Starostwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to starostwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
4
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących do faktur sprzedaży wystawianych dotychczas przez Starostwo Powiatowe oraz not korygujących do faktur zakupu wystawianych dotychczas na Starostwo Powiatowe oraz prawa do złożenia przez Powiat korekt deklaracji VAT złożonych przez Starostwo Powiatowe.

Fragment:

Powiat skoryguje składane przez Starostwo Powiatowe deklaracje VAT uznając, że wszystkie transakcje dotychczas wykazywane przez Starostwo Powiatowe powinny być wykazywane w deklaracjach składanych przez Powiat (a więc np. podatek VAT należny, który dotychczas był uznany za podatek należny Starostwa Powiatowego, Powiat uzna za podatek należny, który powinien wykazać Powiat; podatek VAT naliczony, który dotychczas był uznany za podatek naliczony Starostwa Powiatowego, Powiat uzna za podatek, którego odliczenie przysługuje Powiatowi, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 i następnymi ustawy o VAT; zobowiązanie podatkowe uregulowane dotychczas przez Starostwo Powiatowe zostanie uznane za uregulowane przez Powiat, a zwrot podatku otrzymany przez Starostwo będzie uznany za otrzymany przez Powiat)... Zdaniem Wnioskodawcy, dotychczasowe rozliczanie podatku VAT przez Starostwo Powiatowe (zwane dalej „ Starostwem ”) było błędne, albowiem to wyłącznie Powiat (zwany dalej: „ Powiatem ”) jest podatnikiem VAT. Z tego powodu powinny zostać skorygowane faktury sprzedaży, w których dotychczas jako sprzedawca wskazane było Starostwo w ten sposób, że Powiat jako podatnik powinien wystawić faktury korygujące ze wskazaniem Powiatu jako sprzedawcy.

2013
3
lip

Istota:

Wnioskodawca - Starostwo Powiatowe zwraca się z prośbą o interpretację podatkową w zakresie płatności podatku dochodowego od osób prawnych wskazanego w bilansie likwidacyjnym sporządzonym przez SP ZOZ w likwidacji przez następcę prawnego Wnioskodawcę - Starostwo Powiatowe.

Fragment:

Powiat - Starostwo Powiatowe zwraca się z prośbą o interpretację podatkową w zakresie płatności podatku dochodowego od osób prawnych wskazanego w bilansie likwidacyjnym sporządzonym przez SP ZOZ w likwidacji przez następcę prawnego Powiat - Starostwo Powiatowe. Zdaniem Wnioskodawcy, wykazane w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 05.09.2011 r. przychody to umorzone i zaniechane odsetki stanowiące dochody budżetu powiatu, które jednocześnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Starostwa Powiatowego, mając na uwadze przepis art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody te nie mogą być zaliczane do przychodów podatkowych. Jednocześnie należy wskazać, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 powołanej wyżej ustawy (tzw. zwolnienia podatkowe), Powiat - Starostwo Powiatowe nie jest płatnikiem podatku od osób prawnych. Zdaniem Starostwa Powiatowego - brak jest podstaw prawnych - aby kwota 266.059 zł, ustalona jako zobowiązanie podatkowe zlikwidowanego SP ZOZ w L, winna być zapłacona przez Starostwo Powiatowe (sam fakt zapłaty zobowiązania podatkowego nie stanowi zakończenia postępowania). Starostwo Powiatowe posiada prawo do zwrotu zapłaconego podatku, albowiem w przedmiotowej sprawie nie występuje zjawisko sukcesji podatkowej.

2013
6
mar

Istota:

Czy status podatnika posiada Powiat czy Starostwo Powiatowe

Fragment:

Zadania powiatu wykonuje zarząd przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Od 1999r. Wnioskodawca (Powiat) i Starostwo Powiatowe posiadają odrębny NIP. Umowy dotyczące bieżącej działalności Starostwa (energia elektryczna, telefony, wynajem pomieszczeń na potrzeby jednostki) zawierane są przez Powiat – Starostwo Powiatowe. Faktury wystawiane na podstawie tych umów są na Starostwo Powiatowe. Starostwo posługuje się tutaj własnym NIP. Również w rozliczeniach z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i z zakładem ubezpieczeń społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, występuje NIP nadany Starostwu. Faktury na sprzedaż działek będących własnością Powiatu wystawiane są przez Starostwo Powiatowe (z NIP Starostwa). Księgi rachunkowe prowadzone są w Starostwie Powiatowym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

2012
2
paź

Istota:

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji imprez kulturalno-sportowych.

Fragment:

Z tytułu realizacji projektu Starostwo nie pobierało opłat. Wymienione zadanie realizowane jest zgodnie z zadaniami publicznymi, określonymi w art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Starostwo z tytułu poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wobec czego podatek naliczony w fakturach, a dotyczący ww. zadania, winien być uznany jako koszt. Starostwo oświadczyło, iż w wyniku realizacji projektu nie powstała żadna infrastruktura, która mogłaby być wykorzystywana do czynności opodatkowanych oraz nie pobierano opłat przy organizacji imprez kulturalno-sportowych. Stwierdziło, iż zadanie dotyczące realizacji ww. projektu jest zadaniem publicznym realizowanym przez Powiat, określonym w art. 4 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto, powołując art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, wskazało, iż Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany.

