1061-IPTPB1.4511.67.2016.3.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Opodatkowanie przychodu uzyskanego w Stanach Zjednoczonych z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „mineral rights”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.) oraz pismem z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego w Stanach Zjednoczonych z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „mineral rights” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 7 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.67.2016.1.AP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 7 marca 2016 r. (data doręczenia 11 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 15 marca 2016 r.

Następnie, pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.67.2016.2.AP, ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 28 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2015 r. uzyskał w Stanach Zjednoczonych dochody z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu (tzw. „mineral rights”). W Stanach Zjednoczonych Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, eksploatacją złóż zajmują się firmy wydobywcze. W kraju źródła powstania dochodu (USA), płatnicy podatku dochodowego (tj. firmy wydobywcze) wypłacający Wnioskodawcy dochód z ww. tytułu, pobrali i odprowadzili podatek dochodowy (Witholding Tax): podatek federalny w wysokości 30% oraz podatek stanowy (North Dakota) w wysokości ok 2,8% od dochodu. Na żądanie firm płatników, Wnioskodawca złożył stosowny formularz W-8BEN, właściwy dla osób nieposiadających amerykańskiej rezydencji podatkowej. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

W piśmie z dnia 14 marca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że tytułem uzyskania dochodu przez Wnioskodawcę w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. były „mineral rights”, tj. prawa z wydobycia minerałów (w przypadku Wnioskodawcy: ropy naftowej i gazu), w udziałach stanowiących 0,00371 oraz 0,002348. Prawa te zostały uzyskane w drodze dziedziczenia po zmarłej w 2010 r. matce - ..... - obywatelce polskiej, która otrzymała je również w drodze spadkobrania od swojej siostry ....., obywatelki amerykańskiej. Wnioskodawca posiada prawa do wydobycia minerałów od daty stwierdzenia spadku przez Sąd amerykański, co nastąpiło w czerwcu 2015 r., a pierwszy dochód z posiadania tych praw uzyskał w 2015 r.

Eksploatację złóż, z których Wnioskodawca czerpie dochód, prowadzą dwie firmy wydobywcze (od 2012 r.), mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Wnioskodawca nie jest wspólnikiem tych firm, ani na podstawie żadnego innego tytułu nie dysponuje udziałami w kapitale tych firm. Nie prowadzi również samodzielnej działalności gospodarczej, zarówno w Polsce, jak i na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wnioskodawca nie świadczył pracy na rzecz ww. firm, czy to na podstawie umowy o pracę, czy innej umowy (zlecenia, itp.). Jedynym dochodem osiągniętym przez Wnioskodawcę w 2015 r. była otrzymana na terytorium Polski - polska emerytura.

Wnioskodawca ma status polskiej rezydencji podatkowej, a w Stanach Zjednoczonych składał deklarujący ten status - formularz W-8BEN.

Obie firmy wydobywcze, które wypłacały Wnioskodawcy w 2015 r. dochód, dokonały każda z nich, potrąceń na poczet podatków należnych w Stanach Zjednoczonych: dochodowego (Witholdig Tax) w kwocie 30% oraz stanowego Witholdig Tax w kwocie 2,8%.

Natomiast w piśmie z dnia 28 kwietnia 2016 r., Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z prawodawstwem amerykańskim, tzw. prawo do minerałów („mineral rights”) jest to prawo przysługujące właścicielowi gruntów do eksploatacji minerałów znajdujących się na tym gruncie (w tym pod powierzchnią). Prawo to może być odrębnym przedmiotem własności oraz odrębnym przedmiotem czynności cywilnoprawnych, tj. niezależnie od czynności dotyczących samego gruntu. W tym przypadku, Wnioskodawca nie nabył w wyniku spadku prawa własności gruntu, lecz wyłącznie ww. prawo do minerałów.

