Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynności lokowania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych Organizatorów na lokatach bankowych.
Fragment:
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do organizowania A oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków pieniężnych między Użytkownikami. Użytkownicy pragnący wesprzeć A danego Organizatora określają kwotę środków pieniężnych, którą chcą przekazać Organizatorowi, a następnie wpłacają środki przy użyciu jednego ze sposobów płatności oferowanych w ramach Serwisu przez zewnętrznych dostawców współpracujących z Wnioskodawcą. Środki pieniężne wpłacane przez wszystkich Użytkowników na wszystkie A są gromadzone przez Wnioskodawcę na jednym rachunku bankowym prowadzonym dla Wnioskodawcy. Spółka wykorzystuje tzw. wirtualne subkonta dla każdej A w celu przypisania wpłat otrzymywanych od Użytkowników Serwisu konkretnym Organizatorom. Przekazywane pomiędzy Użytkownikami Serwisu środki pieniężne w żadnym momencie nie stają się własnością Wnioskodawcy – mamy do czynienia jedynie z wierzytelnościami Organizatorów względem Wnioskodawcy, a także Wnioskodawcy względem banku prowadzącego rachunek bankowy, na którym są przechowywane środki. Stronami umów, w zakresie gromadzenia środków na A, na podstawie których dokonywany jest transfer środków pieniężnych, są wyłącznie Użytkownicy Serwisu oraz Organizator. W ramach podstawowego wariantu świadczonych usług Wnioskodawca nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu umożliwienia organizacji A, ani nie pobiera jakichkolwiek prowizji od środków pieniężnych przekazywanych pomiędzy Użytkownikami.
2017
10
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej
Fragment:
Zważyć należy również, że ustawodawca wyraźnie w treści art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, nie zaś środki pieniężne należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane z powyższego tytułu. Tym samym, nie data podjęcia uchwały, na mocy której określono wartość i termin wypłaty udziału w majątku wspólnym przysługującego Wnioskodawczyni w związku z Jej wystąpieniem ze Spółki, lecz dzień w którym faktycznie otrzymała ona środki pieniężne tytułem spłaty udziału, decyduje o momencie powstania przychodu i związanego z nim obowiązku podatkowego. W przedmiotowym przypadku zatem, datą uzyskania przychodu przez Wnioskodawczynię i jednocześnie powstania obowiązku podatkowego jest dzień 2 stycznia 2017 r., tj. dzień wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawczyni kwoty 60 000 zł, tytułem spłaty wartości udziału w majątku wspólnym Spółki w związku z wystąpieniem z niej Wnioskodawczyni. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.
2017
14
cze

Istota:
Czy otrzymane w wyniku rozwiązania spółki komandytowej środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na dzień rozwiązania Spółki, Spółka może posiadać wierzytelności, w tym wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek oraz środki pieniężne. W wyniku rozwiązania Spółki Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego, zgodnie z umową spółki i uchwałą wspólników, część środków pieniężnych pozostających w spółce komandytowej na dzień jej rozwiązania oraz wierzytelności, z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek, które uległyby tzw. „ konfuzji ”, tj. wygaśnięciu z powodu połączenia w rękach Wnioskodawcy zarówno wierzytelności pochodzącej z udziału w majątku rozwiązywanej Spółki, jak i zobowiązania z tytułu ww. pożyczek. Na wierzytelności Spółki względem Wnioskodawcy, o których mowa we wniosku, będą składać się wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy przez tę Spółkę pożyczek (poza wierzytelnościami pożyczkowymi Spółka nie będzie miała innych wierzytelności względem Wnioskodawcy). Na wierzytelności, o których mowa we wniosku, będą składać się tylko należności główne z tytułu pożyczek (kwota główna pożyczki). Odsetki z tytułu tych pożyczek zostaną uregulowane przed rozwiązaniem Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane w wyniku rozwiązania spółki komandytowej środki (...)
2017
18
maj

Istota:
Czy otrzymane w wyniku rozwiązania spółki komandytowej środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na dzień rozwiązania Spółki, Spółka może posiadać wierzytelności, w tym wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek oraz środki pieniężne. W wyniku rozwiązania Spółki Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego, zgodnie z umową spółki i uchwałą wspólników, część środków pieniężnych pozostających w spółce komandytowej na dzień jej rozwiązania oraz wierzytelności, z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek, które uległyby tzw. „ konfuzji ”, tj. wygaśnięciu z powodu połączenia w rękach Wnioskodawcy zarówno wierzytelności pochodzącej z udziału w majątku rozwiązywanej Spółki, jak i zobowiązania z tytułu ww. pożyczek. Na wierzytelności Spółki względem Wnioskodawcy, o których mowa we wniosku, będą składać się wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy przez tę Spółkę pożyczek (poza wierzytelnościami pożyczkowymi Spółka nie będzie miała innych wierzytelności względem Wnioskodawcy). Na wierzytelności, o których mowa we wniosku, będą składać się tylko należności główne z tytułu pożyczek (kwota główna pożyczki). Odsetki z tytułu tych pożyczek zostaną uregulowane przed rozwiązaniem Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane w wyniku rozwiązania spółki komandytowej środki (...)
2017
18
maj

