Starosta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to starosta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy przyznana postanowieniami Starosty kwota stanowiąca zwrot wydatków i wynagrodzenia za dozór nad pojazdami przechowywanymi na parkingu strzeżonym Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy Zainteresowany jest zobowiązany do wystawienia faktury z tytułu wypłaty kwot otrzymanych z tytułu świadczenia usług dozoru przez Wnioskodawcę.

Fragment:

Na wydane postanowienie z dnia 29 marca 2016 r., przez Starostę w sprawie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzeniem za dozór 14 pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy prd, Zainteresowany nie wniósł zażalenia i Wnioskodawca zaakceptował przyznaną przez Starostę zasądzoną kwotę wynagrodzenia. Wpływ wynagrodzenia na pokrycie koniecznych wydatków związanych z dozorem oraz wykonywaniem dozoru pojazdów usuniętych z drogi, dokonany przez Starostę, nastąpił w dniu 6 maja 2016 r. W związku z powyższym, Wnioskodawca wystawi Staroście fakturę VAT w dniu 14 czerwca 2016 r., w której kwoty zasądzone postawieniami Starosty zostaną powiększone o kwotę podatku. Starosta uznaje konieczność wystawienia faktury jako „ zbędne w sprawie wypłaty wynagrodzenia oraz zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru nad 14 pojazdami ”, gdyż twierdzi, że nie potrzebuje takiej faktury, ponieważ nie odlicza podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca poinformował Starostę, że faktura VAT jest niezbędna, gdyż Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 3 września 1984 r. z tytułu prowadzonej działalności w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, działalności handlowej, detalicznej, usługowej (parkingu strzeżonego, Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, Pomocy drogowej, wynajmu i dzierżawy), i jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT za świadczone usługi dozoru nad pojazdami.

2015
25
sty

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej na podstawie decyzji administracyjnej z tytułu przekazania nieodpłatnie prawa własności.

Fragment:

Własność obu wyżej wymienionych nieruchomości została przyznana Wnioskodawcy nieodpłatnie na mocy decyzji Starosty N. odpowiednio z dnia 23 sierpnia 2011 r. (działka nr 166/7) oraz 8 września 2009 r. (działka nr 63). Decyzje Starosty N. zostały wydane na podstawie art. 118 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przedmiotowe działki pierwotnie wchodziły w skład gospodarstwa rolnego o pow. 9,17 ha należącego do Jego rodziców, którzy przekazali swoją własność na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaopatrzenie emerytalne. Rodzice Wnioskodawcy pozostawili sobie własność budynków i siedliska. Na mocy pkt 4 decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. z dnia 30 listopada 1970 r. rodzicom Wnioskodawcy przyznano także prawo do dożywotniego bezpłatnego użytkowania części dotychczasowego gospodarstwa rolnego o powierzchni 1 ha, które obejmowało m. in. działkę nr 166/7 oraz działkę nr 63. Od początku lat siedemdziesiątych Wnioskodawca pomagał rodzicom użytkować ww. działki, ponieważ byli ciężko chorzy. Matka Wnioskodawcy zmarła w 1973 r., a ojciec zmarł w 1976 r. Po śmierci rodziców Wnioskodawca w dalszym ciągu faktycznie władał i użytkował ich gospodarstwo. Wnioskodawca wystąpił do Starosty N. o przyznanie mu prawa własności przedmiotowych działek, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego jego rodziców.

2012
3
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania usług Nadleśniczego w ramach powierzonego mu nadzoru przez Starostę.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania usług Nadleśniczego w ramach powierzonego mu nadzoru przez Starostę. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (Nadleśniczy) sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w imieniu Starosty. Starosta jest uprawniony do sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.). Podstawą sprawowania nadzoru jest zawarte porozumienie pomiędzy Starostą a Nadleśniczym. Porozumienie gwarantuje zwrot środków finansowych za sprawowany nadzór. Starosta przekazując uprawnienia do sprawowania nadzoru Nadleśniczemu, przekazuje tym samym uprawnienia organu administracji publicznej w tym zakresie. Z przekazania kompetencji wynika m.in. prawo do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji przez Nadleśniczego. Rozliczenie wykonywanych usług na rzecz Starostwa odbywa się poza podatkiem VAT poprzez wystawienie not księgowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy usługi wykonywane przez Nadleśniczego w ramach sprawowania powierzonego przez Starostę nadzoru podlegają ustawie o podatku od towarów i usług...

2011
1
paź

Istota:

Czy w świetle § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów „z dnia 24 grudnia 2004 r.” w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarowi usług ( Dz. U. Nr 246, poz. 1649) opłaty publicznoprawne powinny być traktowane jako czynności zwolnione od podatku VA T, czy jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy: starosta wojewoda Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stosownie do art. 82 ust. 1 ww. ustawy do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów. Według art. 82 ust. 2 cyt. ustawy organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta. Z powyższego wynika, że decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dziennik budowy co do zasady, wydaje odpłatnie starosta, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Z przytoczonych przepisów wynika, że czynności Starosty (organu władzy publicznej), polegające na wydaniu dziennika budowy mieszczą się w zadaniach z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone na Starostę stosownymi przepisami prawa. Odnosząc się natomiast do kwestii wydawania kart wędkarskich należy wskazać, iż w myśl art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471), kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.

