Statek | Interpretacje podatkowe

Statek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to statek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla dostawy jednostek pływających.
Fragment:
Zgodnie z aktualną definicją przyjętą na gruncie przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich Polskiego Rejestru Statków statek ratowniczy to „ statek przeznaczony i wyposażony głównie do ratowania życia na morzu w każdych warunkach pogodowych ”. Zgodnie z zasadami klasyfikacji przyjętymi przez Polski Rejestr Statków, jednostki pływające spełniające wymagania dla uznania, ich za statki ratownicze w rozumieniu przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich są oznaczane odpowiednim symbolem: „ RESCUE VESSEL ”. Odnosząc powyższe do zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku należy zauważyć, że dostarczane jednostki pływające nie będą spełniać wymagań przewidzianych w standardach Polskiego Rejestru Statków dla statków ratowniczych. Bowiem w przypadku opisywanych jednostek nie będzie spełniona wskazana powyżej definicja statku ratowniczego (tj. statek przeznaczony i wyposażony głównie do ratowania życia na morzu w każdych warunkach pogodowych). Ponadto, gdyby jednostki spełniały wymagania przewidziane dla tego rodzaju statków zostałyby oznaczone odpowiednim symbolem (RESCUE VESSEL). Jak wynika z opisu zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, dostarczane przez Spółkę jednostki nie będą oznaczone takim symbolem.
2017
24
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania dochodów uzyskanych z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo tzw. metodą zaliczenia proporcjonalnego?
Fragment:
Ponieważ dochód z pracy najemnej wykonywanej na statku morskim podlega opodatkowaniu w Norwegii, może być on opodatkowany poza Polską (w sytuacji wykonywania pracy najemnej na statkach morskich eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwo). Zastosowanie ww. przepisu Konwencji polsko - norweskiej ma miejsce w sytuacji gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: wykonywanie pracy najemnej na pokładzie statku morskiego, wykonywanie pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, wykonywanie pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo. Zgodnie z przywołaną normą dochód z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego może być opodatkowany w państwie, w którym mieści się siedziba podmiotu eksploatującego statek w transporcie międzynarodowym. Dzięki zastosowaniu tejże normy państwo miejsca zamieszkania podatnika (Polska) zezwala drugiemu państwu (Norwegii) na opodatkowanie dochodu uzyskanego przez swojego obywatela. Następstwem posłużenia się daną normą jest zastosowanie przez państwo rezydencji podatnika (Polska) metody zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu.
2017
20
paź

Istota:
Czy dostawa jednostek pływających w ramach Zamówienia będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%?
Fragment:
SIWZ (dalej: „ Opis techniczny ”): Statki mają być zaprojektowane i zbudowane wg wybranego towarzystwa klasyfikacyjnego dla uzyskania klasy odpowiadającej przepisom Polskiego Rejestru Statków (dalej: „PRS’) dla klasy: LODOŁAMACZ PEŁNOMORSKI *KM OIL RECOVERY VESSEL TUG FIRE FIGHTING SHIP 1 SPECIAL PURPOSE SHIP I L1 IWS AUT NAV1 DP1 ECO REC * PRM DF. Zgodnie z przepisami klasyfikacji i budowy statków „ Część I. Zasady Klasyfikacji 2017 styczeń ” wydanymi przez PRS oznacza to zbudowany pod nadzorem PRS: lodołamacz pełnomorski, statek do zwalczania rozlewów olejowych, holownik, statek pożarniczy, statek specjalistyczny, z napędem mechanicznym, z możliwością żeglugi po morzach otwartych w odległości do 200 mil morskich od miejsca schronienia, z dopuszczalną odległością między dwoma miejscami schronienia do 400 mil morskich i żeglugą po morzach zamkniętych. Statki mają być również przystosowane do przeprowadzania na wodzie przeglądu podwodnej części kadłuba. Automatyka urządzeń maszynowych ma umożliwiać ich pracę bez konieczności bezpośredniej obserwacji przez załogę (przez ponad 8 godzin bez przerwy) oraz pozwalać na jednoosobową wachtę na mostku. Ponadto nieutrzymanie pozycji jednostki może nastąpić w przypadku pojedynczego uszkodzenia (systemy sterowania nie są dublowane).
2017
10
sie

