Stanowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stanowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Na podstawie art. 7 ust. 1 umowy polsko-litewskiej, zyski przedsiębiorstwa z siedzibą w W z tytułu wynajmu stanowiska na hali, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium Litwy. Tym samym Podatnik nie jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy.

Fragment:

(...) podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 20,00% należności oraz przekazania przedmiotowej zaliczki na rachunek bankowy Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w targach wynajmuje odpłatnie część hali wystawowej (stanowisko), od Spółki mającej siedzibę w W. Stosownie do art. 7 ust. 1 umowy z dnia 20 stycznia 1994r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1995r. Nr 51, poz. 277 ze zm.) zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi (...)

2011
1
maj

Istota:

Pełną wiedzę o stanie faktycznym stanowiącym punkt wyjścia dla ustalenia adekwatnych regulacji prawa podatkowego organ podatkowy czerpie tylko i wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu.
Rolą organu i istotą jego postępowania w sprawie urzędowej interpretacji jest ocena stanowiska strony, nie zaś przedstawianie poglądów i interpretacji mających zastosowanie w sprawie przepisów prawnych w odniesieniu do różnych sytuacji faktycznych innych niż opisane w pytanie skierowanym do organu.

Fragment:

(...) wyłączone z opodatkowania są przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. i które są dopuszczone do publicznego obrotu i nabyte na podstawie oferty publicznej, bądź na giełdzie papierów wartościowych, bądź w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, bądź na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Organ odwoławczy uznał za prawidłowe stanowisko zajęte przez organ pierwszoinstancyjny, że przedmiotowe akcje nie spełniły warunków uprawniających do zwolnienia, bowiem zostały nabyte z rachunku inwestycyjnego papierów nie dopuszczonych do publicznego obrotu. Powyższa konstatacja wynika z okoliczności jednoznacznie wskazanych we wniosku - tj., nabycia papierów nie dopuszczonych do publicznego obrotu w sytuacji, gdy oferta sprzedaży była kierowana do ściśle określonych adresatów, a więc nie miała charakteru oferty (...)