Środki własne | Interpretacje podatkowe

Środki własne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki własne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo – akcyjną ze środków własnych tej spółki poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wydał na podstawie ww. wniosku interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Nr IPPB4/415-1020/12-2/MP z dnia 24 stycznia 2013 r., w której uznał stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych tej spółki poprzez emisję nowych akcji za nieprawidłowe, natomiast w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych tej spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji jest prawidłowe. W powyższej interpretacji stwierdzono, że Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków własnych na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować. Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy z zysku lub z kapitału zapasowego dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych akcji uznano za prawidłowe.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie:
Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty wkładu własnego w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO)?
Fragment:
Realizator Projektu zobowiązuje się natomiast do wniesienia wkładu własnego ze środków własnych w wysokości stanowiącej nie więcej niż 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny jest ponoszony ze środków prywatnych Wnioskodawcy. Może dotyczyć zarówno kosztów bezpośrednich Projektu (tj. kosztów wynajmu sal, ubezpieczeń uczestników projektu, wynagrodzeń trenerów, kosztów certyfikacji, kosztów materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych) jak również kosztów pośrednich Projektu (tj. wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem, kosztów utrzymania powierzchni biurowych, kosztów obsługi rachunku bankowego). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), które zostaną poniesione w ramach tzw. wkładu własnego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, o ile zostaną spełnione przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 updop. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
2017
7
lut

Istota:
Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy obrót własnymi środkami finansowymi na parkiecie giełdowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Ustosunkowując się do przedstawionej we wniosku kwestii, stwierdza się co następuje; Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 przywoływanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stosownie do powyższych regulacji, przez podlegające opodatkowaniu świadczenia należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie bowiem, zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem), oraz podmiotu świadczącego (wykonującego dane świadczenie).
2011
1
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca spełnia warunki żądania zwrotu podatku naliczonego, w przypadku gdy pierwotnie zakupów dokonano ze środków własnych, a nie bezpośrednio ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
Fragment:
W związku z powyższym na sfinansowanie zadania przewidzianego w umowie Strona wykorzystywała i wykorzystuje środki własne, które zostaną zrefundowane po otrzymaniu funduszy z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zapytanie Czy Wnioskodawca spełnia warunki żądania zwrotu podatku naliczonego, w przypadku gdy pierwotnie zakupów dokonano ze środków własnych, a nie bezpośrednio ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem podatnika ? spełnia on wszystkie warunki dające podstawę do zwrotu lub rozliczenia podatku naliczonego, związanego z ww. umową. Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Zgodnie z przepisem zawartym w § 6 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy, na podstawie: 1.umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, 2.jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2011
1
mar

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na działce będącej własnością rodziców zbudowany został dom, który według oświadczenia Strony w całości finansowany był z jej środków własnych. Z dołączonej do wniosku umowy realizacyjnej wynika, iż rodzice są współużytkownikami wieczystymi gruntu, na którym został wybudowany dom. Zdaniem Strony w przypadku darowizny działki wraz z domem przez rodziców na jej rzecz podstawą opodatkowania będzie wartość działki wraz z wartością domu, a poczynionych przez nią nakładów nie można uznać za ciężar darowizny.
Fragment:
Zbycie więc tego prawa odnosi się także do budynków, sama zaś własność budynków nie może być przeniesiona na inną osobę bez przeniesienia użytkowania wieczystego. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny (gruntu i budynku) podstawę opodatkowania stanowi w myśl art.7 ust.1 ustawy z dnia 28.07.1983r., o podatku od spadków i darowizn ( tj. Dz. U. z 1997r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Pojęcie „długów” w rozumieniu art. 7 w/w ustawy obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem darowizny. Ciężarem jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego rynkową wartość. W omawianym przypadku podstawą opodatkowania będzie więc wartość gruntu i budynku. W przypadku takiej darowizny obdarowana powinna rozważyć możliwość skorzystania z ulgi przewidzianej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, która przewidziana jest pod warunkami określonymi w ustawie dla osób które nie są właścicielami innego budynku lub lokalu mieszkalnego lub nie dysponują innym, wymienionym w ustawie prawem do lokalu mieszkalnego. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2011
1
lut

Istota:
- w sprawie odliczenia podatku naliczonego i rozliczenia podatku należnego przy realizacji inwestycji współfinansowanej z programu phare Unii Europejskiej.
Fragment:
Tut. organ podatkowy stwierdza, że przeniesienia własności inwestycji pod tytułem darmym lub odpłatnym na rzecz gmin (z uprzednio nabytych robot budowlanych) , wynika jedynie ze źródeł finansowania inwestycji (dotacja docelowa lub środki własne gminy). Fundacja na rzecz gmin wykonuje usługi odpłatnie i bez pobrania należności, zatem czynności wymienione w art. 2, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% VAT na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). W obu przypadkach postępowanie Strony w kwestii odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych od wykonawcy usług, jak i rozliczenie podatku należnego na podstawie faktur VAT refakturujących zakup przedmiotowych usług na rzecz właściwych gmin na terenie, których prowadzona jest inwestycja, jest prawidłowe. Stosownie do treści § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do świadczenia usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej, o których mowa w § 15 ust. 3-5, jeżeli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.