ILPP1/443-701/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń finansowanych w 70% ze środków publicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń finansowanych w 70% ze środków publicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń finansowanych w 70% ze środków publicznych. Wniosek uzupełniono w dniu 30 października 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność szkoleniową obejmującą wiadomości z zarządzania operacyjnego, finansów przedsiębiorstw oraz controllingu operacyjnego i finansowego. W związku z tym rozpoczyna współpracę przy projekcie „X”, który jest realizowany przez Agencję Rozwoju (...) (lider projektu) oraz partnerów (...).

Wnioskodawca zawiera umowę współpracy bezpośrednio z partnerem projektu. Istota projektu dotyczy działań o charakterze edukacyjnym, kierowanym do pracowników firm rodzinnych, funkcjonujących jako przedsiębiorstwa Mikro, Małe i Średnie.

Minimalne dofinansowanie projektu ze środków publicznych, w tym współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 70% wartości kosztów uczestnictwa.

Program szkolenia, jakie zostanie zrealizowane przez Wnioskodawcę w ramach projektu, zakłada wykłady obejmujące między innymi: strategię długookresowego finansowania przedsiębiorstwa (w tym kwestie planowania finansowego, koszty i sposoby pozyskania kapitału, struktury kapitału i wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz wyceny przedsiębiorstwa); zasady dotyczące płynności finansowej oraz podstawowe zasady controllingu z uwzględnieniem warunków firmy rodzinnej.

Szkolenie, które zostanie przeprowadzone przez Wnioskodawcę będzie prezentowało wiedzę przydatną, czy wręcz niezbędną do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wiedza powyższa jest elementarna dla osób zajmujących się finansami przedsiębiorstwa, np. dyrektorów finansowych, głównych księgowych czy też innych osób zajmujących się sferą finansów.

Ponadto w dniu 30 października 2014 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Z uwagi na istnienie konieczności prowadzenia spraw finansowych przez każdego przedsiębiorcę, przedmiotowe szkolenie dotyczy przekazywania wiedzy pozostającej w bezpośrednim związku z każdą branżą. Przekazywana wiedza pozostaje równocześnie w bezpośrednim związku z grupą zawodową zajmującą się zagadnieniami finansowymi, chodzi tu np. o dyrektorów finansowych, głównych i samodzielnych księgowych.

Szkolenie ma charakter stricte merytoryczny, tj. obejmuje konkretną wiedzę z zakresu finansów i sprawozdawczości zarządczej. Tym samym – w zależności od stanu wiedzy poszczególnych uczestników szkolenia – będzie ono nauczaniem mającym na celu uzyskanie wiedzy (gdy ktoś nie ma doświadczenia ani praktycznego ani teoretycznego) bądź też mającym na celu uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, np. po przerwie związanej z urlopem wychowawczym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy szkolenia opisane w stanie sprawy, które są finansowane w 70% ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień...

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, świadczone usługi muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto należy spełnić co najmniej jeden ze wskazanych w przepisie warunków, tj.:

 1. formy i zasady tych szkoleń powinny być przeprowadzane w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Z kolei przepis § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia z podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Znaczenie terminów kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego można znaleźć w Rozporządzeniu Wykonawczym Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia przez usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy rozumieć nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Interpretacja tego pojęcia została rozszerzona także poza typowo branżowe rozumienie. Przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 21 grudnia 2011 r. (I SA/Bk 417/11): „w pojęciu usług kształcenia zawodowego mieszczą się zatem szkolenia radców prawnych dotyczące zagadnień z różnych dziedzin prawa oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, a także umiejętności prowadzenia kancelarii prawnej, wystąpień publicznych, organizacji czasu pracy i innych, jako pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego”. Wyrok ten został zaaprobowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu o sygn. akt I FSK 352/12.

Również organy podatkowe nadają szerokie znaczenie dla rozumienia kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego: „Szkolenia, które będzie prowadził Wnioskodawca jako Zleceniobiorca w ramach projektów, to tzw. szkolenia miękkie dotyczące umiejętności interpersonalnych, dotyczące m.in. komunikacji międzyludzkiej, motywowania, rozwoju osobistego czy też negocjowania. Są to między innymi następujące szkolenia miękkie: warsztaty skutecznej komunikacji, negocjacje i finalizacja umów, komunikacja wewnętrzna w firmie, zarządzanie zespołem, profesjonalna obsługa klientów, prezentacje i wystąpienia publiczne, radzenie sobie z konfliktem i stresem, zarządzanie kryzysem w firmie, asertywność, public relations, savoir vivre w biznesie, warsztaty psychologiczne, ABC przedsiębiorczości, kontakt z mediami, kultura organizacyjna, zarządzanie innowacją, itp. Realizowane szkolenia dają ich uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pozostających w bezpośrednim związku z wykonywanym przez nich zawodem. Szkolenia te adresowane są do osób, u których nabyte umiejętności zostaną bądź mogą zostać wykorzystane w aktualnej bądź innej pracy zawodowej, a także pomogą w zdobyciu pracy. Usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w zakresie tzw. szkoleń miękkich są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. (...) Odnosząc przedstawione okoliczności sprawy do powołanych powyżej przepisów, stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę, jako bezpośredniego podwykonawcę beneficjenta pomocy, usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń tzw. miękkich, mających na celu zdobycie lub uaktualnienie wiedzy związanej z wykonywanym zawodem, są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, a z uwagi na fakt, iż są one w całości finansowane ze środków publicznych – usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy” – zob. interpretacja nr IPTPP1/443-481/12-2/AK z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Podkreślić należy, że szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę mają charakter szkoleń merytorycznych, tj. obejmujących konkretną wiedzę z zakresu finansów i sprawozdawczości zarządczej, natomiast za kształcenie zawodowe organy podatkowe uznają również szkolenia tzw. miękkie, które nie mają aż tak bezpośredniego realnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak te szkolenia, które przeprowadzi Wnioskodawca.

