DD3.8222.2.107.2015.IMD | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej?
DD3.8222.2.107.2015.IMDinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. pomoc bezzwrotna
 3. wynagrodzenia
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 i 699) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2009 r. Nr IBPBII/1/415-368/09/HK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 23 kwietnia 2009 r., uzupełnionym w dniu 18 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych ze środków pomocowych Komisji Europejskiej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 17 lipca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 18 czerwca 2009 r., przedstawiono następujący opis stanu faktycznego.

W ramach stosunku pracy ze Stowarzyszeniem Wnioskodawca realizuje projekt międzynarodowy (E.) finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (F.). 60% wynagrodzenia Wnioskodawcy płatnych jest ze środków pomocowych wypłacanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej (z ominięciem budżetu państwa) za pośrednictwem koordynatora projektu Y, następnie przekazywanych na realizację tego programu dla Stowarzyszenia.

Pośrednictwo Y przy rozdziale otrzymanych środków jest jedynie czynnością techniczną ponieważ rozdzielenie środków miało miejsce na etapie zawarcia umowy. Wnioskodawca jestem osobą bezpośrednio realizującą cel programu. Stowarzyszenie jako płatnik mimo zaistniałej sytuacji, tj. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych części wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących od instytucji wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy nalicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tej części wynagrodzenia, która finansowana jest z ww. środków.

Wnioskodawca wskazał także, iż dwie umowy określają bezpośredniego beneficjenta środków przekazanych z Komisji Europejskiej, tj.:

 1. wielostronna umowa ramowa o współpracy - podpisana między Komisją Wspólnot Europejskich, Politechniką - która jest koordynatorem projektu oraz „współpartnerami” do których należy Stowarzyszenie ,
 2. szczegółowa umowa o dotację Nr ... - podpisana między Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (działa na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Komisję Wspólnot Europejskich), a Politechniką - Koordynatorem oraz Partnerami, do których należy Stowarzyszenie .

Zgodnie z ich postanowieniami, beneficjentem środków unijnych jest Stowarzyszenie , natomiast płatność odbywa się za pośrednictwem konta koordynatora projektu, którym jest Politechnika (co jest jedynie czynnością techniczną, ułatwiającą przekazywanie środków oraz określającą sposób ich przepływu).

Umowa ramowa w artykule 1.7.3 stanowi: „W terminie 30 dni kalendarzowych od daty uznania rachunku bankowego, określonego w punkcie 1.7.1 (rachunek Politechniki), koordynator dokona przelewu odpowiednich kwot na rachunki bankowe współpartnerów odpowiadających ich udziałowi w realizacji działań, zgodnie z proporcjonalnym udziałem ich szacunkowych kosztów, jak określono w szczegółowej umowie o dotację w przypadku płatności zaliczkowej oraz zgodnie z udziałem ich rzeczywistych kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych płatności.

Ponadto oprócz dwóch w/w umów, których stronami są Politechnika i Stowarzyszenie została zawarta Umowa o współpracy w ramach konsorcjum w projekcie B.. Zgodnie z jej postanowieniami Politechnika pełni funkcję koordynatora projektu, którego jednym z zadań jest przyjęcie transz płatności do projektu przekazywanych przez KE na podstawie szczegółowej umowy o dotację oraz dokonanie ich rozdysponowania między partnerów projektu. Środki finansowe przekazywane są przez Komisję Europejską Koordynatorowi na rzecz partnera - czyli Stowarzyszenia.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest finansowane bezpośrednio w 60 procentach ze środków unijnych (zgromadzonych na osobnym rachunku Stowarzyszenia), bez refundacji ze strony pracodawcy

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody:

 1. otrzymane przez podatnika jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy
 2. otrzymane przez podatnika, gdy realizuje On bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą z redystrybucji podatków europejskiego (polskiego) podatnika. Powtórne opodatkowanie środków pomocowych Komisji Europejskiej jest sprzeczne z zasadami Wspólnoty, które wykluczają finansowanie lokalnych budżetów państw członkowskich z bezpośrednich dotacji Wspólnotowych. Stowarzyszenie jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne – swoich pracowników. Praca Wnioskodawcy służy bezpośrednio realizacji celu pomocy - czyli są to prace o charakterze czysto merytorycznym, zaś wynagrodzenie jest wypłacane ze środków pomocowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Stowarzyszenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;

Zastosowanie tego zwolnienia przedmiotowego wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit.a i b przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki pochodzące z Komisji Europejskiej mieszczą się w dyspozycji lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

W ostatnich latach sądy administracyjne prezentują jednolity i ugruntowany pogląd, zgodnie z którym zwolnieniem podatkowym określonym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy.

W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowaną należy uznać linię orzeczniczą dotyczącą interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, zgodnie z którą dochód pracownika uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na polecenie pracodawcy będącego beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w lit.a przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji.

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że to pracodawca Wnioskodawcy (tj. Stowarzyszenie ), któremu przydzielono fundusze z Komisji Europejskiej na prace w ramach Programu Ramowego realizuje ten program. Wnioskodawca wprawdzie wykonuje czynności związane z programem, jednakże robi to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawca realizuje cel programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę.

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem nie jest Wnioskodawca, tylko pracodawca Wnioskodawcy.

W konsekwencji, wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane w związku z realizacją Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Zatem Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobierało zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Z tego względu należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 17 lipca 2009 r. Nr IBPBII/1/415-368/09/HK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.