ILPP1/443-1137/14-5/AW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku od towarów i usług działalności edukacyjnej prowadzonej w formie usług szkoleniowych.
ILPP1/443-1137/14-5/AWinterpretacja indywidualna
 1. przepisy odrębne
 2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 3. środki publiczne
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług działalności edukacyjnej prowadzonej w formie usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług działalności edukacyjnej prowadzonej w formie usług szkoleniowych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego, przeformułowanie zapytania i uszczegółowienie własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jednym z celów działalności statutowej Stowarzyszenia jest doskonalenie zawodowe poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci kursów, szkoleń, praktyk, a także innych form doskonalenia zawodowego dla członków i innych osób, w tym pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu. Szkoleniami tymi Wnioskodawca obejmuje miedzy innymi rolników jako profesjonalnych użytkowników, stosujących środki ochrony roślin oraz doradców wykonujących usługi doradcze w ochronie roślin.

Szkolenia realizowane są zgodnie z programami określonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554), i dotyczą: integrowanej produkcji roślin, doradztwa środków ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, w tym: a) sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; b) sprzętem agrolotniczym; c) metodą fumigacji; d) sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.

Dostawy towarów i usług ściśle związane z realizacją tych szkoleń, to wszelkie czynności polegające na organizacji i realizacji projektów szkoleniowych, w tym między innymi: nabór uczestników szkoleń, przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych, najem sal wykładowych, najem ciągników, maszyn i urządzeń do prowadzenia zajęć praktycznych, usługi wykładowców ekspertów, dostawy towarów i usług gastronomicznych serwowane dla uczestników i prowadzących szkolenia, obsługa administracyjna i finansowa szkoleń.

Szkolenia kończą się egzaminami, a ich pozytywne wyniki potwierdzone zostają wydaniem zaświadczenia uprawniającego do wykonywania określonych czynności – prac zawodowych.

Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia szkoleń na podstawie zaświadczenia z dnia 1 czerwca 2010 r. wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wpisie do rejestru podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, z prawem prowadzenia w ww. działalności na terenie wszystkich województw w Polsce. Podstawa prawna art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.), a wprowadzonego art. 43 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278). Szkolenia prowadzone są na podstawie przepisów o ochronie roślin.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455), zmianie uległy podstawy prawne działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. Zgodnie z art. 104 tej ustawy „przedsiębiorcy wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 33, poz. 849, z późn. zm.) oraz podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 75a ust. 1 tej ustawy, wojewódzki inspektor wpisuje z urzędu odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. l niniejszej ustawy”.

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi i udostępnia rejestr:

 • przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 • podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Obecnie więc szkolenia prowadzone są na podstawie przepisów o ochronie roślin zawartych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, a wcześniej w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Natomiast aktualny tekst jednolity ustawy o ochronie roślin opublikowany jest w Dz. U. z 2014 r., poz. 621.

Ponadto Stowarzyszenie objęte jest systemem oświaty na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydanego na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Realizacja poszczególnych projektów szkoleniowych finansowana jest z różnych środków:

 • bez udziału środków publicznych,
 • z częściowym udziałem środków publicznych,
 • w całości z udziałem środków publicznych.

W uzupełnieniu z dnia 2 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT;
 2. uczestnicy szkoleń realizowanego aktualnie projektu szkoleniowego, którego koszty mają być po jego zakończeniu zrefundowane Wnioskodawcy przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa, nie wnoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w tych szkoleniach. Natomiast Stowarzyszenie realizuje również szkolenia, które zostały opisane wcześniej we wniosku, gdzie ich uczestnicy wnoszą sami całkowitą odpłatność;
 3. prowadząc usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu szkoleniowego Zainteresowany ma otrzymać refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w projekcie. Natomiast prowadząc usługi szkoleniowe, za które uczestnicy wnoszą odpłatność (poza projektem), Wnioskodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia dodatkowego, a koszty prowadzenia tych usług szkoleniowych pokrywa z wnoszonych przez uczestników opłat;
 4. jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta;
 5. świadczy usługi w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług;
 6. w zakresie prowadzonych usług szkoleniowych nie uzyskał, nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 2 marca 2015 r.).