Istota:
W zakresie zastosowania 0% stawki podatku na dostawę części i wyposażenia do jednostek pływających.
Fragment:
(...) statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),  pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),  pchaczy pełnomorskich i holowników pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0),  pełnomorskich lodołamaczy (PKWiU ex 30.11.33.0), używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych (PKWiU ex 30.11.33.0), jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU ex 30.11.31.0).  Jak stanowi art. 148 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego jednostek pływających przeznaczonych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, jak również statków ratowniczych i udzielających (...)
2017
20
lip

Istota:
Czy w przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczania dochodów uzyskanych z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo tzw. metodą zaliczenia proporcjonalnego?
Fragment:
Wnioskodawca wykonuje pracę najemną na pokładzie statków morskich eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii. Miejsce faktycznego (efektywnego/rzeczywistego) zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek to inaczej miejsce z którego, podejmowane są kluczowe decyzje odnoszące się do działalności danego podmiotu, np. w zakresie zaopatrzenia statku załogą. Wynika to z umowy o pracę, którą Wnioskodawca zawarł z firmą zajmującą się rekrutacją pracowników na wyżej wymienione statki będące własnością firmy z siedzibą na Wyspach Bahama. Właściciel statku nie wynajmuje statku z załogą norweskiemu przedsiębiorstwu, a wynajmuje wyłącznie statek, zatem zyski przedsiębiorstwa z siedzibą na Wyspach Bahama są zyskami z cywilnoprawnej umowy najmu. Wnioskodawca na ww. statkach jest zatrudniony na zasadzie kontraktów marynarskich oraz nie będzie pracował na terenie Polski, a poza krajem spędza ponad 183 dni w roku. Statki są eksploatowane w transporcie międzynarodowym, m.in. na trasie Azja – Ameryka Południowa. Statki podnoszą banderę Wysp Bahama. Centrum interesów życiowych Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posiada polską rezydencję podatkową.
2017
12
lip

Istota:
Z treści przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również z załącznika nr 14 do ustawy nie wynika, iż mechanizm odwrotnego obciążenia – wbrew stwierdzeniu Wnioskodawcy – może mieć zastosowanie wyłącznie w stosunku do usług budowlanych związanych z budową obiektów budowlanych.
Fragment:
W celu wykonania zleconych usług Wnioskodawca nabywa od podmiotów trzecich m.in.: usługi najmu dźwigowego wraz z operatorem, przeznaczonego do usług budowy lub remontu statków; usługi najmu wraz z montażem i demontażem rusztowań służących wykonaniu usług remontu lub budowy statków, usługi polegające na wykonaniu prac konserwacyjno – malarskich w zbiornikach na statku; usługi stolarskie – polegające na wykonaniu prac stolarskich na statku – naprawa drzwi, futryn, wykonanie drewnianej ścianki, mebli na wymiar; inne usługi pozabudowlane – usługi spawalnicze, usługi automatyki okrętowej. Usługi nabywane przez Wnioskodawcę od podmiotów trzecich nie są związane z usługami budowlano-montażowymi wykonywanymi na obiektach budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, lecz są nabywane w celu świadczenia usług związanych z remontem, modernizacją lub budową statków. Wnioskodawca jest podmiotem funkcjonującym w branży stoczniowej i świadczącym szeroko rozumiane usługi związane z budową i remontem statków, m.in. usługi spawalnicze, przebudowy, przedłużenia, modernizacji. Usługi te świadczy na rzecz właścicieli statków, armatorów lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do statku. Wnioskodawca nie jest podmiotem działającym w potocznie rozumianej branży budowlanej, gdyż statek nie ma statusu nieruchomości i nie jest klasyfikowany do kategorii budynków lub budowli.
2017
30
cze

