IPTPP1/4512-218/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych
IPTPP1/4512-218/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. usługi szkoleniowe
 2. zwolnienie
 3. środki publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2015r. (data wpływu 9 czerwca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kompleksowych usług szkoleniowych w postaci warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania dla nauczycieli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kompleksowych usług szkoleniowych w postaci warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania dla nauczycieli.

Wniosek został uzupełniony w dniu 9 czerwca 2015r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą .... na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej i posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Zapisów księgowych dokonuje na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach działalności Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie edukacji (PKD 85.59.B-Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z) oraz doradztwa (PKD 70.22.Z). Wnioskodawczyni nie posiada statusu placówki oświatowej, ani też nie występowała o akredytację w zakresie prowadzonych szkoleń.

Aktualnie Wnioskodawczyni świadczy na rzecz powiatu ... usługę w postaci przeprowadzenia warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania dla nauczycieli. Zajęcia warsztatowe, wykładowe oraz konsultacje indywidualne/grupowe realizowane są w na podstawie jednej Umowy i są ze sobą ściśle powiązane. Usługa ta świadczona jest w ramach projektu pn. „...”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Umowa pomiędzy Wnioskodawczynią a powiatem ... reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w ... została zawarta w dniu 10 lutego 2015 r. Termin realizacji usługi określono do dnia 30 czerwca 2015 r. Strony ustaliły, że będą dokonywały rozliczeń za okresy miesięczne w odniesieniu do faktycznej liczby przeprowadzonych godzin dydaktycznych warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/ podsumowania.

Wnioskodawczyni realizuje usługę w wyniku wyłonionej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia to: 80.40.00.00-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Do realizacji niniejszej usługi Wnioskodawczyni zatrudnia trenerów - ekspertów, dysponujących kwalifikacjami określonymi w punkcie 5.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Usługa ma charakter kompleksowy. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu „. ...” celem usługi jest „podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb placówki” poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania we wszystkich placówkach we wskazanych w umowie tematach. Zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy „Eksperci odpowiedzialni są za osiągnięcie wskaźników projektu w odniesieniu do realizowanych przez siebie szkoleń, tj. 80% nauczycieli/nauczycielek podniesie swoje kompetencje będące efektem szkolenia”.

Usługa realizowana jest w oparciu o wytyczne określone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE-Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) zawarte w Poradniku dla beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, konkurs otwarty nr .... Umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią a powiatem ... określa oferty doskonalenia zgodnie z definicją ORE tj. tematykę oraz formę i liczbę godzin zajęć, które Wnioskodawczyni ma przeprowadzić w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie.

Wnioskodawczyni ma przeprowadzić warsztaty grupowe, konsultacje grupowe/wykłady grupowe, konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe i konsultacje grupowe/podsumowanie we wszystkich wymienionych poniżej ofertach doskonalenia:

 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny... (oferta Nr 1 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy
  2. :
   • warsztatygrupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  3. zakres tematyczny:
   • diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwoju ucznia,
   • analiza wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego i wykorzystywanie wniosków,
   • rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych,
   • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i udzielania informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom,
   • motywująca funkcja oceniania,
   • indywidualizacja procesu edukacji.
 1. Ocenianie kształtujące (oferta Nr 2 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • istota oceniania kształtującego,
   • warunki i zasady wdrożenia oceniania kształtującego,
   • metody oceniania kształtującego,
   • informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym,
   • włączenie rodziców w proces oceniania kształtującego, praktyczne zastosowanie oceniania kształtującego w pracy z uczniem.
 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (oferta Nr 3 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • techniki nauczania i uczenia się,
   • sposoby aktywizowania i motywowania uczniów,
   • włączenie rodziców w proces uczenia się,
   • stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
 1. Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się (oferta Nr 4 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy
  2. :
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.)
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  3. zakres tematyczny:
   • organizacja i metody pracy zwiększające aktywność uczniów w procesach edukacyjnych,
   • zarządzanie szkołą w kontekście organizacji procesów edukacyjnych,
   • rola rodziców i środowiska w procesie edukacyjnym,
   • monitorowanie i ewaluacja zaplanowanych działań.
 1. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej (oferta Nr 6 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie,
   • analiza programów nauczania, planu i efektów kształcenia,
   • modyfikacja programów nauczania,
   • monitorowanie podstawy programowej,
   • oferta edukacyjna wspomagająca proces kształcenia,
   • projektowanie i wdrażanie innowacji edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań programowych.
 1. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (oferta Nr 7 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • diagnozowanie procesów wychowawczych,
   • współpraca nauczycieli i rodziców w pracy wychowawczej,
   • budowanie autorytetu nauczyciela,
   • metody i techniki wychowawcze,
   • radzenie sobie wobec trudnych zachowań uczniów.
 1. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować... (oferta Nr 8 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się,
   • praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
   • metody i techniki kształtowania pożądanych postaw uczniów,
   • radzenie sobie ze stresem, emocjami,
   • metody rozwiązywania konfliktów - współpraca z rodzicami w procesie kształtowania postaw.
 1. Budowa koncepcji pracy szkoły (oferta Nr 9 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • wizja, misja szkoły, model absolwenta,
   • narzędzia i procedury opracowania koncepcji pracy szkoły,
   • badanie potrzeb społeczności szkolnej,
   • rozwój szkoły a rozwój edukacyjny uczniów,
   • monitorowanie i ewaluacja koncepcji pracy szkoły.
 1. Praca z uczniem młodszym (oferta Nr 10 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • diagnozowanie rozwoju oraz gotowości szkolnej dzieci,
   • planowanie i realizacja form pracy z uczniem młodszym,
   • diagnozowanie poziomu matematycznego i umiejętności językowych uczniów,
   • warunki rozwoju i sukcesu edukacyjnego dziecka młodszego,
   • współpraca z rodzicami ucznia młodszego.
 1. Praca z uczniem zdolnym (oferta Nr 11 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe ( szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 1 2 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • diagnoza potrzeb i możliwości ucznia zdolnego,
   • formy i metody pracy, sposoby wspomagania ucznia zdolnego,
   • monitorowanie rozwoju ucznia zdolnego,
   • efektywne techniki uczenia się.
 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (oferta Nr 12 wg ORE).
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • analiza indywidualnych potrzeb uczniów,
   • zespołowa praca nauczycieli z uczniem ze spe, konstruowanie IPET,
   • współpraca środowiska szkolnego i pozaszkolnego we wspomaganiu ucznia ze spe,
   • monitorowanie pracy z uczniem ze spe.
 1. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet (oferta Nr 13 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • scenariusz lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK,
   • praca z tablicą interaktywną,
   • programy użytkowe w pracy nauczyciela,
   • narzędzia Google do współpracy i komunikacji,
   • dyski w chmurze,
   • bezpieczeństwo w Internecie.
 1. Projekt edukacyjny w szkole (oferta Nr 14 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • planowanie i organizacja pracy metodą projektu,
   • przygotowanie i realizacja projektu jako metoda dydaktyczna,
   • współpraca zespołowa,
   • rola nauczyciela w realizacji projektu edukacyjnego,
   • prezentacja efektów projektu.

-

 1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (oferta Nr 15 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • diagnoza zasobów środowiska lokalnego,
   • komunikacja i współpraca szkoły z partnerami,
   • promocja szkoły w środowisku,
   • oferta edukacyjna szkoły wykorzystująca zasoby środowiska,
   • udostępniane zasobów szkoły dla środowiska lokalnego.
 1. Rodzice partnerami szkoły (oferta Nr 16 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • efektywna komunikacja z rodzicami,
   • sposoby włączania rodziców w organizację i pracę szkoły,
   • oczekiwania rodziców wobec szkoły,
   • organizacja wspólnych przedsięwzięć.
 1. Nauczyciel 45+ (oferta Nr 17 wg ORF:)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • zastosowanie TIK w pracy nauczyciela (programy użytkowe, zasoby Internetu),
   • profilaktyka chorób zawodowych,
   • radzenie sobie ze stresem,
   • emisja głosu.
 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole (oferta Nr 19 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • analiza potrzeb i możliwości rozwoju ucznia,
   • plan rozwoju edukacyjno-zawodowego,
   • narzędzia budowania ścieżki rozwoju zawodowego,
   • organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa edukacyjnego,
   • współpraca z instytucjami rynku pracy, PPP, rodzicami,
   • budowanie poczucia własnej wartości,
   • kompetencje szkolnego doradcy zawodowego.
 1. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich (oferta Nr 20 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • budowanie zespołu,
   • system komunikacji w zespole,
   • rozwijanie motywacji do pracy w zespole,
   • organizacja i praca zespołów nauczycielskich,
   • proces grupowy,
   • monitorowanie i dokumentowanie efektów.
 1. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych (oferta Nr 21 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1 szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny:
   • komunikacja interpersonalna,
   • budowanie zespołu,
   • planowanie i projektowanie procesów edukacyjnych,
   • analiza efektów pracy zespołowej, wnioskowanie,
   • zespołowa odpowiedzialność nauczycieli w procesie edukacyjnym.
 1. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną (oferta Nr 23 wg ORE)
  1. zakres rzeczowy:
   • warsztaty grupowe (1szkoła x 15 godz.)
   • konsultacje grupowe/wykłady grupowe (1 szkoła x 12 godz.)
   • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe (1 szkoła x 10 godz.),
   • konsultacje grupowe/podsumowanie (1 szkoła x 2,5 godz.)
  2. zakres tematyczny.
   • planowanie i projektowanie ewaluacji,
   • budowa narzędzi badawczych,
   • proces ewaluowania działań edukacyjnych,
   • formułowanie wniosków i rekomendacji,
   • przygotowanie raportu,
   • wykorzystanie wniosków z raportu do planowania rozwoju szkoły.