We wniosku o interpretację (oraz jego uzupełnieniu) Wnioskodawca zasadnie powołał się na art. 7 umowy polsko-amerykańskiej z dnia 8 października 1974 r. o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Artykuł ten bowiem jako dochody z nieruchomości traktuje m.in. opłaty i inne płatności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych. W tym konkretnym przypadku oznacza to, że na nieruchomościach tych Wnioskodawcy przysługuje prawo eksploatacji kopalin. Oczywistym jest, że eksploatacja taka wymaga bardzo poważnych nakładów inwestycyjnych, przekraczających zwykle możliwości finansowe (ale także techniczne, czy organizacyjne) właścicieli praw do minerałów, co dotyczy także Wnioskodawcy. W takiej sytuacji, właściciele praw do minerałów zwykle upoważniają firmy wydobywcze do prowadzenia tej eksploatacji. W zamian za to otrzymują określony (wynegocjowany) udział w przychodach z wydobycia. Udział ten dodatkowo jest zależny od kilku czynników: po pierwsze od stosunku wielkości gruntu objętego prawem do minerałów przysługującego konkretnej osobie do wielkości gruntu, na którym prowadzone jest wydobycie (technicznie polega to na podzieleniu całego obszaru danego stanu na pola o powierzchni 2 mil kwadratowych, tj. 1 280 akrów) i ustaleniu proporcji wielkości gruntu, na którym danej osobie przysługuje prawo do minerałów w ramach tego obszaru do łącznej jego powierzchni. Jeżeli przykładowo danej osobie przysługuje na danym obszarze o powierzchni 1 280 akrów prawo do minerałów na działce 128 akrów, to oznacza, że przysługuje jej 1/10 należności wynegocjowanej z firmą wydobywczą. Jeżeli zatem, np. firma wypłaca łącznie wszystkim właścicielom praw do wydobycia minerałów 15% wielkości uzyskanego przychodu z wydobycia na danym obszarze o powierzchni 2 mil kwadratowych, to osoba mająca na tym obszarze prawo do wydobycia na terenie o powierzchni 128 akrów otrzyma 1/10 z tych 15%, czyli 1,5% z tego przychodu. Przy czym, taka proporcja ustalana jest odrębnie dla każdego kolejnego pojedynczego obszaru o powierzchni 2 mil kwadratowych. W konsekwencji, osoba, która na różnych takich obszarach posiada tzw. „mineral rights”, jeżeli nie jest wyłącznym właścicielem tych praw na danym obszarze, posiada udział w tych prawach będący wypadkową udziału na poszczególnych pojedynczych obszarach. Po drugie, takie prawa mogą przysługiwać łącznie kilku osobom. Jeżeli, np. posługując się powyższym przykładem, prawa do minerałów przysługiwać będą czterem osobom w równych częściach, tj. po 1/4, to każdej z nich przysługiwać będzie 0,375% przychodu z wydobycia (1,5% x 1/4), czyli 0,00375 kwoty przychodu.

W przypadku Wnioskodawcy, udziały z wydobycia ropy naftowej i gazu wynoszą 0,00371 (tj. 0,371%) oraz 0,002348 (tj. 0,2348%). Udziały te nie mają nic wspólnego z udziałami w kapitale firm wydobywczych, nie jest to także udział w zysku firm wydobywczych. Nie są to wreszcie także kwoty ze sprzedaży tych praw do minerałów. Są to opłaty przysługujące Wnioskodawcy z tytułu eksploatacji przez firmy wydobywcze terenów, na których prawo do wydobycia minerałów przysługuje Wnioskodawcy (oraz innym osobom) a nie tym firmom wydobywczym. Z firmami wydobywczymi Wnioskodawca jest związany jedynie umowami udzielającymi im prawa do eksploatacji i ustalającymi warunki, w tym finansowe (określające m.in. wysokość wynagrodzenia, które jest przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację). Poza tym, nie istnieją żadne powiązania osobowe, gospodarcze, kapitałowe, czy jakiekolwiek inne pomiędzy Wnioskodawcą a firmami wydobywczymi, w szczególności nie wiążą Wnioskodawcy z tymi firmami żadne umowy dotyczące innych spraw, niż stanowiąca przedmiot niniejszego wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody, stanowiące przedmiot wniosku o interpretację, winny być zaliczone do pozostałych przychodów w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mieszczą się one bowiem w przekonaniu Wnioskodawcy w przychodach określonych w art. 12-14, art. 17, jak również z art. 18 i 19. W szczególności nie są to, zdaniem Wnioskodawcy, przychody z praw majątkowych ani z ich odpłatnego zbycia. Art. 18 dotyczący praw majątkowych nie zawiera wprawdzie zamkniętego katalogu tych przychodów, ale wymienia przykładowe przychody tam zaliczane. Zgodnie z zasadą prawidłowej wykładni prawa w takiej sytuacji przyjmuje się, że dla uznania, że do danej kategorii (katalogu) należy zaliczyć także inne sytuacje, muszą one wykazywać podobieństwo do wymienionych w przykładowym katalogu W tym przypadku, ustawodawca do przychodów z praw majątkowych zaliczył przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Prawo do minerałów nie wykazuje żadnego podobieństwa w charakterze do praw wyżej wymienionych, co uzasadnia zdaniem Wnioskodawcy, konieczność zakwalifikowania ich do objętych regulacją art. 20 ustawy. Nie jest jednak wykluczona także odmienna interpretacja, zaliczająca przedmiotowe przychody do objętych właśnie regulacją art. 18 ustawy, pozostaje to jednak, zdaniem Wnioskodawcy, bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, gdyż sposób opodatkowania (i uniknięcia podwójnego opodatkowania) zarówno przypadku przychodów z praw majątkowych, jak i przychodów z innych źródeł jest identyczny. W przekonaniu Wnioskodawcy, przedmiotowe przychody zaliczane są do przychodów objętych regulacją przepisu art. 7 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, czyli do dochodów z nieruchomości, a dokładniej mówiąc z opłat i innych płatności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych. Nie oznacza to jednak, że mogą być one uznane za przychody z nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a tym bardziej nie z pkt 8 tego samego przepisu), gdyż Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości. Nie jest wykluczone, a nawet jest bardzo prawdopodobne, że faktyczny obecny właściciel nieruchomości osiąga przychody z dzierżawy gruntów na rzecz firm wydobywczych, nie jest to jednak przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2015 r. wykazać kwotę dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych...
  2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku z tytułu dochodów osiągniętych w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. i w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), Wnioskodawca jest zobligowany do rozliczenia w kraju rezydencji podatkowej podatku z tytułu dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych z tytułu udziałów w wydobyciu minerałów z zastosowaniem, tzw. metody proporcjonalnej.