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku zakotwiczonego na stałe na polu naftowym u wybrzeży Nigerii.
Fragment:
Czy do dochodów Wnioskodawcy z tytułu pracy na statku zakotwiczonym stale u brzegów Nigerii, znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia opisana w art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a updf? Czy w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę dochodów w Nigerii, do których, zgodnie z art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a updf stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, Wnioskodawca, w 2015 r. i latach następnych był, jest i będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego, czy podatek w państwie źródła został faktycznie pobrany? Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania pierwszego – do dochodów podatnika z tytułu pracy na statku zakotwiczonym stale u brzegów Nigerii, znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia opisana w art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a updf, co uzasadnia się następująco: Ponieważ statek, na którym jest zatrudniony Wnioskodawca jest statkiem zakotwiczonym na stałe w nigeryjskiej strefie ekonomicznej i nie jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym, kwestie dotyczące własności statku i miejsca jego faktycznego zarządu nie mają znaczenia w sprawie i zastosowanie powinny znaleźć ogólne zasady dotyczące opodatkowania pracy najemnej wykonywanej za granicą.
2017
28
cze

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do dostaw części na statki do obsługi platform wiertniczych i górnictwa morskiego oraz wyposażenia tych jednostek pływających.
Fragment:
(...) statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), pchaczy pełnomorskich i holowników pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0), pełnomorskich lodołamaczy (PKWiU ex 30.11.33.0), używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych (PKWiU ex 30.11.33.0), jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU ex 30.11.31.0).” Jak łatwo zauważyć, ustawodawca zanim określił katalog jednostek pływających użył zwrotu „ w szczególności ”, co zgodnie z techniką legislacyjną należy traktować jako przykładowy katalog, a nie wyłączny. Ponadto należy wskazać, że w poprzednio obowiązującym stanie prawnym katalog ten był zamknięty, zatem zmianę polegającą na jego „ otwarciu ” należy tym bardziej interpretować jako chęć objęcia przez ustawodawcę szerszego katalogu rodzaju jednostek pływających, niż dotychczas. Zatem chociaż statki do obsługi platform wiertniczych i górnictwa morskiego, o które pyta Spółka, nie zostały wymienione w powyższym katalogu bezpośrednio, to o ile będą jednostkami pływającymi w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy powinny - zdaniem Spółki - korzystać z 0% stawki VAT.
2017
6
cze

Istota:
Czy dostawa opisanego statku wielozadaniowego z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%?
Fragment:
Zdaniem Spółki, statek mieści się w grupowaniu PKWiU 30.11.33.0 „ Pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające ”. Statek będzie zaprojektowany i zbudowany wg wybranego towarzystwa klasyfikacyjnego dla uzyskania klasy odpowiadającej przepisom Polskiego Rejestru Statków dla klasy: LODOŁAMACZ PEŁNOMORSKI *KM OIL RECOVERY VESSEL TUG FIRE FIGHTING SHIP 1 SPECIAL PURPOSE SHIP I L1 IWS AUT NAV1 DP1 ECO REC *PRM DF Klasa statku jednoznacznie opisuje statek w rejestrze statków jako lodołamacz pełnomorski. Poszczególne symbole uzupełniają opis funkcji i spełnianych wymagań. Statek będzie przedmiotem dostawy krajowej. Nabywcą będzie Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w miejscowości X. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dostawa opisanego powyżej statku wielozadaniowego z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%? Zdaniem Wnioskodawcy, do dostawy opisanego powyżej statku wielozadaniowego z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego (dalej: „ Statek ”) zastosowanie będzie miała stawka podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”) w wysokości 0%.
2017
20
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Singapurze.
Fragment:
W myśl art. 15 ust. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane, w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jednakże, jeżeli takie wynagrodzenie jest uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, wówczas może ono także być opodatkowane w tym drugim Państwie. Określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” i „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. f) ww. Umowy). Natomiast określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. h) ww.
2017
14
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Statek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.