Stan faktyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stan faktyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy ochrona, której zakres został określony w art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej, przysługuje Spółce od daty doręczenia Spółce Interpretacji, tj. od 31 VII 2008 r., a tym samym Interpretacja potwierdza prawo Spółki do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dystrybutorów począwszy od rozliczenia podatku VAT za VII 2008 r., niezależnie od tego, w którym dniu tego miesiąca (31-go lipca lub wcześniej) Spółka otrzymała od Dystrybutora fakturę dokumentującą Premię?

Fragment:

(...) zastosowanie będą miały przepisy art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej wówczas należy zauważyć, że zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku może być następstwem zastosowania się do interpretacji indywidualnej, które uległy zmianie lub nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Warunkiem tego zwolnienia jest spełnienie dwóch zasadniczych przesłanek - zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w efekcie zastosowania się do interpretacji, zaś stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji nie wystąpił jeszcze w momencie doręczenia interpretacji indywidualnej, lecz dopiero po jej doręczeniu. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku wystąpi jednak tylko w takim zakresie, w jakim zdarzenie będące przedmiotem interpretacji kształtuje powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego. Skutkiem procesowym zastosowania się do interpretacji będzie złożenie przez podatnika wniosku o wydanie decyzji, w której organ podatkowy (...)

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie stanu faktycznego objętego wydanym postanowieniem w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Fragment:

(...) wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wątpliwości Zainteresowanego wiążą się z możliwością uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie w jakim uzyskał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego. Ocena wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego stanu faktycznego w kontekście zaistnienia przesłanek z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, wymaga natomiast zbadania, czy na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji stan faktyczny przedstawiony w treści wniosku: jest przedmiotem toczących się - z udziałem wnioskodawcy jako strony - postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych organów kontroli skarbowej albo jest przedmiotem sprawy podatkowej rozstrzygniętej co do jej istoty na rzecz wnioskodawcy w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W tym miejscu należy wskazać, iż postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)

2011
1
sie

Istota:

W postępowaniu o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego podstawą oceny możliwości zastosowania prawa oraz obszarem, w którym dokonuje się jego operatywnej wykładni, jest stan faktyczny przedstawiony we wniosku wszczynającym postępowanie interpretacyjne (i jego ewentualnych załącznikach); organy podatkowe nie są uprawnione do samodzielnego ustalania bądź merytorycznego weryfikowania stanu faktycznego sprawy oraz uzupełniania stanowiska prawnego wnioskodawcy; stan faktyczny wniosku wyznacza przedmiotowy zakres postępowania interpretacyjnego i możliwej do udzielenia indywidualnej interpretacji prawa.

Fragment:

(...) o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, Jurysdykcja Podatkowa nr 2/2009, s. 65 - 70). Przedstawiony, bez zarzutu kasacyjnego naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a., w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stan faktyczny wniosku i wywołanego nim postępowania interpretacyjnego nie uzasadnia możliwości zastosowania materialnego prawa podatkowego, którego dochodzi wnoszący skargę kasacyjną, natomiast sądy administracyjne obu instancji nie miały środków prawnych aby ten stan faktyczny ustalać i weryfikować. Skarga do sądu administracyjnego pierwszej instancji i skarga kasacyjna nie zastępują bowiem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, który jest adekwatnym miejscem na przedstawienie stanu faktycznego sprawy interpretacyjnej. Z tych względów, na podstawie art. 184 i art. 204 pkt 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną i orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego. (...)

2011
1
sie

Istota:

Skutki zastosowania się do interpretacji indywidualnej

Fragment:

(...) indywidualnej (art. 14l), czy też po ich opublikowaniu lub doręczeniu (art. 14m); czy stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji zaistniał przed doręczeniem interpretacji indywidualnej lub doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (art. 14k § 1), czy też wystąpił po tych zdarzeniach (art. 14m); czy stan faktyczny związany z interpretacją zaistniał przed opublikowaniem interpretacji ogólnej, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (art. 14k § 2), czy też wystąpił po jej opublikowaniu (art. 14m). Ograniczona zasada nieszkodzenia ma zastosowanie, gdy skutki podatkowe związane ze stanem faktycznym, będącym przedmiotem interpretacji ogólnej lub indywidualnej, miały miejsce: przed jej - odpowiednio - opublikowaniem lub doręczeniem (art. 14l) i (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy możliwe jest wydanie skutecznej prawnie interpretacji indywidualnej w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał wcześniej decyzję organu podatkowego w takiej samej sprawie?

