Środki produkcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki produkcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania środków produkcji rolnej członkom Grupy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia środków do produkcji rolnej

Fragment:

Wnioskodawca nabył środki produkcji rolnej (urządzenie: myjka) i zamierz nabyć środki produkcji (towary zużywane w procesie uprawy środki ochrony roślin, nawozy, czasopisma fachowe, maszyny rolnicze i urządzenia: środki produkcji rolnej) potrzebne do hodowli trzody chlewnej, a następnie przekazać te towary nieodpłatnie członkom grupy (nawozy, środki ochrony roślin czasopisma) i przekazać w nieodpłatne użytkowanie przez członków grupy (maszyny i urządzenia) w celu wykorzystania tych towarów do hodowli trzody chlewnej, którą to trzodę później Wnioskodawca odkupuje od członków grupy, a następnie sprzedaje na rzecz podmiotów zewnętrznych. Środki produkcji rolnej - myjka zakupiona została w części, w ramach uzyskanego wyniku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, roku poprzedniego oraz wypracowanego dochodu roku bieżącego i przekazana nieodpłatnie dla członków grupy w użytkowanie na podstawie protokołu przekazania. W ten sam sposób Spółdzielnia zamierza postąpić w przyszłości z zakupionymi przez siebie środkami produkcji. Spółdzielnia zamierza również dokonywać zakupu usług weterynaryjnych, dezynfekcyjnych, przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych członków grupy oraz opłaciła badania gleb w gospodarstwach rolnych członków grupy oraz szkolenia członków grupy w zakresie poprawy efektywności hodowli trzody chlewnej.

2015
10
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów będących środkami produkcji rolnej oraz towarami zaliczanymi do środków trwałych przekazywanych nieodpłatnie członkom Grupy w celu prowadzenia produkcji i obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu tych przekazań.

Fragment:

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem przez Wnioskodawcę Członkom Grupy towarów zużywanych w procesie produkcji w postaci środków produkcji rolnej oraz towarów zaliczanych do środków trwałych. Wydane towary do produkcji rolnej mają być wykorzystane wyłącznie w celu produkcji przez Członków Grupy, której efekty mają być sprzedane w całości na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonuje więc nieodpłatnego przekazania środków koniecznych do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności towarów i środków produkcji. W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że  skoro Członkowie Grupy nie otrzymują tytułu uprawniającego ich do dysponowania przekazanymi przez Wnioskodawcę środkami do produkcji rolnej jak właściciele to nieodpłatne przekazanie Członkom Grupy towarów zużywanych wyłącznie w produkcji rolnej (jak środki produkcji rolnej i towary zaliczane do środków trwałych), której efekty mają być w całości sprzedane na rzecz Wnioskodawcy, nie jest dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanym przypadku, wobec jednoczesnego zachowania prawa własności towarów i środków produkcji przez Wnioskodawcę, przekazanie towarów do produkcji rolnej nie będzie wiązało się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

2015
10
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów będących środkami produkcji rolnej oraz towarami zaliczanymi do środków trwałych przekazywanych nieodpłatnie członkom Grupy w celu prowadzenia produkcji i obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu tych przekazań

Fragment:

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem przez Wnioskodawcę Członkom Grupy towarów zużywanych w procesie produkcji w postaci środków produkcji rolnej oraz towarów zaliczanych do środków trwałych. Wydane towary do produkcji rolnej mają być wykorzystane wyłącznie w celu produkcji przez Członków Grupy, której efekty mają być sprzedane w całości na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonuje więc nieodpłatnego przekazania środków koniecznych do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności towarów i środków produkcji. W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że  skoro Członkowie Grupy nie otrzymują tytułu uprawniającego ich do dysponowania przekazanymi przez Wnioskodawcę środkami do produkcji rolnej jak właściciele to nieodpłatne przekazanie Członkom Grupy towarów zużywanych wyłącznie w produkcji rolnej (jak środki produkcji rolnej i towary zaliczane do środków trwałych), której efekty mają być w całości sprzedane na rzecz Wnioskodawcy, nie będzie dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanym przypadku, wobec jednoczesnego zachowania prawa własności towarów i środków produkcji przez Wnioskodawcę, przekazanie towarów do produkcji rolnej nie będzie wiązało się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

