IPPB1/4511-531/16-10/EC | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma prawo własności określonej ilości BTC, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania tych BTC przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pyt. 6)Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania środków pieniężnych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pyt. 7)
IPPB1/4511-531/16-10/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. likwidacja
 3. likwidacja spółki
 4. składnik majątkowy
 5. spółka cywilna
 6. waluta
 7. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 15 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/4511-531/16-4/EC z dnia 13 lipca 2016 r. (data nadania 13 lipca 2016 r., data doręczenia 14 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania:

 • środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej – jest nieprawidłowe,
 • środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki cywilnej – jest prawidłowe,
 • bitcoinów z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz bitcoinów z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz komputerowych. Przychody Wnioskodawcy pochodzą przede wszystkim ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, w tym usług sklasyfikowanych wg PKD pod symbolem 62.02.10.0. W pewnym zakresie Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług oznaczonych w PKD pod symbolem 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2012.361 ze zm.; dalej: „UPDOF”).

Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą również m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz komputerowych (dalej powoływani łącznie jako: „Wspólnicy”). Przedmiotem działalności planowanej spółki cywilnej (dalej: „Spółka”) będzie wyłącznie dokonywanie czynności z zakresu obrotu wirtualnymi jednostkami kryptowaluty Bitcoin (dalej: „BTC”), w szczególności skup oraz sprzedaż BTC. Przychody Spółki będą pochodziły ze sprzedaży BTC na rzecz osób trzecich.

BTC to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego. BTC nie posiadają centralnego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość rynkowa BTC jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany BTC, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut tradycyjnych, takich jak Euro, dolar czy polski złoty. Rynkowa wartość BTC podlega istotnym wahaniom. Może w niektórych okresach przekraczać 2.000 zł. Transakcje sprzedaży BTC odbywają się z reguły za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych. Ponadto istnieje duża liczba przedsiębiorców, którzy oferują osobom trzecim możliwość nabycia towarów lub usług w zamian za transfer określonej ilości BTC, odpowiadającej cenie danego towaru lub usługi. Jednocześnie w obrocie funkcjonują liczne podmioty gospodarcze zajmujące się kupnem i sprzedażą BTC.

BTC, podobnie jak inne wirtualne kryptowaluty, stanowią zapis cyfrowy, który jest przechowywany w postaci elektronicznej, ich przechowywanie może odbywać się bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tzw. portfelu na dysku twardym komputera, innym nośniku danych lub w pamięci wirtualnej. BTC może zostać nabyty dzięki udostępnieniu mocy obliczeniowej własnego komputera użytkownika aplikacji obsługującej zdecentralizowaną sieć służącą do kreowania BTC (tzw. „mining” lub „wykopywanie”). Proces wykopywania odbywa się w ten sposób, że użytkownik sieci Internet udostępnia swój komputer, i z tego tytułu uzyskuje BTC o wartości uzależnionej od udostępnionej mocy obliczeniowej posiadanego komputera. BTC mogą zostać również nabyte od innych podmiotów, podobnie jak towary, papiery wartościowe lub prawa majątkowe.

Jednocześnie z utworzeniem Spółki, każdy ze Wspólników zamierza złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 1998.144.930 ze zm.; dalej: „UZPD”). Oświadczenie zostanie złożone przez każdego ze Wspólników nie później niż w dniu uzyskania w ramach Spółki pierwszego przychodu.

Wspólnicy zamierzają wnieść do Spółki wkłady w postaci pewnej ilości posiadanych przez nich BTC. Spółka będzie dokonywała odsprzedaży BTC osobom trzecim a za uzyskane w ten sposób środki będzie nabywała kolejne BTC w celu ich dalszej odsprzedaży. Wspólnicy przewidują możliwość podnoszenia wkładów, poprzez wnoszenie do Spółki kolejnych BTC. Część BTC, które Wspólnicy planują wnieść do Spółki, została pozyskana przez Wspólników w wyniku „minigu”, większość BTC jednak Wspólnicy nabyli od osób trzecich.

Wspólnicy w ramach prowadzonej w Spółce planują sprzedawać osobom trzecim BTC wniesione do Spółki, lub nabyte w toku działalności Spółki od innych podmiotów. Spółka w zależności od potrzeb będzie mogła za środki uzyskane ze sprzedaży posiadanych BTC nabywać kolejne BTC w celu ich dalszej odsprzedaży.