2012
27
sty

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu finansowanego ze środków UE.

Fragment:

Starostwo działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Przy ubieganiu się o uzyskanie środków złożyło oświadczenie o ujęciu podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowanego i braku możliwości jego odzyskania przy dokonywaniu rozliczeń projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Starostwo ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług lub jego zwrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)... Zdaniem Wnioskodawcy, podatku od towarów i usług nie może odzyskać. Koszt podatku jest wydatkiem kwalifikowanym do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, ponieważ został faktycznie i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta (Starostwo) i nie może zostać odzyskany. Według Starostwa, nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony lub ubiegania się o zwrot podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.

2011
1
paź

Istota:

Ustalenie płatnika podatku od wynagrodzeń

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż stronami umów o pracę zawieranych przez Starostwo Powiatowe są Starostwo Powiatowe i pracownik. Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11 wystawiane są przez Starostwo Powiatowe jako płatnika. Status prawny pracowników samorządowych określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Stosownie do postanowień wspomnianej ustawy, pracownicy samorządowi są zatrudniani m.in. w starostwie powiatowym. Oznacza to, iż Starostwo Powiatowe posiada prawo zatrudnia pracowników. Tym samym należy uznać, iż jest „zakładem pracy” dla tych osób i na nim spoczywa obowiązek obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dokonywanych wypłat ze stosunku pracy. Reasumując, stwierdzić należy, iż płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników jest Starostwo Powiatowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Stwierdzić należy, iż dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, a dokładnie czynności wyksięgowania z ewidencji środków trwałych zbytej nieruchomości oraz ujęcia w tej ewidencji nieruchomości nabytej w wyniku zamiany, podstawę stanowić będzie umowa zamiany sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 14.05.2010 r.

Fragment:

W dniu 14.05.2010 r. pomiędzy Wnioskodawcą a Starostwem Powiatowym została zawarta, w formie aktu notarialnego, umowa zamiany nieruchomości (zgodnie z zaświadczeniami wójta obie rolne). Starostwo zbywało nieruchomość o wartości oszacowania 44.508 zł, a Wnioskodawca zbywał nieruchomość o wartości oszacowania 19.845 zł. Różnicę w formie gotówki Wnioskodawca wpłacił na rachunek Starostwa trzy dni wcześniej. Umowa zamiany za zgodą wojewody miała miejsce, gdyż Wnioskodawca zbywał nieruchomość, na której znajdowała się część zapory bocznej (wału przeciwpowodziowego) niezbędnego do funkcjonowania zbiornika wodnego. W akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Zbywana przez Wnioskodawcę nieruchomość znalazła się w ewidencji środków trwałych w 2008 r., gdyż na tym terenie (składającym się z kilku działek) Wnioskodawca jest w trakcie inwestycji - obiekt hotelowy. Starostwo Powiatowe wystawiło Wnioskodawcy fakturę na różnicę wartości nieruchomości i nie chce przyjąć od Wnioskodawcy faktury (którą w końcu wysłał pocztą), na wartość oszacowaną zbywanej przez Wnioskodawcę działki. Obie faktury są z VAT zwolnione zgodnie z 43 art. ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
wrz

Istota:

Z uwagi na fakt, że efekty realizowanego zadania nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, wobec czego nie przysługuje Zainteresowanemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.

Fragment:

Bezpośrednia realizacja projektu powierzona została Starostwu Powiatowemu, które jest jednostką organizacyjną Powiatu i na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega obowiązkowi rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. Przedmiotowy projekt ma charakter inwestycji użyteczności publicznej, umożliwiającej zaspokojenie potrzeb ogólnospołecznych. Projekt nie ma na celu osiągania przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych) za korzystanie z drogi. Uzyskane środki nie są pomocą o której mowa § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Starostwo jako podmiot realizujący - jednostka organizacyjna Powiatu -beneficjent opisanego projektu ma jakąkolwiek możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu... W ocenie Zainteresowanego, Starostwo Powiatowe nie ma jakiejkolwiek możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Starosta jako podatnik VAT w związku z dostawą nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

Fragment:

Nr 142, poz. 1020 ze zm.) należy stwierdzić, iż starostwo powiatowe nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Zatem, wszelkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez starostwo dotyczące czynności przypisanych prawnie powiatowi, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności, czyli numerem NIP Powiatu. Stąd też podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (powiatu i starostwa powiatowego) jest wyłącznie powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną. Zatem, z uwagi na to, że nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, zarówno powiat, jak i starostwo powiatowe, w związku ze swoimi działaniami powinny sporządzać jedno rozliczenie deklaracyjne dla podatku od towarów i usług. Uwzględniając fakt, iż w stosunku do całej działalności (a więc powiatu i starostwa powiatowego), podatnikiem podatku od towarów i usług jest powiat, w deklaracji tej powinien być podawany numer identyfikacji podatkowej tej osoby prawnej, w imieniu której wykonywane są czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, tj. numer nadany powiatowi.

2011
1
lip

Istota:

Dokumentowanie opłat za czynności urzędowe związane z opłatami komunikacyjnymi

Fragment:

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie). Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (województwa, powiaty, gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu. Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego. Zatem Starostwo Powiatowe jako urząd obsługujący organ władzy publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z realizacją tych zadań, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.