2015
10
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów będących środkami produkcji rolnej oraz towarami zaliczanymi do środków trwałych przekazywanych nieodpłatnie członkom Grupy w celu prowadzenia produkcji i obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu tych przekazań.

Fragment:

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem przez Wnioskodawcę Członkom Grupy towarów zużywanych w procesie produkcji w postaci środków produkcji rolnej oraz towarów zaliczanych do środków trwałych. Wydane towary do produkcji rolnej mają być wykorzystane wyłącznie w celu produkcji przez Członków Grupy, której efekty mają być sprzedane w całości na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonuje więc nieodpłatnego przekazania środków koniecznych do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności towarów i środków produkcji. W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro Członkowie Grupy nie otrzymują tytułu uprawniającego ich do dysponowania przekazanymi przez Wnioskodawcę środkami do produkcji rolnej jak właściciele to nieodpłatne przekazanie Członkom Grupy towarów zużywanych wyłącznie w produkcji rolnej (jak środki produkcji rolnej i towary zaliczane do środków trwałych), której efekty mają być w całości sprzedane na rzecz Wnioskodawcy, nie jest dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanym przypadku, wobec jednoczesnego zachowania prawa własności towarów i środków produkcji przez Wnioskodawcę, przekazanie towarów do produkcji rolnej nie będzie wiązało się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

2015
10
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów będących środkami produkcji rolnej oraz towarami zaliczanymi do środków trwałych przekazywanych nieodpłatnie członkom Grupy w celu prowadzenia produkcji i obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu tych przekazań.

Fragment:

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem przez Wnioskodawcę Członkom Grupy towarów zużywanych w procesie produkcji w postaci środków produkcji rolnej oraz towarów zaliczanych do środków trwałych. Wydane towary do produkcji rolnej mają być wykorzystane wyłącznie w celu produkcji przez Członków Grupy, której efekty mają być sprzedane w całości na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonuje więc nieodpłatnego przekazania środków koniecznych do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności towarów i środków produkcji. W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro Członkowie Grupy nie otrzymują tytułu uprawniającego ich do dysponowania przekazanymi przez Wnioskodawcę środkami do produkcji rolnej jak właściciele to nieodpłatne przekazanie Członkom Grupy towarów zużywanych wyłącznie w produkcji rolnej (jak środki produkcji rolnej i towary zaliczane do środków trwałych), której efekty mają być w całości sprzedane na rzecz Wnioskodawcy, nie będzie dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanym przypadku, wobec jednoczesnego zachowania prawa własności towarów i środków produkcji przez Wnioskodawcę, przekazanie towarów do produkcji rolnej nie będzie wiązało się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

2013
3
wrz

Istota:

Czy Spółka od środków do produkcji, o których mowa w art. 17 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przekazanych członkom grupy producentów rolnych powinna obliczyć należny podatek VAT?

Fragment:

Zatem Spółka świadczy usługi (udostępniania środków produkcji), których bezpośrednimi beneficjentami są członkowie grupy, wykorzystujący te środki do produkcji rolnej w trakcie produkcji. Powyższe udostępnienie środków produkcji ma charakter nieodpłatny, gdyż członkowie Spółki – jak wynika z wniosku - nie wnoszą opłat za przedmiotowe świadczenia, a świadczeniem ekwiwalentnym ze strony członków za możliwość użytkowania przedmiotowych środków jest konieczność dokonywania sprzedaży za pośrednictwem Spółki. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe środki wykorzystywane są wyłącznie przez członków Spółki do produkcji rolnej, ich przekazanie do użytkowania członkom należy potraktować jako związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Zatem udostępnianie członkom grupy nabywanych przez Spółkę środków do produkcji i środków trwałych uznać należy za nieodpłatne świadczenie usług, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółki i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując czynność nieodpłatnego przekazania członkom grupy producenckiej na podstawie zawartych umów zakupionych przez Spółkę środków do produkcji rolnej, które pozostają jej własnością i przy nabyciu których Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zarówno na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, jak i na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2013
29
mar