Tak wynika m.in. z interpretacji Izb Skarbowych w Bydgoszczy z 11 lipca 2011 r. (ITPP2/443-905/11/PS) i w Łodzi z 22 czerwca 2011 r. (IPTPP1/443-2/11-5/ALN). Ta druga z interpretacji dotyczyła szkoleń biznesowych, które zostały nazwane: mistrz ciętej riposty, asertywność dla menedżerów, przywództwo i budowanie zespołu, zarządzanie czasem.

W ocenie Wnioskodawcy, jego szkolenia, które prezentują praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania długoterminowymi i bieżącymi finansami przedsiębiorstwa, pozwolą strategicznie spojrzeć na finanse i ułatwią podejmowanie decyzji finansowych, a także pokażą jak kontrolować sytuację finansową przedsiębiorstwa – spełniają definicję kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto, wynagrodzenie Wnioskodawcy jest przekazywane mu bezpośrednio przez partnera projektu z pieniędzy publicznych, których udział w finansowaniu całego projektu wynosi co najmniej 70%. Tym samym usługi świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl z art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z treści art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z kolei na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722) obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Na mocy § 3 ust. 9 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność szkoleniową obejmującą wiadomości z zarządzania operacyjnego, finansów przedsiębiorstw oraz controllingu operacyjnego i finansowego. W związku z tym rozpoczyna współpracę przy projekcie „X”, który jest realizowany przez Agencję Rozwoju (...) jako lidera projektu oraz partnerów.

Wnioskodawca zawiera umowę współpracy bezpośrednio z partnerem projektu. Istota projektu dotyczy działań o charakterze edukacyjnym, kierowanym do pracowników firm rodzinnych, funkcjonujących jako przedsiębiorstwa Mikro, Małe i Średnie.

Minimalne dofinansowanie projektu ze środków publicznych, w tym współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 70% wartości kosztów uczestnictwa.

Program szkolenia, jakie zostanie zrealizowane przez Wnioskodawcę w ramach projektu, zakłada wykłady obejmujące między innymi: strategię długookresowego finansowania przedsiębiorstwa, zasady dotyczące płynności finansowej oraz podstawowe zasady controllingu z uwzględnieniem warunków firmy rodzinnej.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że szkolenie będące przedmiotem wniosku dotyczy przekazywania wiedzy pozostającej w bezpośrednim związku z każdą branżą. Przekazywana wiedza pozostaje równocześnie w bezpośrednim związku z grupą zawodową zajmującą się zagadnieniami finansowymi. Szkolenie będzie nauczaniem mającym na celu uzyskanie wiedzy lub też uaktualnienie tej wiedzy do celów zawodowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy szkolenia, które są finansowane w 70% ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania VAT na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

Z uregulowań zawartych w powołanym w pytaniu § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystają usługi, które spełniają następujące warunki:

 1. są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,
 2. usługi te są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Ponadto z wyżej wskazanego zwolnienia korzysta świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z nimi związana.

W tym miejscu należy wskazać, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77/1). Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 wyrażony został pogląd, że pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Zatem dokonując wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT przez pryzmat definicji usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, określonej w art. 44 ww. rozporządzenia należy mieć na uwadze dosłowne brzmienie tych przepisów.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (dostępnym w Internecie), użyte w art. 44 rozporządzenia słowo "bezpośredni" oznacza "dotyczący kogoś lub czegoś wprost", słowo "branża" oznacza "gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju", natomiast słowo "zawód" oznacza "wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych". Zatem przez kształcenie zawodowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W kwestii finansowania prowadzonej działalności szkoleniowej Wnioskodawca wskazał, że projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenie za ww. działalność szkoleniową będzie przekazywane Wnioskodawcy bezpośrednio przez partnera projektu. Należy więc stwierdzić, że ww. działalność Wnioskodawcy będzie finansowana środkami publicznymi – pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

W świetle przedstawionych okoliczności sprawy i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji kiedy szkolenia będące przedmiotem wniosku stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jak wynika z opisu sprawy w 70% są finansowane ze środków publicznych, wówczas będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia.

Tut. Organ pragnie również zauważyć, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu sprawy, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Tym samym Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.