Fragment:

(...) podatkową, jeżeli wniosek o wydanie interpretacji będzie dotyczył innych okresów rozliczeniowych niż okres objęty decyzją lub postanowieniem organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej rozstrzygającym sprawę co do jej istoty. Oznacza to, że wydanie wobec Spółki decyzji dotyczącej wyłącznie rozliczeń podatkowych za miesiąc luty 2006 r. nie pozbawia jej możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej w przedmiocie rozliczeń wszelkich innych okresów, nawet jeżeli stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) w tych okresach byłby identyczny (byłoby identyczne) ze stanem faktycznym objętym wydaną decyzją. W konsekwencji, jeżeli wniosek o wydanie interpretacji będzie dotyczył stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), który wystąpił (wystąpi) w innych okresach rozliczeniowych niż okres objęty wskazaną decyzją, pominięcie w treści oświadczenia, o którym mowa w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej informacji o wydaniu ww. decyzji podatkowej nie narazi (...)

2011
1
lip

Istota:

Nie można w skardze kasacyjnej skutecznie stawiać zarzutu naruszenia prawa materialnego gdy z jej uzasadnienia wynika, że wadliwie zostały ustalone okoliczności stanu faktycznego, bez wskazania przy tym jakie normy postępowania naruszył Sąd pierwszej instancji w procesie kontroli zaskarżonej decyzji (por. m.in. wyrok NSA z dnia 14 października 2004, sygn. akt FSK 568/04). W takiej sytuacji sąd kasacyjny za podstawę kontroli wyroku przyjmuje stan faktyczny, który został uznany przez wojewódzki sąd administracyjny za niewadliwie ustalony przez organy podatkowe.

Fragment:

(...) orzecznictwa Sądu Najwyższego), że nie można w skardze kasacyjnej skutecznie stawiać zarzutu naruszenia prawa materialnego gdy z jej uzasadnienia wynika, że wadliwie zostały ustalone okoliczności stanu faktycznego, bez wskazania przy tym jakie normy postępowania naruszył Sąd pierwszej instancji w procesie kontroli zaskarżonej decyzji (por. m.in. wyrok NSA z dnia 14 października 2004, sygn. akt FSK 568/04). W takiej sytuacji sąd kasacyjny za podstawę kontroli wyroku przyjmuje stan faktyczny, który został uznany przez wojewódzki sąd administracyjny za niewadliwie ustalony przez organy podatkowe. Przy tych ustaleniach zarzut naruszenia cytowanego wyżej przepisu należało uznać za oczywiście nietrafny. Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę kasacyjną za pozbawioną usprawiedliwionych podstaw i z tego względu polegającą na oddaleniu na mocy art. 184 p.p.s.a. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt (...)

2011
1
lip

Istota:

Brak przedstawienia przez wnioskodawcę dostatecznie wyczerpująco stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie dochodzonej interpretacji obliguje organ podatkowy do zastosowania przepisów art. 14a § 5 Ordynacji podatkowej w związku z art. 169 § 1 tej ustawy w celu doprowadzenia wniosku do stanu zgodności z wymogami art. 14a § 2 powołanej ustawy.
Na podstawie przepisów rozdziału 1 działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa organy podatkowe nie są uprawnione do ustalania i dowodowego weryfikowania stanu faktycznego dochodzonej przez wnioskodawcę interpretacji prawa podatkowego, ani też do udzielania jej w obszarze regulacji prawnych nie przedstawionych w stanowisku wnioskodawcy odnośnie podatkowej kwalifikacji danego stanu faktycznego.

Fragment:

(...) tym udowadnianie (rachunkami, fakturami i. t. p.). Ustalanie, weryfikowanie i udowadnianie w tymże postępowaniu stanu faktycznego dochodzonej indywidualnej interpretacji prawa nie jest też niezbędne. Jeżeli bowiem - po uzyskaniu przez podatnika, płatnika, inkasenta interpretacji - w toku postępowania o ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego organy podatkowe ustalą stan faktyczny opodatkowania w sposób mający znaczenie prawne odmienny od tego, który stanowił stan faktyczny udzielonej uprzednio interpretacji prawa podatkowego, interpretacja ta, z powodu i w zakresie różnicy wymienionych stanów faktycznych, nie będzie uzasadniała ochrony prawnej na podstawie art. 14 c. Ordynacji podatkowej (por. wyrok NSA z dnia 13 XI 2008 r., sygn. akt 391/08). Z tych powodów, na podstawie art. 184 p.p. s. a., Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną oddalił. (...)

