Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Stany Zjednoczone. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania w 2015 r. owiadczenia otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Fragment:
Umowy miedzy Rz1dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz1dem Stanów Zjednoczonych Ameryki, emerytury i renty wyp3acane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyj1tkiem wskazanym w art. 19 ust. 1 ww. Umowy, podlegaj1 opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nale?y bowiem wskazaa, ?e oprócz powo3anego art. 19 ww. Umowy ?aden inny przepis tej Umowy nie reguluje szczegó3owo kwestii opodatkowania owiadczen emerytalno-rentowych, czy te? innych pochodnych, wyp3aconych cz3onkom rodziny tytu3em owiadczen nale?nych im z racji bycia cz3onkiem rodziny. Jednoczeonie art. 20 ust. 1 powo3anej Umowy wskazuje sposób unikania podwójnego opodatkowania dochodów. W myol tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczen (z uwzglednieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie maj1cej miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce na zaliczenie na poczet nale?nych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zap3aconych w Stanach Zjednoczonych. W owietle powy?szego, wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni otrzymywane w 2015 r. przez Ni1 z USA owiadczenie po zmar3ym me?u podlega opodatkowaniu w Polsce, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zwi1zku z art. 5 ust. 1 ww.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia przez rezydenta Stanów Zjednoczonych z tytułu umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich do dzieł naukowych
Fragment:
Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Okres przebywania Wnioskodawcy w Polsce w ciągu roku podatkowego 2016 nie przekroczył 183 dni. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani na terenie Stanów Zjednoczonych ani Polski. W związku z powyższym, zawierane umowy nie mogły i nie były wykonywane w ramach takiej działalności. Wnioskodawca nie dysponuje żadną placówką ani zakładem na terytorium Polski dla wykonywania usług na rzecz Wydawnictwa. Zawierane z Wydawnictwem umowy są umowami o dzieło. Przedmiotem zawieranych z Wydawnictwem umów było przeniesienie praw autorskich do dzieł naukowych, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie, umowy te określono jako „ wydawnicze ” i noszą one znamiona umów cywilnoprawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca w trakcie roku podatkowego przedstawił amerykański certyfikat podatkowy Wydawnictwu (płatnikowi) informując, że w 2016 r. posiada status rezydenta podatkowego Stanów Zjednoczonych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że do wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu umowy wydawniczej, której przedmiotem było przeniesienie praw autorskich do dzieł naukowych, ma zostowanie art. 14 ww. umowy.
2017
4
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od należności za certyfikat koszerności.
Fragment:
(...) Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w zakresie pytania nr: 1 – prawidłowe, 2 i 3 – bezprzedmiotowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.
Fragment:
Nr 31, poz. 178; „ Umowa ”), jeśli działalność LLC będzie stanowić zakład Wnioskodawcy na terytorium Stanów Zjednoczonych (art. 6 Umowy), to zyski tego zakładu mogą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych (art. 8 ust. 2 Umowy; w praktyce, ze względu na regulacje podatkowe w Stanach Zjednoczonych, zyski LLC nie będą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych albo poziom tego opodatkowania będzie niewielki). Aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów Wnioskodawcy osiąganych za pośrednictwem LLC, Umowa przewiduje metodę, zgodnie z którą Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia na poczet polskiego PIT odpowiednich kwot ewentualnych podatków zapłaconych od tego dochodu w Stanach Zjednoczonych (art. 20 ust. 1 Umowy; tzw. metoda kredytu) – metoda to jest również przewidziana w polskich przepisach (art. 30c ust. 4 ustawy o PIT). Na gruncie ww. przepisów nie ma zatem wątpliwości, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania w Polsce podatku dochodowego z tytułu udziału w LLC. W związku z tym pojawia się wątpliwość, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia w Polsce jakichkolwiek ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów podatkowych. Ustawa o PIT stanowi, że zasadą w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą jest prowadzenie ksiąg podatkowych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
2016
22
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z siedzibą i faktycznym zarządem w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. umowy, w rozumieniu Umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych" oznacza: spółkę Stanów Zjednoczonych i jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) ww. umowy określenie "spółka Stanów Zjednoczonych" oznacza osobę prawną albo jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej, które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek stanu lub Dystryktu Kolumbia i traktowane jest jako stowarzyszenie podlegające prawu Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Określenie "osoba" oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie (art. 3 ust. 1 pkt 4 umowy).
