ILPB1/415-834/14-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozwiązania spółki osobowej oraz w zakresie wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy wskutek konfuzji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • w zakresie rozwiązania spółki osobowej – jest prawidłowe,
  • w zakresie wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy wskutek konfuzji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozwiązania spółki osobowej oraz w zakresie wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy wskutek konfuzji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

W przyszłości, Wnioskodawca zamierza zostać jednym ze wspólników spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) z siedzibą w Polsce (dalej: „A”). Przedmiot działalności gospodarczej „A” będzie zawarty w statucie spółki i będzie obejmować m.in. inwestowanie w polskie spółki kapitałowe, tj. zbywanie i nabywanie udziałów/akcji takich spółek, jak również obrót wierzytelnościami oraz udzielanie pożyczek.

W konsekwencji, do majątku „A” wchodzić mogą m.in. wierzytelności (własne, tj. wynikające z udzielonych przez „A”, bądź spółkę będącą jej poprzednikiem prawnym, pożyczek lub nabyte od osób/podmiotów trzecich), środki pieniężne oraz udziały w spółkach kapitałowych.

Po pewnym czasie, Wnioskodawca (wraz z pozostałymi wspólnikami) rozwiąże „A” bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w ramach procedury opisanej w art. 67 § 1 ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) w związku z art. 58 pkt 2 KSH. W związku z rozwiązaniem „A”, Wnioskodawca otrzyma wierzytelności, które wcześniej stanowiły majątek „A”, a także stanie się bezpośrednim udziałowcem spółek należących uprzednio do „A” oraz właścicielem środków pieniężnych składających się na majątek „A”.

Na moment rozwiązania „A”, Wnioskodawca będzie dłużnikiem „A” z tytułu umowy pożyczki zawartej wcześniej pomiędzy spółką kapitałową będącą poprzednikiem prawnym „A” i Wnioskodawcą. W konsekwencji przeniesienia własności wierzytelności „A” wobec Wnioskodawcy na Wnioskodawcę (w związku z rozwiązaniem „A”), dojdzie do konfuzji przedmiotowej wierzytelności i zobowiązania z tytułu pożyczki. W wyniku konfuzji wierzytelność wygaśnie z mocy prawa, w części głównej i odsetkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku rozwiązania „A” bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i udziałów w spółkach kapitałowych powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy o PIT...
  2. Czy w przypadku, gdy zobowiązanie Wnioskodawcy wobec „A” do spłaty zaciągniętej pożyczki (w części głównej i odsetkowej) wygaśnie wskutek konfuzji, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1.

W przypadku rozwiązania „A” bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i udziałów w spółkach kapitałowych nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2.

W przypadku gdy zobowiązanie Wnioskodawcy wobec „A” do spłaty zaciągniętej pożyczki (w części głównej i odsetkowej) wygaśnie wskutek konfuzji, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Otrzymanie środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem „A” bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT, do przychodów nie zalicza się „środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki”.

A” zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 67-85 KSH. Wnioskodawca zauważa jednak, że na gruncie ustawy o PIT rozwiązanie spółek osobowych bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego ma ten sam skutek co likwidacja. Ustawa o PIT nie referuje przy tym do przepisów KSH oraz nie definiuje pojęcia „likwidacja” na swoje potrzeby.

W konsekwencji Wnioskodawca przyjmuje, że interpretacja art. 10 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT nie powinna być zawężana jedynie do rozumienia pojęcia likwidacji jako zakończenie działalności gospodarczej w wyniku likwidacji, ale obejmuje również swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wnioskodawca uważa, że otrzymanie przez niego środków pieniężnych z tytułu rozwiązania „A” nie będzie skutkować powstaniem przychodu (lub dochodu) Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Otrzymanie udziałów w spółkach kapitałowych i wierzytelności w związku z rozwiązaniem „A” bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 Ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki. Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 3d Ustawy o PIT dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (m.in. spółka jawna lub spółka komandytowa) z tytułu likwidacji takiej spółki jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę. Przepisy powyższe wprowadzają mechanizm, na mocy którego otrzymanie majątku wskutek likwidacji spółki osobowej jest z perspektywy podatku dochodowego od osób fizycznych neutralne dla wspólnika otrzymującego taki majątek. Ewentualny dochód podlegający opodatkowaniu powstaje dla Wspólnika dopiero w momencie zbycia przez niego majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki osobowej, jeśli zbycie nastąpiło w okresie sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną.

Zdaniem Wnioskodawcy, tożsame konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jak w przypadku likwidacji spółki osobowej, niesie ze sobą otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku „A” innych niż środki pieniężne (w tym udziałów i wierzytelności) w związku z rozwiązaniem „A” bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wnioskodawca zauważa, że likwidacja oraz rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego prowadzi do tych samych rezultatów. W konsekwencji, w przypadku rozwiązania „A” bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, otrzymanie przez Wnioskodawcę udziałów w spółkach kapitałowych i wierzytelności nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zauważa ponadto, że konfuzja wierzytelności będąca wynikiem przejęcia przez Wnioskodawcę wierzytelności „A” wobec Wnioskodawcy nie spowoduje powstania dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w myśl Ustawy o PIT. W tym zakresie, Wnioskodawca zauważa w szczególności, że konfuzja wierzytelności będąca wynikiem przejęcia przez Wnioskodawcę wierzytelności „A” wobec Wnioskodawcy nie jest tożsama z umorzeniem tej wierzytelności ale stanowi zdarzenie prawne innego rodzaju.

Wnioskodawca zauważa, że Minister Finansów wielokrotnie potwierdzał, że konfuzja wierzytelności różni się od umorzenia wierzytelności, a w wyniku konfuzji nie dochodzi do powstania dochodu do opodatkowania w rozumieniu Ustawy o PIT. Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. ILPB3/423-59/D7-2/HS: „Reasumując powyższe wyjaśnienia, skoro umorzenie zobowiązania wymaga dwustronnej umowy i akceptacji dłużnika, to w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca ta właśnie sytuacja. Dojdzie tu natomiast do wygaśnięcia zobowiązań spółki przejmującej (BBXSp. z o.o.) w wyniku jej łączenia z wierzycielem (BBXCS.A.). Tym samym dłużnik stanie się wierzycielem. Nie będzie to skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu”,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2013 r., sygn. IPTPB1/415-153/l3-2/MD,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2013 r., sygn. ITPB1/415-50/13/WM,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-801/12/KB.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że ze względu na zakres żądania Wnioskodawcy – zakreślony pytaniem nr 1 dotyczącym skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych i udziałów w związku z rozwiązaniem spółki – ocenie interpretacyjnej organu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały poddane wyłącznie skutki podatkowe otrzymania tych składników majątku. Organ nie odniósł się natomiast do skutków podatkowych ich ewentualnego zbycia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.