Środki własne | Interpretacje podatkowe

Środki własne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki własne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy obrót własnymi środkami finansowymi na parkiecie giełdowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka, posiadając wolne własne środki pieniężne (aktywa obrotowe), lokuje je w instrumenty znajdujące się w ofercie instytucji finansowych, np.: akcje, udziały, lokaty, papiery wartościowe. Przeważającą część swoich środków Spółka będzie lokować w akcje i udziały spółek obcych dostępne na parkiecie giełdowym. Dla celów lokowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe, Spółka będzie korzystać z usług domu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca spełnia warunki żądania zwrotu podatku naliczonego, w przypadku gdy pierwotnie zakupów dokonano ze środków własnych, a nie bezpośrednio ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
Fragment:
(...) Europejską, dotycząca udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej jako dofinansowanie kosztów Ośrodka Euro Info, będącego komórką składającego zapytanie. Realizacja umowy obejmuje okres od 1 stycznia 2005r do 31 grudnia 2005r. Środki na realizację zadania przekazane będą na konto Wnioskodawcy w listopadzie 2005r oraz w czerwcu 2006, po ostatecznym rozliczeniu umowy. W związku z powyższym na sfinansowanie zadania przewidzianego w umowie Strona wykorzystywała i wykorzystuje środki własne, które zostaną zrefundowane po otrzymaniu funduszy z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zapytanie Czy Wnioskodawca spełnia warunki żądania zwrotu podatku naliczonego, w przypadku gdy pierwotnie zakupów dokonano ze środków własnych, a nie bezpośrednio ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem podatnika ? spełnia on wszystkie warunki dające podstawę do zwrotu lub rozliczenia podatku naliczonego, związanego z ww. umową. (...)
2011
1
mar

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na działce będącej własnością rodziców zbudowany został dom, który według oświadczenia Strony w całości finansowany był z jej środków własnych. Z dołączonej do wniosku umowy realizacyjnej wynika, iż rodzice są współużytkownikami wieczystymi gruntu, na którym został wybudowany dom. Zdaniem Strony w przypadku darowizny działki wraz z domem przez rodziców na jej rzecz podstawą opodatkowania będzie wartość działki wraz z wartością domu, a poczynionych przez nią nakładów nie można uznać za ciężar darowizny.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z poźn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 26.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 10.02.2005 r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe UZASADNIENIE Zgodnie z załączoną umową realizacyjną dotyczącą budowy przedmiotowej nieruchomości z dnia 13.12.2002 r. Strona działa jako pełnomocnik swoich rodziców, którzy są właścicielami gruntu. Wszelkich zobowiązań i należności wynikających z umowy dokonuje Pani, jako pełnomocnik rodziców. Zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla (...)
2011
1
lut

Istota:
- w sprawie odliczenia podatku naliczonego i rozliczenia podatku należnego przy realizacji inwestycji współfinansowanej z programu phare Unii Europejskiej.
Fragment:
(...) Przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o rejestrację umowy na świadczenie usługi za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w celu uzyskania prawa do stosowania stawki 0% podatku VAT. Tut. organ podatkowy stwierdza, że przeniesienia własności inwestycji pod tytułem darmym lub odpłatnym na rzecz gmin (z uprzednio nabytych robot budowlanych) , wynika jedynie ze źródeł finansowania inwestycji (dotacja docelowa lub środki własne gminy). Fundacja na rzecz gmin wykonuje usługi odpłatnie i bez pobrania należności, zatem czynności wymienione w art. 2, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% VAT na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). W obu przypadkach postępowanie Strony w kwestii odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych od wykonawcy usług, jak (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.