Wnioskodawczyni świadczy usługi w ramach 20 przyjętych do realizacji ofert - obszarów wsparcia, w 53 placówkach powiatu ryckiego, łącznie w ilości:

 • 45 minutowe warsztaty grupowe - 1 530 godzin;
 • 45 minutowe konsultacje grupowe/wykłady grupowe - 1 224 godziny;
 • 60 minutowe konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe - 1 020 godzin;
 • 60 minutowe konsultacje grupowe/podsumowanie - 255 godzin.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która wraz ze złożoną przez Wnioskodawczynię ofertą stanowią integralną część Umowy, w ramach Umowy realizowane będą zdefiniowane i opisane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji formy kształcenia:

 1. „warsztaty grupowe - forma kształcenia, każda aktywna metoda szkoleniowa angażująca uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników w zakresie wcześniej ustalonego obszaru tematycznego podzielonego na moduły szkoleniowe. Grupa warsztatowa powinna liczyć optymalnie do 25 uczestników.
 2. konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania nauczycieli w szkole - zorganizowana forma doskonalenia, spotkania grupowe nauczycieli (optymalna grupa do 25 osób) z ekspertem, dotyczące tematyki objętej wspomaganiem w szkole; w trakcie konsultacji nauczyciele mogą wskazać ważne z ich punktu widzenia problemy związane z tematyką wspomagania, które są szczegółowo wyjaśnione i rozwinięte przez eksperta w formach informacyjnych i ćwiczeniowych; konsultacje grupowe/wykłady grupowe prowadzi ekspert.
 3. konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe - indywidualne spotkania nauczycieli z ekspertem zewnętrznym, dotyczące tematyki objętej wspomaganiem w szkole/przedszkolu; w trakcie konsultacji nauczyciele mogą przedyskutować z ekspertem zewnętrznym swoje wątpliwości, omówić problemy, przedstawić nowe rozwiązania związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w ramach realizowanego rocznego planu wspomagania (RPW).
 4. konsultacje grupowe/podsumowanie wspierające proces przełożenia nowych umiejętności na praktykę szkolną - spotkania grupowe nauczycieli (optymalna grupa do 25 osób) z ekspertem, dotyczące tematyki objętej wspomaganiem w szkole; w trakcie konsultacji nauczyciele mogą podzielić się swoimi wątpliwościami, wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami, poszukiwać wspólnie nowych rozwiązań, omówić bieżące problemy związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w ramach realizowanego RPW”.

Postanowienia § 1 ust. 3 Umowy zawartej z powiatem .... przewidują, że warsztaty grupowe, konsultacje grupowe/wykłady grupowe, konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe i konsultacje grupowe/podsumowanie w placówkach określonych w § 1 ust 1 Umowy, realizowane we wszystkich ofertach doskonalenia Wnioskodawczyni przeprowadzi zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE), będącego pracownikiem powiatu ...., w następujący sposób (zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym powyżej):

 1. w ramach wspierania procesu wspomagania w szkół i przedszkoli:
  • 45 minutowe warsztaty grupowe - 15 godz. w ramach każdej oferty doskonalenia realizowanej w szkole/przedszkolu (3 spotkania po 5 godz. dla każdej grupy),
  • 45 minutowe konsultacje grupowe/wykłady - 12 godz. w ramach każdej oferty doskonalenia realizowanej w szkole/przedszkolu (2 spotkania po 6 godz. dla każdej grupy),
 2. w ramach wspierania procesu przełożenia nowych umiejętności nauczycieli na praktykę szkolną:
  • 60 minutowe konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe - 10 godz. w ramach każdej oferty doskonalenia realizowanej w szkole/przedszkolu,
  • 60 minutowe konsultacje grupowe - 2,5 godz. w ramach każdej oferty realizowanej w szkole/przedszkolu.

