Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki osobowej bez likwidacji a likwidacją spółki osobowej nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe dla Wnioskodawcy na gruncie ww. ustawy. Zarówno bowiem likwidacja spółki osobowej, jak również jej rozwiązanie, mają ten sam skutek w postaci zakończenia działalności spółki. Na potwierdzenie swojego stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-582/14/KB, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-157/14/JS , Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 marca 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-1301/13/KB , Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 grudnia 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-971/13/AB , Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB1/415-654/13-2/EC . Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środków pieniężnych poprzez rozwiązanie Spółki osobowej bez przeprowadzenia procedury likwidacji nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
14
sie

Istota:
Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z KSH powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 14 ust. 3 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Powyższe oznacza, że otrzymanie środków pieniężnych w wyniku podziału majątku likwidacyjnego spółki osobowej przez osobę fizyczną nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że ustawa o PIT nie zawiera odrębnych od powyższych regulacji w zakresie konsekwencji rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania procedury likwidacji. Jednak zdaniem Wnioskodawcy, jako że zarówno likwidacja spółki osobowej jak i jej rozwiązanie bez przeprowadzania procedury likwidacji wywierają taki sam skutek w postaci zakończenia działalności spółki, w braku odrębnych uregulowań należy do określenia konsekwencji rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania procedury likwidacji zastosować ww. art. 14 ust. 3 ustawy o PIT. W świetle powyższego należy więc uznać, że otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku rozwiązania Spółki bez przeprowadzania procedury likwidacji nie będzie skutkować powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy.
2016
12
sie

Istota:
Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z KSH powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 14 ust. 3 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Powyższe oznacza, że otrzymanie środków pieniężnych w wyniku podziału majątku likwidacyjnego spółki osobowej przez osobę fizyczną nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że ustawa o PIT nie zawiera odrębnych od powyższych regulacji w zakresie konsekwencji rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania procedury likwidacji. Jednak zdaniem Wnioskodawcy, jako że zarówno likwidacja spółki osobowej jak i jej rozwiązanie bez przeprowadzania procedury likwidacji wywierają taki sam skutek w postaci zakończenia działalności spółki, w braku odrębnych uregulowań należy do określenia konsekwencji rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania procedury likwidacji zastosować ww. art. 14 ust. 3 ustawy o PIT. W świetle powyższego należy więc uznać, że otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku rozwiązania Spółki bez przeprowadzania procedury likwidacji nie będzie skutkować powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy.
2016
12
sie

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SpK środków pieniężnych tej spółki, z tytułu rozwiązania SpK z lub bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W momencie rozwiązania SpK w skład jej majątku będą wchodzić najprawdopodobniej składniki materialne i niematerialne oraz środki pieniężne W efekcie rozwiązania SpK majątek ten zostanie podzielony pomiędzy Wspólników. W wyniku tej operacji Wnioskodawca uzyska środki pieniężne w wysokości określonej w uchwale o rozwiązaniu SpK. W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że spółka komandytowa, o której mowa we wniosku, będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność ta będzie prowadzona w szczególności w zakresie zarządzania prawem ochronnym na znak towarowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. z 2013 r., poz. 1410), w tym udzielania licencji na korzystanie z takiego znaku towarowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SpK środków pieniężnych tej spółki, z tytułu rozwiązania SpK z lub bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego, jako wspólnika SpK środków pieniężnych tej spółki z tytułu rozwiązania SpK z lub bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, nie będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
12
sie

Istota:
Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma prawo własności określonej ilości BTC, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania tych BTC przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pyt. 6)
Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania środków pieniężnych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pyt. 7)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie określonej ilości środków pieniężnych stanowiących majątek zlikwidowanej spółki cywilnej na rzecz byłego wspólnika tej spółki cywilnej, nie powoduje powstania po stronie tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, w przypadku, gdy w wyniku zlikwidowania Spółki Wnioskodawca uzyska określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają postanowienia art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 8 UPDOF, z których treści wynika, że środki pieniężne zlikwidowanej spółki cywilnej otrzymane przez jej byłego wspólnika, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania: środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej – jest nieprawidłowe, środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki cywilnej – jest prawidłowe, bitcoinów z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki cywilnej – jest prawidłowe.
2016
10
sie

