IBPP2/4512-5/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie otrzymania środków pieniężnych przez Wspólnika Nowej Spółki osobowej w związku z jej likwidacją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014r. (data wpływu 2 stycznia 2015r.), uzupełnionym pismem z 31 marca 2015r. (data wpływu 2 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymania środków pieniężnych przez Wspólnika Nowej Spółki osobowej w związku z jej likwidacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015r został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania otrzymanych środków pieniężnych Spółki przez Wspólnika Nowej Spółki osobowej w związku z jej likwidacją.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 marca 2105r. (data wpływu 2 kwietnia 2015r), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 marca 2015r. znak: IBPP2/443-4512-5/15/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce oraz podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca jest również podmiotem należącym do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. Wspólnikiem Wnioskodawcy, posiadającym ponad 99% prawa do udziału w jego zysku, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemczech (dalej Nowa Spółka), w której jednym ze komandytariuszy byłaby spółka prawa niemieckiego, drugim zaś Wnioskodawca. Każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka sama w sobie nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych (niem. Korperschafisteuer) ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer). Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie natomiast, podobnie jak polska spółka komandytowa, podatnikiem niektórych innych podatków o charakterze majątkowym lub obrotowym, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

Jednocześnie nie jest wykluczone, że w przyszłości, stosownie do planów biznesowych grupy w Niemczech, Nowa Spółka może zostać zlikwidowana. W takim przypadku, na moment likwidacji w skład majątku Nowej Spółki mogą wchodzić w szczególności wniesione do niej prawa do znaków towarowych (o ile nie zostaną wcześniej sprzedane), a także wierzytelności wobec osób trzecich. Ponadto możliwe jest również, że na moment likwidacji w skład majątku Nowej Spółki wchodziły będą również inne składniki majątkowe niż wskazane powyżej wierzytelności, jak również środki pieniężne, pochodzące zarówno z bieżącej działalności gospodarczej, jak i z wniesionych przez wspólników wkładów.

W piśmie uzupełniającym z 31 marca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i przedstawił następujące wyjaśnienia:

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podkreślił on, iż określone składniki majątku otrzyma w związku z likwidacją spółki osobowej -spółki komandytowej prawa niemieckiego (dalej jako: „Nowa Spółka”). Stąd pytania organu podatkowego (np. odnoszące się do przekazania wierzytelności w ramach umowy, sprzedaży wierzytelności, ceny sprzedaży etc.) odnoszą się do innej czynności prawnej - tj. do sprzedaży. Wydanie majątku likwidacyjnego jest odrębną czynnością — końcowym etapem likwidacji spółki, gdzie pozostały majątek dzieli się między wspólników. Nie sposób porównywać tu wydania majątku likwidacyjnego do czynności sprzedaży wierzytelności, gdzie w przypadku tej ostatniej zostaje zawarta umowa między zbywcą i nabywcą określająca cenę sprzedaży, w tym świadczenia dodatkowe (np. prowizję), dyskonta, wzajemne obowiązki stron etc. Podkreślając zatem raz jeszcze, iż opisane wierzytelności względem osób trzecich są wydawane w ramach likwidacji spółki osobowej (a nie sprzedawane na mocy odrębnej umowy stron), Wnioskodawca podejmuje próbę odpowiedzi na poniższe pytania, pomimo, iż ze względu na inny charakter czynności (likwidacji), jest to utrudnione.

Pytanie 1.

Czy w związku z nabyciem wierzytelności Wnioskodawca otrzyma jakiekolwiek przysporzenie majątkowe (wynagrodzenie), jeśli odpowiedź będzie twierdząca to proszę wskazać jak zostanie ono określone (np. w określonym procencie np. odzyskanej kwoty)...

Odpowiedź na pytanie 1.

Jak już Wnioskodawca wskazywał w opisie zdarzenia przyszłego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie jest wykluczone, iż w przyszłości nastąpi likwidacja Nowej Spółki, w której Wnioskodawca będzie w przyszłości wspólnikiem.

W ramach dokonanej likwidacji Wnioskodawca otrzyma majątek likwidacyjny (w tym wierzytelności, jakie przysługują Nowej Spółce), a Nowa Spółka zostanie zlikwidowana. Wnioskodawca otrzyma w ramach likwidacji opisane we wniosku wierzytelności. Nie wystąpi tu żadne dodatkowe przysporzenie, w tym w postaci np. „w określonym procencie odzyskanej kwoty”.

Pytanie 2.

Czy różnica między wartością nominalną wierzytelności, którą nabędzie Wnioskodawca, a ceną jej sprzedaży będzie odzwierciedlała rzeczywistą ekonomiczną wartość wierzytelności w chwili jej nabycia, tj. w momencie likwidacji Nowej Spółki...

Odpowiedź na pytanie 2.

