IPPB3/423-383/12-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2012 r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zamierza zostać akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”), w której komplementariuszem zostanie podmiot inny niż Wnioskodawca. Z tytułu prowadzonej działalności SKA będzie uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej m.in. w postaci otrzymywanych środków pieniężnych.

W przyszłości możliwe jest, że dojdzie do rozwiązania SKA i przeprowadzenia jej likwidacji. Wskutek likwidacji Wnioskodawca jako akcjonariusz (wspólnik) SKA może otrzymać określone składnik majątku SKA zarówno o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (w szczególności środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości wierzytelności przysługujące SKA), które zostały wcześniej nabyte wytworzone lub uzyskane przez SKA w trakcie jej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ewentualny przychód (dochód) z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia składników majątku SKA innych niż środki pieniężne przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze pieniężnym (w szczególności środki pieniężne) nie powstanie w ogóle po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa pdop”)

Zdaniem Wnioskodawcy również w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze niepieniężnym (w szczególności nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) na moment likwidacji i otrzymania tych składników majątku przez Wnioskodawcę nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osól prawnych zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy pdop. Ewentualny przychód (dochód) z tego tytułu opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych składników majątku SKA przez Wnioskodawcę.

SKA jako osobowa spółka handlowa nie jest ani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ani podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jest „transparentna podatkowo” dla celów podatków dochodowych. W przypadku spółek osobowych to ich wspólnicy rozliczają bezpośrednio podatki dochodowe — podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi lub podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku wspólników będących osobami prawnymi.

Dlatego w niniejszej sprawie to Wnioskodawca jako wspólnik (akcjonariusz) SKA jest podatnikiem z tytułu przychodów/ dochodów generowanych przez SKA. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy pdop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. A zatem, przychody (dochody) z udziału w SKA są bezpośrednio rozliczane przez jej wspólników. Mając na uwadze powyższe, przychody z udziału w SKA w części przypadającej na Wnioskodawcę będą podlegać opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy pdop.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit a ustawy pdop, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy pdop, do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji, przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa – art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane przepisy ustawy pdop w obecnie obowiązującym stanie prawnym wprost wyłączono z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychody (dochody) w postaci otrzymanych składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną (takiej jak SKA), niezależnie od tego czy składniki majątku mają postać środków pieniężnych, czy innych wartości majątkowych.

W stosunku do otrzymywanych w ramach likwidacji środków pieniężnych, wyłączenie z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ma charakter definitywny, podczas gdy w stosunku do otrzymywanych w ramach likwidacji składników majątku innych niż środki pieniężne odsunięto moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych do momentu odpłatnego zbycia tych składników majątku.

Podsumowując w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze pieniężnym i/lub niepieniężnym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a i pkt 3b ustawy pdop. Jedynie w wypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji SKA składników majątku SKA innych niż środki pieniężne na sam moment likwidacji i otrzymania tych składników również nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ale ewentualny przychód (dochód) z tego tytułu opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych może powstać dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych składników majątku zlikwidowanej SKA przez Wnioskodawcę.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymania przez wspólnika spółki osobowej majątku likwidowanej spółki osobowej (definitywny brak opodatkowania w stosunku do otrzymywanych środków pieniężnych i odsunięcie momentu opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia w przypadku składników majątku innych niż środki pieniężne) zostało potwierdzone przez wydane już interpretacje organów podatkowych w analogicznych stanach faktycznych np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2011 r. nr ILPB3/423-110/11-2/EK gdzie organ uznał za prawidłowe stanowisk podatnika, że: „Należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2011 r. wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów odpowiadających wartości innych niż środki pieniężne składników majątku (w tym np. praw do znaków towarowych) otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, wynika wprost ze znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tymi przepisami, wartość innych niż środki pieniężne składników majątku będzie natomiast stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie ewentualnego późniejszego zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniki likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. (...) Należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2011 r. wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów odpowiadających wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną wynika wprost ze znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.