Środki pomocowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki pomocowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fragment:

Wnioskodawczyni zapoznała się z artykułem w Gazecie Prawnej nr 101 pod tytułem „ Środki pomocowe nie podlegają PIT ”. W powyższym artykule przytoczono wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r., w którym rozstrzygnięto na korzyść podatniczki przysługujący jej zwrot odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzenia, które (tak jak Wnioskodawczyni) podlegało refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni należy się zwrot odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzenia, które podlegało refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego... Jeśli tak, to jakie kroki powinna podjąć w celu odzyskania nadpłaconego podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na względzie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT oraz orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiotowym zakresie, Wnioskodawczyni należy się zwrot odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzenia, które podlegało refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe.

2015
26
lip

Istota:

Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio na podstawie umowy o pracę projekt międzynarodowy, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni w ramach umowy o pracę realizuje projekt międzynarodowy finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. 60% wynagrodzenia Wnioskodawczyni wypłacane jest ze środków pomocowych, bezpośrednio z Komisji Europejskiej, tj. z pominięciem budżetu państwa i przekazywanych na realizację tego programu za pośrednictwem pracodawcy Wnioskodawczyni. Pracodawca jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne - swoich pracowników. Z powyższego wynika zatem, że beneficjentem środków pochodzących z programu Ramowego Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacji był pracodawca Wnioskodawczyni, a nie ona sama. Wnioskodawczyni uzyskiwała natomiast dochody z tytułu umowy o pracę. Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki Programów Ramowych Unii Europejskiej mieszczą się w zakresie określonym w lit.a przepisu. Niemniej jednak, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy uznać należy, iż zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy. W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „ bezpośrednio ” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków.

2015
23
lip

Istota:

Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio na podstawie umowy o pracę projekt międzynarodowy, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni w ramach umowy o pracę realizuje projekt międzynarodowy finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. 60% wynagrodzenia Wnioskodawczyni wypłacane jest ze środków pomocowych, bezpośrednio z Komisji Europejskiej, tj. z pominięciem budżetu państwa i przekazywanych na realizację tego programu za pośrednictwem pracodawcy Wnioskodawczyni. Pracodawca jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne - swoich pracowników. Z powyższego wynika zatem, że beneficjentem środków pochodzących z programu Ramowego Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacji był pracodawca Wnioskodawczyni, a nie ona sama. Wnioskodawczyni uzyskiwała natomiast dochody z tytułu umowy o pracę. Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki Programów Ramowych Unii Europejskiej mieszczą się w zakresie określonym w lit.a przepisu. Niemniej jednak, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy uznać należy, iż zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy. W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „ bezpośrednio ” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków.

2015
19
lip

Istota:

Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ”.

2015
19
lip

Istota:

Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ” (J.

2015
19
lip

Istota:

Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ”.

2015
19
lip

Istota:

Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ”.

2015
19
lip

Istota:

Czy dochody wnioskodawcy ze stosunku pracy współfinansowane w 83% ze środków Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Oddział w Polsce jako generalny wykonawca robót na tym kontrakcie otrzymuje środki pomocowe od ich dysponenta, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Pracodawca poinformował Wnioskodawcę, że jego dochody ze stosunku pracy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w części 83% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym pracodawca wydał Wnioskodawcy zaświadczenie w celu dokonania korekty rozliczenia rocznego za 2007 r. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy dochody Wnioskodawcy ze stosunku pracy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. w części 83%, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, jego dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza co następuje.

2015
17
lip

Istota:

Czy Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej?

Fragment:

Powtórne opodatkowanie środków pomocowych Komisji Europejskiej jest sprzeczne z zasadami wspólnoty, które wykluczają finansowanie lokalnych budżetów państw członkowskich z bezpośrednich dotacji Wspólnotowych. Wnioskodawca stwierdza, iż Stowarzyszenie jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne – swoich pracowników. Jego praca natomiast służy bezpośrednio realizacji celu pomocy, czyli są to prace o charakterze czysto merytorycznym, zaś wynagrodzenie jest wypłacane ze środków pomocowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Stowarzyszenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam, co następuje. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2015
17
lip

Istota:

Czy Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej?

Fragment:

Powtórne opodatkowanie środków pomocowych Komisji Europejskiej jest sprzeczne z zasadami wspólnoty, które wykluczają finansowanie lokalnych budżetów państw członkowskich z bezpośrednich dotacji Wspólnotowych. Wnioskodawca stwierdza, iż Stowarzyszenie jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne – swoich pracowników. Jego praca natomiast służy bezpośrednio realizacji celu pomocy, czyli są to prace o charakterze czysto merytorycznym, zaś wynagrodzenie jest wypłacane ze środków pomocowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Stowarzyszenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za: nieprawidłowe - w części dotyczącej sposobu opodatkowania dochodów w ramach Programu Ramowego otrzymanych w okresie od początku czerwca 2008 r. do końca lipca 2008 r. , prawidłowe - w części dotyczącej sposobu opodatkowania dochodów w ramach Programu Ramowego otrzymywanych w okresie od sierpnia 2008 r. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.