2016
21
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem spółki w formie limited liability company („ LLC ”), założonej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Spółka zbywana była podatnikiem podatku dochodowego, jednakże w trakcie jej działalności doszło do zmiany statusu na podmiot transparentny podatkowo, a zatem jej przychód (dochód) jest obecnie alokowany do Wnioskodawcy jako podatnika w Stanach Zjednoczonych. Określony kwotowo udział w Spółce zbywanej został objęty przez Wnioskodawcę poprzez wkłady o charakterze pieniężnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania ewentualnego zbycia Udziału w Spółce zbywanej. W związku z tym, że Spółka zbywana jest podmiotem założonym zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu prawidłowego określenia miejsca opodatkowania dochodu (straty) ze sprzedaży Udziału po stronie Wnioskodawcy, należy odnieść się do regulacji zawartych w umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r., nr 31 poz. 178; dalej jako: „ UPO z USA ”). Zgodnie z art. (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Fragment:
BKIP 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: X Sp. z o.o. (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”). Wnioskodawca jest udziałowcem spółki w formie limited liability company (dalej jako: „ LLC ”) założonej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej jako: „ Spółka zbywana ”). Spółka zbywana prowadziła w Stanach Zjednoczonych działalność gospodarczą w branży restauracyjnej poprzez sieć restauracji.
2016
30
lis

Istota:
Zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie małżeńskie (rodzinne) otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy świadczenie to stanowi odpowiednik dodatku rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów przyznany na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczeń oraz uwzględnienia ich w zeznaniu podatkowym.
Fragment:
(...) Stanów Zjednoczonych Ameryki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia małżeńskiego (rodzinnego) otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę z ZUS, który pobiera od świadczenia emerytalnego w Polsce składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim i mieszka wraz z mężem w Polsce. Wnioskodawczyni nie wypracowała świadczenia emerytalnego w USA. Raz w roku Wnioskodawczyni wysyłała do Social Security Administration USA dokumenty potwierdzające, ze pozostaje w związku małżeńskim. Wnioskodawczyni otrzymuje miesięczne świadczenie małżeńskie, od którego nie jest potrącany podatek dochodowy w USA. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane przez Social Security Administration USA w Stanach Zjednoczonych Ameryki, świadczenie małżeńskie należy do kategorii świadczeń rodzinnych. Bank pośredniczący w transakcji nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie przychodu uzyskanego w Stanach Zjednoczonych z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „mineral rights”
Fragment:
Mając na uwadze opis stanu faktycznego, jego uzupełnienia oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę (mającego miejsce zamieszkania w Polsce) ze Stanów Zjednoczonych na podstawie polsko-amerykańskiej umowy, będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ww. Umowy. W Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia, na podstawie w art. 20 ust. 1 ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uzyskując ww. dochód z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „ mineral rights ” (prawa z wydobycia minerałów) na terytorium Stanów Zjednoczonych, zobowiązany jest do wykazania w rocznej deklaracji podatkowej składanej w Polsce również dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w danym roku podatkowym. Dochody te winny być wskazane we właściwym terminie w zeznaniu (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz w załączniku PIT/ZG, czyli informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku, w którym należy wykazać przychód osiągnięty w Stanach Zjednoczonych oraz zapłacony w tym państwie podatek. Zauważyć należy, że Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w kwestiach objętych sformułowanymi pytaniami nadmienił również, że właściwym formularzem, w którym ma wykazać dochody uzyskane w 2015 r. ze Stanów Zjednoczonych jest PIT-37.
2016
1
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w odniesieniu do płatności dokonywanych na rzecz podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
W piśmie z 6 kwietnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Spółka doprecyzowała, że: Zapytanie dotyczy dwóch stanów faktycznych: zakupu fotografii i czcionek od podmiotów innych niż osoba fizyczna, których siedziby znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki; zakupu fotografii i czcionek od podmiotu innego niż osoba fizyczna, którego siedziba znajduje się na terytorium Irlandii. Zapytanie dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych: zakupu fotografii i czcionek od podmiotów innych niż osoba fizyczna, których siedziby znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki; zakupu fotografii i czcionek od podmiotu innego niż osoba fizyczna, którego siedziba znajduje się na terytorium Irlandii. Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z jej wiedzą, powyższe podmioty podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w państwach, w których posiadają siedziby, tj. odpowiednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Irlandii. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Spółka wskazuje, iż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy przepisów podatkowych wynikających z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka w związku ze stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym przedstawionym we wniosku ma obowiązek pobrać podatek u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów z tytułu nabycia na portalach stockowych prawa do używania zdjęć i czcionek, wyłącznie na własny użytek dla celów marketingowych, jeżeli Spółka nie będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji...
2016
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.