ITPB1/4160-95/14-5 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji Spółki stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1298/14 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 25 lipca 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2014 r. (data wpływu 24 marca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem (w wyniku rozwiązania lub likwidacji spółki osobowej) środków pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem (w wyniku rozwiązania lub likwidacji spółki osobowej) środków pieniężnych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.).

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 20 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną nr ITPB1/415–296a/14/PSZ, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem (w wyniku rozwiązania lub likwidacji spółki osobowej) środków pieniężnych. Wnioskodawca na interpretację indywidualną wniósł pismem z 7 lipca 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 14 sierpnia 2014 r. znak ITPB1/415W-99/14/EM stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 20 czerwca 2014 r. znak ITPB1/415-296a/14/PSZ złożył skargę z 8 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 19 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1298/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1298/14, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z 9 czerwca 2017 r. sygn. akt II FSK 1080/15 Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne.

W dniu 25 lipca 2017 r. do tut. organu wpłynął prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1298/14.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem (w wyniku rozwiązania lub likwidacji spółki osobowej) środków pieniężnych wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jest Pan wspólnikiem w spółce jawnej, w której posiada 99% udziałów (udział w ogóle w praw i obowiązków). Drugim wspólnikiem w spółce jawnej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 1% udziałów. Jedynym udziałowcem w Sp. z o.o. jest Pan.

Obecnie, w celu uproszczenia struktury oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów, planuje Pan przekształcić sp. z o.o. w spółkę jawną, która w przyszłości zostanie zlikwidowana. Spółka jawna i spółka powstała w wyniku przekształcenia sp. z o.o., która w przyszłości zostanie zlikwidowana, nie powstały oraz nie powstaną w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, tzn. spółka jawna i spółka nie będą następcami prawnymi spółki komandytowo-akcyjnej.

Na dzień likwidacji w majątku spółki będą znajdowały się środki pieniężne oraz inne składniki majątkowe (np. długoterminowe aktywa finansowe w postaci akcji lub udziałów). W wyniku likwidacji spółki otrzyma Pan przypadającą na niego zgodnie z umową spółki część środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych, pozostających w spółce na dzień jej likwidacji.

Środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki będą pochodzić z przychodów tej spółki zaliczanych do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz z przychodów wygenerowanych w ramach sp. z o.o., będącej poprzednikiem prawnym spółki (środki te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie sp. z o.o.).

Spółka jawna, która powstanie w wyniku przekształcenia spółki z o.o. będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Środki pieniężne, jakie ma Pan otrzymać z tytułu likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej, będą pochodziły z dochodów, które uprzednio podlegały opodatkowaniu:

  • w przypadku gdy zostały osiągnięte przez Sp. z o.o. (przed jej przekształceniem w spółkę jawną) na poziomie sp. z o.o.,
  • w przypadku gdy zostaną osiągnięte przez spółkę jawną będą opodatkowane u Pana.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 1).

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymane przez Pana w wyniku likwidacji spółki powstałej z przekształcenia sp. z o.o. środki pieniężne stanowić będą przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę treść art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki, w której będzie Pan wspólnikiem, nie będzie skutkować powstaniem ewentualnego przychodu podatkowego w świetle ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jago prawa w udziale w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług, Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej (o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2) nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

W konsekwencji, zgodnie z przedstawionymi powyżej regulacjami, w sytuacji, gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej wspólnik takiej spółki otrzyma środki pieniężne, po stronie wspólnika nie powstanie przychód z działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że w wyniku likwidacji spółki nie posiadającej osobowości prawnej (w tym spółki jawnej), otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną środki pieniężne nie będą stanowiły przychodu w momencie ich otrzymania. Brak powstania przychodu nie będzie uzależniony od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek.

Podsumowując, zdaniem Pana, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, ewentualne otrzymanie przez Pana, jako wspólnika Spółki, środków pieniężnych, nie będzie prowadziło po Pana stronie do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od kwoty otrzymanych środków. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bowiem żadnego przepisu, który nakazywałby uznanie za przychód środków pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej - jest to zdarzenie neutralne podatkowo.

Powyższe znajduje potwierdzenie w jednolitej i ugruntowanej linii interpretacyjnej.

Jako przykład powołuje Pan:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2014 r. (nr ILPB1/415-1110/13-2/TW, w której wskazano: „(...) w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki jawnej, środki te nie będą stanowiły dla Zainteresowanego przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku otrzymania przez Zainteresowanego z tytułu likwidacji spółki jawnej jako spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych. Ich wartość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 r. (nr IPPB1/415-982/13-6/EC, w której wskazano: „Biorąc pod uwagę treść analizowanych przepisów stwierdzić należy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym (uzyskanie) otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki Jawnej środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki, a pochodzących z przychodów zaliczanych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust, 1 pkt 3 nie będzie skutkować dla Niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r. (nr IPPB1/415-922/13-4/MT), w której wskazano: „Biorąc pod uwagę treść analizowanych przepisów stwierdzić należy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym (uzyskanie) otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej powstałej z przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki, a pochodzących z przychodów zaliczanych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 nie będzie skutkować dla Niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie środki pieniężne pochodzić będą bowiem z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej), które podlegały opodatkowaniu (na bieżąco) w trakcie ich działalności jako kwoty należne”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. (nr ILPB1/415-99/13-2/TW), w której wskazano; „Tak więc, w przypadku, gdy w wyniku likwidacji spółki jawnej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. (...) otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej (spółki osobowej) środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki - nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2013 r. (nr IPPB1/415-83/13-2/IF), w której wskazano: „Biorąc pod uwagę treść analizowanych przepisów stwierdzić należy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej (spółki osobowej) środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki — nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1298/14.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.