Czy działalność edukacyjna Stowarzyszenia prowadzona w formie usług szkoleniowych (szkoleń, kursów), w zakresie szkolenia zawodowego, jest zwolniona od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednoznacznie przedstawionym w piśmie z dnia 2 marca 2015 r., prowadząc działalność edukacyjną w postaci usług szkoleniowych – zgodnie z opisanym stanem faktycznym – jest zwolnione z naliczania podatku VAT, gdyż usługi opisane we wniosku korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Stanowisko takie Zainteresowany wywodzi z zapisów art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i lit. c ustawy, które stanowią, że zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

lit. a) – prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a za takie Wnioskodawca uważa przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 r., poz. 455), a wcześniej ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin i wydanych na ich podstawie przepisy rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554).

lit. c) – finansowane w całości ze środków publicznych,

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W rozpatrywanej sprawie należy wskazać – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą z kolei korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie ust. 17 cyt. wyżej artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Jednocześnie, stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto jak stanowi § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Na mocy § 3 ust. 8 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W myśl natomiast z § 3 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 9 lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 77/1), usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Na podstawie wskazanego przepisu Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W świetle natomiast z art. 134 Dyrektywy 2006/112/WE, dostawa towarów ani świadczenie usług nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. i), w następujących przypadkach:

 1. gdy nie są one niezbędne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu;
 2. gdy ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu poprzez dokonywanie transakcji będących w bezpośredniej konkurencji z działalnością przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT.

Przepis art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE, umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie dyrektywy nie została jednak wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”.

Z treści wniosku wynika, że jednym z celów działalności statutowej Stowarzyszenia jest doskonalenie zawodowe poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci kursów, szkoleń, praktyk, a także innych form doskonalenia zawodowego dla członków i innych osób, w tym pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu. Szkoleniami tymi Wnioskodawca obejmuje miedzy innymi rolników jako profesjonalnych użytkowników, stosujących środki ochrony roślin oraz doradców wykonujących usługi doradcze w ochronie roślin.

Szkolenia realizowane są zgodnie z programami określonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin i dotyczą: – integrowanej produkcji roślin, – doradztwa środków ochrony roślin, – stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, w tym: a) sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; b) sprzętem agrolotniczym; c) metodą fumigacji; d) sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.

Dostawy towarów i usług ściśle związane z realizacją tych szkoleń, to wszelkie czynności polegające na organizacji i realizacji projektów szkoleniowych, w tym między innymi: nabór uczestników szkoleń, przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych, najem sal wykładowych, najem ciągników, maszyn i urządzeń do prowadzenia zajęć praktycznych, usługi wykładowców ekspertów, dostawy towarów i usług gastronomicznych serwowane dla uczestników i prowadzących szkolenia, obsługa administracyjna i finansowa szkoleń.

Szkolenia kończą się egzaminami, a ich pozytywne wyniki potwierdzone zostają wydaniem zaświadczenia uprawniającego do wykonywania określonych czynności – prac zawodowych.

Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia szkoleń na podstawie zaświadczenia z dnia 1 czerwca 2010 r. wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wpisie do rejestru podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, z prawem prowadzenia w ww. działalności na terenie wszystkich województw w Polsce. Podstawa prawna art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Wnioskodawca wskazał, że jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą o systemie oświaty i Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

W zakresie prowadzonych usług szkoleniowych nie uzyskał, nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Realizacja poszczególnych projektów szkoleniowych finansowana jest z różnych środków:

 • bez udziału środków publicznych,
 • z częściowym udziałem środków publicznych,
 • w całości z udziałem środków publicznych.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną w formie usług szkoleniowych (szkoleń, kursów).

Dla oceny tego, czy szkolenia wykonywane przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty lub
 2. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz
  1. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
  2. czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
  3. czy szkolenia finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy przeanalizować czy świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

W opisie sprawy Zainteresowany wskazał, że jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą o systemie oświaty i jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta. Ponadto Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że opisane we wniosku usługi edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego placówki objętej systemem oświaty, są zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Jednakże z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie w sformułowanym pytaniu ma wątpliwości w zakresie skorzystania ze zwolnienia od podatku usług dotyczących szkolenia zawodowego, tut. Organ dodatkowo przeanalizuje, czy spełnione zostaną przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Zwolnieniu podlegają również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, o czym stanowi § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca poinformował, że efektem prowadzonych przez niego usług edukacyjnych jest doskonalenie zawodowe, ponieważ w wyniku szkoleń uczestnicy mogą wykonywać prace zawodowe z zakresu środków ochrony roślin.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że usługi prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że realizowane szkolenia uczestników są prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U., poz. 455, z późn. zm.).

I tak, zgodnie z art. 67 ust. 1 ww. ustawy, działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

W myśl art. 67 ust. 2 ustawy o środkach ochrony roślin, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany:

 1. zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 2. zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie szkolenia w tym zakresie;
 3. informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;
 4. prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń;
 5. dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
 6. udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;
 7. przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 5;
 8. wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Jak wynika z art. 72 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:

 1. warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia poszczególnych rodzajów szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 2. kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin,
 3. programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:
  1. stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych środków,
  2. badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu,
 4. maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
 5. zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 6. zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji,
 7. wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

- mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz zakres tych szkoleń.

