IPTPB3/4511-246/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki jawnej
IPTPB3/4511-246/15-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. składnik majątkowy
 3. spółka jawna
 4. spółka osobowa
 5. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki jawnej (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z poźń. zm.; dalej: ustawa o PIT). Wnioskodawca zamierza zostać udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sp. z o.o.), posiadającej siedzibę i zarząd w Polsce, a tym samym podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości Sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę osobową prawa handlowego – spółkę jawną (dalej: Sp.j.). W konsekwencji Wnioskodawca zostanie jednym z dwóch wspólników Sp.j. Po przekształceniu Sp. z o.o. w Sp.j. może wystąpić sytuacja skutkująca rozwiązaniem Sp.j. Rozwiązanie Sp.j. będzie związane z przeprowadzeniem jej likwidacji, albo – w przypadku odmiennego postanowienia wspólników – zakończenie działalności spółki nastąpi bez przeprowadzenia likwidacji.

W skutek rozwiązania/likwidacji Sp.j. Wnioskodawca może otrzymać:

 • środki pieniężne,
 • jak również inne składniki majątku, w szczególności udziały w innych spółkach kapitałowych.

Na moment likwidacji w skład majątku Sp.j. nie będzie wchodził majątek, który został rozpoznany przez Sp. z o.o. lub Sp.j. jako dochód podatkowy, a nie został opodatkowany przez Sp. z o.o. lub wspólników Sp.j. Innymi słowy, do momentu przekształcenia Sp. z o.o. w Sp.j. wszystkie dochody Sp. z o. o. będą opodatkowywane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast od przekształcenia do momentu likwidacji, wszystkie dochody Sp.j. będą opodatkowywane przez jej wspólników proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach na zasadach wynikających z ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie w wyniku rozwiązania lub likwidacji Sp. j. środków pieniężnych skutkować będzie powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego na moment rozwiązania lub likwidacji Sp.j. ...
 2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie w wyniku rozwiązania lub likwidacji Sp.j. innych składników majątku, a w szczególności udziałów w innych spółkach kapitałowych, skutkować będzie powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego na moment rozwiązania lub likwidacji Sp.j. ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Sp.j. środki pieniężne, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego w rozumieniu ustawy o PIT. Art. 8 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady do przychodów o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że otrzymanie przez wspólnika środków pieniężnych, w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej będzie neutralne podatkowo na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, tj. nie stanowi przychodu. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, na wystąpienie wskazanych powyżej skutków podatkowych, nie będzie miał wpływu sposób ustania bytu prawnego spółki jawnej. Tym samym nieistotne jest, czy spółka zostanie rozwiązana poprzez przeprowadzenie procesu likwidacji czy bez przeprowadzenia tego procesu, na podstawie art. 58 pkt 2 w zw. art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT posługuje się terminem „likwidacja” nie definiując go na potrzeby ustawy o PIT, ani nie stosując w tym zakresie odesłania do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Należy zatem przyjąć, że pod pojęciem „likwidacja” trzeba rozumieć każdy dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego spółki jawnej. Za niezasadne należałoby bowiem uznać różnicowanie sytuacji wspólników spółki jawnej w zależności od wyboru jednego z dopuszczalnych sposobów zakończenia jej działalności.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, m.in. w interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. IPPB1/4511 -30/15-2/EC);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 października 2014 r. (sygn. IPTPB1/415 -435/14-2/SJ);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2014 r. (sygn. IBPBI/1/4511 -781/14/ESZ);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2015 r. (sygn. IBPBI/1/4511 -243/15/AP);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2015 r. (sygn. ILPB1/4511 -1-511/15-2/AA);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. ILPB1/1/4511 -1-5/15-3/AG).

Podsumowując, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Sp.j., nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni pozostałych wspólników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.