Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki komandytowej otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną środki pieniężne nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy z powołanych powyżej przepisów Ustawy o PIT wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej środków pieniężnych, nie będzie prowadziło po stronie Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych. Nie będzie także prowadziło do jakichkolwiek innych konsekwencji podatkowych na gruncie Ustawy o PIT, a w szczególności nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy żadnych obowiązków (odbędzie się w warunkach pełnej neutralności podatkowej). Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że brak przychodu na gruncie Ustawy o PIT po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych jak przedstawiony w przedmiotowym wniosku, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 listopada 2012 r. (sygn.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki komandytowej otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną środki pieniężne nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy z powołanych powyżej przepisów Ustawy o PIT wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej środków pieniężnych, nie będzie prowadziło po stronie Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych. Nie będzie także prowadziło do jakichkolwiek innych konsekwencji podatkowych na gruncie Ustawy o PIT, a w szczególności nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy żadnych obowiązków (odbędzie się w warunkach pełnej neutralności podatkowej). Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że brak przychodu na gruncie Ustawy o PIT po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych jak przedstawiony w przedmiotowym wniosku, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 listopada 2012 r. (sygn.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie braku powstania przychodu podatkowego z tytułu ulokowania przez Fundację środków pieniężnych na lokatach bankowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
Fragment:
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Fundacja przeznacza na bieżącą działalność (księgowość, wynajem siedziby jednostki), natomiast wolne środki lokuje na okresowych oprocentowanych inwestycjach bankowych. Dochód z odsetek od lokat również przeznaczony jest na cele statutowe jednostki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przeznaczenie na okresową oprocentowaną lokatę bankową środków pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji zgromadzonych z darowizn na cele statutowe od osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości ulokowanych środków? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne zgromadzone przez Fundację z tytułu darowizn nie generują przychodu podatkowego w momencie przeznaczenia tych środków na lokatę bankową. Wpływ środków pieniężnych z tytułu darowizn od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych generuje przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich otrzymania. Przekazanie środków pieniężnych na lokatę stanowi inwestycję krótkookresową o charakterze zwrotnym, a tym samym nie stanowi dochodu przeznaczonego na cele inne niż statutowe.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie określenia czy Środki pieniężne oraz Inne składniki majątkowe otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem Spółki osobowej w wyniku jej likwidacji (bądź rozwiązania bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego) będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu oraz w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych i/lub innych składników majątku w związku z rozwiązaniem spółki osobowej
Fragment:
ITPB3/423-283b/l 3/DK, w której organ podkreślił, że „ otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych bądź składników majątku innych niż środki pieniężne (na moment otrzymania) w związku z likwidacją spółki osobowej, której był wspólnikiem jest neutralne podatkowo - wartość uzyskanych środków pieniężnych lub innych składników majątku nie stanowi przychodu podatkowego wspólnika ”, a zatem „ otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego, tj. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku (...) w związku z likwidacją spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki, bowiem przysporzenie to korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2013 r., sygn. ILPB4/423-450/12-4/ŁM , w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika przewidującego, iż „ środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki jawnej, jak i wartość pozostałego majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki jawnej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej ”.
2016
5
gru

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem (w wyniku rozwiązania spółki osobowej) składników majątkowych w postaci: środków pieniężnych, udziałów lub akcji spółek kapitałowych, papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych, wierzytelności pożyczkowych, obligacji, nieruchomości oraz środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Ustawodawca w przepisie tym wyjaśnił sytuację podatkową środków pieniężnych otrzymywanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Z kolei, stosownie do treści art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), przez środki pieniężne, o którym mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki – z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek z takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. W uzasadnieniu do projektu ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2330 – wskazuje się, że uregulowania wymaga również sytuacja, w której wspólnik występujący ze spółki niebędącej osobą prawną otrzymuje wierzytelności (analogicznie w przypadku likwidacji spółki).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekazywania środków pieniężnych w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego w ramach podatkowej grupy kapitałowej
Fragment:
Dodatkowo należy podkreślić, że środki pieniężne przekazywane Wnioskodawcy nie mogą być zakwalifikowane jako wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Przekazywanie środków pieniężnych na konto Wnioskodawcy odbywa się bowiem w związku z realizacją obowiązku nałożonego na Wnioskodawcę jako spółkę reprezentującą PGK na podstawie art. 1a ust. 7 updop (obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek / pdop do urzędu skarbowego). Co więcej, z charakteru relacji pomiędzy Wnioskodawcą a T. Sp. z o.o. bezsprzecznie wynika, iż przekazanie przez T. Sp. z o.o. środków pieniężnych na zapłatę zaliczek/pdop nie będzie miało dla Wnioskodawcy charakteru przysporzenia trwałego i definitywnego. Wnioskodawca zobowiązany jest bowiem do przekazania zgromadzonych środków do urzędu skarbowego w związku z zapłatą zaliczek/podatku dochodowego. Mając na uwadze powyższe, przekazane przez T. Sp. z o.o. środki pieniężne na zapłatę zaliczek / podatku dochodowego nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu na gruncie updop. Tym samym, nie będą podlegały uwzględnieniu w kalkulacji dochodu/straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 updop.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki cywilnej oraz określenia momentu zapłaty podatku dochodowego w związku z uzyskaniem ww. przychodu.
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej stanowią przychód z działalności gospodarczej. W związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywcza jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe swoje przedsiębiorstwo (spółkę). Wartość zbywcza jest dzielona tak, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika. W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno: wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki, nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe).
2016
28
lis