2011
1
lip

Istota:

Nie sposób nakazywać organowi czynienie ustaleń odnośnie do zakładanych, najczęściej przyszłych, okoliczności faktycznych, to zaś w konsekwencji wynika z orzeczenia Sądu wojewódzkiego (argumentum ad absurdum). Za brakiem możliwości czynienia przez organ wydający interpretację ustaleń faktycznych na podstawie przepisów regulujących postępowanie dowodowe przemawia treść art. 14a § 5 Ordynacji podatkowej.

Fragment:

(...) pieniężnych uzyskanych na mocy wspomnianego porozumienia. Spór dotyczył tego, czy przychód z tego tytułu wykazany był wolny od podatku (w szczególności na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g/ oraz pkt 29 p.d.o.f.). Organy obu instancji ustosunkowały się do tak sformułowanego wniosku strony w kontekście jej stanowiska (tak w decyzji drugoinstancyjnej, jak i w postanowieniu organu niższego stopnia, nawiązano do faktu, iż wskazane odszkodowanie wynikało z w/w "Porozumienia"). Stan faktyczny przedstawiony we wniosku nie budził wątpliwości, także na etapie wnoszenia skargi do Sądu wojewódzkiego. Niezrozumiały jest zatem wniosek Sądu pierwszej instancji, iż okoliczności faktyczne wskazane we wniosku i załączniku do niego wymagają skonfrontowania (gdyż organ nie odniósł się do treści "Porozumienia"), tym bardziej że nie wskazano przy tym, jakie to ma znaczenie z perspektywy interpretowanych (przez organy) przepisów prawa materialnego. Skoro niezasadnie Sąd (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wykonywanie usług uprawnia do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej?

Fragment:

(...) Na życzenie klienta dokonuje Pan także aranżacji stoiska. Dodatkowo projektuje i opracowuje Pan katalogi informacyjne dla firm. Mają one formę papierową, opisane są w nich cechy produktów sprzedawanych przez firmę i wklejone próbki materiałów. Katalogi jedynie Pan projektuje, nie zajmuje się natomiast ich wydrukami, a próbki materiałów wkleja osobiście do katalogów. Ponadto okleja Pan mównice i stoliki z plexi na życzenie klienta. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługowego wytwarzania szyldów – którego zakres szczegółowo określono w poz. 68 załącznika nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – uprawnia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Jednakże w sytuacji, gdy zakres świadczonych (...)

2011
1
cze

Istota:

Rolą organu i istotą jego postępowania w sprawie urzędowej interpretacji jest ocena stanowiska strony, nie zaś przedstawienie poglądów i interpretacji mających zastosowanie w sprawie przepisów prawnych w odniesieniu do różnych sytuacji faktycznych, a pełną wiedzę o stanie faktycznym, stanowiącym punkt wyjścia dla ustalenia regulacji prawa podatkowego organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu.

Fragment:

(...) faktyczny spełnia hipotezę konkretnego przepisu prawa ( lub gdy takiego stanu faktycznego nie można podciągnąć pod normę określonego przepisu ), to organ podatkowy ma podstawy do uznania, że podany we wniosku stan faktyczny jest przedstawiony prawidłowo. W takiej sytuacji, nie ma żadnych podstaw prawnych do żądania przez organ uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji. Wbrew bowiem stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej przedstawiony przez spółkę stan faktyczny był wyczerpujący i umożliwiał udzielenie przez organ pierwszej instancji prawidłowej interpretacji. Otóż, strona we wniosku wyraźnie wskazała, że na podstawie aktu notarialnego z dnia sprzedała wspólnikowi - Spółce C swoją część, czyli - udziału w całym Przedsiębiorstwie B Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącym zespół składników w rozumieniu art. 551 K.c. Innymi słowy zbyła wszystkie udziały, które posiadała w tym (...)