I tak, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554), rozporządzenie określa:

 1. warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej „szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin”;
 2. kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin;
 3. programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:
  1. stosowania środków ochrony roślin – sposób stosowania tych środków,
  2. badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – rodzaje tego sprzętu;
 4. maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
 5. zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 6. zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji;
 7. wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

W myśl § 2 ww. rozporządzenia, podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin:

 1. zapewnia pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć, w tym wykorzystywanie w ich trakcie pomocy audiowizualnych;
 2. wykorzystuje w trakcie szkoleń pomoce audiowizualne, w tym prezentacje multimedialne lub filmy szkoleniowe;
 3. przekazuje uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.

W świetle § 3 cyt. rozporządzenia, podmiot prowadzący szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie integrowanej produkcji roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:

 1. zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 2. udostępnia uczestnikom szkolenia w trakcie jego trwania:
  1. modelowy zestaw środków ochrony indywidualnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin,
  2. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, w tym co najmniej:
   • opryskiwacz ciągnikowy polowy wraz z ciągnikiem lub zespołem napędowym składającym się z silnika i wałka przekaźnika mocy, zapewniającym uzyskanie przez pompę tego opryskiwacza co najmniej minimalnego ciśnienia roboczego dla rozpylaczy zainstalowanych na tym opryskiwaczu, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie integrowanej produkcji oraz w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,
   • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach szynowych lub stosowany w kolejnictwie, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie,
   • sprzęt agrolotniczy, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym,
  3. części do modernizacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  4. przyrządy do regulacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym stoper, taśmę mierniczą, kalkulator i cylindry miarowe,
  5. wiatromierze.

Na podstawie § 4 powołanego rozporządzenia, podmiot prowadzący szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:

 1. zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem wyposażenia technicznego oraz sprzętu diagnostycznego niezbędnego do prowadzenia takich badań;
 2. w przypadku szkoleń obejmujących:
  1. badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, co najmniej opryskiwacz polowy i sadowniczy oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:
   • stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru, opryskiwacza, w skład którego wchodzą manometr wzorcowy i prasa manometryczna lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia,
   • przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,
   • sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w opryskiwaczach polowych, w postaci co najmniej ręcznego lub elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy,
   • pięć cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ± 20 ml,
   • urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z 12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych,
  2. badanie sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, taki sprzęt oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:
   • przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,
   • sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy, w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy,
   • co najmniej dwa manometry do pomiaru ciśnienia roboczego.

Jak stanowi § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, program szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin:

 1. obejmującego badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
 2. obejmującego badanie sprzętu agrolotniczego jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin są prowadzone w grupach nie większych niż 30 osób (§ 8 cyt. rozporządzenia).

W świetle powyższego, należy wskazać, że przepisy odrębne określają formy i zasady szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Zatem w tej sytuacji zostają spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Ponieważ nabyte w trakcie szkoleń umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. W konsekwencji ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Zaznacza się, że ze zwolnienia od podatku korzystają także usługi, na które świadczące je podmioty posiadają akredytację, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy.

W treści wniosku Zainteresowany poinformował, że na prowadzone szkolenia nie posiada akredytacji. W związku z tym należy uznać, że ww. usługi nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia, określonego w 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy.

Ponadto, z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizując poszczególne projekty szkoleniowe otrzymuje dofinansowanie z różnych środków:

 • bez udziału środków publicznych,
 • z częściowym udziałem środków publicznych,
 • w całości z udziałem środków publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – część świadczonych przez niego szkoleń, finansowana jest w całości ze środków publicznych. Zatem w tej sytuacji zostanie wypełniona przesłanka umożliwiająca skorzystanie ze zwolnienia od podatku, wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Ponadto część ww. usług szkoleniowych może również korzystać ze zwolnienia w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, o ile jest finansowana co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług działalności edukacyjnej prowadzonej w formie usług szkoleniowych. Natomiast kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania kosztów realizacji szkoleń łącznie z podatkiem naliczonym za całkowite koszty szkoleń refundowane ze środków publicznych została załatwiona postanowieniem o odmowie wszczęcia postepowania w dniu 24 lutego 2015 r., nr ILPP1/443-1137/14-3/AW.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-258/15-7/RG | Interpretacja indywidualna

środki publiczne
IBPP1/443-972/14/AZb | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
ITPP1/443-643/14/15-S/DM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.