Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Stany Zjednoczone. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzedaży usług oraz w zakresie obowiązku dokonania korekty deklaracji w związku z brakiem posiadania świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego; w zakresie możliwości dokonania korekty deklaracji w związku z otrzymaniem świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego.
Fragment:
(...) Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. Zgodnie z § 8 ust. 3b rozporządzenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 3a, kopię pojedynczego poświadczenia dołącza się do wypełnionego świadectwa i przekazuje dostawcy towarów lub usługodawcy wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 2. Artykuł 2 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 817) stanowi, że zwolnienie z podatków stosowane do towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz stosuje się w momencie sprzedaży, jeżeli transakcja została potwierdzona dokumentem wystawionym przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przedstawionym dostawcy towarów lub usług (...).
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń zagranicznych.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego Polska ma prawo opodatkować świadczenie rodzinne otrzymywane przez Zainteresowaną ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie jednak, rzeczone świadczenie otrzymywane na podstawie amerykańskich przepisów o świadczeniach rodzinnych jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji czego w Polsce nie występuje obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczenia oraz nie uwzględnia się go w rocznym zeznaniu podatkowym. Końcowo, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawczynię rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2018
9
lut

Istota:
Rozliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym przychodów z działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Stanów Zjednoczonych
Fragment:
Zainteresowany będący stroną postępowania złożył zeznanie roczne PIT-36L bez wyodrębniania przychodów uzyskanych na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą załącznika PIT-ZG. Całość przychodów (również te uzyskane na terytorium Stanów Zjednoczonych) została uwzględniona w załączniku PIT-B do zeznania PIT-36L. Załącznik PIT-ZG nie został złożony. W związku z powyższym nie była odliczana ulga abolicyjna. Zainteresowany będący stroną postępowania uważa, że w 2016 r. część Jego przychodów (jako wspólnika Spółki .....) podlegała podwójnemu opodatkowaniu. Niemniej sytuacja taka, jak opisana we wniosku, będzie również w latach następnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy Zainteresowany będący stroną postępowania w rocznym zeznaniu podatkowym powinien doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej w Polsce, przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki? Czy w załączniku do zeznania podatkowego (PIT-ZG) Zainteresowany będący stroną postępowania powinien wykazać przychody uzyskane na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz podatek zapłacony od powyższych dochodów w Stanach Zjednoczonych? Zdaniem Zainteresowanego będącego stroną (...)
2018
22
sty

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. umowy, w rozumieniu Umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych" oznacza: spółkę Stanów Zjednoczonych i jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) ww. umowy określenie "spółka Stanów Zjednoczonych" oznacza osobę prawną albo jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej, które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek stanu lub Dystryktu Kolumbia i traktowane jest jako stowarzyszenie podlegające prawu Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Określenie "osoba" oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie (art. 3 ust. 1 pkt 4 umowy).
2017
16
gru

Istota:
Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z zagranicznej polisy na życie w związku ze śmiercią krewnego
Fragment:
W związku z tym, że otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie pochodziło ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie w dniu 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178). Polsko-amerykańska umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania środków pieniężnych z polisy na życie otrzymanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oznacza to, iż tego rodzaju dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z postanowieniami art. 5 umowy („ Ogólne zasady opodatkowania ”). Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej umowy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie. (...)
2017
11
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków z indywidualnego konta emerytalnego.
Fragment:
Należy podkreślić, że dochód ten może być również opodatkowany w państwie, z którego jest wypłacany (w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Kwestia eliminowania podwójnego opodatkowania jest możliwa dzięki zastosowaniu właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania. I tak w myśl art. 20 ust. 1 polsko – amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Powyższe oznacza, że podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy) a uzyskujący świadczenia z planu emerytalnego ze Stanów Zjednoczonych będzie miał obowiązek opodatkować ten dochód w Polsce, jednak od podatku obliczonego zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi będzie mógł odliczyć podatek zapłacony w Stanach Zjednoczonych. Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zauważyć, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
9
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami polsko-amerykańskiej umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...), Polska ma prawo opodatkować zasiłek na dziecko otrzymywany ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce. Jednocześnie jednak, gdy przyznane na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki świadczenie, stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 updof, a tym samym nie podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
6
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów osiągniętych przez Spółkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu realizacji Umowy na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, dochody osiągane przez Spółkę na terytorium Polski wyłącznie z tytułu realizacji Umowy zawartej na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych należy zaliczyć do dochodów osiągniętych ze źródeł wolnych od podatku, jeżeli zwolnienie z opodatkowania dla dochodów pochodzących z takich źródeł jest przewidziane w ustawach innych niż ustawa o CIT - w przypadku Wnioskodawcy świadczącego usługi na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych zwolnienie takie zostało przewidziane w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. (SOFA). Zgodnie z art. 33 ust. 5 SOFA, opodatkowanie wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych i pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych następuje zgodnie z art. 19 SOFA. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 SOFA, dochód lub zyski osiągane przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych, który w przypadku osoby fizycznej jest obywatelem Stanów Zjednoczonych lub osobą zamieszkałą na stałe w Stanach Zjednoczonych albo w przypadku osoby prawnej jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, wyłącznie z tytułu umów zawartych z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz są zwolnione z opodatkowania w RP.
2017
30
wrz

Istota:
Opodatkowanie dochodów zagranicznych.
Fragment:
Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. umowy, w rozumieniu Umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych ” oznacza: spółkę Stanów Zjednoczonych i jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) ww. umowy określenie „ spółka Stanów Zjednoczonych ” oznacza osobę prawną albo jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej, które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek stanu lub Dystryktu Kolumbia i traktowane jest jako stowarzyszenie podlegające prawu Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Określenie „ osoba ” oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie (art. 3 ust. 1 pkt 4 umowy).
2017
12
wrz

Istota:
Opodatkowanie świadczenia otrzymywanego z USA
Fragment:
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, emerytury i renty wypłacane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem wskazanym w art. 19 ust. 1 ww. Umowy, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Należy bowiem wskazać, że oprócz powołanego art. 19 ww. Umowy żaden inny przepis tej Umowy nie reguluje szczegółowo kwestii opodatkowania świadczeń emerytalno-rentowych, czy też innych pochodnych, wypłaconych członkom rodziny tytułem świadczeń należnych im z racji bycia członkiem rodziny. Jednocześnie art. 20 ust. 1 powołanej Umowy wskazuje sposób unikania podwójnego opodatkowania dochodów. W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. W świetle powyższego, wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni otrzymywane w 2017 r. przez Nią z USA świadczenie po zmarłym mężu podlega opodatkowaniu w Polsce, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 5 ust. 1 ww.
2017
2
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.