Wnioskodawca otrzyma wierzytelność w ramach procesu likwidacyjnego spółki osobowej, w której będzie wspólnikiem - nie nastąpi więc tutaj sprzedaż tej wierzytelności w rozumieniu regulacji prawa cywilnego. Nie można więc mówić o jakiejkolwiek „cenie sprzedaży” i porównywać tej ceny z „wartością ekonomiczną wierzytelności”. Stąd nie sposób określić istnienie takiej różnicy, gdyż nie następuje sprzedaż wierzytelności za określoną „cenę”, a jedynie wydanie majątku spółki likwidowanej. Wydanie wierzytelności w ramach majątku likwidacyjnego nie następuje bowiem poprzez określenie „ceny sprzedaży”.

Pytanie 3.

Czy poza przekazaniem wierzytelności dojdzie do przekazania innego wynagrodzenia dla Wnioskodawcy (np. premia, prowizja)...

Odpowiedź na pytanie 3.

Jak już Wnioskodawca wskazywał, przekazanie wierzytelności nastąpi w ramach procesu likwidacji spółki osobowej, tj. nastąpi w ramach otrzymania majątku likwidacyjnego. Tego rodzaju zdarzenie prawne nie wiąże się zatem w żaden sposób z przekazaniem jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z tego tytułu Wnioskodawcy (premii, prowizji). Otrzymanie majątku likwidacyjnego jest wynikiem relacji właścicielskich. Wnioskodawca będzie wspólnikiem likwidowanej spółki i w związku z tym będzie uprawniony do otrzymania majątku spółki likwidowanej.

Pytanie 4.

Czy w jakichkolwiek umowach zostaną zawarte postanowienia pozwalające na zmianę umówionej ceny przekazania (zbycia) w zależności od powodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania nabytych wierzytelności...

Odpowiedź na pytanie 4.

Ze względu na charakter czynności (ewentualna likwidacja spółki osobowej prawa niemieckiego). Wnioskodawca jako wspólnik likwidowanej spółki nie będzie zobowiązywał się względem niej do jakichkolwiek czynności zmierzających do wyegzekwowania nabytych wierzytelności (np. egzekwowania wierzytelności etc), odpowiednio, nie otrzyma w zamian za to wynagrodzenia (nie można tutaj mówić o jakimkolwiek wynagrodzeniu czy cenie). Spółka osobowa w efekcie likwidacji przestanie istnieć. Stąd, odpowiadając wprost na pytanie organu, ze względu na naturę czynności, nie można tutaj mówić o możliwości „zmiany ceny” w zależności od tego czy wspólnik zlikwidowanej spółki otrzyma środki pieniężne od podmiotów trzecich w wyniku spłaty wierzytelności.

Pytanie 5.

Czy pomiędzy zbywcą wierzytelności a Wnioskodawcą istnieje odrębny stosunek prawny, rodzący obowiązek zapłaty wynagrodzenia w związku z nabyciem i egzekucją wierzytelności...

Odpowiedź na pytanie 5.

Otrzymanie wierzytelności nastąpi w wyniku likwidacji spółki osobowej i wyłącznie z tego tytułu. Pomiędzy likwidowaną Nową Spółką, a Wnioskodawcą nie może wiec istnieć jakikolwiek stosunek prawny rodzący „obowiązek zapłaty wynagrodzenia w związku z nabyciem i egzekucją wierzytelności”. Jak Wnioskodawca podkreślał, Nowa Spółka będzie bowiem likwidowana.

Pytanie 6.

Czy umowy przekazania wierzytelności będą ustanawiały upoważnienie dla Wnioskodawcy do występowania wobec dłużnika, po to by wyegzekwować wierzytelność na rachunek zbywcy wierzytelności...

Odpowiedź na pytanie 6.

Wierzytelności nie będą egzekwowane na rachunek „zbywcy”, gdyż nabycie wierzytelności nastąpi w ramach likwidacji i wydania majątku likwidacyjnego. Stąd, jeżeli organ przez „zbywcę” rozumie likwidowaną spółkę, to, jak podkreśla Wnioskodawca, Nowa Spółka zostanie zlikwidowana, a wierzytelności staną się „własnością” wspólników w związku z procesem likwidacji.

Pytanie 7.

Czy Wnioskodawca nabędzie wierzytelności we własnym imieniu i na własne ryzyko...

Odpowiedź na pytanie 7.

Otrzymanie wierzytelności będzie związane z ostatnim etapem likwidacji spółki osobowej, tj. wydania majątku likwidacyjnego, więc nie będzie w tym przypadku miało miejsce dochodzenie wierzytelności na rzecz i ryzyko spółki likwidowanej/ zlikwidowanej.

Pytanie 8.

Czy nabyte wierzytelności będą stanowić w dacie ich nabycia wierzytelności wymagalne...

Odpowiedź na pytanie 8.

Wierzytelności wydawane w ramach likwidacji mogą stanowić zarówno wierzytelności wymagalne, jak i niewymagalne.

Pytanie 9.

Czy w stosunku do ww. wierzytelności było prowadzone postępowanie egzekucyjne, itp....

Odpowiedź na pytanie 9.

W stosunku do wierzytelności, które mogą istnieć na moment likwidacji spółki osobowej, nie było dotąd prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez niego jako wspólnika Nowej Spółki (spółki osobowej prawa niemieckiego) środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce...

