IPPB1/415-290/14-2/IF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w wyniku likwidacji SJ oraz związanego z nią podziału majątku SJ pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę jako wspólnika SJ, składniki majątku likwidowanej SJ, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla mnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego będą ciążyły na Wnioskodawcy jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy o PIT?Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie u Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2014 r. (data wpływu 20 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z likwidacją spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z likwidacją spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zostanie wspólnikiem spółki jawnej (dalej: Spółka lub SJ). SJ powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nigdy wcześniej nie była przekształcana ani nie przejmowała wcześniej innych podmiotów. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie doradztwo biznesowe realizowane na rzecz innych podmiotów i w tym zakresie opodatkowane jako zyski z działalności gospodarczej wspólników tej Spółki. W przyszłości, w przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego poziomu zysków SJ może zostać zlikwidowana. Wskutek likwidacji Spółki, Wnioskodawca otrzyma składniki majątku likwidowanej SJ, zarówno środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, takie jak: komputer, materiały i urządzenia biurowe. Otrzymane środki pieniężne pochodzić będą z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą poprzednikiem prawnym Spółki, przed jej przekształceniem (kiedy wszystkie dochody spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), jak i z dochodów uzyskanych po jej przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w SJ, czyli z działalności gospodarczej samej SJ. Środki będą podlegały opodatkowaniu albo na poziomie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, albo u Wnioskodawcy, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako dochody podlegające opodatkowaniu uzyskane przez SJ. Na dzień przekształcenia ewentualne zyski niepodzielone które wystąpiły w przekształcanej spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o z dnia 26 lipca 1991 Dz. U. Nr 80 poz. 350 ze zm. (dalej: Ustawa o PIT). W przyszłości składniki te mogą podlegać odpłatnemu zbyciu, dokonanemu poza działalnością gospodarczą i po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w wyniku likwidacji SJ oraz związanego z nią podziału majątku SJ pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę jako wspólnika SJ, składniki majątku likwidowanej SJ, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla mnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego będą ciążyły na Wnioskodawcy jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy o PIT...
  2. Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie u Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane w wyniku likwidacji SJ składniki majątku, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika likwidowanej SJ, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niewystąpienie przychodu nie będzie przy tym uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Biorąc pod uwagę powyższe według Wnioskodawcy, nie będą na nim ciążyły żadne obowiązki w zakresie Ustawy o PIT w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego w postaci środków pieniężnych i składników majątku o charakterze niepieniężnym.

Dodatkowo, odpłatne zbycie otrzymanych w wyniku likwidacji SJ składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, nie będzie prowadziło do powstania przychodu dla Wnioskodawcy w podatku dochodowym o osób fizycznych.

Uzasadnienie:

W myśl art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 16 i 17 lit. b) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki oraz przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia z takiej spółki.

Art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej regulacjami, w sytuacji, gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej wspólnik otrzyma określone składniki majątku likwidowanej spółki o charakterze niepieniężnym, po stronie wspólnika nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten może powstać zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy o PIT dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki jawnej otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną tak środki pieniężne, jak i niepieniężne składniki majątku likwidowanej SJ nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek.

Ewentualny przychód po stronie wspólnika mógłby powstać jedynie w przypadku niepieniężnych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, jednakże dopiero w momencie zbycia otrzymanego w toku likwidacji składnika majątku, pod warunkiem, że zbycie to miałoby charakter odpłatny oraz nastąpiłoby przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Podsumowując, z powołanych powyżej przepisów Ustawy o PIT wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, otrzymanie przeze mnie jako wspólnika spółki jawnej składników majątku likwidowanej SJ, czy to środków pieniężnych, czy też składników majątku o charakterze niepieniężnym, nie będzie prowadziło u Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT w momencie otrzymania przedmiotowych składników majątku, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych, czy wartości lub charakteru otrzymanych niepieniężnych składników majątku zlikwidowanej SJ. Nie będzie także prowadziło do jakichkolwiek innych konsekwencji podatkowych wynikających z Ustawy o PIT, a w szczególności nie będzie rodziło po mojej stronie żadnych obowiązków (odbędzie się w warunkach pełnej neutralności podatkowej).

Jednocześnie, odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku likwidacji SJ składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, nie będzie prowadziło do powstania przychodu w podatku dochodowym o osób fizycznych.

Brak przychodu na gruncie Ustawy o PIT po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku w wyniki likwidacji spółki osobowej potwierdzają indywidualne Interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych jak przedstawiony w przedmiotowym wniosku, np. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-99/13-2/TW), z dnia 16 kwietnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-84/13-2/AA); Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2012 r. (sygn. IPPB1/415-825/12-3/KS); Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 listopada 2012 r. (sygn. IPTPB1/415-535/12-2/ASZ), Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 października 2012 r. (sygn. IBPBI/1/415-908/12/AB).

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52  §  3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 §  2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 §  1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.