IPPB2/436-446/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy przekazanie środków pieniężnych z rachunku Fundacji - subkonta podopiecznego (podatnika - Wnioskodawczyni), na konto wystawcy faktury (rachunku, biletu), na której Fundacja figuruje jako nabywca oraz płatnik, celem przeznaczenia na koszty leczenia oraz rehabilitacji, dojazdów z nimi związanych, koszty wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych wraz z dojazdami, a także koszty specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego i pomoc psychologiczną podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?2. Czy przekazanie środków pieniężnych z rachunku Fundacji - subkonta podopiecznego, podopiecznemu (podatnikowi - Wnioskodawczyni), celem refundacji kosztów leczenia oraz rehabilitacji, dojazdów z nimi związanych, kosztów wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych wraz z dojazdami, a także kosztów specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego i pomoc psychologiczną podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2014 r. (data nadania 1 października 2014 r., data wpływu 2 października 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-446/14-2/AF z dnia 19 września 2014 r. (data doręczenia 24 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania środków pieniężnych z rachunku fundacji – subkonta podopiecznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania środków pieniężnych z rachunku fundacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatniczka jest podopieczną Fundacji (wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja od dnia 31 stycznia 2012 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z par. 3 statutu celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej.

Majątek Fundacji pochodzi obecnie (w znacznej części) z uzyskanych darowizn, spadków, zapisów, a także środków uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych.

Fundacja posiada rachunek bankowy, w którym każdy podopieczny ma wyodrębnione subkonto.

Fundacja zawiera z podopiecznymi umowę, w ramach której zobowiązuje się do gromadzenia na subkoncie środków pieniężnych przeznaczanych dla konkretnego podopiecznego.

Subkonta udostępniane są wyłącznie na celowe wpłaty pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego (wskazanego na konkretnego podopiecznego), darowizn dla podopiecznego, ze zbiórek pieniężnych niepublicznych prowadzonych dla podopiecznego.

Środki pieniężne zgromadzone na subkoncie podopiecznego są przeznaczane na koszty leczenia oraz rehabilitacji, a także dojazdów z nim związanych; koszty wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych, a także dojazdów z nimi związanych; koszty specjalistycznych badań podopiecznego, a także dojazdów z nimi związanych; koszty zakupu leków dla podopiecznego (stosowanych w medycynie konwencjonalnej, zgodnie z zaleceniem lekarza); koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego dla podopiecznego; pomoc psychologiczną. W wyjątkowych przypadkach, środki pieniężne zgromadzone na subkoncie podopiecznego mogą być przeznaczone na pokrycie potrzeb socjalnych podopiecznego.

Fundacja decyzją z dnia 24 marca 2014 r., wydaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, uzyskała zezwolenie na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem środków m. in. na pomoc podopiecznym fundacji, poprzez pokrycie kosztów zakupu lekarstw, protez, dojazdu do lekarza, konsultacji medycznych, badań diagnostycznych.

Pokrycie ww. kosztów nastąpi poprzez:

  1. przekazanie środków pieniężnych bezpośrednio na konto wystawcy faktury, rachunku, biletu, na której fundacja figuruje jako nabywca oraz płatnik (dofinansowanie kosztów),
  2. zwrot podopiecznemu poniesionych przez niego kosztów (refundacja).

Obecnie na subkontach podopiecznych gromadzone są środki finansowe.

Pismem z dnia 19 września 2014 r. Nr IPPB2/436-446/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

  • uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy pomiędzy Wnioskodawczynią a Fundacją będzie zawierana umowa darowizny...
  • ponowne sprecyzowanie pytań zadanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od spadków i darowizn w taki sposób, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej – pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym zdarzeniem przyszłym i ponownie sprecyzowanymi pytaniami.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie wskazując, że pomiędzy Wnioskodawczynią a Fundacją nie będzie zawierana umowa darowizny. Wnioskodawczyni ponownie sprecyzowała pytania oraz przedstawiła własne stanowisko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy przekazanie środków pieniężnych z rachunku Fundacji - subkonta podopiecznego (podatnika - Wnioskodawczyni), na konto wystawcy faktury (rachunku, biletu), na której Fundacja figuruje jako nabywca oraz płatnik, celem przeznaczenia na koszty leczenia oraz rehabilitacji, dojazdów z nimi związanych, koszty wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych wraz z dojazdami, a także koszty specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego i pomoc psychologiczną podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
  2. Czy przekazanie środków pieniężnych z rachunku Fundacji - subkonta podopiecznego, podopiecznemu (podatnikowi - Wnioskodawczyni), celem refundacji kosztów leczenia oraz rehabilitacji, dojazdów z nimi związanych, kosztów wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych wraz z dojazdami, a także kosztów specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego i pomoc psychologiczną podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: podatkowi wskazanemu w ustawie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na jej terytorium. Dodatkowo, kodeks cywilny wskazuje, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Wskazać również należy, że świadczenie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę ani w chwili dokonania darowizny ani też w przyszłości. Natomiast z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że wszelkie działania i świadczenia na rzecz podopiecznego Fundacji - Wnioskodawczyni, dokonywane są odpłatnie (tzn. Fundacja finansuje koszt rehabilitacji, zakup lekarstw, protez itd.). Zapłata dokonywana jest na podstawie faktury, rachunku, biletu, lub też innego dokumentu wystawianego na rzecz Fundacji.

Ponadto, środki finansowe znajdujące się na subkontach podopiecznych, w tym Wnioskodawczyni, pochodzą z celowych wpłat osób trzecich np. zbiórek pieniężnych, wpłat 1% podatku dochodowego. Fundacja nie przekazuje więc świadczeń pochodzących z majątku Fundacji, tym samym nie spełnia ustawowego wymogu świadczenia kosztem swego majątku. W omawianej sytuacji nie ma bowiem przeniesienia określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.

Również zgodnie z treścią art. 889 pkt 1 kodeksu cywilnego nie stanowi darowizny bezpłatne przysporzenie jeżeli zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r. Sąd stwierdził, iż nie można ograniczać postanowienia art. 889 pkt 1 k.c. jedynie do umów nazwanych przewidzianych w kodeksie cywilnym W praktyce uważa się również, że rozumienie tego przepisu trzeba rozszerzyć o umowy nienazwane realizowane na podstawie art. 353(1) kodeksu cywilnego. Oznacza to, że każda umowa, która nie jest sprzeczna z postanowieniami kodeksu cywilnego, inną ustawą lub zasadami współżycia społecznego, określająca zasady wzajemnego lub też nie świadczenia, o ile nie jest sprecyzowana jako umowa darowizny, nie jest darowizną i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W ocenie Wnioskodawcy przekazanie środków pieniężnych z rachunku Fundacji - subkonta podopiecznego (podatnika – Wnioskodawczyni), na konto wystawcy faktury (rachunku, biletu), na której Fundacja figuruje jako nabywca oraz płatnik, celem przeznaczenia na koszty leczenia oraz rehabilitacji, dojazdów z nimi związanych, koszty wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych wraz z dojazdami, a także koszty specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego i pomoc psychologiczną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawczyni przekazanie środków pieniężnych z rachunku Fundacji - subkonta podopiecznego, podopiecznemu (podatnikowi – Wnioskodawczyni), celem refundacji kosztów leczenia oraz rehabilitacji, dojazdów z nimi związanych, kosztów wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych wraz z dojazdami, a także kosztów specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego i pomoc psychologiczną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do wskazanego przez Wnioskodawczynię orzeczenia w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że co do zasady wiąże ono w sprawie, w której zostało wydane i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowi podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.