Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Stany Zjednoczone. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika, związanych z uczestnictwem pracowników w Programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Fragment:

(...) Stanach Zjednoczonych Ameryki – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakresie obowiązków Spółki jako płatnika, związanych z uczestnictwem pracowników w Programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A sp. z o.o. (dalej „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest spółką będącą częścią międzynarodowej grupy X, która jest światowym producentem i dystrybutorem produktów ochrony zdrowia. Niektórzy pracownicy Spółki są uprawnieni, pod określonymi warunkami, do udziału w Długoterminowym Programie Motywacyjnym (dalej: „ Plan ”) organizowanym przez spółkę X z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i notowaną na giełdzie w Nowym Jorku (dalej: X USA”). Głównym celem Planu jest wyróżnienie pracowników odpowiedzialnych dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy za sukces i rozwój grupy X. Uprawnionych do otrzymania nagrody pracowników wybiera specjalnie powołane do tego celu Komitet w Stanach Zjednoczonych.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie małżeńskie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak przyznane na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki świadczenie małżeńskie, które stanowi odpowiednik polskich świadczeń rodzinnych, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stanowisko Wnioskodawczyni uznać należy za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie małżeńskie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak przyznane na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki świadczenie małżeńskie, które stanowi odpowiednik polskich świadczeń rodzinnych, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stanowisko Wnioskodawczyni uznać należy za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA.

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie małżeńskie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy świadczenie to stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów przyznany na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczeń. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie podlegania zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu wykonawcy kontraktowego

Fragment:

Wnioskodawca jest także w posiadaniu notyfikacji o udzieleniu zamówienia, kontraktu - podpisanej w dniu 5 maja 2016 r. ze strony Sił Zbrojnych USA przez oficera ds. zamówień, a ze strony Spółki przez jej wiceprezydenta. 14 czerwca 2016 r. oficer kontraktu, reprezentujący departament inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych, wydał dla Spółki dokument poświadczający, że Spółka jest wykonawcą rządów Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie w zaświadczeniu potwierdzono, że z tytułu realizacji kontraktuWnioskodawcy w Polsce przysługują wszelkie prawa i przywileje, przyznane Umową między stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych z dnia 19 czerwca 1951 r. oraz Umową SOFA. W konsekwencji, na mocy art. 33 ostatniej z umów Spółce winny być przyznane oficjalne zwolnienia z podatków na podstawie art. 18 i art. 20 umowy z 2009 r. Spółka akcyjna X. jest zarejestrowana jako osoba prawna w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadano jej numer identyfikacji podatkowej. Omawiana inwestycja została zgłoszona przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w sposób przewidziany w Porozumieniu wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych z dnia 27 kwietnia 2015 r. W uzupełnieniu z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu 4 kwietnia 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowany jako przedsiębiorca - osoba prawna (Corporation) zgodnie z par. 1304 Business Corporation Law w Stanie Nowy Jork, hrabstwo: Westchester.

2018
3
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty świadczenia wdowiego z USA

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach na podstawie informacji przekazanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, przyjął, że amerykański system ubezpieczeń socjalnych przewiduje szereg świadczeń, których wypłata jest możliwa poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Poza należnością przysługującą Podatnikowi wnoszącego o wydanie cytowanej interpretacji, któremu świadczenie było należne jako byłemu małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego- wymieniono i rentę wdowią, o której opodatkowanie w Polsce pyta Wnioskodawczyni. Porównaniem zawartości katalogów polskich i amerykańskich świadczeń rodzinnych zajęto się w interpretacji indywidualnej znak IBPB-2-1/4511-282/16/HK z dnia 21 lipca 2016 r., autorstwa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, a dotyczącej opodatkowaniu w Polsce amerykańskich świadczeń dla rozwodników. Organ interpretacyjny powołując się na informację, przekazaną przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce stwierdził, że amerykański system ubezpieczeń socjalnych przewiduje wypłatę niektórych rodzajów świadczeń poza terytorium Stanów Zjednoczonych, zaliczając do nich np. świadczenie przysługujące byłemu małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. rentę wdowią - świadczenie przysługujące wdowie lub wdowcowi po osobie uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego lub mającemu pod opieką dziecko do lat 16.

2018
28
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami polsko-amerykańskiej umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...), Polska ma prawo opodatkować zasiłek na dziecko otrzymywany ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce. Jednocześnie jednak, jeżeli przyznane na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki świadczenie, stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów, wówczas korzysta ono ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 updof, a tym samym nie podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
28
lut

Istota:

Czy wypłacone kwoty świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała, w wyniku którego Wnioskodawca utracił całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, otrzymane jednorazowo z tytułu ubezpieczenia osobowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 21 ust. l pkt 4 ustawy o PIT?

Fragment:

Z uwagi na to, że Wnioskodawca jest rezydentem polskim (ma miejsce zamieszkania w Polsce), a otrzymane świadczenia pieniężne pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie w dniu 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178). Ww. Umowa nie zawiera jednak odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych z ubezpieczenia ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oznacza to, że tego rodzaju dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z postanowieniami art. 5 umowy („ Ogólne zasady opodatkowania ”). Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej umowy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie. Stosownie do art. 5 ust. 2 tejże umowy, postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez: prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

2018
15
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzedaży usług oraz w zakresie obowiązku dokonania korekty deklaracji w związku z brakiem posiadania świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego; w zakresie możliwości dokonania korekty deklaracji w związku z otrzymaniem świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego.

Fragment:

(...) Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. Zgodnie z § 8 ust. 3b rozporządzenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 3a, kopię pojedynczego poświadczenia dołącza się do wypełnionego świadectwa i przekazuje dostawcy towarów lub usługodawcy wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 2. Artykuł 2 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 817) stanowi, że zwolnienie z podatków stosowane do towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz stosuje się w momencie sprzedaży, jeżeli transakcja została potwierdzona dokumentem wystawionym przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przedstawionym dostawcy towarów lub usług (...).

2018
9
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń zagranicznych.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego Polska ma prawo opodatkować świadczenie rodzinne otrzymywane przez Zainteresowaną ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie jednak, rzeczone świadczenie otrzymywane na podstawie amerykańskich przepisów o świadczeniach rodzinnych jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji czego w Polsce nie występuje obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczenia oraz nie uwzględnia się go w rocznym zeznaniu podatkowym. Końcowo, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawczynię rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.