uzyskanych z tytułu pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Niemczech, zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją?3. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy uzyskanych z tytułu pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Singapurze zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?4. Czy uzyskiwanie dochodów wskazanych w punkcie 3 uprawnią Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl tego przepisu, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) umowy, określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim, statkiem powietrznym lub statkiem żeglugi śródlądowej eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski, statek powietrzny lub statek żeglugi śródlądowej jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie. W konsekwencji, dochody, osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować określoną w art. 24 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją).
2016
17
gru

Istota:
Dochody z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo norweskie.
Fragment:
Wnioskodawca nie osiąga na terytorium Polski żadnego innego dochodu zarówno z pracy na statku, jak i z innych źródeł. W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca nie jest bezpośrednio zatrudniony przez armatora statku, na pokładzie którego wykonuje pracę. Wnioskodawca jest zatrudniony przez spółkę, która sprawuje zarząd załogowy statku (crew manager). Spółka ta nie eksploatuje statków we własnym imieniu, ale działa w imieniu i na zlecenie ich armatora. Spółka ta wypłaca Wnioskodawcy pensję, zajmuje się kwestią wydawania i odnawiania certyfikatów marynarskich, szkoleń dla załóg, a także wykonuje inne obowiązki nałożone na nią przez przepisy międzynarodowe w szczególności Konwencję o pracy na morzu z 2006 r. (Konwencję MLC). Ostateczne koszty wynagrodzeń poniesionych przez spółkę sprawującą zarząd załogowy statku, są ponoszone przez armatora statku - umowa o zarząd statkiem jest umową odpłatną, przewidującą zwrot zarządcy poniesionych przez niego kosztów - w tym w szczególności wynagrodzeń marynarskich (jeżeli obejmuje zarząd załogowy). Zarówno spółka sprawująca zarząd załogowy statku, jak i spółka armatorska, która we własnym imieniu eksploatuje w transporcie międzynarodowym statek, na którym zatrudniony jest Wnioskodawca, mają siedzibę w Norwegii.
2016
16
gru

Istota:
Dochody z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii.
Fragment:
Jednocześnie, jak wyjaśnia Komentarz do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku: Statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany między miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie w ramach danej podróży tylko wówczas, jeżeli miejsce wyjazdu i miejsce przybycia statku morskiego lub statku powietrznego znajduje się w tym drugim umawiającym się państwie. Definicja ta ma zastosowanie także wówczas, gdy podróż statku morskiego lub statku powietrznego między dwoma miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie stanowi część dłuższego kursu takiego statku morskiego lub statku powietrznego, w ramach którego miejsce wyjazdu lub punkt przybycia jest położony poza tym drugim umawiającym się państwem. Odnosząc powyższe do okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku i w jego uzupełnieniu stwierdzić zatem należy, że w przypadku realizacji części projektów na wodach terytorialnych lub stanowiących wyłączną strefę ekonomiczną innych niż Norwegia i Polska państw statek będzie eksploatowany w transporcie międzynarodowym. W konsekwencji, dochody Wnioskodawcy osiągnięte z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii – stosownie do art. 14 ust. 3 ww.
2016
10
gru

Istota:
Dochody z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii.
Fragment:
Jednocześnie, jak wyjaśnia Komentarz do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku: Statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany między miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie w ramach danej podróży tylko wówczas, jeżeli miejsce wyjazdu i miejsce przybycia statku morskiego lub statku powietrznego znajduje się w tym drugim umawiającym się państwie. Definicja ta ma zastosowanie także wówczas, gdy podróż statku morskiego lub statku powietrznego między dwoma miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie stanowi część dłuższego kursu takiego statku morskiego lub statku powietrznego, w ramach którego miejsce wyjazdu lub punkt przybycia jest położony poza tym drugim umawiającym się państwem. Odnosząc powyższe do okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku i w jego uzupełnieniu stwierdzić zatem należy, że w przypadku realizacji części projektów na wodach terytorialnych lub stanowiących wyłączną strefę ekonomiczną innych niż Norwegia i Polska państw statek będzie eksploatowany w transporcie międzynarodowym. W konsekwencji, dochody Wnioskodawcy osiągnięte z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii – stosownie do art. 14 ust. 3 ww.
2016
10
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Statek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.