Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Stany Zjednoczone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Stany Zjednoczone. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zasiłku (dodatku) socjalnego otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Wnioskodawczyni zaznacza, że nigdy nie była w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie posiada tam żadnych nieruchomości i rzeczy ruchomych, nie posiada tam konta w banku, oszczędności, lokat, funduszy inwestycyjnych, nie ma tam żadnego zabezpieczenia rentowo-emerytalnego, oraz nie należy do żadnych organizacji i stowarzyszeń. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej mieszka tylko były mąż Wnioskodawczyni. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania. Czy dodatek socjalny (rodzinny) podlega rozliczeniu w urzędzie skarbowym jako dochód osiągnięty w 2016 r.? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywany z Social Security Administration USA dodatek rodzinny (socjalny), został przyznany jej na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i jest rodzajem świadczenia rodzinnego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wobec powyższego świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. l pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do wykazywania tego świadczenia w zeznaniu podatkowym za 2016 rok.
2017
24
maj

Istota:
Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z zagranicznej polisy na życie w związku ze śmiercią krewnego
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w wyniku śmierci wuja został beneficjentem jego polisy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kwota na jaką opiewał udział Wnioskodawcy została przelana na jego konto. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do opodatkowania otrzymanej kwoty z polisy wujka. Z uwagi na to, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymane odszkodowanie z tytułu polisy zostało wypłacone przez ubezpieczyciela ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zastosowanie w omawianej sprawie ma Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178). Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. Umowy – osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie. Stosownie do art. 5 ust. 2 tejże umowy – postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez: prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.
2017
19
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodu uzyskiwanego z pracy w konsulacie amerykańskim.
Fragment:
Z przywołanych powyżej przepisów umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wynika zasada, że państwo dokonujące wypłat z funduszy publicznych swoim obywatelom z tytułu pracy lub osobiście świadczonych usług jako pracownikowi Rządu tego Państwa lub jakiejkolwiek jego agendy w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi ma wyłączne prawo do opodatkowania takich wypłat w sytuacji, gdy taka praca lub osobiście świadczone usługi są traktowane jako pełnienie funkcji rządowych przez wewnętrzne prawo obu Umawiających się Państw. A zatem, skoro w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie z funduszy publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu pracy jako pracownik Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi, to – na podstawie art. 19 ust. 1 ww. umowy – dochody te są w Polsce zwolnione od opodatkowania. Natomiast Stany Zjednoczone Ameryki mogą – stosownie do treści art. 5 ust. 1 tej umowy – opodatkować te dochody. Zatem słuszne jest stanowisko Wnioskodawczyni, że musi się w tej kwestii dostosować do amerykańskiego prawa podatkowego.
2017
13
maj

Istota:
W zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udziału w spółce akcyjnej typu S z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Posiada 100% akcji spółki S-corporation zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych. Spółka posiada osobowość prawną, ale jest transparentna podatkowo, bo opodatkowanie nie następuje na poziomie spółki, lecz jej wspólników (akcjonariuszy). Na gruncie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wskazane we wniosku dochody traktowane są jako zyski z działalności gospodarczej (art. 8 umowy). Jednocześnie, Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że o ile w istocie powołane we wniosku okoliczności odpowiadają rzeczywistości, to dochody Wnioskodawcy, jako polskiego rezydenta podatkowego, z tytułu udziału w spółce akcyjnej typu S-corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, stanowią dochody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolniczej działalności gospodarczej).