2011
1
lip

Istota:

Czy przyznanie własności działki w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Decyzja starosty jest jedynie decyzją potwierdzającą Pani prawo własności przysługujące z mocy przepisu prawnego. Z tych też powodów, sprzedając przedmiotową działkę w 2008 r., nie powinna Pani podlegać rygorowi określonemu w art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nabycie własności działki mogło zostać potwierdzone decyzją starosty w każdym czasie, poczynając od 20 grudnia 1990 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego Pani stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Analizując stan prawny wspomnianej we wniosku nieruchomości gruntowej należy odwołać się do zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), gdzie w art. 118 ust. 1 ustawodawca przyjął, iż osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność tej działki. Owo przyznanie prawa własności odbywa się w drodze decyzji wydanej przez właściwego starostę (art. 118 ust. 4 ustawy).

2011
1
maj

Istota:

1. Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.), z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2. Obowiązek dokumentowania ww. czynności poprzez wystawianie faktur VAT i ujmowania w deklaracji VAT-7.

Fragment:

(...) starostę, - art. 97 ust. 1 - dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2, - art. 103 ust. 3 - organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, - art. 104 ust. 1 - starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca: 1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 103 ust. 6, niezgodne ze stanem faktycznym; 2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie; 3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, - art. 106 ust. 1 - starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruktorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 105 ust. 2 pkt 1-6, i wydaje jej legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż:1.W formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem oraz w drodze przetargu lokalu użytkowego,2.W formie bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług?.

Fragment:

UZASADNIENIE Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego Starosta administruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W myśl przepisów tej ustawy Starosta zamierza dokonać sprzedaży na własność: 1.W formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem oraz w drodze przetargu lokalu użytkowego. Przedmiotowe lokale w roku bieżącym zostały wyodrębnione z budynku mieszkalno-usługowego. Z operatu wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych wynika, że budynek został wzniesiony około 1970 r., a Skarb Państwa w ostatnich pięciu latach nie przeprowadzał remontów i modernizacji. 2.W formie bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Współwłasność Skarbu Państwa stanowi 1/3 część przedmiotowej nieruchomości. Z operatu szacunkowego wynika, że wiek przedmiotowej nieruchomości wynosi około 80 lat. Zdaniem Strony sprzedaż w/w nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004 r.

2011
1
lut

Istota:

Czy są opodatkowane podatkiem VAT czynności nadzoru nad lasami, wykonywane przez nadleśniczego działającego z upoważnienia i w imieniu starosty na podstawie porozumienia administracyjnego, zawartego pomiędzy starostą i nadleśniczym?

Fragment:

Na podstawie ust. 3 tego artykułu starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych. W tym przypadku nadleśniczy działa z upoważnienia i w imieniu starosty, wykonując zadania z zakresu administracji publicznej, nie ma więc powodu traktować go inaczej, niż wykonującego te same zadania starosty. Porozumienia, o którym mowa w cyt. wyżej przepisie nie można przy tym uznać za umowę cywilnoprawną - jest to bowiem porozumienie administracyjne, z którego wynika między innymi przekazanie określonych kompetencji (w tym kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych). Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o lasach, starostę wykonującego czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa należy uznać za organ administracji publicznej realizujący zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa - a zatem za podmiot wymieniony w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega opodatkowaniu VAT ?

Fragment:

Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, ż nadleśniczy wykonuje usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego ze starostą. Zdaniem Jednostki, nadleśniczy działając z upoważnienia i w imieniu starosty wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej i w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest podatnikiem podatku VAT. Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, co następuje: Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Czynności nadzorcze nad lasami niepaństwowymi zostały przypisane staroście na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr56 poz.679 ze zm.) i stanowią zadania z zakresu administracji publicznej. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych.

2011
1
lut

Istota:

Czy starosta działający w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami jako organ Skarbu Państwa ma obowiązek naliczać podatek VAT: a) w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, b) w przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa, c) w przypadku pobierania opłat rocznych z oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – przy czym oddanie ich nastąpiło w trybie decyzji administracyjnych z dniem 05. 12. 1990 r.?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) „ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (..)” zatem w przypadku, gdy organ władzy publicznej, którym jest również Starosta (realizujący swoje zadania poprzez powołaną jednostkę budżetową – Starosto Powiatowe) wykonuje odpłatnie czynność polegającą na sprzedaży nieruchomości, wynajmowaniu – wydzierżawieniu nieruchomości, czy pobiera opłaty roczne za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dokonuje transakcji, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem stanowią ona czynności o charakterze cywilnoprawnym, tzn. są realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych i mieszczą się w pojęciu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak więc wynika z powyższego organy władzy publicznej oraz urzędy je obsługujące są podatnikami VAT jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, będą to wszelkie realizowane przez te organy czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej dla przykładu - sprzedaż ( nieruchomości i ruchomości), wynajem, dzierżawa, leasing itp. W tym tylko bowiem zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej. Należy ponadto zauważyć, iż kwestią podrzędną jest w tym wypadku fakt, że przedmiotowa nieruchomość lub ruchomość jest własnością Skarbu Państwa ponieważ w tym przypadku przepisy ustawy odnoszą się do realizacji pewnych czynności o charakterze cywilnoprawnym traktując je jako czynności podlegające opodatkowaniu, nie ustosunkowując się do kwestii własności przedmiotu umowy.