Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Brak opodatkowania przekazania przez Partnera projektu środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy oraz braku prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego od poniesionych wydatków w części związanej z realizacją projektu na rzecz Partnera

Fragment:

(...) środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy oraz braku prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego od poniesionych wydatków w części związanej z realizacją projektu na rzecz Partnera – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przekazania przez partnera projektu środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy oraz braku prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego od poniesionych wydatków w części związanej z realizacją projektu na rzecz partnera. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 13 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w x działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną znak: IBPP1/4512-163/15/BM , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania przekazania przez partnera projektu środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy oraz braku prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego od poniesionych wydatków w części związanej z realizacją projektu na rzecz partnera.

2018
23
cze

Istota:

W zakresie możliwości, sposobu i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych środków pieniężnych przekazanych na rozbudowę drogi gminnej oraz przebudowę naziemnej instalacji ciepłowniczej w ciągu tej drogi.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że: naziemna instalacja ciepłownicza należąca do Spółki, która została przebudowana przez Miasto na koszt Wnioskodawcy podczas realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej stanowi środek trwały Wnioskodawcy, nie uzyska jakiegokolwiek zwrotu środków pieniężnych przekazanych Miastu na rozbudowę drogi gminnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przekazane przez Spółkę środki pieniężne na realizację przedmiotowej inwestycji, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów podatkowych przekazaną kwotę partycypacji w kosztach inwestycji w dacie poniesienia wydatków (przekazania środków pieniężnych)? (pytania oznaczone we wniosku Nr 1-2) Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16 ust. 1 zawiera katalog wydatków, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. W katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu nie znajdują się wydatki, które poniosła Spółka w ramach zawartego porozumienia o współpracy. Partycypacja w kosztach inwestycji jest niewątpliwie uzasadniona gospodarczo. Inwestycja ta wpłynie na zmniejszenie strat przesyłowych. Dotychczas ciepło było dostarczane na tym odcinku przez sieć naziemną pobudowanej w technologii tradycyjnej, a obecnie jest przez sieć ułożoną w wykopie wykonaną w obecnie stosowanej technologii preizolowanej.

2018
8
maj

Istota:

Czy zawarcie i wykonywanie opisanej przez Wnioskodawcę umowy cash poolingu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Podobnie, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków kompensujących niedobór środków pieniężnych, który pojawił się na Rachunku Uczestnika, Wnioskodawca nie posiada informacji, od którego Uczestnika faktycznie pochodzą te środki. Uwzględniając powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, zawarcie i realizacja umowy cash poolingu przez Wnioskodawcę nie będzie prowadzić do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych spółek uczestniczących w usłudze cash poolingu. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje szerokie potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 września 2017 r. Znak: 0114-KDIP3-2.4014.104.2017.1.JG1, odstępując od własnego uzasadnienia, zgodził się z wnioskodawcą, iż „ usługi cash-poolingu nie zostały enumeratywnie wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC (nie można tego typu czynności zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu), stąd nie podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem ”. Analogiczne stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2017 r. Znak: IPPB2/4514-293/16-2/JG1 wskazując, że „W przypadku „ Cash poolingu ” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku częściowego wycofania wkładu ze spółki komandytowej

Fragment:

Częściowy zwrot wkładu nastąpi poprzez wypłatę środków pieniężnych. Wypłata środków pieniężnych nie będzie związana z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Komandytowej ani też jej likwidacją. Zatem należy stwierdzić, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od spółki, z tytułu częściowego wycofania wkładu ze spółki komandytowej, u Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku otrzymania środków pieniężnych przychodem będzie kwota otrzymanych środków pieniężnych. Reasumując mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa wskazać należy, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od spółki komandytowej, której jest wspólnikiem, z tytułu częściowego wycofania wkładu ze spółki komandytowej, u Wnioskodawcy powstanie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w w części dotyczącej powstania przychodu (pytanie Nr 1) należało uznać za nieprawidłowe.

2018
10
mar

Istota:

Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania środków pieniężnych przez Wnioskodawczynię powiernikowi w ramach zawartej umowy powierniczej

Fragment:

Operacja ta została sfinansowana w całości ze środków pieniężnych przekazanych Powiernikowi przez Wnioskodawczynię. Powiernik przeznaczył całość otrzymanych od Wnioskodawczyni w ramach Umowy środków pieniężnych na pokrycie obejmowanych w Spółce Akcji. Objęcie Akcji przez Powiernika na rzecz Wnioskodawczyni nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2018 r. W przyszłości Powiernik przeniesie Akcje na Wnioskodawczynię (obecnie Wnioskodawczyni nie jest jednak w stanie określić, kiedy dokładnie nastąpi przeniesienie Akcji). W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy opisana w niniejszym wniosku Umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ PCC ”), a konkretnie czy przekazanie przez Wnioskodawczynię Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy podlega opodatkowaniu PCC, a jeśli tak to w jakiej wysokości? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a) Zdaniem Wnioskodawczyni, opisana w niniejszym wniosku Umowa nie podlega opodatkowaniu PCC, a w konsekwencji przekazanie przez Wnioskodawczynię Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy nie podlega opodatkowaniu PCC.

