Stacja paliw | Interpretacje podatkowe

Stacja paliw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stacja paliw. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci stacji paliw jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu
Fragment:
Wnioskodawca wdrożył także regulamin organizacyjny firmy, w którym opisano strukturę jednostki oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym poszczególnych stacji paliw. W szczególności zapisano, iż każda ze stacji paliw stanowi odrębną jednostkę organizacyjną, wyposażoną w zasoby niezbędne do samodzielnego funkcjonowania oraz posiadająca własny personel. Każda ze stacji paliw może posiadać odrębny rachunek bankowy lub subkonto. W takiej sytuacji na rachunku lub subkoncie powinien być utrzymywany stan pozwalający na jej samodzielne funkcjonowanie. W umowach o pracę zawartych z pracownikami stacji paliw, wyraźnie wskazano jako ich miejsce pracy konkretną stację paliw. P. posiada również koncesję: na obrót paliwem oraz olejem opałowym. Decyzje w tym zakresie zostały wydane odpowiednio dnia 16 lutego 2015 r. oraz 30 marca 2015 r. Z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2030 r. W decyzji udzielającej koncesji określono dla jakich stacji oraz w jakim zakresie zezwolenie zostało wydane. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo energetyczne z dnia 22 lipca 2016 r„ dnia 21 grudnia 2016 r. wystąpiono również z wnioskiem o zmianę koncesji, wskazując każdą ze stacji paliw jako oddział przedsiębiorstwa. Firma w dalszym ciągu prowadzi działalność na stacji paliw w W. . Taka działalność będzie również kontynuowana przez nowego właściciela stacji, ponieważ Wnioskodawca rozważa nieodpłatne zbycie stacji paliw w W. , tj. kompleksu majątkowego złożonego z nieruchomości gruntowej i położonych na niej obiektów budowlanych: budynku stacji, budowli (zbiorniki, dystrybutory, itp.) wraz z urządzeniami, wyposażeniem na rzecz swojej córki.
2017
9
wrz

Istota:
Stawki podatku obowiązującej dla dostawy stacji paliw wraz z całym wyposażeniem.
Fragment:
Na podstawie aktu notarialnego, w sierpniu 2004 r., w formie aportu (czynność nie była udokumentowana fakturą VAT) wniesiono do Spółki jako osobne składniki: nieruchomości, tj. grunt, na którym znajduje się zorganizowana stacja paliw, tj. budynek stacji paliw, wiata nad dystrybutorami oraz ruchomości, tj. dystrybutory paliw oraz zbiorniki podziemne paliw. W 2005 r. nabyła nowe dystrybutory paliw oraz stację LPG (dystrybutor i zbiornik), przy nabyciu których odliczała podatek naliczony. W okresie sierpień-wrzesień 2010 r. w stosunku do budynku stacji paliw oraz wiaty poniesiono nakłady modernizacyjne. Od całej inwestycji odliczono podatek naliczony. Poczynione nakłady stanowiły ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym środków trwałych i dotyczyły: budynku stacji paliw oraz wiaty – w wysokości około 36% wartości początkowej każdego z tych obiektów. Zakupiony został również sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do prowadzenia działalności, przy nabyciu których również odliczono podatek. Zarząd, z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną, podjął decyzję o sprzedaży ww. majątku. Spółka od samego początku prowadzenia działalności wynajmuje bar, który mieści się w ww. budynku stacji paliw. Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że zbycie wiaty oraz budynku stacji paliw (w części nie obejmującej baru) (...)
2013
29
wrz