Ponieważ kurs i wartość rynkowa BTC ulegają istotnym wahaniom Wnioskodawca nie wyklucza, że przychody z działalności Spółki mogą w toku jej działalności przekroczyć limit równowartości 150.000 Euro określonej dla danego roku podatkowego zgodnie z postanowieniami UZPD.

Umowa Spółki zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wnioskodawca nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia ze Spółki lub likwidacji Spółki w przyszłości, w szczególności w przypadku osiągnięcia wyników finansowych niesatysfakcjonujących Wspólników. W takim wypadku Wnioskodawca będzie mógł otrzymać bądź środki pieniężne pochodzące ze wcześniejszej sprzedaży przez Spółkę BTC lub BTC posiadane w chwili wystąpienia lub likwidacji przez Spółkę jako towary handlowe Spółki przeznaczone do dalszej odsprzedaży. W wypadku otrzymania przedmiotowych BTC Wnioskodawca będzie mógł dokonać ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca powziął wątpliwość m.in. odnośnie skutków podatkowych prowadzenia działalności w zakresie handlu BTC a także w zakresie ewentualnych skutków podatkowych związanych z wystąpieniem ze Spółki bądź jej likwidacją oraz wydaniem składników jej majątku na rzecz Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do opisanej w stanie faktycznym Wniosku spółki cywilnej, która powstanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą oraz drugą osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, chciałby wyjaśnić, że przedmiotem działalności tej spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U.2007.251.1885 ze zm.), będzie:

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (symbol PKD 47.19.Z);
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (symbol PKD 47.91.Z);
 3. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (symbol PKD 47.78.Z.).

Tym samym, przedmiotowa spółka cywilna będzie świadczyć usługi oznaczone symbolem PKWiU 47.00.89.0 - sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz usługi sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania według Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (symbol PKWiU 47.00.31), według klasyfikacji stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U.2015.1676).

Ponadto, Wnioskodawca chciałby wyjaśnić, że sprzedaż kryptowaluty Bitcoin wydanej Wnioskodawcy w związku z likwidacją lub wystąpieniem z przedmiotowej spółki cywilnej, może nastąpić zarówno w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak również poza ramami tej działalności gospodarczej, np. w przypadku jej zawieszenia lub zakończenia, bądź też w przypadku przekazania kryptowalut Bitcoin do majątku prywatnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca zakłada możliwość wystąpienia jednego z obu wskazanych powyżej wariantów.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 lipca 2016 r. Nr IPPB1/4511-532/16-4/EC Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o informację, że:

