Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Środki pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania środków pieniężnych przez Wnioskodawczynię powiernikowi w ramach zawartej umowy powierniczej
Fragment:
Operacja ta została sfinansowana w całości ze środków pieniężnych przekazanych Powiernikowi przez Wnioskodawczynię. Powiernik przeznaczył całość otrzymanych od Wnioskodawczyni w ramach Umowy środków pieniężnych na pokrycie obejmowanych w Spółce Akcji. Objęcie Akcji przez Powiernika na rzecz Wnioskodawczyni nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2018 r. W przyszłości Powiernik przeniesie Akcje na Wnioskodawczynię (obecnie Wnioskodawczyni nie jest jednak w stanie określić, kiedy dokładnie nastąpi przeniesienie Akcji). W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy opisana w niniejszym wniosku Umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ PCC ”), a konkretnie czy przekazanie przez Wnioskodawczynię Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy podlega opodatkowaniu PCC, a jeśli tak to w jakiej wysokości? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a) Zdaniem Wnioskodawczyni, opisana w niniejszym wniosku Umowa nie podlega opodatkowaniu PCC, a w konsekwencji przekazanie przez Wnioskodawczynię Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy nie podlega opodatkowaniu PCC.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekazania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę powiernikowi w ramach zawartej umowy powierniczej
Fragment:
Operacja ta została sfinansowana w całości ze środków pieniężnych przekazanych Powiernikowi przez Wnioskodawcę. Powiernik przeznaczył całość otrzymanych od Wnioskodawcy w ramach Umowy środków pieniężnych na pokrycie obejmowanych w Spółce Akcji. Objęcie Akcji przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2018 r. W przyszłości Powiernik przeniesie Akcje na Wnioskodawcę (obecnie Wnioskodawca nie jest jednak w stanie określić, kiedy dokładnie nastąpi przeniesienie Akcji). W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy opisana w niniejszym wniosku Umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ PCC ”), a konkretnie czy przekazanie przez Wnioskodawcę Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy podlega opodatkowaniu PCC, a jeśli tak to w jakiej wysokości? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a) Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w niniejszym wniosku Umowa nie podlega opodatkowaniu PCC, a w konsekwencji przekazanie przez Wnioskodawcę Powiernikowi środków pieniężnych na objęcie Akcji w Spółce, które nastąpiło na podstawie Umowy nie podlega opodatkowaniu PCC.
2018
8
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymywania comiesięcznie środków pieniężnych.
Fragment:
Jako, że z treści wniosku nie wynikało jednoznacznie jakim tytułem prawnym Wnioskodawca otrzymuje środki, Organ poprosił o doprecyzowanie stanu faktycznego przez wskazanie jakim tytułem środki pieniężne są przekazywane, czy np. tytułem darowizny lub tytułem nieodpłatnej renty. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Zagadnienie poruszone we wniosku dotyczy tylko Wnioskodawcy. Córka i zięć Wnioskodawcy zobowiązali się do comiesięcznej wpłaty środków pieniężnych na podstawie umowy napisanej i potwierdzonej podpisami u notariusza i już się spełniającej, gdyż Wnioskodawca otrzymał pięć przelewów na kwotę 12097 zł, z uwzględnieniem połowy tej kwoty dla żony Wnioskodawcy, tj. 6048 zł. W ocenie Wnioskodawcy otrzymywane środki pieniężne stanowią comiesięczny datek od jego dzieci, najbardziej zbliżony do art. 888 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Wnioskodawcy jednak niezupełnie, ponieważ jest to świadczenie, które Wnioskodawca świadczył na rzecz córki (dawał jej jeść, ubierał, dawał kieszonkowe, opłacał wycieczki, kupował książki do szkoły itp.) bezpłatnie ze swoich zarobionych pieniędzy (bo to był jego obowiązek), od których wcześniej odprowadził należny podatek. Teraz nastąpiła zmiana i dzieci Wnioskodawcy świadczą wobec niego takie same świadczenia. Wnioskodawca stwierdził, że jego córka nie musiała odprowadzać podatku od wyżej wymienionych świadczeń, gdyż to był obowiązek Wnioskodawcy.