Przy realizacji Umowy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do (§ 1 ust. 4):

 1. Ustalenia ze Szkolnym Opiekunem Rozwoju Edukacji szczegółowego zakresu tematycznego szkoleń w ramach oferty doskonalenia zaplanowanej w Rocznym Planie Wspomagania (RPW) każdej szkoły,
 2. Przygotowania konspektu poszczególnych zajęć oraz przekazanie Szkolnemu Opiekunowi Rozwoju Edukacji do uzgodnienia na 5 dni przed terminem ich realizacji,
 3. Stałej współpracy ze Szkolnym Opiekunem Rozwoju Edukacji,
 4. Opracowania i przekazania Zmawiającemu materiałów szkoleniowych nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń w formie papierowej lub/i elektronicznej dla każdego uczestnika szkolenia. Przekazywane materiały muszą być sporządzone w sposób czytelny i zawierać logotypy obowiązujące w projekcie,
 5. Przeprowadzania szkoleń zgodnie z harmonogramem,
 6. Wypełnianie dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektu oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania,
 7. Wystawienia uczestnikom szkoleń zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w danym obszarze z wyszczególnieniem tematów modułów, godzin zajęć praktycznych i teoretycznych,
 8. Przeprowadzenia ewaluacji każdego spotkania szkoleniowego i dostarczenie do biura projektu wyników badania ewaluacyjnego do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Usługi stanowiące przedmiot umowy, zgodnie z Zaświadczeniem wydanym przez powiat .... w całości finansowane są ze środków publicznych, tj. w 85% z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 15% w postaci dotacji celowej z budżetu państwa (współfinansowanie krajowe).

Założonym celem świadczonych przez Wnioskodawczynię usług jest „podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb placówki poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania we wszystkich placówkach we wskazanych w umowie tematach”.

Jakkolwiek w treści umowy, na podstawie której świadczone są przedmiotowe usługi, stosownie do nomenklatury przyjętej dla potrzeb projektu „....", powierzony Wnioskodawczyni do realizacji etap nie został określony mianem szkolenia/kształcenia nauczycieli”, to z racji celu, który w jego wyniku ma zostać osiągnięty („podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół”) oraz tematyki zajęć, wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności mają charakter usług kształcenia zawodowego.

Podkreślenia wymaga, że usługi będące przedmiotem zapytania stanowią jeden z etapów realizacji ww. projektu. W pierwszej kolejności Zleceniodawca - powiat ..... - rozpoznał i zdiagnozował potrzeby nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych, ustalił i wyznaczył obszary tematyczne wymagające wsparcia edukacyjnego, jak również określił jego formę. Rolą Wnioskodawczyni jest natomiast bezpośrednio przeszkolenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach uczestniczących w projekcie we wskazanych w umowie tematach/ofertach doskonalenia oraz w narzuconej przez Zleceniodawcę formie.

Tematyka poszczególnych realizowanych ofert doskonalenia obejmuje wyłącznie problematykę związaną z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Nabyte przez nauczycieli w trakcie kształcenia wiedza i umiejętności przekładają się bezpośrednio oraz są wykorzystywane w trakcie pracy zawodowej w szkole/przedszkolu.

Forma zajęć, poprzez różnorodność przyjętych metod szkoleniowych (zajęcia teoretyczne, warsztatowe, konsultacje - w tym wsparcie w procesie wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce nauczyciela) zapewnia natomiast możliwie najlepsze efekty przeszkolenia.

Będące przedmiotem wniosku usługi są zatem usługami kształcenia zawodowego nauczycieli, polegającymi na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli w wyznaczonych obszarach tematycznych oraz doskonaleniu i nabywaniu umiejętności praktycznego wykorzystania nowo zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zawodu nauczyciela.

W ramach świadczenia usług objętych wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni zobowiązała się wykonać czynności wyszczególnione § 1 ust. 4 Umowy (zakres prac został wskazany w treści wniosku), tj.:

 1. Ustalenia ze Szkolnym Opiekunem Rozwoju Edukacji szczegółowego zakresu tematycznego szkoleń w ramach oferty doskonalenia zaplanowanej w Rocznym Planie Wspomagania (RPW) każdej szkoły,
 2. Przygotowania konspektu poszczególnych zajęć oraz przekazanie Szkolnemu Opiekunowi Rozwoju Edukacji do uzgodnienia na 5 dni przed terminem ich realizacji,
 3. Stałej współpracy ze Szkolnym Opiekunem Rozwoju Edukacji,
 4. Opracowania i przekazania Zmawiającemu materiałów szkoleniowych nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń w formie papierowej lub/i elektronicznej dla każdego uczestnika szkolenia. Przekazywane materiały muszą być sporządzone w sposób czytelny i zawierać logotypy obowiązujące w projekcie,
 5. Przeprowadzania szkoleń zgodnie z harmonogramem,
 6. Wypełnianie dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektu oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania,
 7. Wystawienia uczestnikom szkoleń zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w danym obszarze z wyszczególnieniem tematów modułów, godzin zajęć praktycznych i teoretycznych,
 8. Przeprowadzenia ewaluacji każdego spotkania szkoleniowego i dostarczenie do biura projektu wyników badania ewaluacyjnego do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Z powyższego katalogu wynika, że Wnioskodawczyni, oprócz czynności formalnych, związanych z prawidłowym udokumentowaniem świadczonych usług, wykonuje czynności których wspólną cechą jest ukierunkowanie na realizację celu edukacyjnego Umowy - szkolenia zawodowego nauczycieli. Są to czynności typowe/właściwe dla tego rodzaju usług

Z uwagi na wymóg dostosowania poruszanej problematyki zajęć do potrzeb konkretnych placówek; proces organizacji szkoleń, w tym opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć; udokumentowanie szkoleń zgodnie z warunkami Umowy oraz SIWZ, wszystkie z czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotowych usług doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności, które można byłoby uznać za zbędne z punktu widzenia realizacji usługi szkolenia zawodowego nauczycieli w zakresie objętym Umową.

Ponadto Wnioskodawczyni pragnie podkreślić, iż oprócz obowiązków wynikających z przywołanego powyżej postanowienia § 1 ust. 4 Umowy nie realizuje na rzecz Zleceniodawcy żadnych innych świadczeń dodatkowych. W szczególności nie jest w jej gestii zorganizowanie sal wykładowych, posiłków dla uczestników, transportu, bądź innych, mogących zapewnić jej dodatkowy zysk.

Wynagrodzenie Wnioskodawczym zostało skalkulowane w odniesieniu do liczby godzin zajęć dydaktycznych; z uwzględnieniem odpowiednio zakresu czynności określonego w § 1 ust. 4 Umowy.

Tym samym Wnioskodawczyni nie świadczy na rzecz Zleceniodawcy usług ściśle związanych z usługami szkoleniowymi, których głównym celem byłoby osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających ze zwolnienia z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie opisanej w stanie faktycznym usługi w postaci warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania dla nauczycieli, stanowiące całość zamówienia wynikającego z jednej umowy, w ramach projektu finansowanego w całości ze środków publicznych, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przeprowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów, spotkań coachingowych oraz konsultacji grupowych i indywidualnych, w ramach projektu finansowanego w całości ze środków publicznych, stanowiące całość zamówienia w ramach jednej umowy z Zamawiającym, podlega w całości zwolnieniu od podatku VAT.

W myśl art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie do 31 grudnia 2016 r. podstawowa stawka podatku wynosi 23%. Jednocześnie dalsze przepisy ustawy o VAT oraz wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych przewidują również stosowanie stawek obniżonych jak i zwolnień od podatku. W konsekwencji stawkę podstawową należy stosować jedynie wówczas, gdy nie obowiązuje przepis szczególny, na podstawie którego dana czynność została objęta opodatkowaniem w niższej wysokości albo zwolnieniem od podatku.

Wśród czynności zwolnionych od podatku VAT, w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zostały wymienione usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, finansowane w całości ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy i powinno być stosowane przez każdego podatnika - bez względu na jego status - świadczącego usługi w powyższym zakresie, jeżeli tylko usługi te w całości są finansowane ze środków publicznych. W tym kontekście pierwszorzędne znaczenie dla objęcia danej usługi zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, ma ustalenie, że jest to usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. W następnej kolejności należy natomiast określić źródło jej finansowania.

W odniesieniu do zasad kwalifikowania usług szkoleniowych, podkreślenia wymaga, iż z dniem 1 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 177/1; dalej: rozporządzenie wykonawcze), które wiąże wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i jest stosowane bezpośrednio.

Zgodnie z przepisem art. 44 ww. rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Mając na uwadze, że art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT stanowi implementację art. 132 ust 1 lit i) dyrektywy 112, ocena czy w konkretnym przypadku ma miejsce świadczenie usług kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego zwolnione od podatku VAT na podstawie tego przepisu, powinna być każdorazowo dokonywana w kontekście definicji zawartej w art. 44 rozporządzenia wykonawczego.