 • w wypadku sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku ewentualnej likwidacji lub wystąpienia z opisanej w treści Wniosku spółki cywilnej, Wnioskodawca zakłada możliwość prowadzenia działalność gospodarczej również w zakresie nabywania i zbywania (obrotu) wirtualnej waluty Bitcoin. Innymi słowy, przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie w analizowanym scenariuszu czerpanie pożytków z wirtualnej waluty Bitcoin, a działalność ta będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 • Wnioskodawca zakłada, że ewentualna sprzedaż wirtualnej waluty Bitcoin, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji lub wystąpienia z opisanej w treści Wniosku spółki cywilnej, będzie dokonywana przez Wnioskodawcę w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, czyli w sposób stały, nieokazjonalny, profesjonalny, metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń. Tym samym, zgodnie z zamiarem Wnioskodawcy, przedmiotowa ewentualna sprzedaż nie będzie miała charakteru okazjonalnego, incydentalnego, przypadkowego ani nieregularnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jako przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu z zastosowaniem stawki 3%...
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, jeżeli dochody Wnioskodawcy z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (tzw. podatkiem liniowym), o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 UPDOF, oraz mogą obejmować przychody wyłączone z opodatkowania ryczałtem na podstawie art. 8 ust. 1 UZPD...
 3. Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit...
 4. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro...
 5. Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej BTC, które zostaną wydane Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki lub likwidacją Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w UPDOF...
 6. Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma prawo własności określonej ilości BTC, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania tych BTC przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 7. Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania środków pieniężnych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 6 i 7. Odpowiedź na pytania nr 1, 2, 3, 4 i 5 zostanie udzielona odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, na wszystkie przedstawione powyżej pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Pytanie 6.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie składników majątku w wypadku wystąpienia ze spółki bądź jej likwidacji na rzecz byłego wspólnika tej spółki cywilnej, nie powoduje powstania po stronie tego byłego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, już w chwili otrzymania danego składnika majątku. Tym samym, w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki bądź jej likwidacji Wnioskodawca uzyska prawo własności określonej ilości BTC, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza art. 14 ust. 2 pkt 17 oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 UPDOF, z których treści wynika, że składniki majątku zlikwidowanej spółki cywilnej otrzymane przez jej byłego wspólnika nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania, ale dopiero w chwili ich odpłatnego zbycia przez tego byłego wspólnika. Z tym zastrzeżeniem, że do przychodów tych nie zalicza się przychodów otrzymanych w związku z likwidacją spółki cywilnej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki cywilnej do dnia odpłatnego zbycia składników jej majątku, upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Jednocześnie ani przepisy UPDOF, ani przepisy UZPD nie przewidują, aby podatnik uzyskiwał przychód podlegający opodatkowaniu już w chwili otrzymania składnika majątku zlikwidowanej spółki cywilnej.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza działalność interpretacyjna organów podatkowym, w tym m.in. interpretacja podatkowa DIS w Łodzi z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie IPTPB3/4511-247/15-4/MK, interpretacja podatkowa DIS w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie IPPB1/4511-1208/15-2/KS1, interpretacja podatkowa DIS w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie IPPB1/4511-807/15-2/MM, interpretacja podatkowa DIS w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie IPPB2/4511-197/15-3/AF.

Pytanie 7.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie określonej ilości środków pieniężnych stanowiących majątek zlikwidowanej spółki cywilnej na rzecz byłego wspólnika tej spółki cywilnej, nie powoduje powstania po stronie tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, w przypadku, gdy w wyniku zlikwidowania Spółki Wnioskodawca uzyska określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają postanowienia art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 8 UPDOF, z których treści wynika, że środki pieniężne zlikwidowanej spółki cywilnej otrzymane przez jej byłego wspólnika, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania:
 • środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej – jest nieprawidłowe,
 • środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki cywilnej – jest prawidłowe,
 • bitcoinów z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki cywilnej – jest prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach (art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego).

Z kolei, w myśl art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Ponadto, stosownie do regulacji zawartej w § 2 powołanego wyżej art. 871 Kodeksu cywilnego, występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

W świetle powołanych powyżej przepisów, w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej wspólnikowi przysługuje prawo do zwrotu wartości wkładu oraz wartości majątku wypracowanego przez spółkę w części przypadającej na tego wspólnika.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niebędąca osoba prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w wyniku wystąpienia ze spółki cywilnej lub likwidacji tej spółki może otrzymać środki pieniężne lub bitcoiny.

Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – co do zasady – należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 24 ust. 3c updof, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Zatem, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, iż środki pieniężne otrzymane przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 updof, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku gdy otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej środki pieniężne nie przekroczą wartości określonej w przepisie art. 14 ust. 3 pkt 11 updof, tj. nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego, stanowisko Wnioskodawcy, według którego wydanie określonej ilości środków pieniężnych stanowiących majątek zlikwidowanej spółki cywilnej na rzecz byłego wspólnika tej spółki cywilnej, nie powoduje powstania po stronie tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Mocą ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulacje prawne, m. in. art. 14 ust. 8 - zawierający definicję użytego w art. 10 ust. 3 pkt 10 zwrotu „środki pieniężne”.

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki – z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że środki pieniężne, jakie otrzyma Wnioskodawca z tytułu likwidacji spółki cywilnej na dzień likwidacji spółki nie będą podlegały opodatkowaniu.

W odniesieniu do skutków podatkowych otrzymania w ramach wystąpienia ze spółki cywilnej lub likwidacji spółki cywilnej innych składników majątku (bitcoinów), tut. Organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Natomiast przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy stanowi, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku (bitcoiny), na moment likwidacji spółki nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki składników majątku, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.