Istota:
Czy w sytuacji planowanej sprzedaży nieruchomości prawidłowe będzie odprowadzenie podatku dochodowego w wysokości 19% dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, przy czym dochód ustalony zostanie jako różnica pomiędzy połową przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości a połową nieumorzonej wartości początkowej nieruchomości?
Fragment:
W dniu 13 lipca 2009 r. wraz z mężem nabyła Pani, na zasadach wspólności majątkowej, małżeńskiej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stacji paliw oraz wiatą stalową. W dniu 7 czerwca 2011 r. w związku małżeńskim ustanowiła Pani ustrój rozdzielności majątkowej. Następnie, w dniu 20 czerwca 2012 r. wraz z mężem zawarła Pani - jako „ współwydzierżawiającym ” - umowę dzierżawy ww. stacji. W okresie od dnia zakupu do dnia 20 czerwca 2012 r., stacja paliw nie była wykorzystywana przez Panią i przez męża ani do celów prywatnych, ani w działalności gospodarczej. Pani rozlicza połowę łącznych przychodów z tytułu umowy dzierżawy stacji paliw. Do kosztów uzyskania swojej części przychodów z tytułu dzierżawy zalicza Pani amortyzację liczoną od połowy wartości początkowej stacji paliw. Od swojej części dochodu z tytułu dzierżawy odprowadza Pani zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zaznacza Pani, iż jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W przyszłości wraz z mężem planuje Pani sprzedać ww. nieruchomość. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2). Czy w sytuacji planowanej sprzedaży nieruchomości prawidłowe będzie odprowadzenie podatku dochodowego w wysokości 19% dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, przy czym dochód ustalony zostanie jako różnica pomiędzy połową przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości a połową nieumorzonej wartości początkowej nieruchomości...
2013
23
lut

Istota:
Uznanie stacji paliw za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – brak opodatkowania podatkiem VAT
Fragment:
Spółka nabyła grunt, na której jest posadowiona przedmiotowa stacja paliw w latach 1991,1993,1996r. Przy nabyciu gruntu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Stacja paliw usytuowana jest na czterech działkach, w tym trzy z nich to działki gruntu ornego. W skład stacji paliw wchodzą: wiaty, zadaszenia, budynki, plac manewrowy z chodnikiem, parking, zbiorniki i dystrybutory na benzynę i olej napędowy, stacja LPG oraz kompletne wyposażenie magazynowe i biurowe. Stacja paliw jest w pełni wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej jednostką gospodarczą posiadającą konkretnie przypisane źródła przychodów i kosztów oraz wyodrębniony inwentarz składników majątkowych (MPK). Posiada kompletne wyposażenie w system komputerowy oraz oprogramowanie. Ostateczne rozliczenie księgowo - podatkowe uzyskanego przez stację paliw wyniku finansowego za dany okres rozliczeniowy następuje w siedzibie Spółki, jednakże jest to oczywiste, ponieważ stacja paliw nie jest odrębnym od S.A. podmiotem gospodarczym, tylko, jak wspomniano powyżej jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w całej strukturze organizacyjnej Spółki. Stacja paliw jest podmiotem w pełni samodzielnym, doskonale wyposażonym do dalszego samodzielnego funkcjonowania.
2012
21
wrz

Istota:
W okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, będąca przedmiotem sprzedaży stacja paliw nie będzie posiadała na dzień jej dostawy wszystkich cech wymienionych w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w związku z tym nie mieści się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotem sprzedaży będą jedynie poszczególne części składowe majątku Wnioskodawcy (stacja paliw), które będą opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
Fragment:
W skład przedmiotowej stacji paliw wchodzą wiaty, zadaszenia, budynki, plac manewrowy z chodnikiem, parking, zbiorniki i dystrybutory na benzynę i olej napędowy, stacja LPG oraz kompletne wyposażenie magazynowe i biurowe. Stacja paliw jest w pełni wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej jednostką gospodarczą posiadającą konkretnie przypisane źródła przychodów i kosztów oraz wyodrębniony inwentarz składników majątkowych (MPK). Posiada kompletne wyposażenie w system komputerowy oraz oprogramowanie. Ostateczne rozliczenie księgowo - podatkowe uzyskanego przez stację paliw wyniku finansowego za dany okres rozliczeniowy następuje w siedzibie Spółki, jednakże jest to oczywiste, ponieważ stacja paliw nie jest odrębnym od Spółki podmiotem gospodarczym, tylko, jak wspomniano powyżej jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w całej strukturze organizacyjnej Spółki. Stacja paliw jest podmiotem w pełni samodzielnym, doskonale wyposażonym do dalszego samodzielnego funkcjonowania. Ponadto, co wynika z uzupełnienia do wniosku, przedmiotowa stacja paliw jest wyodrębniona pod względem organizacyjnym oraz finansowym. Transakcja zbycia stacji paliw, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, nie może obejmować zbycia należności i zobowiązań z uwagi na zakazy czy ograniczenia wynikające z przepisów prawa cywilnego.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stacja paliw
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.