Statek | Interpretacje podatkowe

Statek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dochody z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii.
Fragment:
Jednocześnie, jak wyjaśnia Komentarz do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku: Statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany między miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie w ramach danej podróży tylko wówczas, jeżeli miejsce wyjazdu i miejsce przybycia statku morskiego lub statku powietrznego znajduje się w tym drugim umawiającym się państwie. Definicja ta ma zastosowanie także wówczas, gdy podróż statku morskiego lub statku powietrznego między dwoma miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie stanowi część dłuższego kursu takiego statku morskiego lub statku powietrznego, w ramach którego miejsce wyjazdu lub punkt przybycia jest położony poza tym drugim umawiającym się państwem. Odnosząc powyższe do okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku i w jego uzupełnieniu stwierdzić zatem należy, że w przypadku realizacji części projektów na wodach terytorialnych lub stanowiących wyłączną strefę ekonomiczną innych niż Norwegia i Polska państw statek będzie eksploatowany w transporcie międzynarodowym. W konsekwencji, dochody Wnioskodawcy osiągnięte z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii – stosownie do art. 14 ust. 3 ww.
2016
10
gru

Istota:
Dochody z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii.
Fragment:
Jednocześnie, jak wyjaśnia Komentarz do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku: Statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany między miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie w ramach danej podróży tylko wówczas, jeżeli miejsce wyjazdu i miejsce przybycia statku morskiego lub statku powietrznego znajduje się w tym drugim umawiającym się państwie. Definicja ta ma zastosowanie także wówczas, gdy podróż statku morskiego lub statku powietrznego między dwoma miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie stanowi część dłuższego kursu takiego statku morskiego lub statku powietrznego, w ramach którego miejsce wyjazdu lub punkt przybycia jest położony poza tym drugim umawiającym się państwem. Odnosząc powyższe do okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku i w jego uzupełnieniu stwierdzić zatem należy, że w przypadku realizacji części projektów na wodach terytorialnych lub stanowiących wyłączną strefę ekonomiczną innych niż Norwegia i Polska państw statek będzie eksploatowany w transporcie międzynarodowym. W konsekwencji, dochody Wnioskodawcy osiągnięte z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii – stosownie do art. 14 ust. 3 ww.
2016
10
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Fragment:
W celu ustalenia, w którym kraju podlegały będą opodatkowaniu dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu pracy wykonywanej na statku należy zatem poddać analizie przepisy umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373 z późn. zm.). W myśl art. 15 ust. 3 ww. umowy, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, barki, pojazdu drogowego lub statku powietrznego, eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Określenie "komunikacja międzynarodowa" oznacza wszelki transport statkiem, barką, pojazdem drogowym lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy taki transport jest wykonywany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 2 ww. umowy). Stosownie (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku 0% do usług zarządzania statkami handlowymi.
Fragment:
Statki, których dotyczą umowy sklasyfikowane są pod nr PKWiU ex 30.11.24.0, tj. są pełnomorskimi statkami do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu. Podstawowym celem zawarcia ww. umów jest to, że Armator statku powierza w zarząd statek handlowy. Do podstawowych obowiązków firmy zarządzającej, tj. Wnioskodawcy, wynikających z tych umów należy m. in.: wyszukiwanie polskich i zagranicznych dysponentów ładunków lub poszukiwanie i doprowadzanie do zawarcia umów innego zatrudnienia statków, np. czarterów zewnętrznych; pośredniczenie między nimi, a Armatorem w zawieraniu umów i kontraktów przewozowych (negocjowanie warunków umów oraz stawek za przewóz lub na czas); organizacja w taki sposób serwisu liniowego statków, aby osiągnąć optymalizację wyników podróży statków powierzonych w zarząd; opracowanie rozkładów zawinięć i kalkulacji podróży handlowych realizowanych przez statki w zarządzie Wnioskodawcy; wytyczanie optymalnych tras statków w zarządzie odpowiedzialnych za przewóz ładunków na rzecz Armatora; sporządzanie instrukcji na podróż statku; przesyłanie do Armatora statków szacunkowych (...)
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku
Fragment:
Nr 283, poz. 1667) bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenia uzyskane w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Umawiającej się Strony, jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa znajduje się na tym terytorium. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) ww. umowy, określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium Umawiającej się Strony, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w 2015 r. z pracy na pokładach statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem na Wyspie Man podlegają opodatkowaniu wyłącznie na Wyspie Man. W zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2015 dochód osiągnięty z tytułu pracy na statku zarządzanym przez armatora mającego miejsce faktycznego zarządu na terytorium Wyspy Man nie powinien zostać wykazany. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowanie marynarza wykonującego pracę najemną na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Brazylii
Fragment:
Zgodnie zatem z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD (pkt 9) w zakresie art. 15 ust. 3, zasadę, w myśl której występuje opodatkowanie w państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa stosuje się do wynagrodzeń załóg statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca od 2014 r. wykonuje pracę najemną na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Brazylii. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, w Polsce usytuowane jest jego centrum interesów życiowych. Siedziba przedsiębiorstwa eksploatującego statek, na którym Wnioskodawca wykonuje i będzie wykonywał pracę znajduje się w Brazylii. Z informacji, jakie posiada Wnioskodawca wynika, że zatrudniające go przedsiębiorstwo będzie odprowadzać podatek dopiero po przekroczeniu przez niego 183 dni w Brazylii. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnych innych dochodów w Polsce. W sytuacji, gdy Brazylię z Polską nie łączy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody Wnioskodawcy z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statku będą podlegały opodatkowaniu w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i ust. 9a ww. ustawy. W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym (...)
2016
26
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku morskiego.
Fragment:
Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. l lit. g) konwencji. Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zauważyć, że art. 14 ust. 3 konwencji ma zastosowanie w przypadku, kiedy marynarz, mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, osiąga dochody w związku z pracą wykonywaną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Norwegii. Z treści wniosku i zadanego pytania wynika, iż faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statki morskie na pokładzie, których Wnioskodawca wykonuje pracę, znajduje się w Norwegii. Statki te są zarejestrowane w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S lub podnoszą zagraniczną banderę. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że dochody Wnioskodawcy z tytułu pracy na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające faktyczny zarząd w Norwegii, w myśl art. 14 ust. 3 konwencji, mogą być opodatkowane w obu państwach, tj. w Polsce, jak i w Norwegii.
2016
29
lip

