IBPP1/443-402/13/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usług szkoleniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013r. (data wpływu 6 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2013r. (data wpływu 15 lipca 2013r.) oraz pismem z dnia 14 sierpnia 2013r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 lipca 2013r. (data wpływu 15 lipca 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 3 lipca 2013r. znak: IBPP1/443-402/13/KJ oraz pismem z dnia 14 sierpnia 2013r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizował projekt szkoleniowy dla miejskiego ośrodka pomocy społecznej z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój.

Szkolenie dotyczyło osób bezrobotnych i obejmowało następujące szkolenia:

 • Moduł I – „Praca zespołowa”,
 • Moduł II – „Efektywna komunikacja i rozwój osobisty”,
 • Moduł III – „Efektywna komunikacja i rozwój osobisty - cd.”,
 • Moduł IV – „Negocjacje, konflikty i asertywność”,
 • Moduł V – „Autoprezentacja i rozmowa rekrutacyjna”,
 • Moduł VI – „Zarządzanie czasem i planowanie celów”,
 • Moduł VII – „Radzenie sobie ze stresem”.

Wnioskodawca wystawił, zgodnie z zapisami w umowie, fakturę VAT za ww. moduły szkoleniowe. Dodatkowo nadmienia, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 klient Wnioskodawcy oraz Wnioskodawca nie są jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, nie są również uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, ani jednostką badawczo-rozwojową.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. usługi są usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, gdyż uczestnicy tych szkoleń (osoby bezrobotne) uczestniczą w tychże szkoleniach w celu poszerzenia swojej wiedzy i nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, by finalnie znaleźć pracę na rynku pracy. Dodatkowo usługi świadczone przez firmę Wnioskodawcy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (szkolenia) są finansowane ze środków publicznych, gdyż usługi te finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), tym samym usługi Wnioskodawcy są opłacane ze środków pochodzących z dofinansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach POKL, którego jednym z głównych celów jest wzrost zatrudnienia.

Ponadto w odniesieniu do art. 43 ust. 1 pkt 26 Minister Finansów wskazał, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w art. 44, kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie definiowane jest następująco: „usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych”. Zgodnie z powyższą definicją, ww. szkolenia prowadzone z ramienia działalności Wnioskodawcy są usługami pozostającymi w bezpośrednim związku z zawodem tychże osób oraz nauczanie to ma na celu uaktualnienie oraz poszerzenie wiedzy do celów zawodowych uczestników tych szkoleń, którymi są osoby bezrobotne.

W uzupełnieniu z dnia 11 lipca 2013r. Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług dobrowolnie od 1 lutego 2012r.
 2. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 3. Niektóre z usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Usługi świadczone na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (uczestnicy szkoleń dla MOPS uczestniczą w szkoleniach w celu przekwalifikowania, by nabyć wiedzę i umiejętności w celu znalezienia pracy (obecnie są to osoby bezrobotne) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Odrębne przepisy mówiące o tym, iż usługi Wnioskodawcy są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług § 13 ust. 1 pkt 20 mówiący o tym, iż „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”.
 4. Usługi świadczone na rzecz klienta, którego dotyczy wniosek, tj. MOPS, są usługami przekwalifikowania zawodowego finansowanymi w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 5. Zleceniodawca Wnioskodawcy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w zakresie realizowanego projektu szkoleniowego płaci Wnioskodawcy za wykonane usługi środkami publicznymi. Faktura wystawiona przez Wnioskodawcę stanowi dla zleceniodawcy (MOPS) dowód poniesienia wydatku zgodnego z planem realizacji projektu.

W uzupełnieniu z dnia 14 sierpnia 2013r. Wnioskodawca poinformował, że:

 • Zleceniodawca Wnioskodawcy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w zakresie realizowanego projektu szkoleniowego płaci Wnioskodawcy za wykonane usługi wyłącznie środkami publicznymi.
 • Usługi świadczone na rzecz klienta, którego dotyczy wniosek, tj. MOPS, są usługami przekwalifikowania zawodowego finansowanymi w 10,5% ze środków własnych MOPS, które są również środkami publicznymi.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy powinien w takim przypadku zostać naliczony VAT, czy też ta usługa powinna zostać zwolniona z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze definicję kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania oraz zagłębiając się w interpretacje przepisów, ww. usługi świadczone w ramach działalności Wnioskodawcy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem osób bezrobotnych, czyli uczestników szkoleń. Dlatego też Wnioskodawca uważa, analizując wszelkie ww. aspekty, że usługi te powinny zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23%. Dodatkowo usługi te finansowane są ze środków publicznych pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co również wnosi uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk ani jednostką badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług, zatem Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a i b ustawy o VAT.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

W przypadku braku możliwości zastosowania ww. zwolnienia przeanalizować należy przepisy § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia wykonawczego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca, czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, realizował projekt szkoleniowy, który obejmował siedem modułów: praca zespołowa, efektywna komunikacja i rozwój osobisty, efektywna komunikacja i rozwój osobisty - cd., negocjacje, konflikty i asertywność, autoprezentacja i rozmowa rekrutacyjna, zarządzanie czasem i planowanie celów oraz radzenie sobie ze stresem. Odbiorcami przedmiotowych szkoleń są osoby bezrobotne. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, gdyż uczestnicy tych szkoleń (osoby bezrobotne) uczestniczą w przedmiotowych szkoleniach w celu przekwalifikowania, by nabyć wiedzę i umiejętności w celu znalezienia pracy. Wnioskodawca podał, że są to usługi pozostające w bezpośrednim związku z zawodem tychże osób oraz nauczanie to ma na celu uaktualnienie oraz poszerzenie wiedzy do celów zawodowych uczestników tych szkoleń.

Zatem przeprowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie z wniosku nie wynika aby szkolenia były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Powołane bowiem przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi odrębnych przepisów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, gdyż nie wynikają z niego żadne formy ani zasady w oparciu o które Wnioskodawca ma prowadzić przedmiotowe szkolenie. Zatem nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Wnioskodawca podał też, że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zatem nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT.

Z wniosku wynika natomiast, że realizowany na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej projekt szkoleniowy jest finansowany w całości ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zleceniodawca Wnioskodawcy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w zakresie realizowanego projektu szkoleniowego płaci Wnioskodawcy za wykonane usługi wyłącznie środkami publicznymi. Faktura wystawiona przez Wnioskodawcę stanowi dla zleceniodawcy (MOPS) dowód poniesienia wydatku zgodnego z planem realizacji projektu.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych przepisy ustawy stosuje się do:

 1. jednostek sektora finansów publicznych;
 2. innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę, w ramach projektu usługi szkoleniowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których odbiorcami są osoby bezrobotne, finansowane w 100% ze środków publicznych, gdyż jak wskazano wyżej MOPS płaci Wnioskodawcy za wykonane usługi wyłącznie środkami publicznymi, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.