Stan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
6
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obliczenia podstawy opodatkowania w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Fragment:

(...) W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczenia WSA oraz interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 (...)

2011
1
paź

Istota:

Stwierdzenie nadpłaty podatku w sytuacji zmiany z dniem 1 września 2009 r. stanu prawnego islandzkich przepisów prawa nakładających podatek u źródła na odsetki płacone osobom nie mającym siedziby w Islandii, o czym Spółka dowiedziała się z dniem 1 stycznia 2011 r. po otrzymaniu zaświadczenia islandzkiego urzędu podatkowego

Fragment:

(...) kto może wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku w trybie art. 75 Ordynacji podatkowej – podatnik, czy płatnik, może zostać rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej - zgodnie z wnioskiem Spółki o wydanie interpretacji w określonym zakresie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 (...)

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży budynku w stanie surowym sklasyfikowanym w dziale 11 PKOB. Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z dojściami oraz zgłoszenie rozpoczęcia budowy. Obiekt posadowiony na gruncie będzie miał rozpoczętą budowę fundamentów oraz części podpiwniczonej.

Fragment:

(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2009 r., nr ITPP2/443-808/09/AP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do (...)

2011
1
wrz

Istota:

Dokonanie korekty podatku naliczonego w związku z tzw. ulgą na złe długi, w sytuacji gdy podmiot na dzień dokonywanie w/w który jest w stanie likwidacji upadłościowej, lecz na moment dokonania dostawy towarów (świadczenia usług) nie był.

Fragment:

(...) dłużnik – Spółdzielnia w przypadku otrzymania zawiadomienia jest obowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego. Przy czym, jak wynika z powołanych wyżej przepisów korekta podatku naliczonego następuje poprzez złożenie korekty deklaracji VAT - 7 za okres, w którym dokonano odliczenia podatku naliczonego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z (...)

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w zw. z realizacja projektu pn. „Rozbudowa i Utrzymanie Systemów Kontroli …”

Fragment:

(...) podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca zgodnie z art. 15. ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach wykonywanego zadania, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy spółka będzie mogła zaliczyć ponoszone wydatki na remont i konserwacje windy bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
2. Czy też poniesione wydatki powiększą wartość początkową budynku dla celów ustalania podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

Fragment:

(...) - wartości początkowej środka trwałego (stanowiącej podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych) to wydatki takie można zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. W przeciwnym razie tj. gdy poniesione wydatki podwyższyłyby wartość techniczną i użytkową budynku należałoby uznać je za wydatki na modernizację środka trwałego i podwyższyć jego wartość początkową. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy mogę skorzystać z ulgi na remont i modernizację zakupionego budynku mieszkalnego w stanie surowym otwartym? Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup w/w budynku mieszkalnego ?

Fragment:

(...) wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia ( art.236 par.1 pkt1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art.222 Ordynacji podatkowej, czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażelenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (...)