Istota:

Czy spółdzielnia od przekazanych do użytkowania członkom środków do produkcji powinna odprowadzić podatek VAT, a jeśli tak to w jakiej wysokości i od jakiej wartości?

Fragment:

Zatem Spółdzielnia świadczy usługi (udostępniania środków produkcji), których bezpośrednimi beneficjentami są członkowie Spółdzielni, wykorzystujący te środki do produkcji rolnej w trakcie produkcji i przygotowania sprzedaży żywca drobiowego. Powyższe udostępnienie środków produkcji ma charakter nieodpłatny, gdyż członkowie Spółdzielni – jak wynika z wniosku - nie wnoszą opłat za przedmiotowe świadczenia, a świadczeniem ekwiwalentnym ze strony członków za możliwość użytkowania przedmiotowych środków jest konieczność dokonywania sprzedaży żywca za pośrednictwem Spółdzielni. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe środki wykorzystywane są wyłącznie przez członków Spółdzielni do produkcji rolnej, ich przekazanie do użytkowania członkom należy potraktować jako związane z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością gospodarczą. Zatem udostępnianie członkom Spółdzielni nabywanych przez Wnioskodawcę środków do produkcji i środków trwałych uznać należy za nieodpłatne świadczenie usług, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółdzielni i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując czynność nieodpłatnego (...)

2013
27
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego dochodu w części wydatkowanej na rzecz członków grupy w formie nieodpłatnego przekazania środków produkcji, zarówno środków obrotowych, jak i środków trwałych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

Przepis art. 4 ust. 2 ustawy o grupach producentów przewiduje, że w akcie założycielskim grupy może być przyjęte postanowienie dotyczące zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, zasady wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego. Konsekwencją tego jest zwolnienie dochodów wydatkowanych wyłącznie na zakup środków produkcji, które są zużywane lub przetwarzane w produkcji rolnej przez członków Grupy. Przesłanką zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym jest, aby dochody w rozumieniu podatkowym były wydatkowane na określone środki produkcji, które następnie są nieodpłatnie przekazywane członkom grupy producentów rolnych. Podstawą nieodpłatnego przekazania członkom Grupy środków produkcji, zużywanych przez nich w produkcji rolniczej jest ustawa o grupach producentów rolnych, która pozwala, aby w aktach założycielskich grup, przewidziany był obowiązek dostarczania przez Grupę na rzecz Jej członków środków produkcji. Przekazanie to wynika z prawnych uwarunkowań działania grup, na mocy których z jednej strony grupa zobowiązana jest przekazać członkom grupy środki produkcji, zaś z drugiej strony członkowie grupy zobowiązani są dostarczać na rzecz grupy produkty rolne. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują opodatkowania tego rodzaju świadczeń dokonywanych w ramach działania grupy producentów.

2011
19
lis

Istota:

Czy przychody z opisanego powyżej najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg. jednolitej stawki 8,5%?

Fragment:

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy. Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

2011
1
paź

Istota:

Czy przekazanie członkom grupy producenckiej zysku, osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków wyhodowanych przez wspólników (członków) i od nich zakupionych oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych", w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji kurczaków prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Fragment:

(...) jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, iż w przypadku podziału przez wydzielenie aby nie powstał przychód koniecznym jest aby oba majątki tj. zarówno majątek przejmowany na skutek podziału jak i majątek pozostający w spółce stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 4a pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).