IPPB1/415-392/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski, i otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki przychodem Wnioskodawcy będzie kwota pieniężna otrzymana od spółki tytułem wystąpienia z niej, pomniejszona o kwotę środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika tej spółki w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce?
IPPB1/415-392/14-4/MTinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka cywilna
  3. spółka osobowa
  4. wystąpienie wspólnika
  5. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osoba fizyczną, objętą zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361, ze zm., dalej: ustawa o PDOF) nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Polski.

Wnioskodawca rozważa przystąpienie do polskiej spółki osobowej (tj. może to być spółka w formie prawnej spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej lub cywilnej) poprzez wniesienie do niej wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych aktywów (przedmiotem wkładu mogą być różnorakie aktywa Wnioskodawcy m.in. wierzytelności, posiadane udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, zarówno mających siedzibę w Polsce, jak i poza Polską, prawa własności intelektualnej i inne).

W związku z powyższym Wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski.

W zależności od rozwoju i perspektyw działalności gospodarczej spółki Wnioskodawca bierze pod uwagę możliwość wystąpienia w przyszłości z wyżej wskazanej spółki niebędącej osobą prawną i mającej siedzibę na terytorium Polski. Jeśli dojdzie do wystąpienia Wnioskodawcy z wyżej wskazanej spółki, spółka ta, zgodnie z umową spółki, dokona wypłaty środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy.

Pismem z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że rezygnuje z interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w zakresie spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski, i otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki przychodem Wnioskodawcy będzie kwota pieniężna otrzymana od spółki tytułem wystąpienia z niej, pomniejszona o kwotę środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika tej spółki w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce...
  2. Czy w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki kosztem uzyskania przychodu będzie suma wydatków na nabycie lub objęcie udziałów w takiej spółce, tj. wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do tej spółki ustalona na dzień wniesienia tego wkładu przez Wnioskodawcę...

Odpowiedź na pytanie nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przepisy ustawy o PDOF odrębnie regulują opodatkowanie w razie wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej za wynagrodzeniem w postaci środków pieniężnych oraz za wynagrodzeniem w postaci składników majątku.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PDOF przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF do wyżej wskazanych przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Przychód ustalony zgodnie z powyższymi przepisami może być pomniejszony o koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 24 ust. 3c ustawy o PDOF.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki, do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczana kwota odpowiadająca uzyskanej przed wystąpieniem przez Wnioskodawcę nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF.

Tym samym w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki przychodem Wnioskodawcy będzie kwota pieniężna otrzymana od spółki tytułem wystąpienia z niej, pomniejszona o kwotę środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika tej spółki w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr IPTPB1/415-246/12-3/KSU, w której organ podatkowy wskazuje, że „wskazać należy, iż środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej stanowią przychód z działalności gospodarczej wyłącznie w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Inaczej mówiąc, z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej. Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną jest różnica między tak ustalonym przychodem, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienie prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Płocku Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.