Istota:
Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma prawo własności określonej ilości BTC, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania tych BTC przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pyt. 6)Czy w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia ze Spółki lub jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska w momencie otrzymania środków pieniężnych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pyt. 7)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie określonej ilości środków pieniężnych stanowiących majątek zlikwidowanej spółki cywilnej na rzecz byłego wspólnika tej spółki cywilnej, nie powoduje powstania po stronie tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, w przypadku, gdy w wyniku zlikwidowania Spółki Wnioskodawca uzyska określoną ilość środków pieniężnych, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają postanowienia art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 8 UPDOF, z których treści wynika, że środki pieniężne zlikwidowanej spółki cywilnej otrzymane przez jej byłego wspólnika, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania: środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej – jest nieprawidłowe, środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki cywilnej – jest prawidłowe, bitcoinów z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki cywilnej – jest prawidłowe.
2016
9
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Majątek Spółki przekazywany Wnioskodawczyni oraz pozostałym wspólnikom w ramach procesu likwidacji stanowić mogą między innymi środki pieniężne. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych nie spowoduje u niej powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem pochodzenia tych środków nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały(ną) uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia określenia skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych. Nie była przedmiotem interpretacji ta cześć przedstawionego stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosiła się do skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji ww. spółki niepieniężnych składników majątku, jak również skutków podatkowych ewentualnego późniejszego zbycia tych składników majątku.
2016
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Majątek Spółki przekazywany Wnioskodawcy oraz pozostałym wspólnikom w ramach procesu likwidacji stanowić mogą między innymi środki pieniężne. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem pochodzenia tych środków nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały(ną) uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia określenia skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych. Nie była przedmiotem interpretacji ta cześć przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy, która odnosiła się do skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji ww. spółki niepieniężnych składników majątku, jak również skutków podatkowych ewentualnego późniejszego zbycia tych składników majątku.
2016
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu na skutek otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej.
Fragment:
W przypadku likwidacji SK, jej majątek (tj. m.in. środki pieniężne) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część. Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższej sytuacji w odniesieniu do otrzymanych środków pieniężnych winien mieć zastosowanie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki ”. Z powyższego przepisu wprost wynika, iż każde otrzymanie środków pieniężnych, z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, przez jej wspólnika, nie będzie powodować powstania po jego stronie przychodu. SK, jako spółka komandytowa, stanowi spółkę niebędąca osobą prawną, w związku z czym, ww. przepis art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT ma zastosowanie do Wnioskodawcy, jako wspólnika SK. W związku z powyższym, otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku likwidacji SK, jej majątku, w postaci środków pieniężnych, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż fakt, że majątek SK będzie majątkiem pochodzącym ze SPZOO (SK uzyska majątek w wyniku przekształcenia) nie będzie mieć wpływu na wskazany powyżej brak opodatkowania otrzymania przez Wnioskodawcę majątku likwidowanej SK.
2016
2
sie

Istota:
Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego środki pieniężne oraz (lub) inne składniki majątku (w tym wierzytelność pieniężna wobec Wnioskodawcy o zwrot kwoty pożyczki i ewentualnych odsetek, jeżeli będą do tego czasu należne) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź rozwiązania Spółki jawnej będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT na moment likwidacji / rozwiązania Spółki jawnej?
Fragment:
W konsekwencji, w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki jawnej otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”. Ponadto, Wnioskodawca pragnie wskazać, że na powyższe konkluzje dotyczące podatkowych konsekwencji opisanego zdarzenia przyszłego nie wpływa brzmienie przepisu art. 14 ust. 8 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o PIT, przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również „ wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. ” W konsekwencji, rozważania dotyczące otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę będą miały również zastosowanie w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę wierzytelności w wyniku likwidacji Spółki jawnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wierzytelności, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego również nie będą stanowiły przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie otrzymania ich przez Wnioskodawcę w skutek likwidacji Spółki jawnej.
2016
14
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.