Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Stany Zjednoczone. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem spółki w formie limited liability company („ LLC ”), założonej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Spółka zbywana była podatnikiem podatku dochodowego, jednakże w trakcie jej działalności doszło do zmiany statusu na podmiot transparentny podatkowo, a zatem jej przychód (dochód) jest obecnie alokowany do Wnioskodawcy jako podatnika w Stanach Zjednoczonych. Określony kwotowo udział w Spółce zbywanej został objęty przez Wnioskodawcę poprzez wkłady o charakterze pieniężnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania ewentualnego zbycia Udziału w Spółce zbywanej. W związku z tym, że Spółka zbywana jest podmiotem założonym zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu prawidłowego określenia miejsca opodatkowania dochodu (straty) ze sprzedaży Udziału po stronie Wnioskodawcy, należy odnieść się do regulacji zawartych w umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r., nr 31 poz. 178; dalej jako: „ UPO z USA ”). Zgodnie z art. (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Fragment:
BKIP 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: X Sp. z o.o. (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”). Wnioskodawca jest udziałowcem spółki w formie limited liability company (dalej jako: „ LLC ”) założonej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej jako: „ Spółka zbywana ”). Spółka zbywana prowadziła w Stanach Zjednoczonych działalność gospodarczą w branży restauracyjnej poprzez sieć restauracji.
2016
30
lis

Istota:
Zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie małżeńskie (rodzinne) otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy świadczenie to stanowi odpowiednik dodatku rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów przyznany na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczeń oraz uwzględnienia ich w zeznaniu podatkowym.
Fragment:
(...) Stanów Zjednoczonych Ameryki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia małżeńskiego (rodzinnego) otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę z ZUS, który pobiera od świadczenia emerytalnego w Polsce składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim i mieszka wraz z mężem w Polsce. Wnioskodawczyni nie wypracowała świadczenia emerytalnego w USA. Raz w roku Wnioskodawczyni wysyłała do Social Security Administration USA dokumenty potwierdzające, ze pozostaje w związku małżeńskim. Wnioskodawczyni otrzymuje miesięczne świadczenie małżeńskie, od którego nie jest potrącany podatek dochodowy w USA. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane przez Social Security Administration USA w Stanach Zjednoczonych Ameryki, świadczenie małżeńskie należy do kategorii świadczeń rodzinnych. Bank pośredniczący w transakcji nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie przychodu uzyskanego w Stanach Zjednoczonych z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „mineral rights”
Fragment:
Mając na uwadze opis stanu faktycznego, jego uzupełnienia oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę (mającego miejsce zamieszkania w Polsce) ze Stanów Zjednoczonych na podstawie polsko-amerykańskiej umowy, będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ww. Umowy. W Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia, na podstawie w art. 20 ust. 1 ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uzyskując ww. dochód z tytułu udziałów z wydobycia ropy naftowej i gazu, tzw. „ mineral rights ” (prawa z wydobycia minerałów) na terytorium Stanów Zjednoczonych, zobowiązany jest do wykazania w rocznej deklaracji podatkowej składanej w Polsce również dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w danym roku podatkowym. Dochody te winny być wskazane we właściwym terminie w zeznaniu (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz w załączniku PIT/ZG, czyli informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku, w którym należy wykazać przychód osiągnięty w Stanach Zjednoczonych oraz zapłacony w tym państwie podatek. Zauważyć należy, że Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w kwestiach objętych sformułowanymi pytaniami nadmienił również, że właściwym formularzem, w którym ma wykazać dochody uzyskane w 2015 r. ze Stanów Zjednoczonych jest PIT-37.
2016
1
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w odniesieniu do płatności dokonywanych na rzecz podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
W piśmie z 6 kwietnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Spółka doprecyzowała, że: Zapytanie dotyczy dwóch stanów faktycznych: zakupu fotografii i czcionek od podmiotów innych niż osoba fizyczna, których siedziby znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki; zakupu fotografii i czcionek od podmiotu innego niż osoba fizyczna, którego siedziba znajduje się na terytorium Irlandii. Zapytanie dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych: zakupu fotografii i czcionek od podmiotów innych niż osoba fizyczna, których siedziby znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki; zakupu fotografii i czcionek od podmiotu innego niż osoba fizyczna, którego siedziba znajduje się na terytorium Irlandii. Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z jej wiedzą, powyższe podmioty podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w państwach, w których posiadają siedziby, tj. odpowiednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Irlandii. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Spółka wskazuje, iż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy przepisów podatkowych wynikających z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka w związku ze stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym przedstawionym we wniosku ma obowiązek pobrać podatek u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów z tytułu nabycia na portalach stockowych prawa do używania zdjęć i czcionek, wyłącznie na własny użytek dla celów marketingowych, jeżeli Spółka nie będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji...
2016
1
maj