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie uzupełniającym z 31 marca 2015r.).

W ocenie Wnioskodawcy, nabycie w procesie likwidacji Nowej Spółki przez jej wspólnika (Wnioskodawcę) majątku likwidacyjnego w postaci środków pieniężnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej jako: „ustawa o VAT”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei z art. 7 ust. 1 ustawy VAT wynika, iż: „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. I pkt l, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu łub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej:
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta:
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego:
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste:
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6".

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, ilekroć w przepisach ustawy mówi się o towarach „rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.

W świetle powyższego uznać należy, że nabycie majątku likwidacyjnego przez Wnioskodawcę w postaci środków pieniężnych (płatniczych) nie mieści się w definicji odpłatnej dostawy towarów.

W takiej sytuacji należy zatem rozważyć, czy nabycie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego Nowej Spółki w postaci środków pieniężnych spełnia przesłanki przemawiające za uznaniem tej czynności za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, „przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt I, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej łub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub
 3. sytuacji;
 4. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu łub nakazem wynikającym z mocy prawa".

W opinii Wnioskodawcy czynność polegająca na nabyciu przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w toku likwidacji Nowej Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Wynika to z faktu, że w takim przypadku Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług (nie dokonuje żadnych świadczeń), a otrzymanie przez niego środków pieniężnych nie jest związane z wykonaniem przez niego jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego - następuje ono w wyniku likwidacji Nowej Spółek. W konsekwencji nabycie wierzytelności w toku likwidacji Nowej Spółki nie będzie spełniać definicji usługi opodatkowanej w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy nabycie przez niego w momencie likwidacji Nowej Spółki majątku likwidacyjnego w postaci środków pieniężnych nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy, jako nabywcy tych środków, obowiązku podatkowego w podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w kwestiach dotyczących opodatkowania otrzymania przez Wspólnika środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej, jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powyższego przepisu wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Czynność podlega opodatkowaniu wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Zatem usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument (beneficjent), odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Na świadczenie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Z pojęcia usługi wyłączone jest takie świadczenie, którego treścią jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które stanowi dostawę towarów. Przy ocenie charakteru świadczenia, jako usługi, należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Jeśli tylko mamy do czynienia ze świadczeniem, to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi ono albo usługę, albo dostawę towarów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei stosownie do ust. 2 tego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zasady i tryb rozwiązania i likwidacji spółki jawnej i komandytowej regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), zwany dalej Kodeksem. Postępowanie likwidacyjne prowadzone w celu rozwiązania spółki z przyczyn wskazanych w ustawie Kodeks spółek handlowych ma na celu uregulowanie stosunków majątkowych spółki wobec jej wspólników i wierzycieli oraz doprowadzić do ostatecznego wykreślenia spółki z rejestru i zakończenia jej bytu prawnego.

Przepisy dotyczące spółek komandytowych są zawarte w dziele III Kodeksu. W sprawach nieuregulowanych w tym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W świetle art. 58 Kodeksu, rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
 3. ogłoszenie upadłości spółki;
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Art. 67 § 1 Kodeksu stanowi, że w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 70 § 1 Kodeksu).

Stosownie do art. 77 § 1 Kodeksu, likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku.

Na podstawie art. 82 § 1 Kodeksu, z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.

Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku (art. 82 § 2 Kodeksu).

W myśl art. 83 Kodeksu, jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w przypadku ich braku, w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce oraz podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca jest również podmiotem należącym do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. Wspólnikiem Wnioskodawcy, posiadającym ponad 99% prawa do udziału w jego zysku, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemczech (dalej Nowa Spółka), w której jednym ze komandytariuszy byłaby spółka prawa niemieckiego, drugim zaś Wnioskodawca. Każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka sama w sobie nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych (niem. Korperschafisteuer) ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer). Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie natomiast, podobnie jak polska spółka komandytowa, podatnikiem niektórych innych podatków o charakterze majątkowym lub obrotowym, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

Jednocześnie nie jest wykluczone, że w przyszłości, stosownie do planów biznesowych grupy w Niemczech, Nowa Spółka może zostać zlikwidowana. W takim przypadku, na moment likwidacji w skład majątku Nowej Spółki mogą wchodzić środki pieniężne, pochodzące zarówno z bieżącej działalności gospodarczej, jak i z wniesionych przez wspólników wkładów.

Odnosząc się do powyższego w pierwszej kolejności należy wskazać, w świetle art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie środków pieniężnych nie stanowi czynności, która dla celów ustawy o VAT mogłaby zostać zakwalifikowana jako dostawa towarów bądź świadczenie usług tj. czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynika to z faktu, że środki pieniężne nie spełniają definicji towaru, tym samym ich przekazanie nie może stanowić dostawy towarów, jak również nie można uznać, że samo przekazanie pieniędzy stanowi świadczenie usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy w kwestii opodatkowania nabycia wierzytelności Spółki przez

Wspólnika Nowej Spółki osobowej w związku z likwidacją tej spółki będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.