2018
8
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekazania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę powiernikowi w ramach zawartej umowy powierniczej

Fragment:

Operacja ta została sfinansowana w całości ze środków pieniężnych przekazanych Powiernikowi przez Wnioskodawcę. Powiernik przeznaczył całość otrzymanych od Wnioskodawcy w ramach Umowy środków pieniężnych na pokrycie obejmowanych w Spółce Akcji. Objęcie Akcji przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2018 r. W przyszłości Powiernik przeniesie Akcje na Wnioskodawcę (obecnie Wnioskodawca nie jest jednak w stanie określić, kiedy dokładnie nastąpi przeniesienie Akcji). W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy opisana w niniejszym wniosku Umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ PCC ”), a konkretnie czy przekazanie przez Wnioskodawcę Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy podlega opodatkowaniu PCC, a jeśli tak to w jakiej wysokości? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a) Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w niniejszym wniosku Umowa nie podlega opodatkowaniu PCC, a w konsekwencji przekazanie przez Wnioskodawcę Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy nie podlega opodatkowaniu PCC.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymywania comiesięcznie środków pieniężnych.

Fragment:

Jako, że z treści wniosku nie wynikało jednoznacznie jakim tytułem prawnym Wnioskodawca otrzymuje środki, Organ poprosił o doprecyzowanie stanu faktycznego przez wskazanie jakim tytułem środki pieniężne są przekazywane, czy np. tytułem darowizny lub tytułem nieodpłatnej renty. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Zagadnienie poruszone we wniosku dotyczy tylko Wnioskodawcy. Córka i zięć Wnioskodawcy zobowiązali się do comiesięcznej wpłaty środków pieniężnych na podstawie umowy napisanej i potwierdzonej podpisami u notariusza i już się spełniającej, gdyż Wnioskodawca otrzymał pięć przelewów na kwotę 12097 zł, z uwzględnieniem połowy tej kwoty dla żony Wnioskodawcy, tj. 6048 zł. W ocenie Wnioskodawcy otrzymywane środki pieniężne stanowią comiesięczny datek od jego dzieci, najbardziej zbliżony do art. 888 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Wnioskodawcy jednak niezupełnie, ponieważ jest to świadczenie, które Wnioskodawca świadczył na rzecz córki (dawał jej jeść, ubierał, dawał kieszonkowe, opłacał wycieczki, kupował książki do szkoły itp.) bezpłatnie ze swoich zarobionych pieniędzy (bo to był jego obowiązek), od których wcześniej odprowadził należny podatek. Teraz nastąpiła zmiana i dzieci Wnioskodawcy świadczą wobec niego takie same świadczenia. Wnioskodawca stwierdził, że jego córka nie musiała odprowadzać podatku od wyżej wymienionych świadczeń, gdyż to był obowiązek Wnioskodawcy.

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23% jednorazowego wynagrodzenia oraz comiesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia należnego Spółce; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród pieniężnych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii.

Fragment:

Czy transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). Czy transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5). Zdaniem Wnioskodawcy: Jednorazowe wynagrodzenie oraz comiesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie należne Spółce od Zleceniodawcy z tytułu organizacji Loterii podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze stawką 23%. Transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród pieniężnych nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy przepływy finansowe pomiędzy V. a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek i podatku CIT w imieniu PGK (w tym ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, rozliczenia z tytułu wykorzystania straty czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości budżetowych) pozostają neutralne dla celów CIT, tzn. nie stanowią przychodów i kosztów podatkowych dla spółek tworzących PGK i nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu dochodu podatkowego i/lub straty podatkowej PGK

Fragment:

Z charakteru relacji pomiędzy V. a Spółkami Zależnymi bezsprzecznie wynika bowiem, iż przekazanie przez Spółki Zależne środków pieniężnych z tytułu rozliczenia CIT w imieniu PGK nie będzie miało dla V. charakteru przysporzenia trwałego i definitywnego. V. zobowiązana jest bowiem do przekazania zgromadzonych środków do urzędu skarbowego w związku z zapłatą zaliczek, podatku CIT oraz odsetek od zaległości. Należy także podkreślić, że środki pieniężne przekazywane V. nie mogą być zakwalifikowane jako wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Przekazywanie środków pieniężnych na konto V. odbywa się bowiem w związku z realizacją obowiązku nałożonego na V. jako spółkę reprezentującą PGK na podstawie art. la ust. 7 ustawy o CIT (obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek oraz podatku CIT do urzędu skarbowego). Mając na uwadze powyższe, przekazane Spółce przez Spółki Zależne środki pieniężne z tytułu rozliczenia podatku CIT w imieniu PGK nie będą stanowiły dla V. przychodu na gruncie ustawy o CIT. Tym samym, nie będą podlegały uwzględnieniu w kalkulacji dochodu/straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT. Z kolei z perspektywy Spółek Zależnych, kwoty przekazywane Spółce z tytułu rozliczenia podatku CIT w imieniu PGK nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

2017
21
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych wskutek likwidacji spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (w której Wnioskodawca posiadał status akcjonariusza), do którego to przekształcenia doszło przed 1 stycznia 2014 r.

Fragment:

Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (tj. np. spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej) z tytułu likwidacji takiej spółki. Przyjęcie powyższej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę wskutek likwidacji Spółki jawnej 1, korzystają więc z bezwarunkowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również przekazanie środków pieniężnych w ramach likwidacji spółki osobowej pozostałym wspólnikom Spółki osobowej nie powoduje powstania dochodu po stronie Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że etap likwidacji Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki jawnej 1 na moment jej przeprowadzenia. Gdy w wyniku likwidacji Spółki jawnej 1 dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki w postaci środków pieniężnych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach majątku likwidacyjnego Spółki.