2017
11
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania w 2015 r. owiadczenia otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Fragment:
Umowy miedzy Rz1dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz1dem Stanów Zjednoczonych Ameryki, emerytury i renty wyp3acane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyj1tkiem wskazanym w art. 19 ust. 1 ww. Umowy, podlegaj1 opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nale?y bowiem wskazaa, ?e oprócz powo3anego art. 19 ww. Umowy ?aden inny przepis tej Umowy nie reguluje szczegó3owo kwestii opodatkowania owiadczen emerytalno-rentowych, czy te? innych pochodnych, wyp3aconych cz3onkom rodziny tytu3em owiadczen nale?nych im z racji bycia cz3onkiem rodziny. Jednoczeonie art. 20 ust. 1 powo3anej Umowy wskazuje sposób unikania podwójnego opodatkowania dochodów. W myol tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczen (z uwzglednieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie maj1cej miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce na zaliczenie na poczet nale?nych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zap3aconych w Stanach Zjednoczonych. W owietle powy?szego, wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni otrzymywane w 2015 r. przez Ni1 z USA owiadczenie po zmar3ym me?u podlega opodatkowaniu w Polsce, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zwi1zku z art. 5 ust. 1 ww.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia przez rezydenta Stanów Zjednoczonych z tytułu umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich do dzieł naukowych
Fragment:
Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Okres przebywania Wnioskodawcy w Polsce w ciągu roku podatkowego 2016 nie przekroczył 183 dni. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani na terenie Stanów Zjednoczonych ani Polski. W związku z powyższym, zawierane umowy nie mogły i nie były wykonywane w ramach takiej działalności. Wnioskodawca nie dysponuje żadną placówką ani zakładem na terytorium Polski dla wykonywania usług na rzecz Wydawnictwa. Zawierane z Wydawnictwem umowy są umowami o dzieło. Przedmiotem zawieranych z Wydawnictwem umów było przeniesienie praw autorskich do dzieł naukowych, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie, umowy te określono jako „ wydawnicze ” i noszą one znamiona umów cywilnoprawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca w trakcie roku podatkowego przedstawił amerykański certyfikat podatkowy Wydawnictwu (płatnikowi) informując, że w 2016 r. posiada status rezydenta podatkowego Stanów Zjednoczonych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że do wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu umowy wydawniczej, której przedmiotem było przeniesienie praw autorskich do dzieł naukowych, ma zostowanie art. 14 ww. umowy.
2017
4
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od należności za certyfikat koszerności.
Fragment:
(...) Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w zakresie pytania nr: 1 – prawidłowe, 2 i 3 – bezprzedmiotowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.
Fragment:
Nr 31, poz. 178; „ Umowa ”), jeśli działalność LLC będzie stanowić zakład Wnioskodawcy na terytorium Stanów Zjednoczonych (art. 6 Umowy), to zyski tego zakładu mogą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych (art. 8 ust. 2 Umowy; w praktyce, ze względu na regulacje podatkowe w Stanach Zjednoczonych, zyski LLC nie będą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych albo poziom tego opodatkowania będzie niewielki). Aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów Wnioskodawcy osiąganych za pośrednictwem LLC, Umowa przewiduje metodę, zgodnie z którą Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia na poczet polskiego PIT odpowiednich kwot ewentualnych podatków zapłaconych od tego dochodu w Stanach Zjednoczonych (art. 20 ust. 1 Umowy; tzw. metoda kredytu) – metoda to jest również przewidziana w polskich przepisach (art. 30c ust. 4 ustawy o PIT). Na gruncie ww. przepisów nie ma zatem wątpliwości, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania w Polsce podatku dochodowego z tytułu udziału w LLC. W związku z tym pojawia się wątpliwość, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia w Polsce jakichkolwiek ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów podatkowych. Ustawa o PIT stanowi, że zasadą w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą jest prowadzenie ksiąg podatkowych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
2016
22
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z siedzibą i faktycznym zarządem w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. umowy, w rozumieniu Umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych" oznacza: spółkę Stanów Zjednoczonych i jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) ww. umowy określenie "spółka Stanów Zjednoczonych" oznacza osobę prawną albo jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej, które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek stanu lub Dystryktu Kolumbia i traktowane jest jako stowarzyszenie podlegające prawu Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Określenie "osoba" oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie (art. 3 ust. 1 pkt 4 umowy).
2016
21
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży Udziału w Spółce zbywanej, która nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem spółki w formie limited liability company („ LLC ”), założonej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Spółka zbywana była podatnikiem podatku dochodowego, jednakże w trakcie jej działalności doszło do zmiany statusu na podmiot transparentny podatkowo, a zatem jej przychód (dochód) jest obecnie alokowany do Wnioskodawcy jako podatnika w Stanach Zjednoczonych. Określony kwotowo udział w Spółce zbywanej został objęty przez Wnioskodawcę poprzez wkłady o charakterze pieniężnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania ewentualnego zbycia Udziału w Spółce zbywanej. W związku z tym, że Spółka zbywana jest podmiotem założonym zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu prawidłowego określenia miejsca opodatkowania dochodu (straty) ze sprzedaży Udziału po stronie Wnioskodawcy, należy odnieść się do regulacji zawartych w umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r., nr 31 poz. 178; dalej jako: „ UPO z USA ”). Zgodnie z art. (...)
2016
30
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.