Tutaj z kolei należy zauważyć, iż przedmiotowa definicja nie określa formy, w jakiej powinna być realizowana usługa zwolniona. Najistotniejszy jest cel usługi szkoleniowej, który musi być nakierowany na zdobywanie/uaktualnianie wiedzy związanej z aktywnością zawodową. Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP1/443-769/14-6/AK, cyt.: „Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (dostępnym w Internecie), użyte w art. 44 rozporządzenia słowo „bezpośredni” oznacza „dotyczący kogoś lub czegoś wprost”, słowo „branża” oznacza „gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju”, natomiast słowo „zawód” oznacza „wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć „takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową lub wykonywać określony zawód.

Drugą przesłanką zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT jest, aby usługi, o których mowa w tym przepisie były finansowane w 100% ze środków publicznych. Katalog środków publicznych zawarty w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), obejmuje m.in. dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, określone przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych, jak również środki pochodzące z funduszy strukturalnych. W kontekście powyższego, warunek źródła finansowania należy uznać za spełniony wówczas, gdy zapłata faktycznie pochodzi ze środków wymienionych w przywołanym wyżej przepisie. Ten zaś wprost wymienia zarówno środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jakiż budżetu państwa.

Ze względu na przywołane uregulowania, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż realizując umowę z dnia 10 lutego 2015 r. świadczy usługę, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, tj. usługę kształcenia zawodowego w całości finansowaną ze środków publicznych.

Założony cel usługi, którym jest podniesienie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb konkretnych placówek, mieści się w definicji usług kształcenia zawodowego - niewątpliwie bowiem pozostaje w bezpośrednim związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela oraz jednocześnie jest nakierowany na uzyskanie i uaktualnienie wiedzy właściwej dla docelowej grupy zawodowej. Co więcej, przyjęte zróżnicowane formy kształcenia i wsparcia edukacyjnego - adekwatne do założonego celu - zapewniają maksymalizację efektów szkolenia. Wnioskodawczyni pragnie podkreślić, iż w ramach realizacji projektu „....”, na etapie poprzedzającym zawarcie umowy na wykonanie usługi szkoleniowej, Zleceniodawca przeprowadził diagnozę potrzeb poszczególnych placówek objętych programem. W oparciu o przedmiotową diagnozę ustalił obszary wymagające wsparcia w postaci szkoleń, określił ich tematykę, formę i liczbę godzin zajęć do przeprowadzenia. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w SIWZ, które Wnioskodawczyni zaakceptowała podpisując umowę. Tym samym Wnioskodawczyni zobowiązała się wykonać usługę szkoleniową dostosowaną do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

W okolicznościach sprawy na usługę tę - kształcenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu ..... - składają się:

 • warsztaty grupowe, konsultacje grupowe/wykłady grupowe - nakierowane na zdobycie/uaktualnienie wiedzy, oraz
 • konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe i konsultacje grupowe/podsumowanie, stanowiące wsparcie edukacyjne uczestników realizowane na poziome procesu przełożenia nowych umiejętności nauczycieli na praktykę szkolną.

Warto zwrócić uwagę, iż zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, może wiązać się dla nauczycieli z różnego rodzaju problemami lub wątpliwościami. Konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe) pozwalają na omówienie tych wątpliwości i problemów z ekspertem zewnętrznym; konsultacje grupowe dodatkowo pozwalają na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z innymi uczestnikami warsztatów i wykładów. Konsultacje (zarówno indywidualne jak i grupowe) są zatem niezbędne, aby usługa przyniosła oczekiwane efekty.

Należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie zostało skalkulowane w odniesieniu do liczby godzin zajęć dydaktycznych i jest finansowane wyłącznie ze środków publicznych, tj.:

 • w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli jednego z Funduszy za pośrednictwem którego wydatkowane są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, oraz
 • w 15% z budżetu państwa.

Nie budzi wątpliwości, że oba z ww. źródeł finansowania zostały wprost wymienione w art. 5 ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Wnioskodawczyni, czynności wykonywane przez nią w ramach umowy z dnia 10 lutego 2015 r., nie wychodzą poza zakres przedmiotowy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Jak wykazano powyżej, są to usługi kształcenia zawodowego w całości finansowane ze środków publicznych, które mogą być wspomagane świadczeniami ściśle związanymi z tymi usługami.

Przedstawiona argumentacja potwierdza jednocześnie, że Wnioskodawczyni wykonuje na rzecz Zlecającego wyłącznie czynności niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu szkolenia zawodowego nauczycieli. W szczególności Wnioskodawczyni nie świadczy usług, które nie mogłyby korzystać ze zwolnienia od podatku, w przypadku ich realizacji przez innych podatników.

