IBPB-1-1/4510-251/15/NL | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych i innych niż środki pieniężne składników majątkowych w wyniku likwidacji spółki jawnej
IBPB-1-1/4510-251/15/NLinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. spółka jawna
 3. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych i innych niż środki pieniężne składników majątkowych w wyniku likwidacji spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych i innych niż środki pieniężne składników majątkowych w wyniku likwidacji spółki jawnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka”). Wnioskodawca jest również wspólnikiem spółki komandytowej, która jest akcjonariuszem Spółki. Z uwagi na zmianę roku podatkowego Spółki przed wejściem przepisów wprowadzających opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych Spółka stała się podatnikiem tego podatku z dniem 1 listopada 2015 r. Wspólnicy Spółki rozważają obecnie przekształcenie Spółki w spółkę jawną (dalej: „Spółka Jawna”).

Na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę Jawną mogą występować zyski, które zostały wypracowane w okresie, kiedy Spółka nie była podatnikiem CIT jak i bieżące zyski, które nie zostały podzielone do chwili obecnej i nie będą podzielone do dnia przekształcenia.

Wspólnicy Spółki Jawnej, która powstanie w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, zakładają ustalenie w umowie Spółki Jawnej poziomu prawa do udziału w jej zyskach w taki sposób, że poziom ten będzie odpowiadał aktualnemu poziomowi udziału każdego ze Wspólników w zyskach Spółki.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości dojdzie do likwidacji Spółki Jawnej. Likwidacja może zostać zrealizowana z przeprowadzeniem lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W związku z likwidacją Spółki Jawnej jej wspólnikom zostanie wydany majątek Spółki Jawnej, w tym w szczególności udział w innych spółkach osobowych jak i środki pieniężne.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymanie środków pieniężnych oraz innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Jawnej powstałej z przekształcenia Spółki będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjmując, że ewentualne zyski niepodzielone do dnia przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na dzień przekształcenia, to składniki majątku wydane wspólnikom likwidowanej spółki osobowej, powstałej z przekształcenia ww. spółki komandytowo-akcyjnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, likwidacja Spółki Jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia Spółki, będzie operacją neutralną na gruncie podatku dochodowego. W szczególności Wnioskodawca uważa, że wydanie Wnioskodawcy jak i spółce komandytowej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, w wyniku likwidacji Spółki Jawnej ewentualnych środków pieniężnych i innych składników majątkowych nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość likwidacji i rozwiązania spółki osobowej (art. 58 KSH). Likwidacja spółki polega na podjęciu czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do upłynnienia jej majątku. W wyniku likwidacji spółka osobowa przestaje istnieć, a wspólnikom przysługuje prawo do zwrotu wkładów oraz spieniężenia majątku spółki albo podziału tego majątku w naturze pomiędzy wspólników.

Analizując skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387 - dalej: „Ustawa Zmieniająca”).

Art. 6 ust. 1 Ustawy Zmieniającej stanowi, że jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

 1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
 2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
 3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
 4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, w brzmieniu nadanym ww. Ustawą Zmieniającą,
 5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej,

-pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 Ustawy CIT albo art. 8 Ustawy PIT część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie natomiast z ust. 2 tego przepisu regulacje, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej lub likwidacji takiej spółki. W ocenie Wnioskodawcy przepis art. 6 ust. 2 Ustawy Zmieniającej mógłby mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której wbrew stanowisku Wnioskodawcy zaprezentowanemu w ramach pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, ewentualny dochód z udziału w Spółce nie zostałby opodatkowany na etapie przekształcenia. Wobec braku zastosowania szczególnych uregulowań Ustawy Zmieniającej, w odniesieniu do likwidacji spółki osobowej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej, zastosowanie dla ustalenia skutków likwidacji znajdzie ogólna regulacja art. 12 ust. 4 pkt 3a i 3b Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z wskazanymi przepisami Ustawy CIT, do przychodów podatnika nie zalicza się środków pieniężnych, a także wartości innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że z uwagi na fakt, iż na etapie przekształcenia Spółki w spółkę osobową, opodatkowany zostanie dochód z udziału w Spółce, potencjalna przyszła likwidacja pozostanie neutralna na gruncie podatku dochodowego, a przepis art. 6 ust. 2 Ustawy Zmieniającej nie znajdzie w analizowanym przypadku zastosowania.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 kwietnia 2015 r., Znak: IPPB1/4511-87/15-2/EC, w której wskazał, że (...) zysk wypracowany w spółce komandytowo-akcyjnej opodatkowany zostanie w momencie przekształcenia w spółkę jawną, w związku z tym na moment późniejszej likwidacji spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia ww. spółki komandytowo-akcyjnej nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie otrzymania środków pieniężnych.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2015 r., Znak: IPPB1/415-1312/14-2/EC, w której wskazał, że (...) Z powyższych przepisów wynika, że (co do zasady) likwidacja spółki jawnej jest dla wspólnika tej spółki podatkowo neutralna, co oznacza, że nabycie z tytułu likwidacji pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku tej spółki, na moment tej likwidacji nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-74/15/BKD, w której wskazał, że (...) Zgodnie z tymi przepisami, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych, a także wartości innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że z uwagi na fakt, iż na etapie przekształcenia SKA w Spółkę osobową, opodatkowany zostanie Dochód z udziału w SKA, potencjalna przyszła likwidacja pozostanie neutralna na gruncie CIT.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 marca 2014 r., Znak: ILPB1/415-1397/13-3/AG, w której wskazał, że Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymane aktywa w wyniku likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.