Istota:
W zakresie rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych i innych niż środki pieniężne składników majątku w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Sytuacja taka powinna być, bowiem traktowana analogicznie jak otrzymanie środków pieniężnych w toku likwidacji spółki osobowej (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT). Otrzymana w toku likwidacji spółki osobowej wierzytelność z tytułu pożyczki z chwilą spłaty przekształci się, bowiem w środki pieniężne. Wnioskodawca stoi natomiast na stanowisku, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będą zapłacone Wnioskodawcy (lub skapitalizowane wobec Wnioskodawcy odsetki od takiej pożyczki ”. W interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2013 r. Nr IPPB1/415-1552/12-2/AM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych likwidacji SKA związanych z: otrzymaniem środków pieniężnych i innych niż środki pieniężne składników majątku w związku likwidacją SKA w postaci praw majątkowych - jest nieprawidłowe, w pozostałej części – jest prawidłowe. W związku z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawca, reprezentowany przez pełnomocnika w dniu 2 kwietnia 2013 r. wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (data wpływu do Izby Skarbowej 5 kwietnia 2013 r.). Po dokonaniu analizy szczegółowego uzasadnienia powyższych zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co przedstawiono w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 9 maja 2013 r.
2016
28
lis

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymanie Środków pieniężnych i/lub Innych składników majątku na skutek rozwiązania Spółki osobowej (w wyniku przeprowadzenia procesu likwidacyjnego lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego) będzie kwalifikowane jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i będzie powodowało powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie ustawy o PIT?
Fragment:
Po zaspokojeniu wierzycieli, na majątek Spółki osobowej przypadający do podziału mogą składać się środki pieniężne (w tym ewentualnie wierzytelności z tytułu pożyczek, wierzytelności, które zostały uprzednio zarachowane jako przychód należny, pomniejszone o podatek VAT; dalej: „ Środki pieniężne ”), a także inne składniki majątku (m.in. takie jak: drobne środki trwałe, nie obejmujące jednak nieruchomości, dalej: „ Inne składniki majątku ”). Wnioskodawca zakłada, że o ile nabędzie Inne składniki majątku, to nie będą one odpłatnie zbywane, a jeżeli będą, to zbycie zostanie opodatkowane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymanie Środków pieniężnych i/lub Innych składników majątku na skutek rozwiązania Spółki osobowej (w wyniku przeprowadzenia procesu likwidacyjnego lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego) będzie kwalifikowane jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i będzie powodowało powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie Środków pieniężnych i/lub Innych składników majątku na skutek rozwiązania Spółki osobowej po przeprowadzeniu procesu likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia formalnej likwidacji będzie kwalifikowane jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie opodatkowane PIT na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10, 12 lit. b) w zw. z art. 14 ust. 8 ustawy o PIT.
2016
27
lis

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymanie Środków pieniężnych i/lub Innych składników majątku na skutek rozwiązania Spółki osobowej (w wyniku przeprowadzenia procesu likwidacyjnego lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego) będzie kwalifikowane jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i będzie powodowało powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie ustawy o PIT?
Fragment:
Po zaspokojeniu wierzycieli, na majątek Spółki osobowej przypadający do podziału mogą składać się środki pieniężne (w tym ewentualnie wierzytelności z tytułu pożyczek, wierzytelności, które zostały uprzednio zarachowane jako przychód należny, pomniejszone o podatek VAT; dalej: „ Środki pieniężne ”), a także inne składniki majątku (m.in. takie jak: drobne środki trwałe, nie obejmujące jednak nieruchomości, dalej: „ Inne składniki majątku ”). Wnioskodawca zakłada, że o ile nabędzie Inne składniki majątku, to nie będą one odpłatnie zbywane, a jeżeli będą, to zbycie zostanie opodatkowane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymanie Środków pieniężnych i/lub Innych składników majątku na skutek rozwiązania Spółki osobowej (w wyniku przeprowadzenia procesu likwidacyjnego lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego) będzie kwalifikowane jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i będzie powodowało powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie Środków pieniężnych i/lub Innych składników majątku na skutek rozwiązania Spółki osobowej po przeprowadzeniu procesu likwidacji lub rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia formalnej likwidacji będzie kwalifikowane jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie opodatkowane PIT na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10, 12 lit. b) w zw. z art. 14 ust. 8 ustawy o PIT.
2016
27
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.