Stąd też w stanie faktycznym nie będzie miał zastosowania przepis art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłączający zwolnienie usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej;
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym, Wnioskodawczyni świadczy usługę kształcenia zawodowego w postaci warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli w powiecie ..... W ramach szkolenia uczestnicy biorą udział w warsztatach grupowych, stanowiących aktywną metodę szkoleniową mającą na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników w zakresie ustalonego obszaru tematycznego.

Konsultacje grupowe/wykłady grupowe wspierające proces wspomagania nauczycieli w szkole stanowią zorganizowaną formę doskonalenia, polegającą na spotkaniach grupowych nauczycieli z ekspertem, dotyczących ustalonej tematyki. Spotkania coachingowe/konsultacje indywidualne oraz grupowe są elementem usługi szkoleniowej dostosowywanym do konkretnych potrzeb zawodowych poszczególnych nauczycieli i pomagają w przełożeniu nowonabytych umiejętności na praktykę szkolną.

Z uwagi na powyższe, w świetle przywołanych przepisów prawa, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym przeprowadzenie opisanych w stanie faktycznym warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania, w ramach projektu finansowanego w całości ze środków publicznych, stanowiące całość zamówienia w ramach jednej umowy z Zamawiającym, podlega w całości zwolnieniu od podatku VAT, należy uznać za w pełni uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z kolei w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Według regulacji art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Natomiast w myśl § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem, to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Aby natomiast usługi korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy lub ww. rozporządzenia muszą to być usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz konieczne jest stwierdzenie, czy są:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Należy zaznaczyć, że w dniu 1 lipca 2011r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Definicja zawarta w art. 44 tego rozporządzenia określa, iż usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 wyrażony został pogląd, iż pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Mając na uwadze powyższe, dokonując wykładni ww. przepisów przez pryzmat definicji usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, określonej w art. 44 ww. rozporządzenia należy mieć na uwadze dosłowne brzmienie tych przepisów.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (dostępnym w Internecie), użyte w art. 44 rozporządzenia słowo „bezpośredni” oznacza „dotyczący kogoś lub czegoś wprost”, słowo „branża” oznacza „gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju”, natomiast słowo „zawód” oznacza „wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, o których mowa w ww. przepisach, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zarówno przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, jak i przepisy ww. rozporządzenia uzależniają stosowanie zwolnienia od podatku VAT od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w określonej wysokości ze środków publicznych. Wprowadzony wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Powyższego nie wyklucza fakt, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwykonawców (niezależnie od tego, którym z kolei zleceniobiorcą w ewentualnym łańcuchu podwykonawców jest dany podwykonawca). Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowane przez podwykonawców są – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowane ze środków publicznych. W konsekwencji względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisach (przy spełnieniu pozostałych warunków). Przedmiotowy warunek „finansowania ze środków publicznych” jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację tej usługi zaangażowany jest podwykonawca (dalsi podwykonawcy). Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, również wtedy, gdy jest świadczona przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców), podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy (lub odpowiednio przepisów rozporządzenia) pod warunkiem, że jest – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowana w całości ze środków publicznych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast stosownie do art. 9 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych wynika, iż przepisy ustawy stosuje się do:

 1. jednostek sektora finansów publicznych;
 2. innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

Jak powyższe wskazuje, ustawa o finansach publicznych wymienia wprost co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z różnych źródeł. Środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej i posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. W ramach działalności Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie edukacji (PKD 85.59.B-Pozostałe pozaszkolne i formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.2) oraz doradztwa (PKD 70.22.2). Wnioskodawczyni nie posiada statusu placówki oświatowej, ani też nie występowała o akredytację w zakresie prowadzonych szkoleń. Wnioskodawczyni świadczy na rzecz Powiatu ... usługę w postaci przeprowadzenia warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania dla nauczycieli. Zajęcia warsztatowe, wykładowe oraz konsultacje indywidualne/grupowe realizowane są na podstawie jednej Umowy i są ze sobą ściśle powiązane. Usługa ta świadczona jest w ramach projektu pn. „....”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Do realizacji niniejszej usługi Wnioskodawczyni zatrudnia trenerów - ekspertów, dysponujących kwalifikacjami określonymi w punkcie 5.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Usługa ma charakter kompleksowy. Celem usługi jest „podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb placówki” poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych, konsultacji grupowych/wykładów grupowych, konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych i konsultacji grupowych/podsumowania we wszystkich placówkach we wskazanych w umowie tematach. Usługa realizowana jest w oparciu o wytyczne określone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią a powiatem .... określa oferty doskonalenia zgodnie z definicją ORE, tj. tematykę oraz formę i liczbę godzin zajęć, które Wnioskodawczyni ma przeprowadzić w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie. Wnioskodawczyni ma przeprowadzić szkolenie w 20 ofertach doskonalenia.

