IBPBI/1/415-838/13/SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez wspólnika spółki jawnej środków pieniężnych i innych składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu jej likwidacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 16 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym 30 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez wspólnika spółki jawnej środków pieniężnych i innych składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu jej likwidacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez wspólnika spółki jawnej środków pieniężnych i innych składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu jej likwidacji. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 października 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-838/13/SK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamierza w przyszłości zostać

wspólnikiem spółki jawnej (dalej: „Spółka jawna”). Jednocześnie mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą rozwiązanie spółki jawnej („Likwidacja”). Jeśli taka sytuacja wystąpi, majątek Spółki jawnej zostanie podzielony pomiędzy wspólników (w tym Wnioskodawcę). W momencie Likwidacji, w skład majątku Spółki jawnej mogą wchodzić w szczególności wszystkie lub tylko niektóre z następujących elementów: środki pieniężne oraz/lub należności (wierzytelności) z tytułu sprzedaży jej składników majątku (dalej: „Wierzytelności”). Wierzytelności te pochodzić będą ze sprzedaży finansowych aktywów trwałych lub obrotowych spółki osobowej. Likwidacja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami KSH.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 28 października 2013 r., Wnioskodawca wskazał, iż:

 • Spółka jawna powstanie w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, stosownie do art. 551 § 1 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 dalej: „KSH”),
 • głównym przedmiotem działalności Spółki jawnej powinna być: pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z), działalność finansowa (Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z) lub ewentualnie działalność holdingowa (Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z; Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z),
 • możliwe jest, że w trakcie funkcjonowania Spółki jawnej u Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w związku z uzyskaniem dochodu z tej spółki - może to być dochód odsetkowy (np. z tytułu lokowania środków pieniężnych należących do spółki),
 • dochód odsetkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę opodatkowany będzie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. dalej: „Ustawa PIT”). Alternatywnie, dochód ten może być również opodatkowany podatkiem liniowym, zgodnie z 9a ust. 2 w zw. z art. 30c Ustawy PIT,
 • w skład majątku Spółki jawnej, oprócz środków pieniężnych, wchodzić mogą należności (Wierzytelności) z tytułu sprzedaży składników majątku. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z ewentualnej sprzedaży Wierzytelności (choć sprzedaż Wierzytelności nie jest planowana - Wnioskodawca nie wskazywał we wniosku, że Spółka jawna zamierza sprzedać Wierzytelności) wobec jej związku z działalnością spółki (Wierzytelność z tyt. sprzedaży składników majątkowych spółki) stanowiłby przychód z działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 Ustawy PIT,
 • jak wskazano powyżej, Spółka jawna powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • w przekształcanej spółce, Wnioskodawca będzie posiadał status udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jak wskazano powyżej, Spółka jawna powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Otrzymywane przez Wnioskodawcę środki pieniężne zostaną pozyskane przez spółkę, jako realizacja wierzytelności wynikającej ze zbycia składników majątku dokonanej przed jej przekształceniem. O ile część należności z tyt. powyższej sprzedaży nie zostanie jeszcze uregulowana na moment likwidacji, w skład likwidowanej spółki jawnej mogą wchodzić również niepieniężne składniki majątku (Wierzytelności). Nie wykluczone, iż w niewielkim stopniu środki pieniężne i niepieniężne mogą pochodzić z niepodzielonego zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak zostaną one opodatkowane na moment przekształcenia, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę pieniędzy oraz wierzytelności z tytułu likwidacji Spółki jawnej, której będzie wspólnikiem skutkować, będzie powstaniem przychodu podatkowego w świetle Ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego pieniędzy oraz wierzytelności z tytułu likwidacji spółki jawnej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółki osobowe, w tym Spółka jawna są transparentne podatkowo, co oznacza, że dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu wspólnika. Zatem, jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna (Wnioskodawca) dochód z udziału w spółce osobowej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, przy ustalaniu ewentualnego przychodu z tytułu likwidacji Spółki jawnej Wnioskodawca będzie zobowiązany opierać się na regulacjach zawartych w Ustawie PIT.

Jednym ze źródeł przychodów, wskazanych w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”) jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Jednakże, w okolicznościach określonych art. 14 ust. 3 pkt 10) oraz pkt 12) Ustawy PIT z przychodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w sposób wyraźny wyłączono środki pieniężne oraz inne składniki majątku.

W myśl bowiem art. 14 ust. 3 pkt 10) Ustawy PIT, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 pkt 12) Ustawy PIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku m.in. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Tym samym Wnioskodawca uważa, że środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej nie będą stanowiły przychodu, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10) Ustawy PIT.

Za poprawnością stanowiska Wnioskodawcy przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10) Ustawy PIT, ale również jego wykładnia autentyczna. Przepisy te wprowadzone zostały ustawą z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478) i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Natomiast w przypadku gdyby w wyniku likwidacji spółki osobowej Wnioskodawca otrzymał Wierzytelności, które uprzednio (przed likwidacją) przysługiwały Spółce jawnej od podmiotów trzecich, spłata tych należności przez podmioty trzecie na rzecz Wnioskodawcy będzie dla niego neutralna podatkowo.

Takie podejście ma uzasadnienie w tym, że:

 • w tym przypadku co prawda dochodzi do nabycia w drodze likwidacji składnika majątkowego, ale nie następuje jego późniejsze zbycie, a jedynie jego spłata (uregulowanie zobowiązania) a przepisy art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy PIT przewidują opodatkowanie tylko przypadków odpłatnego zbycia składników majątku; innymi słowy w drodze likwidacji wspólnik otrzyma inny niż środki pieniężne składnik majątku - należność, jednak ten środek majątku nie będzie podlegał zbyciu, przez co nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT - nie powstanie przychód z odpłatnego zbycia składników majątku likwidacyjnego spółki osobowej,
 • należności te stanowiły należności już na etapie istnienia spółki osobowej, a więc spółki gdzie Wnioskodawca był podatnikiem podatku dochodowego (a nie spółka), a ich status podatkowy został rozpoznany na wcześniejszym etapie.

Reasumując, zarówno wykładnia literalna jak i autentyczna art. 14 ust. 3 pkt 10) oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT prowadzą do wniosku, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki jawnej środków pieniężnych oraz Wierzytelności, nie będzie powodować powstania przychodu podatkowego w PIT.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • założenia Ministerstwa Finansów z 19 maja 2010 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 czerwca 2011 r. Znak: ILPB1/415-279/11-6/IM,
 • interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-285/11/HSt oraz Znak: IBPBI/1/415-284/11/HSt, z 4 listopada 2011 r., Znak: IBPBI/1/415-815/11/AB, i z 28 września 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-794/12/KB,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 sierpnia 2011 r. Znak: IPTPB1/415-97/11-2/MD,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 listopada 2011 r., sygn. ILPB1/415-1037/11-3/AMN,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 października 2012 r. Znak: IPPB1/415-760/12-2/EC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, iż stosownie do zadanego pytania, w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez Wnioskodawcę pieniężnych i niepieniężnych składników majątku, w związku z ustaniem bytu prawnego spółki jawnej, określone na moment ich otrzymania. Nie była przedmiotem oceny kwestia skutków podatkowych ewentualnego późniejszego otrzymania (spłaty) nabytych w wyniku likwidacji spółki wierzytelności, czy też zbycia składników majątku (otrzymanych w następstwie likwidacji spółki).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.