Metoda płacenia podatku w Polsce od dochodów uzyskanych w USA, zawarta jest w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tej metody dochody uzyskane w Polsce łączy się z dochodami uzyskanymi w USA. Następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza się kwotę podatku zapłaconego w USA.

Z treści ww. uregulowań wynika, że podatnik uzyskujący dochody ze źródeł położonych za granicą, w państwie, z którym zawarta jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania winien stosować w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, tzw. metodę odliczania proporcjonalnego, a także powinien dokonać obliczenia rocznego podatku z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W opisanym stanie faktycznym, ze względu na postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 7), Stany Zjednoczone skorzystały z możliwości opodatkowania dochodu u źródła jego powstania, zatem Wnioskodawca nie jest zobligowany wobec polskiego fiskusa podatkowo.

W piśmie z dnia 14 marca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca uzyskując dochód z eksploatacji złóż położonych na terytorium Stanów Zjednoczonych, zobowiązany jest do wykazania w rocznej deklaracji podatkowej, składanej w Polsce również dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w danym roku podatkowym. Dochody te winny być wskazane w załączniku PIT/ZG do PIT-37. Wnioskodawca zobligowany jest wykazać wysokość osiągniętego za granicą dochodu oraz pobrany u źródła podatek.

W celu obliczenia należnego podatku, zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia (art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych), Wnioskodawca łączy dochody uzyskane w Stanach Zjednoczonych z dochodami osiągniętymi w Polsce, a następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza kwotę podatku zapłaconego w Stanach Zjednoczonych. Dla uniknięcia podwójnego opodatkowania, Wnioskodawca uzyskując w Stanach Zjednoczonych dochód z tytułu eksploatacji złóż powinien, stosując ww. metodę proporcjonalnego odliczenia, mieć na względzie przepis art. 7 ust. 1 umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Zgodnie z wymienionym przepisem, dochody i inne płatności z eksploatacji zasobów naturalnych mogą być opodatkowane przez państwo, w którym te zasoby są położone. W przypadku Wnioskodawcy, dochody osiągnięte przez Niego z wydobycia ropy naftowej i gazu zostały opodatkowane przez Stany Zjednoczone - państwo położenia złóż, wg stawki 30% (oraz dodatkowo 2,8%) od uzyskanego dochodu.

W związku z powyższym, mając na względzie odprowadzenie od dochodów osiągniętych w Stanach Zjednoczonych podatku w łącznej kwocie 32,8%, Wnioskodawca rozliczając się w Polsce nie będzie zobligowany do opodatkowania tych dochodów na rzecz polskiego fiskusa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1a cytowanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Powołane przepisy – w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie w dniu 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. Umowy, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Stosownie do art. 5 ust. 2 ww. Umowy, postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez:

  1. prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub
  2. przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

W myśl art. 5 ust. 3 ww. Umowy, bez względu na postanowienia niniejszej Umowy, z wyłączeniem ustępu 4, Umawiające się Państwo może opodatkować obywatela tego Państwa lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie (zgodnie z zasadami artykułu 4), tak jakby niniejsza Umowa nie weszła w życie.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 cyt. Umowy, dochody z nieruchomości, włączając opłaty i inne płatności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych i zyski uzyskane ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką nieruchomością lub prawami, z których wynikają takie opłaty i inne płatności, mogą być opodatkowane przez to Umawiające się Państwo, w którym ta nieruchomość lub zasoby naturalne są położone. Dla celów niniejszej Umowy odsetki od zobowiązań zabezpieczonych na nieruchomości lub zabezpieczonych prawem dochodzenia na opłatach lub innych płatnościach z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych nie będą traktowane jako dochód z nieruchomości.