Przy realizacji Umowy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do (§ 1 ust. 4):

 1. Ustalenia ze Szkolnym Opiekunem Rozwoju Edukacji szczegółowego zakresu tematycznego szkoleń w ramach oferty doskonalenia zaplanowanej w Rocznym Pianie Wspomagania (RPW) każdej szkoły,
 2. Przygotowania konspektu poszczególnych zajęć oraz przekazanie Szkolnemu Opiekunowi Rozwoju Edukacji do uzgodnienia na 5 dni przed terminem ich realizacji,
 3. Stałej współpracy ze Szkolnym Opiekunem Rozwoju Edukacji,
 4. Opracowania I przekazania Zmawiającemu materiałów szkoleniowych nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń w formie papierowej lub/i elektronicznej dla każdego uczestnika szkolenia. Przekazywane materiały muszą być sporządzone w sposób czytelny i zawierać logotypy obowiązujące w projekcie,
 5. Przeprowadzania szkoleń zgodnie z harmonogramem,
 6. Wypełnianie dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektu oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania,
 7. Wystawienia uczestnikom szkoleń zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w danym obszarze z wyszczególnieniem tematów modułów, godzin zajęć praktycznych i teoretycznych,
 8. Przeprowadzenia ewaluacji każdego spotkania szkoleniowego i dostarczenie do biura projektu wyników badania ewaluacyjnego do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Usługi stanowiące przedmiot umowy, zgodnie z Zaświadczeniem wydanym przez Powiat ... w całości finansowane są ze środków publicznych, tj. w 85% z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 15% w postaci dotacji celowej z budżetu państwa (współfinansowanie krajowe). Z racji celu, który w wyniku usług świadczonych przez Wnioskodawczynię ma zostać osiągnięty („podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół”) oraz tematyki zajęć, wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności mają charakter usług kształcenia zawodowego. Usługi będące przedmiotem zapytania stanowią jeden z etapów realizacji ww. projektu. W pierwszej kolejności Zleceniodawca - Powiat ... - rozpoznał i zdiagnozował potrzeby nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych, ustalił i wyznaczył obszary tematyczne wymagające wsparcia edukacyjnego, jak również określił jego formę. Rolą Wnioskodawczyni jest natomiast bezpośrednio przeszkolenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach uczestniczących w projekcie we wskazanych w umowie tematach /ofertach doskonalenia oraz w narzuconej przez Zleceniodawcę formie. Tematyka poszczególnych realizowanych ofert doskonalenia obejmuje wyłącznie problematykę związaną z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Nabyte przez nauczycieli w trakcie kształcenia wiedza i umiejętności przekładają się bezpośrednio oraz są wykorzystywane w trakcie pracy zawodowej w szkole/przedszkolu. Forma zajęć, poprzez różnorodność przyjętych metod szkoleniowych (zajęcia teoretyczne, warsztatowe, konsultacje - w tym wsparcie w procesie wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce nauczyciela) zapewnia natomiast możliwie najlepsze efekty przeszkolenia. Będące przedmiotem wniosku usługi są zatem usługami kształcenia zawodowego nauczycieli, polegającymi na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli w wyznaczonych obszarach tematycznych oraz doskonaleniu i nabywaniu umiejętności praktycznego wykorzystania nowo zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawczyni nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty jak również nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowej, wobec tego nie spełnia przesłanki podmiotowej do zwolnienia z opodatkowania dla świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Natomiast jak wskazała Wnioskodawczyni w opisie stanu faktycznego, świadczone przez nią usługi są usługami kształcenia zawodowego nauczycieli, polegającymi na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli w wyznaczonych obszarach tematycznych oraz doskonaleniu i nabywaniu umiejętności praktycznego wykorzystania nowo zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zawodu nauczyciela. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazała, że szkolenia są finansowane w całości ze środków publicznych.

W świetle przedstawionych okoliczności sprawy oraz powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawczynię usługi będące przedmiotem wniosku (warsztaty grupowe, konsultacje grupowe/wykłady grupowe, konsultacje indywidualne/spotkania coachingowe i konsultacje grupoweh/podsumowania dla nauczycieli) stanowią usługi kształcenia zawodowego i skoro są finansowane w całości ze środków publicznych, to korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.