Istota:
1. Czy i w jakiej wysokości środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy na moment likwidacji w Spółce będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych?
2. Czy i w jakiej wysokości środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy na moment likwidacji w Spółce nie będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych?
Fragment:
(...) środków pieniężnych pochodzących z zysków bieżących spółki jawnej – jest prawidłowe, w części dotyczącej środków pieniężnych pochodzących z niepodzielonych zysków spółki komandytowo-akcyjnej – jest nieprawidłowe, oraz skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki jawnej, w sytuacji gdy na moment likwidacji w spółce nie będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych – jest prawidłowe. W interpretacji indywidualnej wskazano, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki jawnej (powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej), wypracowane przez spółkę jawną, zarówno w sytuacji gdy na moment likwidacji w spółce nie będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz otrzymane środki pieniężne, jak i w sytuacji gdy na moment likwidacji w spółce będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych – w zakresie w jakim Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne pochodzące z zysków bieżących spółki jawnej – i są to środki które w trakcie roku podatkowego były uwzględniane dla potrzeb rozliczeń podatkowych wspólników tej spółki, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
maj

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środków pieniężnych albo innych składników majątku (w tym akcji SKA) z tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stwierdził, że otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej – z tytułu rozwiązania tej spółki – środków pieniężnych wypracowanych przez spółkę i uprzednio opodatkowanych u Wnioskodawcy – nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wypłacone Wnioskodawcy środki pieniężne, pochodzące z zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca był wspólnikiem, a która została przekształcona w spółkę osobową („ pozostałe w spółce z okresu, kiedy prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ”) – nie pochodzą z przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę osobową. Oznacza to, że w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę – w związku z rozwiązaniem spółki osobowej – środków pieniężnych wypracowanych (zgromadzonych) przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – nie będzie miał zastosowania cytowany art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem Wnioskodawca otrzyma – w związku z rozwiązaniem spółki osobowej – środki pieniężne pochodzące z zysków wypracowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to będzie to przychód, który nie mieści się w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
maj

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środków pieniężnych albo innych składników majątku (w tym akcji SKA) z tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stwierdził, że otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej – z tytułu rozwiązania tej spółki – środków pieniężnych wypracowanych przez spółkę i uprzednio opodatkowanych u Wnioskodawcy – nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wypłacone Wnioskodawcy środki pieniężne, pochodzące z zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca był wspólnikiem, a która została przekształcona w spółkę osobową („ pozostałe w spółce z okresu, kiedy prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ”) – nie pochodzą z przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę osobową. Oznacza to, że w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę – w związku z rozwiązaniem spółki osobowej – środków pieniężnych wypracowanych (zgromadzonych) przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – nie będzie miał zastosowania cytowany art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem Wnioskodawca otrzyma – w związku z rozwiązaniem spółki osobowej – środki pieniężne pochodzące z zysków wypracowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to będzie to przychód, który nie mieści się w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki komandytowej otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną środki pieniężne nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy z powołanych powyżej przepisów Ustawy o PIT wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej środków pieniężnych, nie będzie prowadziło po stronie Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych. Nie będzie także prowadziło do jakichkolwiek innych konsekwencji podatkowych na gruncie Ustawy o PIT, a w szczególności nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy żadnych obowiązków (odbędzie się w warunkach pełnej neutralności podatkowej). Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że brak przychodu na gruncie Ustawy o PIT po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych jak przedstawiony w przedmiotowym wniosku, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 listopada 2012 r. (sygn.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki komandytowej otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną środki pieniężne nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy z powołanych powyżej przepisów Ustawy o PIT wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej środków pieniężnych, nie będzie prowadziło po stronie Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych. Nie będzie także prowadziło do jakichkolwiek innych konsekwencji podatkowych na gruncie Ustawy o PIT, a w szczególności nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy żadnych obowiązków (odbędzie się w warunkach pełnej neutralności podatkowej). Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że brak przychodu na gruncie Ustawy o PIT po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych jak przedstawiony w przedmiotowym wniosku, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 listopada 2012 r. (sygn.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie braku powstania przychodu podatkowego z tytułu ulokowania przez Fundację środków pieniężnych na lokatach bankowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
Fragment:
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Fundacja przeznacza na bieżącą działalność (księgowość, wynajem siedziby jednostki), natomiast wolne środki lokuje na okresowych oprocentowanych inwestycjach bankowych. Dochód z odsetek od lokat również przeznaczony jest na cele statutowe jednostki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przeznaczenie na okresową oprocentowaną lokatę bankową środków pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji zgromadzonych z darowizn na cele statutowe od osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości ulokowanych środków? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne zgromadzone przez Fundację z tytułu darowizn nie generują przychodu podatkowego w momencie przeznaczenia tych środków na lokatę bankową. Wpływ środków pieniężnych z tytułu darowizn od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych generuje przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich otrzymania. Przekazanie środków pieniężnych na lokatę stanowi inwestycję krótkookresową o charakterze zwrotnym, a tym samym nie stanowi dochodu przeznaczonego na cele inne niż statutowe.
2016
30
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.