2018
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23% jednorazowego wynagrodzenia oraz comiesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia należnego Spółce; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród pieniężnych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych; podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności transferu środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii.
Fragment:
Czy transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). Czy transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5). Zdaniem Wnioskodawcy: Jednorazowe wynagrodzenie oraz comiesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie należne Spółce od Zleceniodawcy z tytułu organizacji Loterii podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze stawką 23%. Transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród pieniężnych nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów nagród rzeczowych nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Transfer środków pieniężnych od Zleceniodawcy na rzecz Spółki tytułem pokrycia kosztów opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie danej Loterii nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy przepływy finansowe pomiędzy V. a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek i podatku CIT w imieniu PGK (w tym ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, rozliczenia z tytułu wykorzystania straty czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości budżetowych) pozostają neutralne dla celów CIT, tzn. nie stanowią przychodów i kosztów podatkowych dla spółek tworzących PGK i nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu dochodu podatkowego i/lub straty podatkowej PGK
Fragment:
Z charakteru relacji pomiędzy V. a Spółkami Zależnymi bezsprzecznie wynika bowiem, iż przekazanie przez Spółki Zależne środków pieniężnych z tytułu rozliczenia CIT w imieniu PGK nie będzie miało dla V. charakteru przysporzenia trwałego i definitywnego. V. zobowiązana jest bowiem do przekazania zgromadzonych środków do urzędu skarbowego w związku z zapłatą zaliczek, podatku CIT oraz odsetek od zaległości. Należy także podkreślić, że środki pieniężne przekazywane V. nie mogą być zakwalifikowane jako wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Przekazywanie środków pieniężnych na konto V. odbywa się bowiem w związku z realizacją obowiązku nałożonego na V. jako spółkę reprezentującą PGK na podstawie art. la ust. 7 ustawy o CIT (obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek oraz podatku CIT do urzędu skarbowego). Mając na uwadze powyższe, przekazane Spółce przez Spółki Zależne środki pieniężne z tytułu rozliczenia podatku CIT w imieniu PGK nie będą stanowiły dla V. przychodu na gruncie ustawy o CIT. Tym samym, nie będą podlegały uwzględnieniu w kalkulacji dochodu/straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT. Z kolei z perspektywy Spółek Zależnych, kwoty przekazywane Spółce z tytułu rozliczenia podatku CIT w imieniu PGK nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych wskutek likwidacji spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (w której Wnioskodawca posiadał status akcjonariusza), do którego to przekształcenia doszło przed 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (tj. np. spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej) z tytułu likwidacji takiej spółki. Przyjęcie powyższej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę wskutek likwidacji Spółki jawnej 1, korzystają więc z bezwarunkowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również przekazanie środków pieniężnych w ramach likwidacji spółki osobowej pozostałym wspólnikom Spółki osobowej nie powoduje powstania dochodu po stronie Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że etap likwidacji Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki jawnej 1 na moment jej przeprowadzenia. Gdy w wyniku likwidacji Spółki jawnej 1 dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki w postaci środków pieniężnych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach majątku likwidacyjnego Spółki.
2017
21
paź

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji Spółki stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podsumowując, zdaniem Pana, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, ewentualne otrzymanie przez Pana, jako wspólnika Spółki, środków pieniężnych, nie będzie prowadziło po Pana stronie do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od kwoty otrzymanych środków. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bowiem żadnego przepisu, który nakazywałby uznanie za przychód środków pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej - jest to zdarzenie neutralne podatkowo. Powyższe znajduje potwierdzenie w jednolitej i ugruntowanej linii interpretacyjnej. Jako przykład powołuje Pan: interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2014 r. (nr ILPB1/415-1110/13-2/TW , w której wskazano: „ (...) w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki jawnej, środki te nie będą stanowiły dla Zainteresowanego przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku otrzymania przez Zainteresowanego z tytułu likwidacji spółki jawnej jako spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych. Ich wartość nie będzie (...)