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do sprzedaży części do statków
Fragment:
(...) statki pełnomorskie do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), pełnomorskie statki rybackie, pełnomorskie statki przetwórni oraz pełnomorskie pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), pchacze pełnomorskie (PKWiU ex 30.11.32.0), statki szkolne i badawcze rybołówstwa morskiego oraz statki ratownicze morskie (PKWiU ex 30.11.33.0). Z treści ww. art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika zatem, że stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji kiedy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przedmiotem dostawy są części lub wyposażenie (za wyjątkiem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu), których charakter wymusza użycie ich jako elementu części czy wyposażenia statku, powyższe części lub wyposażenia dotyczą środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, enumeratywnie wymienionych w ust. 1 pkt 1 ww. artykułu. Nie spełnienie chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek powoduje, że powyższa stawka preferencyjna nie ma zastosowania. Przepisy ww. ustawy nie zawierają regulacji stanowiącej o możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostawy wszelkich towarów przeznaczonych do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich.
2016
6
lip

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% w przypadku nabycia na terytorium kraju oraz importu statku wielozadaniowego do ratowania życia i zwalczania zagrożeń (tzw. ratownictwo ekologiczno-chemiczne), nabycia na terytorium kraju oraz importu części i towarów służących zaopatrzeniu ww. jednostki.
Fragment:
(...) statek ten będzie morskim statkiem ratowniczym sklasyfikowanym w grupowaniu PKWIU 30.11.33.0. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy przedmiotem dostawy będzie łódź ratownicza morska, która nie będzie morskim statkiem ratowniczym, a jej nabycie nie będzie miało na celu wyposażenie morskiego statku ratowniczego, to pomimo że zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów z dnia 18 listopada 2015 r. mieści się ona w grupowaniu PKWiU 30.11.33.0, do dostawy tej nie będzie miała zastosowania stawka podatku 0%, gdyż w świetle art. 81 ust. 1 pkt 1 lit g ustawy, poprzez umieszczenie przy ww. symbolu PKWiU oznaczenia „ ex ”, stawka ta ma zastosowanie do dostawy armatorom morskim wyłącznie statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich, a nie wszystkich jednostek sklasyfikowanych w tym grupowaniu. Wobec tego, jego dostawa będzie opodatkowana stawką podatku 23%. Odnośnie kwestii prawa do zastosowania przez Służbę stawki podatku 0% do importu statku wielozadaniowego do ratowania życia i zwalczania zagrożeń (tzw. ratownictwo ekologiczno-chemiczne) należy stwierdzić, (...)
2016
6
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2015 r. i w latach następnych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą i faktycznym zarządem w Singapurze, na Cyprze oraz w Norwegii
Fragment:
Dla rezydentów w krajach nordyckich (skandynawskich) wykonujących pracę na statkach podnoszących zagraniczną banderę eksploatowanych przez norweski podmiot albo norweskiego pracodawcę wykonującego działalność na statku. Obowiązek podatkowy wskazany w punkcie 1 i 2 nie ma zastosowania do rezydenta spoza regionu zatrudnionego na pokładzie statku zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków N.I.S. albo zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę prowadzącego działalność na pokładzie statku. Obowiązek podatkowy nie ma zastosowania do osoby fizycznej podlegającej opodatkowaniu w oparciu o § 1 Petroleum Taxation Act (tj. wydobyciu gazu i ropy na norweskim szelfie kontynentalnym). Z powyższego wynika, że zasadą jest opodatkowanie w Norwegii dochodu marynarzy uzyskiwanego z pracy na statkach podnoszących banderę norweską i eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo. Natomiast z opodatkowania zwalnia się: osoby wykonujące pracę na statkach zarejestrowanych w N.I.S., oraz osoby wykonujące pracę na pokładach statków nie podnoszących bandery norweskiej, osoby wykonujące pracę dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na pokładzie danego statku. W związku z powyższym, uzyskiwanie dochodu z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku zarejestrowanego w N.I.S. albo podnoszącego inną zagraniczną banderę, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w Polsce, z uwagi na zwolnienie tego dochodu spod opodatkowania w Norwegii.
2016
3
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Statek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.