Środki publiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki publiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Świadczone usługi, które sad finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70% korzystają ze zwolnienia od podatku. Natomiast usługi dofinansowane w niższym wymiarze nie są zwolnione od podatku i ma do nich zastosowanie 23% stawka podatku.

Fragment:

Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowane przez podwykonawców są – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowane ze środków publicznych. W konsekwencji, względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisach (przy spełnieniu pozostałych warunków). Przedmiotowy warunek „ finansowania ze środków publicznych ” jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację tej usługi zaangażowany jest podwykonawca (kolejni podwykonawcy). Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2018
21
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego realizowanych w formie szkoleń oraz innych usług ściśle z nimi związanych, finansowanych w całości ze środków publicznych.

Fragment:

Z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych wynika, że przepisy ustawy stosuje się do: jednostek sektora finansów publicznych; innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Jak powyższe wskazuje, ustawa o finansach publicznych wymienia wprost, co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z różnych źródeł. Środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowe usługi, tj. szkoleniowe można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Usługi szkoleniowe świadczone przez przeprowadzającego szkolenie prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Podmiotem przeprowadzającym szkolenie w zakresie przedmiotowych usług może być podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub który jej nie posiada. Za przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przygotowaniem biznesplanów dla uczestników projektu, Wykonawca zapłatę otrzyma wyłącznie środkami publicznymi, z wyodrębnionego rachunku bankowego Zamawiającego (Powiatu), na którym znajduje się 100% środków publicznych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług szkoleniowych i cateringu jako jednej kompleksowej usługi kształcenia

Fragment:

Z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych wynika, że przepisy ustawy stosuje się do: jednostek sektora finansów publicznych; innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Jak powyższe wskazuje, ustawa o finansach publicznych wymienia wprost co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z różnych źródeł. Środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1) usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń.

Fragment:

Uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia przysługuje także usługom kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, obejmującym nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą czy zawodem oraz mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, które są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Należy zwrócić uwagę, że przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług oraz w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wymóg finansowania usług w określonej wysokości ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Należy wskazać, że środkami publicznymi – w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) – są: dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych; przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

2018
21
mar

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT usług szkolenia żołnierzy-przewodników psów bojowych

Fragment:

Nabywcą usługi szkolenia dla żołnierzy przewodników i usługi doradczej z tym związanej jest instytucja państwowa (wojsko) czyli dysponent środków publicznych, a więc warunek finansowania jest spełniony w 100%. Wnioskodawca czyta w różnych publikacjach, że „ finansowanie ze środków publicznych ” należy czytać szeroko. Słowo finansowane może dotyczyć zarówno szkolącego, który otrzymuje środki publiczne bądź nabywcy, który płaci za szkolenie ze środków publicznych. Koszty usługi szkoleniowej świadczonej na rzecz jednostki wojskowej w całości pokrywa ta jednostka, a więc usługa finansowana jest w 100% ze środków publicznych. Po zakończeniu szkolenia sporządzany jest protokół odbioru oraz wystawiana faktura za wykonaną usługę. Należność za fakturę regulowana jest przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Nadawcą przelewu jest Jednostka Wojskowa. Doradzanie jest częścią szkolenia „ obsługi psa bojowego ” i jest ściśle z tym szkoleniem związane. Specyfika szkolenia wynika z różnych nieprzewidzianych sytuacji podczas boju lub spokoju, nieprzewidzianych zachowań psa. Doradzanie polega również na tym jak zmotywować psa do działania, jakiego typu błędy można popełniać i jak ich unikać w pracy z psem. W szkoleniu uczestniczą żołnierze - opiekunowie psów oraz osoby dodatkowo związane z programem szkolenia.

2018
17
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług finansowanych w 89% ze środków publicznych.

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy prowadzone przez niego szkolenia finansowane w 89% ze środków publicznych będą zwolnione z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia. Uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia przysługuje usługom kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, obejmującym nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą czy zawodem oraz mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, które są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Należy zwrócić uwagę, że przewidziany w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wymóg finansowania usług w określonej wysokości ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Środkami publicznymi – w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – są: dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 2a. środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

2018
1
lut

Istota:

Stawka podatku dla prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń.

Fragment:

(...) środków publicznych. Uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia przysługuje także usługom kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, obejmującym nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą czy zawodem oraz mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, które są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Należy zwrócić uwagę, że przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług oraz w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wymóg finansowania usług w określonej wysokości ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Należy wskazać, że środkami publicznymi – w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – są: dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 2a) środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

2017
13
gru

Istota:

W przypadku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego wraz z przeprowadzeniem egzaminów po ich zakończeniu, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku będzie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Stwierdzić przy tym należy, że przeprowadzane egzaminy po zakończeniu szkoleń, nawet pomimo zawarcia odrębnej umowy od umowy na realizację szkoleń, stanowią integralny element kompleksowej usługi szkoleniowej świadczonej przez ten sam podmiot, dlatego też w niniejszej sprawie korzystają one ze zwolnienia od podatku, analogicznie jak usługa szkoleniowa.

Fragment:

Należy jednak zwrócić uwagę, że § 13 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grunia 2013 r., uzależnia stosowanie zwolnienia od podatku od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych. W analizowanej sprawie usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego są finansowane w co najmniej 70% z ww. środków. W niniejszej sprawie ww. warunki zostaną spełnione, gdyż usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę – jak wynika z opisu sprawy – stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i będą finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Tym samym, wskazane usługi kształcenia zawodowego będą korzystały ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, jest On zobowiązany do przeprowadzenia egzaminów po zakończeniu szkoleń zawodowych. Z wniosku wynika, że szkolenia zawodowe i egzaminy wynikają z odrębnej umowy na przeprowadzenie egzaminów i osobnej na realizację szkoleń. Jednakże, żeby mógł być przeprowadzony egzamin najpierw dana osoba, będąca Uczestnikiem Projektu, musi ukończyć szkolenie oraz spełnić określone warunki aby została dopuszczona do egzaminu. Udział w szkoleniu jest przesłanką obligatoryjną, która musi być spełniona aby dana osoba mogła przystąpić do egzaminu.

2017
18
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług szkoleniowych.

Fragment:

Z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych wynika, że przepisy ustawy stosuje się do: jednostek sektora finansów publicznych; innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Ustawa o finansach publicznych wymienia zatem wprost, co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z różnych źródeł. Środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Jak wskazano powyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, uzależnia stosowanie zwolnienia od podatku od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w 100% ze środków publicznych. W analizowanej sprawie, przedmiotem zapytania są usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych (szkolenia kierowane są do urzędów gmin i starostw powiatowych). Zatem jest spełniona przesłanka z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. Zaznaczenia wymaga, że w sytuacji gdyby szkolenia nie były w całości finansowane ze środków publicznych ale w zakresie przekraczającym 70%, zastosowanie znajdzie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

2017
11
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku usług w postaci wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych, zajęć laboratoryjnych, seminariów oraz prac dyplomowych, kierowanych do studentów/słuchaczy studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług kształcenia w ramach organizowanych przez uczelnie kursów, szkoleń i warsztatów

Fragment:

(...) środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych; przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych przepisy ustawy stosuje się do: jednostek sektora finansów publicznych; innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Natomiast stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, Sektor finansów publicznych tworzą: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.