2017
17
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu środków pieniężnych przekazanych Leaderowi zgodnie z postanowieniami zawartej umowy partnerskiej.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami umowy Wnioskodawca (dalej: Lider) zrealizuje cały projekt, dokona zakupu odpowiednich urządzeń, wdroży proces produkcyjny a Partner przekaże Wnioskodawcy środki pieniężne na zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (51%). Zakładane koszty finansowe wspólnego przedsięwzięcia zostały podzielone pomiędzy Wnioskodawcę i Partnera (tj. odpowiednio po 49% i 51%). Po zakończonym procesie zakupu środków trwałych i uruchomieniu produkcji Wnioskodawca będzie wypłacał Partnerowi zysk wykazany przez niego w sprawozdaniu finansowym za każdy rok trwania umowy począwszy od roku 2018. Jeżeli zysk nie zostanie osiągnięty to Partner nie otrzyma od Wnioskodawcy środków pieniężnych. Zgodnie z zapisami umowy do obowiązków stron zawartej umowy należy: w przypadku Lidera: wniesienie środków pieniężnych na zakup środków trwałych, zakup środków trwałych oraz uruchomienie produkcji, ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń na rzecz Partnera, wypłaty Partnerowi 51% zysku wykazanego przez Lidera w sprawozdaniu finansowym za każdy rok trwania umowy począwszy od roku 2018. w przypadku Partnera: wniesienie środków pieniężnych, w ten sposób że będzie partycypował w wydatkach na zakup środków, wykonywanie czynności marketingowych i logistycznych związanych z transportem materiałów do produkcji oraz wyprodukowanych towarów do odbiorców.
2017
30
wrz

Istota:
Opodatkowanie czynności lokowania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych Organizatorów na lokatach bankowych.
Fragment:
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do organizowania A oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków pieniężnych między Użytkownikami. Użytkownicy pragnący wesprzeć A danego Organizatora określają kwotę środków pieniężnych, którą chcą przekazać Organizatorowi, a następnie wpłacają środki przy użyciu jednego ze sposobów płatności oferowanych w ramach Serwisu przez zewnętrznych dostawców współpracujących z Wnioskodawcą. Środki pieniężne wpłacane przez wszystkich Użytkowników na wszystkie A są gromadzone przez Wnioskodawcę na jednym rachunku bankowym prowadzonym dla Wnioskodawcy. Spółka wykorzystuje tzw. wirtualne subkonta dla każdej A w celu przypisania wpłat otrzymywanych od Użytkowników Serwisu konkretnym Organizatorom. Przekazywane pomiędzy Użytkownikami Serwisu środki pieniężne w żadnym momencie nie stają się własnością Wnioskodawcy – mamy do czynienia jedynie z wierzytelnościami Organizatorów względem Wnioskodawcy, a także Wnioskodawcy względem banku prowadzącego rachunek bankowy, na którym są przechowywane środki. Stronami umów, w zakresie gromadzenia środków na A, na podstawie których dokonywany jest transfer środków pieniężnych, są wyłącznie Użytkownicy Serwisu oraz Organizator. W ramach podstawowego wariantu świadczonych usług Wnioskodawca nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu umożliwienia organizacji A, ani nie pobiera jakichkolwiek prowizji od środków pieniężnych przekazywanych pomiędzy Użytkownikami.
2017
10
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej
Fragment:
Zważyć należy również, że ustawodawca wyraźnie w treści art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, nie zaś środki pieniężne należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane z powyższego tytułu. Tym samym, nie data podjęcia uchwały, na mocy której określono wartość i termin wypłaty udziału w majątku wspólnym przysługującego Wnioskodawczyni w związku z Jej wystąpieniem ze Spółki, lecz dzień w którym faktycznie otrzymała ona środki pieniężne tytułem spłaty udziału, decyduje o momencie powstania przychodu i związanego z nim obowiązku podatkowego. W przedmiotowym przypadku zatem, datą uzyskania przychodu przez Wnioskodawczynię i jednocześnie powstania obowiązku podatkowego jest dzień 2 stycznia 2017 r., tj. dzień wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawczyni kwoty 60 000 zł, tytułem spłaty wartości udziału w majątku wspólnym Spółki w związku z wystąpieniem z niej Wnioskodawczyni. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.
2017
14
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.