Istota:
Czy świadczenie odszkodowawcze otrzymane w 2015 r. ze Stanów Zjednoczonych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. umowy zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę powołane wyżej postanowienia umowy odszkodowanie otrzymane ze Stanów Zjednoczonych przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce może podlegać opodatkowaniu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce znajduje zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 20 ust. 1 ww. umowy, tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
2016
12
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wnika, że Zainteresowany spodziewa się odszkodowania ze Stanów Zjednoczonych z tytułu ugody zbiorowej z procesu dotyczącego wadliwej sztucznej zastawki serca. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, oraz uwzględniając fakt, że Zainteresowany posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że w kwestii opodatkowania przedmiotowego odszkodowania ze Stanów Zjednoczonych Ameryki znajdą zastosowanie uregulowania zawarte w Umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. Wskazać należy, że ww. umowa polsko-amerykańska nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania odszkodowań. Oznacza to, że analizowane odszkodowanie będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wynikających z art. 5 umowy („ Ogólne zasady opodatkowania ”). Zgodnie z art. 5 ust. 1 powyższej umowy, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.
2016
6
mar

Istota:
Kwestia opodatkowania u źródła w Polsce należności wypłacanych Beneficjentom trustów typu Delaware Statutory Trust zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z tytułu leasingu samolotów.
Fragment:
(...) Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z tytułu leasingu samolotów– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania u źródła w Polsce należności wypłacanych Beneficjentom trustów typu Delaware Statutory Trust zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z tytułu leasingu samolotów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe. Spółka A. „ A. ” S.A. (dalej: Spółka) jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Spółka użytkuje w leasingu finansowym samoloty pasażerskie na podstawie umów zawartych z ABC (dalej: T. lub Leasingodawcy). Leasingodawcy są trustami typu Delaware Statutory Trust zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. Administratorem oraz powiernikiem w Trustach jest B. Bank z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: Powiernik). W analizowanym stanie faktycznym Powiernik nie otrzymuje żadnych należności od Spółki w związku z umową leasingu samolotów. Leasingowane samoloty realizują loty w ramach siatki połączeń i pod kodem lotniczym Spółki.
2015
25
lis

Istota:
Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie małżeńskie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy świadczenie to stanowi odpowiednik dodatku rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów przyznany na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczeń oraz uwzględnienia ich w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Również w latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan prawny, wskazane dochody będą mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
24
lis

Istota:
Praca najemna na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym/efektywnym zarządem oraz siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz dochody z działalności gospodarczej w Polsce.
Fragment:
Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. umowy, w rozumieniu Umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych" oznacza: spółkę Stanów Zjednoczonych i jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) ww. umowy określenie "spółka Stanów Zjednoczonych" oznacza osobę prawną albo jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej, które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek stanu lub Dystryktu Kolumbia i traktowane jest jako stowarzyszenie podlegające prawu Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Określenie "osoba" oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie (art. 3 ust. 1 pkt 4 umowy).
2015
5
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.