Użyte w zacytowanym przepisie sformułowanie, zgodnie z którym dochód „może” być opodatkowany nie zezwala na dowolne wybranie państwa, w którym dochód ten ma zostać opodatkowany. Należy bowiem wyjaśnić, że użycie w tym przepisie słowa „mogą być opodatkowane” oznacza, że przychody, o których w nim mowa, są opodatkowane w kraju miejsca położenia m.in. zasobów mineralnych, o ile prawo podatkowe tego państwa przewiduje opodatkowanie takiego dochodu. Innymi słowy, przepis ten oznacza, że dochód taki oprócz tego, że podlega opodatkowaniu w państwie, w którym osoba osiągająca ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, to podlega również opodatkowaniu w tym państwie, w którym położony jest dany majątek, zgodnie z prawem tego państwa.

Oznacza to, że dochód osoby posiadającej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce z tytułu opłat i innych należności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych położonych w Stanach Zjednoczonych podlega opodatkowaniu zarówno w miejscu położenia ww. zasobów naturalnych, tj. w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.

Jednakże w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować przewidzianą w art. 20 ust. 1 Umowy, metodę unikania podwójnego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia).

W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł, do których kwalifikuje się dochód danego rodzaju został wymieniony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tegoż przepisu wymieniono jako źródło przychodu – „inne źródła”.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zatem, do przychodów z innych źródeł zalicza się te wszystkie przychody, które nie mieszczą się w kategorii przychodów zaliczonych do enumeratywnie wymienionych w art. 10 ust. 1-8 powołanej ustawy - źródeł przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. uzyskał w Stanach Zjednoczonych dochody z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu (tzw. „mineral rights”). Prawa te zostały uzyskane w drodze dziedziczenia po zmarłej w 2010 r. matce - obywatelce polskiej, ta natomiast otrzymała je również w drodze spadkobrania od swojej siostry, obywatelki amerykańskiej. Wnioskodawca posiada prawa do wydobycia minerałów od daty stwierdzenia spadku przez Sąd amerykański. Pierwszy dochód z posiadania tych praw uzyskał w 2015 r. W Stanach Zjednoczonych Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, eksploatacją złóż zajmują się firmy wydobywcze. W kraju źródła powstania dochodu (USA) płatnicy podatku dochodowego (tj. firmy wydobywcze) wypłacające Wnioskodawcy dochód z tytułu wymienionego na wstępie, pobrali i odprowadzili podatek dochodowy (Witholding Tax): podatek federalny w wysokości 30% oraz podatek stanowy (North Dakota) w wysokości ok 2,8% od dochodu. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Jedynym dochodem osiągniętym przez Wnioskodawcę w 2015 r. była otrzymana na terytorium Polski - polska emerytura.

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione we wniosku oraz jego uzupełnieniach, stwierdzić należy, że wypłacane Wnioskodawcy ze Stanów Zjednoczonych kwoty pieniężne z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „mineral rights” (prawa z wydobycia minerałów), należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku, od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio (art. 27 ust. 9a ww. ustawy).

Analiza opisanej we wniosku sytuacji – w kontekście zacytowanych wyżej przepisów – prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca uzyskał przychód ze źródła, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji, od podatku obliczonego przy zastosowaniu zacytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie mógł (w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania) odjąć kwotę podatku zapłaconego z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „mineral rights” (prawa z wydobycia minerałów) w Stanach Zjednoczonych.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego, jego uzupełnienia oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę (mającego miejsce zamieszkania w Polsce) ze Stanów Zjednoczonych na podstawie polsko-amerykańskiej umowy, będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ww. Umowy. W Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia, na podstawie w art. 20 ust. 1 ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uzyskując ww. dochód z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „mineral rights” (prawa z wydobycia minerałów) na terytorium Stanów Zjednoczonych, zobowiązany jest do wykazania w rocznej deklaracji podatkowej składanej w Polsce również dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w danym roku podatkowym. Dochody te winny być wskazane we właściwym terminie w zeznaniu (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz w załączniku PIT/ZG, czyli informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku, w którym należy wykazać przychód osiągnięty w Stanach Zjednoczonych oraz zapłacony w tym państwie podatek.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w kwestiach objętych sformułowanymi pytaniami nadmienił również, że właściwym formularzem, w którym ma wykazać dochody uzyskane w 2015 r. ze Stanów Zjednoczonych jest PIT-37. Z uwagi na fakt, że pytania Wnioskodawcy nie odnosiły się do obowiązku złożenia konkretnego rodzaju zeznania podatkowego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, tutejszy Organ nie może wskazać Wnioskodawcy w jakiej wysokości jest zobowiązany zapłacić podatek. Prawidłowość bądź nieprawidłowość wyliczeń podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku, np. postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy też czynności sprawdzających.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.